Rozhodnutí UOHS 4161


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S160/03-153/5240/03-Št
Instance I.
Věc
stavební úpravy okolí haly PKS - více veřejných zakázek
Účastníci VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 10.01.2004
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-4161.html
Rozhodnutí
        
Č. j. VZ/S160/03-153/5240/03-Št Brně dne 15. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 10. 2003 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a úkonů zadavatele - VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., Ruská č. p. 3077/135, 700 30 Ostrava, za niž jednají Ing. Ivo Mocek, předseda představenstva, a Ing. Tomáš Mládek, místopředseda představenstva - učiněných při zadávání veřejných zakázek: "Stavební úpravy nástupních ploch - PSK" zadaná výzvou ze dne 5. 6. 2003 podle § 49 odst. 1 cit. zákona, "Technická infrastruktura - Parkoviště C, D" zadaná výzvou ze dne 20. 6. 2003 podle § 49 odst. 1 cit. zákona, "Stavební úpravy parkovišť" zadaná výzvou ze dne 7. 7. 2003 podle § 49 odst. 1 cit. zákona, a "Technická infrastruktura" zadaná výzvou ze dne 7. 7. 2003 podle § 49 odst. 1 cit. zákona, rozhodl takto: Zadavatel - VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., Ruská č. p. 3077/135, 700 30 Ostrava - porušil závažně ustanovení § 3 odst. 1 a 2 cit. zákona o zadávání veřejných zakázek tím, že při výběrovém řízení na realizaci stavby "Technická infrastruktura v okolí PKS Vítkovice" nepostupoval podle posledně citovaného ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, a nevyhlásil obchodní veřejnou soutěž, ač výše budoucího peněžitého závazku stanovená podle § 67 téhož zákona přesáhla 30 mil Kč. Za uvedená zjištěná závažná porušení zákona o zadávání veřejných zakázek se zadavateli - VÍTKOVICE ARÉNA, a. s. - podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ukládá pokuta ve výši 100 000,-- Kč (slovy sto tisíc korun českých). Uložená pokuta je splatná do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754 - 24825621/0710, konstantní symbol pro bezhotovostní platby 1148, variabilní symbol 1600315001. Odůvodnění Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který je orgánem dohledu nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), si na základě vlastního šetření vyžádal od zadavatele - VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., Ruská č. p. 3077/135 3077/135, 700 30 Ostrava, za niž jednají Ing. Ivo Mocek, předseda představenstva, a Ing. Tomáš Mládek, místopředseda představenstva (dále jen "zadavatel"), dokumentace o zadání veřejných zakázek: "Stavební úpravy nástupních ploch - PSK" zadaná výzvou ze dne 5. 6. 2003 podle § 49 odst. 1 cit. zákona; po výběrovém řízení byla na předmět plnění veřejné zakázky uzavřena dne 13. 8. 2003 smlouva o dílo s uchazečem Slezský kámen a. s., Josefa Hory 679, 790 01 Jeseník, výše peněžitého závazku ze smlouvy činí 21 588 000,-- Kč vč. DPH, "Technická infrastruktura - Parkoviště C, D" zadaná výzvou ze dne 20. 6. 2003 podle § 49 odst. 1 cit. zákona; po výběrovém řízení byla na předmět plnění veřejné zakázky uzavřena dne 19. 8. 2003 smlouva o dílo s uchazečem STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, výše peněžitého závazku ze smlouvy činí 21 433 778,20 Kč vč. DPH, "Stavební úpravy parkovišť" zadaná výzvou ze dne 7. 7. 2003 podle § 49 odst. 1 cit. zákona; po výběrovém řízení byla na předmět plnění veřejné zakázky uzavřena dne 15. 9. 2003 smlouva o dílo s uchazečem STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, výše peněžitého závazku ze smlouvy činí 19 006 510,95 Kč vč. DPH, "Technická infrastruktura" zadaná výzvou ze dne 7. 7. 2003 podle § 49 odst. 1 cit. zákona; po výběrovém řízení byla na předmět plnění veřejné zakázky uzavřena dne 15. 9. 2003 smlouva o dílo s uchazečem STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, výše peněžitého závazku ze smlouvy činí 16 360 061,03 Kč vč. DPH Orgán dohledu se v prvé řadě zabýval otázkou, zda je společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., zadavatelem ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a na základě níže uvedeného zjištění (viz poslední odstavec str. 3 a násl. text odůvodnění) konstatuje, že společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., je zadavatelem předmětných zakázek ve smyslu § 2 písm. b) bod 6. zákona, neboť k úhradě veřejné zakázky použije veřejné prostředky. Po přezkoumání předložených materiálů zjistil orgán dohledu skutečnosti (týkající se volby formy zadání veřejné zakázky), které ho vedly k zahájení správního řízení z úřední povinnosti. Zahájení správního řízení orgán dohledu oznámil zadavateli jako jedinému účastníkovi řízení dopisem č. j. VZ/S160/03-153/4635/03-Št ze dne 15. 10. 2003. Předmětné oznámení obdržel zadavatel dne 16. 10. 2003, a tímto dnem bylo správní řízení zahájeno. V oznámení o zahájení správního řízení orgán dohledu uvedl, že předmětné veřejné zakázky byly zadávány v souvislosti s uspořádáním mistrovství světa v ledním hokeji, v jednom místě (místem plnění je přiléhající okolí PKS Vítkovice Aréna), přičemž doba plnění je stanovena u všech veřejných zakázek nejpozději do 10. 2. 2004 (až na zakázku č. 2, u které byl termín plnění stanoven do 15. 11. 2003). Z předložených stavebních povolení je zřejmé, že zadavatel obdržel územní rozhodnutí na umístění stavby "Technická infrastruktura v okolí PKS Vítkovice". Stavbu zadavatel rozdělil na 4 veřejné zakázky. Ke svému rozhodnutí o rozdělení investiční akce na 4 samostatné veřejné zakázky zadavatel ve svém vyjádření ze dne 27. 8. 2003 orgánu dohledu sdělil: každá stavba je řešena samostatnou projektovou dokumentací a je technicky a funkčně samostatná každá stavba je samostatně řešena v samostatném stavebním řízení a má samostatné stavební povolení každá stavba je samostatná i po provozní stránce a není technicky propojena (viz vyjádření zadavatele ze dne 27. 8. 2003 v rámci řízení o podnětu). Orgán dohledu však z předložených materiálů zjistil, že jednotlivá stavební povolení neodráží předměty plnění veřejných zakázek tak, jak jsou definovány ve výzvách, nýbrž jsou provázány - např. stavební povolení (rozhodnutí č. 21/2003 v sobě zahrnuje části z veřejných zakázek na technickou infrastrukturu a na stavební úpravy nástupních ploch). Ke skutečnostem uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení se vyjádřil zadavatel dopisem ze dne 29. 10. 2003, ve kterém sdělil, že prvotní rozdělení souboru stavebních objektů technické infrastruktury v okolí PKS na kumulované stavební celky je dáno rozhodnutím ze 6. schůzky Pracovní skupiny pro koordinaci a přípravu města na uspořádání kvalifikační skupiny MS v ledním hokeji v roce 2004 v Ostravě ze dne 4. 3. 2003. Rozhodnutí, jak sdělil zadavatel, vycházelo ze dvou základních premis: vztah budoucího investora k pozemkům, na kterých bude realizace probíhat (tato zásada podstatně zjednodušila a zejména urychlila stavební řízení, kdy byly eliminovány nutné kroky, spojené se souhlasem vlastníka pozemku s výstavbou na jeho pozemku) kumulace stavebních objektů do logických stavebních celků, schopných samostatné funkce (nebyla zcela jasná situace v oblasti financování celého souboru stavebních objektů technické infrastruktury v časovém horizontu, kdy se rozhodovalo o obsahu a rozsahu vlastní realizace, a proto uvedené rozhodnutí přihlíželo i k tomu momentu a vlastní rozdělení vytvořilo manévrovací prostor pro případnou redukci realizace. Toto rozdělení pak následně sloužilo jako základní podklad pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele. Správní řízení (územní a stavební řízení) nemohlo, jak dále vyplývá z vyjádření zadavatele, respektovat navržené a dohodnuté rozdělení do logických celků a to jak z časových důvodů, tak z důvodů čistě praktických, kdy respektování výsledného rozdělení by neúměrně zvýšilo pracnost správního řízení, které by se promítlo do časového horizontu zahájení vlastní realizace. Ve svém stanovisku zadavatel dále uvedl, které konkrétní stavební objekty hodlal realizovat v rámci jednotlivých veřejných zakázek. Podle § 3 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je správní orgán povinen vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Orgán dohledu si za účelem zjištění, zda je společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., zadavatelem ve smyslu § 2 písm. b) bod 6. zákona vyžádal stanovisko statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (dále jen "SMO"), které sdělilo (dopis ze dne 6. 11. 2003 a 24. 11. 2003), že předmětná veřejná zakázka "Technická infrastruktura v okolí Paláce kultury a sportu Vítkovice - investor VÍTKOVICE ARÉNA, a. s." bude financována ze státního rozpočtu formou návratné finanční výpomoci s tím, že v případě konání mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004 v hale vlastněné společností VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., bude návratná finanční výpomoc změněna na dotaci (viz usnesení č. 159 z 12 schůze dne 23. 4. 2003 rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterým se doporučuje ministerstvu financí uvolnit příslušné prostředky; dopisem ze dne 5. 5. 2003 bylo SMO informováno o připravenosti ministerstva financí poskytnout městu finanční výpomoc). Výše finančních prostředků potřebných na tuto akci ze státních finančních aktiv činí dle stanoviska SMO 92 146 tis. Kč. SMO dále uvedlo, že vyřešilo finanční tok prostředků mezi ministerstvem financí, SMO a společností VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., uzavřením smlouvy mezi SMO a společností VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., o poskytnutí víceleté dotace, kdy SMO bude poskytovat zadavateli finanční prostředky ve splátkách, a to v termínu do 10 dnů po připsání finančních prostředků ministerstva financí na účet SMO. Jak dále SMO upřesnilo dopisem ze dne 24. 11. 2003, smlouva o poskytnutí víceleté dotace nebyla dosud uzavřena a návrh smlouvy bude předložen zastupitelstvu města k rozhodnutí na jeho 11. zasedání dne 17. 12. 2003. Z předložených písemných materiálů je tedy prokázané, že VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., na realizaci investiční akce použije prostředky státního rozpočtu a je tedy zadavatelem ve smyslu § 2 písm. b) bod 6. zákona. Na žádost orgánu dohledu č. j. VZ/S160/03-153/5289/03-Št ze dne 27. 11. 2003, zadavatel dopisem ze dne 1. 12. 2003 sdělil, že všechny šetřené zakázky jsou v konečném stavu realizace. Orgán dohledu přezkoumal podle ustanovení § 57 zákona případ ve všech souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nesprávnou volbou formy zadání veřejné zakázky závažně porušil zákon, k čemuž uvádí následující rozhodné skutečnosti. Zadavatel vypsal na realizaci "Technické infrastruktury v okolí Paláce kultury a sportu Vítkovice - investor VÍTKOVICE ARÉNA, a. s." čtyři výběrová řízení, a to formou výzev k podání nabídek o veřejnou zakázku podle § 49 odst. 1 zákona. Celková výše peněžitého závazku ze 4 uzavřených smluv činí: zakázka Kč bez DPH Stavební úpravy nástupních ploch - PSK 20 560 000,-- Technická infrastruktura - Parkoviště C, D 20 413 122,10 Stavební úpravy parkovišť 18 101 439,-- Technická infrastruktura 15 581 010,50 Cena celkem 74 655 571,60 K podání nabídek byly výzvami definovanými v bodech 2 až 4 (viz str. 2 odůvodnění) osloveny vždy stejné společnosti, a to Ingstav Ostrava, akciová společnost (a. s.), Ostrava-Mariánské Hory, Strabag ČR a. s., odštěpný závod direkce 63 Ostrava, Bytostav Poruba a. s., Ostrava-Poruba, Stavos Stavba a. s., Ostrava-Hrabůvka, a Slezský kámen a. s., Jeseník. Výzvou definovanou v bodu 1 (viz str. 2 odůvodnění) byly osloveny společnosti Strabag ČR a. s., odštěpný závod direkce 63 Ostrava, Slezský kámen a. s., Jeseník, KÁMEN OSTROMĚŘ s. r. o., Ostroměř, Kámen Hradec Králové spol. s r. o., Hradec Králové, a KÁMEN BECKE, a. s., Supíkovice. Jak vyplývá z vyjádření zadavatele ze dne 29. 10. 2003, předmětem zakázky "Stavební úpravy nástupních ploch - PSK" jsou stavební úpravy nástupních ploch, kdy se jedná o technicky i montážně samostatnou část, jejíž podstatou bylo řešení tří nástupních ploch do objektu PKS, "Technická infrastruktura - Parkoviště C, D" jsou nově řešená parkoviště včetně odvodnění a OLK, přičemž objekty tvoří samostatný celek, který je možno užívat samostatně a nemá vliv na ostatní objekty, "Stavební úpravy parkovišť" je rekonstrukce stávajících tří parkovišť, kde budou provedeny změny pojížděných vrstev, zkvalitnění odvodnění povrchu parkovišť, "Technická infrastruktura" je příprava území, stavební úpravy účelové komunikace VÍTKOVICE ARÉNA, rekonstrukce kanalizace DN 300 a DN 1100/1650 v komunikaci VÍTKOVICE ARÉNA, stavební úpravy rampy na parkoviště VIP, likvidace vodovodu DN 300, veřejné venkovní osvětlení (tato část řeší stavební úpravy na účelové komunikaci VÍTKOVICE ARÉNA, včetně navazujících objektů a částí, které na ni funkčně navazují a tvoří celek v rámci využití a provozu). Před zvolením příslušné formy zadání veřejné zakázky musí zadavatel zjistit výši budoucího peněžitého závazku, který mu ze zadání veřejné zakázky vznikne, přičemž postupuje podle § 67 zákona. Podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona, je "Při použití tohoto zákona rozhodující celková výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, který vznikne zadavateli ze zadání veřejné zakázky, spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu. Spočívá-li zadání veřejné zakázky v uzavření několika samostatných smluv, je rozhodující součet všech peněžitých závazků, které zadavateli vzniknou ze zadání veřejné zakázky v jednom rozpočtovém roce." Při posouzení skutečnosti, zda se jedná o jednu či více veřejných zakázek, orgán dohledu vycházel z průvodní zprávy dokumentace k územnímu rozhodnutí stavby "Technická infrastruktura v okolí PKS Vítkovice", ve které je stavba popsána v části "4.1 stručný technický popis stavby" jako ucelený soubor stavebních objektů, kterými se řeší především obnova jednotlivých konstrukčních vrstev vozovek místních komunikací, vč. odvodnění. Dále jsou stavebními objekty podchyceny všechny vynucené přeložky a stavební úpravy podzemních vedení inženýrských sítí v souvislosti s výstavbou nových parkovacích ploch. Veřejné osvětlení parkovacích ploch, stavební úpravy vodovodních potrubí a kanalizačních stok, odvedení dešťových vod z projektovaných parkovišť. Z uvedeného technického popisu orgán dohledu vyvozuje, že se jedná o jednu veřejnou zakázku v rozsahu definovaném v uvedené dokumentaci, přičemž rozdělení stavby na jednotlivé stavební objekty či jejich seskupování orgán dohledu chápe jako členění stavby pouze z hlediska organizace přípravy a vlastní realizace stavby. Jednotlivé stavební objekty, které jsou předměty plnění čtyř výše definovaných veřejných zakázek, jak vyplývá z dokumentace k územnímu rozhodnutí stavby, tvoří nejbližší okolí Paláce kultura a sportu Vítkovice, a úzce na něj navazují. Cílem zadání předmětných zakázek je zajistit "Technickou infrastrukturu v okolí Paláce kultury a sportu Vítkovice" tak, aby se zde mohlo konat mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004. Zakázky jsou podle uzavřených smluv realizovány v "jednom čase", kdy je nutné vzít v úvahu, že některé práce vzhledem k jejich charakteru (příprava území, výkopové práce) a návaznosti na ostatní lze ukončit dříve, jiné (např. úpravy povrchu atd.), naopak později. Předmětné zakázky byly zadávány v rozmezí cca jednoho měsíce, přičemž smlouvy na předměty plnění byly uzavřeny rovněž v průběhu jednoho měsíce, a to v rozmezí od 15. 8. do 13. 9. 2003. Termíny plnění zakázek byly ve smlouvách stanoveny do 10. 2. 2004 kromě zakázky definované bod bodem č. 2, u které je termín stanoven do 15. 11. 2003. Ustanovení § 3 zákona odst. 2 stanoví, že zadavatel je povinen vyhlásit obchodní veřejnou soutěž, jestliže výše budoucího závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty, jde-li o nemovitost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořící samostatný funkční celek, přesáhne 30 mil Kč. Z odstavce 4 cit. ustanovení zákona dále vyplývá, že uzavření smlouvy na veřejnou zakázku jiným způsobem než na základě obchodní veřejné soutěže podle odstavce 1 je přípustné pouze při splnění podmínek stanovených v části třetí tohoto zákona. Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažně porušil ustanovení § 3 odst. 1 a 2 zákona tím, že při výběrovém řízení nepostupoval podle citovaného ustanovení zákona, a tedy že nevyhlásil obchodní veřejnou soutěž, ač výše peněžitého závazku (74 655 571,60 Kč bez DPH) stanovená podle § 67 zákona přesáhla 30 mil Kč, tj. limit, který je stanoven pro tuto formu zadávání veřejné zakázky. Pokud by zadavatel započal se zadáváním obchodní veřejné soutěže (vyhlášení v Obchodním věstníku) v průběhu prvního červencového týdne (což je týden, ve kterém byla odeslána první výzva) a využil by možnosti, kterou mu zákon dává, pokud stanovil v podmínkách zadání minimální (36denní) soutěžní lhůtu, s využitím např. 30denní zadávací lhůty (viz obdobně výzva podle § 49 zákona), se započtením lhůty pro podání námitek a rozhodnutí o námitkách, mohl uzavřít smlouvu(y) na předmět plnění veřejné zakázky v průběhu srpna 2003, případně na počátku září. Vyhlášením obchodní veřejné soutěže by se rovněž zvýšilo konkurenční prostředí, neboť, jak je zřejmé ze seznamu subjektů, které zadavatel výzvami oslovil, soustředil se zadavatel na vesměs stejný okruh zájemců o veřejné zakázky. Zvýšení konkurenčního prostředí u zakázky zajímavé nejen z hlediska finančního ale i z hlediska prestiže (reklamy) s ohledem na předpokládané mistrovství světa v ledním hokeji by bylo bezesporu významným přínosem. K tvrzení zadavatele, že vlastní rozdělení souboru stavebních objektů do logických celků vzhledem k nejasné situaci v oblasti financování vytvořilo manévrovací prostor pro případnou redukci realizace, orgán dohledu konstatuje, že ani v případě zadání předmětné zakázky formou obchodní veřejné soutěže by zadavatel manévrovací prostor pro redukci realizace nepozbyl. Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje zadavateli použít institut dílčího plnění (viz § 5 odst. 2 písm. g) zákona), tj. rozdělení předmětu na vymezené části, přičemž uchazeči o veřejnou zakázku mohou podávat nabídky na předem stanovené jednotlivé části. V takovém případě zadavatel hodnotí nabídky v dílčích částech samostatně, přičemž může být uzavřeno několik smluv s více uchazeči o veřejnou zakázku (nebo s jedním, uspěla-li jeho nabídka ve všech částech podle stanovených kritérií nejlépe). Zákon nevylučuje, že na některé dílčí části nemusí být smlouva uzavřena vůbec. Smlouvy s vybranými uchazeči byly uzavřeny v rozmezí od 15. 8. do 13. 9. 2003, výše peněžitého závazku z uzavřených smluv činí 78 388 350,18 Kč vč. DPH. Podle § 62 odst. 1 zákona v platném znění "zjistí-li orgán dohledu, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona, může mu uložit pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení". O porušení zákona se orgán dohledu dověděl v měsíci srpnu. K porušení zákona došlo v době uzavření smluv s vybranými uchazeči, tj. v období od 15. 8. do 13. 9. 2003. Orgán dohledu vycházel z následujících úvah při posuzování míry závažnosti porušení zákona. V šetřeném případě zadavatel veřejné zakázky "Technická infrastruktura v okolí Paláce kultury a sportu Vítkovice" závažně porušil zákon tím, že předmět plnění zakázky rozdělil na čtyři části, čímž došlo ke snížení předpokládaného finančního limitu. Následně pak zadavatel pro zadání veřejné zakázky zvolil čtyři jednodušší formy zadání (§ 49 odst. 1 zákona) namísto obchodní veřejné soutěže. Při posuzování míry závažnosti porušení § 3 zákona zadavatelem vzal orgán dohledu v úvahu zejména skutečnost, že postupem zadavatele nedošlo k naplnění jednoho z nejdůležitějších principů při zadávání veřejných zakázek (tedy při výdeji prostředků z veřejných rozpočtů), a to principu transparentnosti procesu směřujícího k uzavření smlouvy. Zadavatel tím, že obeslal výzvami pouze určitý okruh zájemců, nezajistil dostatečnou konkurenceschopnost nabídek, a tudíž neprokázal, že v případě širšího soutěžního prostředí (konání obchodní veřejné soutěže) by nabídky vybraných uchazečů (Strabag ČR a. s., odštěpný závod direkce 63 Ostrava, a Slezský kámen a. s., Jeseník) byly skutečněekonomicky nejvhodnější. Při úvahách o výši pokuty vzal orgán dohledu v úvahu časové hledisko (snaha zadavatele realizovat předmět plnění veřejné zakázky co nejdříve, k zajištění konání mistrovství světa v roce 2004), které zadavatele vedlo k volbě jednodušší formy zadání veřejné zakázky, avšak pro úplnost orgán dohledu dodává, že litera zákona toto hledisko (až na výjimky např. § 50 odst. 1 zákona) nezohledňuje. Ze zadání předmětné veřejné zakázky vznikl zadavateli peněžitý závazek ve výši 78 388 350,18 Kč vč. DPH, přičemž 1 % činí 783 883,50 Kč. Za výše zjištěná závažná porušení zákona uložil orgán dohledu zadavateli pokutu v dolní polovině její možné výše, a to ve výši 100 000,-- Kč. Vzhledem ke zjištěným závažným porušením zákona a s přihlédnutím k tomu, že předmět veřejné zakázky je již realizován, nelze dosáhnout provedení nápravy tak, že by zadavateli bylo uloženo nové zadání veřejné zakázky. Orgán dohledu proto zvolil postup podle části čtvrté hlavy IV. zákona a uložil zadavateli pokutu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží: VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., Ruská č. p. 3077/135, 700 30 Ostrava, zast. Ing. Ivo Mocek, Ing. Tomáš Mládek

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/4161
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 067 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy