Rozhodnutí UOHS 4447


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S008/04-152/1085/04-jl
Instance I.
Věc
zabezpečení dodávky pevných paliv pro VUSS Pardubice
Účastníci MINISTERSTVO OBRANY
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 31.03.2004
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-4447.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: VZ/S 8/04-152/1085/04-jl V Brně dne 9. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 5.1.2004 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na základě návrhu ze dne 16.12.2003 uchazeče EXPOL HK, s. r. o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, za niž jedná PhDr. Lubomír Sedláček, jednatel společnosti, zastoupené na základě plné moci ze dne 20.11.2003 JUDr. Vratislavem Košťálem, Dvorská 249, 503 11 Hradec Králové 15, Svobodné Dvory, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, jejímž jménem jedná Ing. Miroslav Kostelka, ministr obrany, ze dne 5.12.2003, o námitkách ze dne 28.11.2003, proti jeho rozhodnutí ze dne 20.11.2003 o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži "na zabezpečení dodávky pevných paliv pro VUSS Pardubice" vyhlášené v Obchodním věstníku č. 35/2003 dne 3.9.2003 pod zn. 178673-35/03 podle části druhé cit. zákona, rozhodl takto: Návrh uchazeče EXPOL HK, s. r. o., Hradec Králové, ze dne 16.12.2003 se podle § 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb., zamítá, neboť nebyl podán v zákonem stanovené lhůtě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Odůvodnění Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, jejímž jménem jedná Ing. Miroslav Kostelka, ministr obrany (dále jen "zadavatel"), vyhlásilo v Obchodním věstníku č. 35/2003 dne 3.9.2003 pod zn. 178673-35/03 podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., obchodní veřejnou soutěž "na zabezpečení dodávky pevných paliv pro VUSS Pardubice" (dále jen "soutěž"). V podmínkách soutěže bylo stanoveno, že nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je výše nabídkové ceny za požadovanou dodávku včetně DPH. Nejvhodnější cenovou nabídkou při tomto způsobu hodnocení bude cenová nabídka s nejnižší nejvýše přípustnou cenou (včetně DPH) za celé plnění. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 10.10.2003 vyplývá, že zadavatel do konce soutěžní lhůty obdržel šest nabídek a že jedna z nich byla vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení; zadavatel příslušného uchazeče vyloučil z další účasti v soutěži. Ze zprávy k hodnocení nabídek ze dne 19.11.2003 vyplývá, že po posouzení nabídek podle § 34 zákona nebyla komisí pro posouzení a hodnocení nabídek navržena zadavateli k vyřazení žádná nabídka. Z uvedené zprávy dále vyplývá, že komise stanovila následující pořadí nabídek níže uvedených uchazečů, které zadavatel akceptoval a o výběru nejvhodnější nabídky rozhodl shodně s pořadím stanoveným komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, takto: K - HVĚZDA s. r. o., Želetava, YASTYL CZ, s. r. o., Brno, EXPOL HK, s. r. o., Hradec Králové. Proti rozhodnutí zadavatele ze dne 20.11.2003 o výběru nejvhodnější nabídky, které uchazeč EXPOL HK, s. r. o., Hradec Králové, obdržel dne 21.11.2003, podal jmenovaný uchazeč dopisem ze dne 28.11.2003 námitky zadavateli, který je obdržel téhož dne, a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl, což uchazeči oznámil rozhodnutím ze dne 5.12.2003, které obdržel podle dodejky dne 10.12.2003. Vzhledem k tomu, že uchazeč EXPOL HK, s. r. o., Hradec Králové, nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 16.12.2003 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, který však zaslal pouze zadavateli. Zadavatel obdržel předmětný návrh dne 19.12.2003. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") následně dne 5.1.2004 obdržel od zadavatele dokumentaci o zadání veřejné zakázky spolu s kopií návrhu uchazeče EXPOL HK, s. r. o., Hradec Králové, a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Od uchazeče EXPOL HK, s. r. o., Hradec Králové, orgán dohledu návrh neobdržel. Účastníky řízení podle § 58 zákona jsou: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, jejímž jménem jedná Ing. Miroslav Kostelka, ministr obrany, EXPOL HK, s. r. o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, za niž jedná PhDr. Lubomír Sedláček, jednatel společnosti, zastoupená na základě plné moci ze dne 20.11.2003 JUDr. Vratislavem Košťálem, Dvorská 249, 503 11 Hradec Králové 15, Svobodné Dvory, jejíž nabídka se umístila jako třetí v pořadí (dále jen "EXPOL"), K - HVĚZDA s. r. o., nám. Míru 228, 675 26 Želetava, za niž jedná Jiří Kovář, jednatel společnosti, jejíž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, YASTYL CZ, s. r. o., Hybešova 259/21, 602 00 Brno, za niž jedná Petr Hirt, jednatel společnosti, jejíž nabídka se umístila jako druhá v pořadí. Zahájení řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. S 8/04-152/141/04-jl ze dne 12.1.2004 a stanovil lhůtu, ve které se účastníci řízení mohli vyjádřit ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí; v cit. dopisu bylo mj. uvedeno, že orgán dohledu obdržel výše označený návrh dne 5.1.2004 pouze v kopii, jež byla součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky, kterou zadavatel zaslal orgánu dohledu na základě návrhu uchazeče EXPOL, doručeného zadavateli dne 19.12.2003 (podle vyjádření zadavatele ze dne 23.12.2003). Dále bylo v předmětném oznámení o zahájení správního řízení uvedeno, že dne 12.1.2004 obdržel orgán dohledu dopis uchazeče EXPOL ze dne 9.1.2004, ve kterém mj. uchazeč sdělil, že "v dané chvíli" nemůže potvrdit doručení svého návrhu orgánu dohledu. Přílohou dopisu je kopie návrhu ze dne 16.12.2003 s potvrzením o jeho přijetí dne 19.12.2003 zadavatelem. V této souvislosti orgán dohledu požádal uchazeče EXPOL o vyjádření k uvedeným skutečnostem, případně o prokázání doručení jednoho vyhotovení návrhu orgánu dohledu v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona (např. dodejkou), a to do pěti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Ve stanovené lhůtě se ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí vyjádřil uchazeč EXPOL; ostatní účastníci správního řízení se ve stanovené lhůtě ani později k podkladům pro rozhodnutí nevyjádřili. Uchazeč EXPOL dopisem, který orgán dohledu obdržel dne 19.1.2004, sdělil, že doručení původního dopisu s námitkami nemůže prokázat, neboť byl zaslán poštou obyčejně a tím pádem bez možnosti reklamace. Dopis nedošel pravděpodobně proto, že v adrese bylo uvedeno nesprávné poštovní směrovací číslo. Žádné jiné skutečnosti uchazeč nesdělil. Po přezkoumání případu na základě ustanovení § 57 zákona v platném znění v jeho vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů orgán dohledu rozhodl o zamítnutí návrhu, neboť nebyl podán v zákonem stanovené lhůtě orgánu dohledu. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Podle § 57 odst. 2 zákona v platném znění "Návrhse podává ve dvojím vyhotovení do 10 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele;jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli. V návrhu musí být uvedeno, kdo jej podává, proti kterému úkonu zadavatele směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá. Součástí návrhu je i přesné označení a adresa zadavatele a doklad o složení uvolněné jistoty (§ 25 odst. 7). Návrh, který nemá tyto náležitosti nebo u něhož uchazeč tyto náležitosti nedoložil ve lhůtě stanovené orgánem dohledu, jakož i návrh došlý po uplynutí stanovené lhůty orgán dohledu zamítne". Z dokumentace o zadání veřejné zakázky orgán dohledu zjistil, že zadavatel podle § 56 odst. 1 zákona přezkoumal námitky uchazeče EXPOL ze dne 28.11.2003 proti svému rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a námitkám nevyhověl rozhodnutím ze dne 5.12.2003, které uchazeč EXPOL obdržel podle doručenky dne 10.12.2003. Návrh uchazeče EXPOL ze dne 16.12.2003 obdržel ve stanovené lhůtě pouze zadavatel, a to dne 19.12.2003; orgán dohledu jej obdržel až dne 5.1.2004 od zadavatele v kopii (viz výše str. 2). V daném případě však byl posledním dnem pro podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách 22. prosinec 2003. Orgán dohledu konstatuje, že uchazeč EXPOL nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, který se podle § 57 odst. 2 zákona v platném znění "podává ve dvojím vyhotovení do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele; jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli". Z uvedeného vyplývá, že příslušný návrh musí být doručen v zákonem stanovené lhůtě na obě zákonem určená místa. V daném případě, jak již bylo uvedeno výše, byl návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách doručen ve stanovené lhůtě pouze zadavateli. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nezbývá než konstatovat, že návrh uchazeče EXPOL nebyl podán v souladu s § 57 odst. 2 zákona v platném znění, a proto orgán dohledu musel rozhodnout o jeho zamítnutí, jak je uvedeno ve výroku. Zamítnutím návrhu není dotčena možnost orgánu dohledu zahájit správní řízení z úřední povinnosti v případě jeho pochybností o souladu úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky se zákonem. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zast. Ing. Miroslavem Kostelkou JUDr. Vratislav Košťál, Dvorská 249, 503 11 Hradec Králové 15, Svobodné Dvory, K - HVĚZDA s. r. o., nám. Míru 228, 675 26 Želetava, zast. Jiřím Kovářem YASTYL CZ, s. r. o., Hybešova 259/21, 602 00 Brno, zast. Petrem Hirtem Na vědomí: Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice, zast. plk Ing. Radomírem Čúzy EXPOL HK, s. r. o. Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, zast. PhDr. Lubomírem Sedláčkem

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/4447
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 334 lidí darovalo 963 174 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy