Rozhodnutí UOHS 4298


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S615/03
Instance I.
Věc
Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně
Účastníci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 28.01.2004
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-4298.html
Rozhodnutí
        
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 615-R/03-882/140/VŠ V Praze dne 19.12.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 11.11.2003 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na základě návrhu uchazeče - Hoda - nemovitosti a stavby s.r.o., se sídlem Slovanská tř. 11, 301 51 Plzeň, jednajícího jednatelem ing. Ivanem Hodou, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Hlavního města Prahy, zastoupeného primátorem MUDr. Pavlem Bémem, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, o vyloučení uvedeného uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži na zajištění inženýrské činnosti pro stavbu č. 0201 "Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně", vyhlášené zadavatelem uveřejněním v Obchodním věstníku č. 18/03 pod zn. 170543-18/03 dne 7.5.2003, rozhodl takto: správní řízení se podle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb. zastavuje. Odůvodnění Uveřejněním v Obchodním věstníku č. 18/03 pod zn. 170543-18/03 vyhlásil dne 7.5.2003 zadavatel Hlavní město Praha, zastoupený primátorem MUDr. Pavlem Bémem, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 (dále jen "zadavatel") na základě ustanovení § 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon") obchodní veřejnou soutěž na zajištění inženýrské činnosti pro stavbu č. 0201 "Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně". Do konce soutěžní lhůty stanovené podmínkami zadání obchodní veřejné soutěže doručilo svoje nabídky sedm uchazečů, jedním z nichž byl uchazeč Hoda - nemovitosti a stavby s.r.o., se sídlem Slovanská tř. 11, 301 51 Plzeň, jednající jednatelem ing. Ivanem Hodou (dále jen "uchazeč"). Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30.9.2003 rozhodl zadavatel pod Č.j.: MHMP/OMI/7637/2003 téhož dne s odvoláním na ustanovení § 34 odst. 4 zákona o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži s odůvodněním, že "Návrh smlouvy obsažený v nabídce neodpovídá textu smlouvy, který byl součástí zadávací dokumentace, a tím došlo z Vaší strany k nesplnění podmínky zadání obchodní veřejné soutěže". Rozhodnutí bylo uchazeči doručeno dne 6.10.2003. S datem 13.6.2003 vznesl uchazeč proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži námitky, které byly zadavateli doručeny dne 16.10.2003. Primátor dne 22.10.2003 oprávněnost uchazečem vznesených námitek přezkoumal a s odůvodněním jim nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách bylo uchazeči doručeno dne 29.10.2003. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 11.11.2003, stejně tak i zadavatel, návrh uchazeče ze dne 7.11.2003 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži; prvně uvedeným dnem bylo zahájeno řízení u orgánu dohledu ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona. Podle ustanovení § 58 zákona jsou účastníky řízení: zadavatel, uchazeč. Uvedeným účastníkům řízení Úřad oznámil dopisem Č.j.: S 615-O/03-882/140/VŠ ze dne 21.11.2003 zahájení správního řízení. Spolu s dokumentací o zadání veřejné zakázky obdržel Úřad dne 19.11.2003 i stanovisko zadavatele k návrhu uchazeče, datované dne 13.11.2003. Podáním ze dne 3.12.2003, doručeným Úřadu dne 5.12.2003, vzal uchazeč svůj návrh na zahájení správního řízení ze dne 7.11.2003 zpět. Dopisem Č.j.: S 615-ZN/03-882/140/VŠ ze dne 11.12.2003 vyzval Úřad v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů druhého účastníka řízení, zadavatele, k vyslovení souhlasu se zastavením správního řízení na základě zpětvzetí návrhu, a vzhledem k tomu, že se mu souhlasu zadavatele dne 18.12.2003 dostalo, správní řízení podle ustanovení téhož paragrafu zastavil. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Rozhodnutí obdrží: Hlavní město Praha, zastoupené primátorem MUDr. Pavlem Bémem, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Hoda - nemovitosti a stavby s.r.o., Slovanská tř. 11, 301 51 Plzeň, jednající jednatelem ing. Ivanem Hodou

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/4298
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 688 lidí darovalo 1 867 377 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy