Rozhodnutí UOHS 4517


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S506/04
Instance I.
Věc
Komplexní údržba a úklid veřejné zeleně a jejího vybavení v městské části Praha 11
Účastníci Městská část Praha 11
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 19.07.2004
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-5086.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-4517.html
Rozhodnutí
        
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 506-R/04-69/140/ZH V Praze dne 15.3.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 29.1.2004 podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na základě návrhu uchazeče - Jaroslav Šimeček, IČ 149 24 340, s místem podnikání Klapálkova 3131, 149 00 Praha 4, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Městská část Praha 11, zast. starostkou Martou Šorfovou, se sídlem Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4, o vyloučení z obchodní veřejné soutěže na "Komplexní údržbu a úklid veřejné zeleně a jejího vybavení v městské části Praha 11, zadané podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., vyhlášené v Obchodním věstníku č. 41/03 ze dne 15.10.2003 pod zn. 180899-41/03, rozhodl takto: návrh uchazeče - Jaroslav Šimeček, IČ 149 24 340, s místem podnikání, Klapálkova 3131, 149 00 Praha 4, se ve smyslu ustanovení § 60 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. zamítá a rozhodnutí zadavatele Měststké části Praha 11 o vyloučení uchazeče ze dne 18.12.2003 č.j.: 101/03/Vaš se potvrzuje, neboť bylo učiněno v souladu se zákonem. Odůvodnění Městská část Praha11, zast. starostkou Martou Šorfovou, se sídlem Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4 (dále jen "zadavatel"), vyhlásila dne 15.10.2003 obchodní veřejnou soutěž v Obchodním věstníku č. 41/03 pod zn. 180899-41/03 podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), na "Komplexní údržbu veřejné zeleně a jejího vybavení v městské části Praha 11", členěnou na 8 vymezených oblastí městské části Praha 11. Zadavateli bylo podáno celkem 10 nabídek. Dne 19.11.2003 bylo uskutečněno otevírání obálek, jedna nabídka nebyla z hlediska podmínek soutěže úplná a byla komisí pro otevírání obálek vyřazena a zadavatel dne 20.11.2003 uchazeče vyloučil. Komise pro posouzení a hodnocení převzala od zadavatele 9 nabídek, u kterých nejprve posuzovala obsahové splnění podmínek soutěže. Nabídka uchazeče Jaroslava Šimečka, IČ 149 24 340, s místem podnikání Klapálkova 3131, 149 00 Praha 4 (dále jen "uchazeč"), byla komisí vyřazena. Zadavatel uchazeče rozhodnutím ze dne 18.12.2003 č.j. 101/03/Vaš vyloučil z důvodu nedoložení souhrnného čestného prohlášení, ve kterém mělo být uvedeno, že všechny údaje v nabídce prokazující další předpoklady pro splnění veřejné zakázky jsou pravdivé. Toto čestné prohlášení bylo požadováno ve vyhlášení veřejné zakázky v čl. IV - Další předpoklady k plnění veřejné zakázky. Uchazeč rozhodnutí o vyloučení ze dne 18.12.2003 převzal dne 30.12.2003. Námitky ze dne 6.1.2004 proti vyloučení zaslal uchazeč zadavateli. Zadavatel je převzal dne 8.1.2004. V námitkách uchazeč nesouhlasí s důvodem vyloučení a uvádí, že: dle jeho názoru byly všechny podmínky soutěže včetně požadavků na oblasti 4, 5, 6 a 7 splněny a důvody pro vyloučení zde nejsou dány, dle jeho názoru nesplňují naopak jiní uchazeči základní podmínky soutěže, když nemají potřebné oprávnění k podnikání v oblasti, která je předmětem soutěže (např. zimní údržba apod.). Uchazeč žádá, aby zadavatel rozhodnutí o jeho vyloučení z další účasti v soutěži zrušil a uchazeč se mohl dále soutěže účastnit. Starostka po přezkoumání námitek těmto nevyhověla, což uchazeči oznámila v rozhodnutí o námitkách ze dne 15.1.2004. Opakovaně uvedla důvody vyloučení jako v rozhodnutí o vyloučení ze dne 18.12.2003 č.j.: 101/03/Vaš. Dále je uvedeno, že čestným prohlášením deklaruje uchazeč pravdivost jím uváděných údajů a jeho nedoložení je důvodem k vyloučení uchazeče z další části soutěže a konstatuje, že ve všech nabídkách byla tato podmínka zadání splněna. Pokud by zadavatel námitkám uchazeče vyhověl i přes zjištěné skutečnosti, došlo by k porušení ustanovení § 11 odst. 1 zákona. Uchazeč obdržel rozhodnutí o námitkách dne 19.1.2004. Dne 29.1.2004 byl Úřadu doručen návrh uchazeče ze dne 20.1.2004 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z obchodní veřejné soutěže. Uchazeč odůvodnil svůj návrh stejně jako v námitkách ze dne 6.1.2004 a zopakoval svůj názor na nesplnění základních podmínek soutěže jinými uchazeči, když nemají potřebné oprávnění k podnikání v oblasti, která je předmětem obchodní veřejné soutěže. Uchazeč žádá, aby Úřad napadené rozhodnutí o námitkách ze dne 15.1.2004 zrušil a uchazeč se mohl dále soutěže účastnit. Dnem 29.1.2004 bylo zahájeno správní řízení podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona. Účastníky správního řízení podle § 58 zákona jsou: zadavatel, uchazeč. Úřad obdržel dne 9.2.2004 dokumentaci k veřejné zakázce včetně stanoviska zadavatele k návrhu uchazeče na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách proti vyloučení ze dne 20.1.2004. Ve stanovisku zadavatel uvádí, že: komise pro posouzení a hodnocení nabídek konstatovala ve zprávě, že uchazečem nebyly splněny všechny náležitosti požadované zadavatelem v zadání veřejné zakázky, konkrétně v čl. IV. zadání veřejné zakázky - Další předpoklady k plnění veřejné zakázky, podle ustanovení § 2f zákona. V uvedné části zadání zadavatel požadoval mimo jiné, aby uchazeč v nabídce doložil souhrnné čestné prohlášení v němž uvede, že všechny údaje prokazující další předpoklady pro plnění veřejné zakázky jsou pravdivé. Toto čestné prohlášení uchazeč v nabídce na všechny oblasti, na které byla podána jeho nabídka, tj. oblasti č. 4, 5, 6, a 7, nedoložil. Vzhledem k tomu, že údaje uvedené v dalších předpokladech slouží jako podklad pro hodnocení (tyto údaje spadají pod některá hodnotící kritéria), je předmětné čestné prohlášení významným instrumentem, osvědčujícím pravdivost údajů v nabídce s tím, že si je uchazeč vědom právních důsledků pokud by se prokázalo, že uvedené údaje jsou v rozporu se skutečností. Všechny další posuzované nabídky čestné prohlášení obsahovaly, zadavatel se nezabýval konstatováním uchazeče: "že dle jeho názoru nesplňují naopak jiní uchazeči základní podmínky soutěže, když nemají potřebná oprávnění k podnikání v oblasti, která je předmětem soutěže (např. zimní údržba apod.)", neboť vyloučený uchazeč může podat námitky ve smyslu ustanovení § 53 odst. 2 zákona jen proti rozhodnutí o jeho vyloučení. Zadavatel konstatuje, že oprávnění k podnikání všech uchazečů plně pokrývají činnosti, které jsou předmětem zadání veřejné zakázky a jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. Zadavatel z výše uvedených důvodů navrhuje, aby orgán dohledu návrh uchazeče ze dne 20.1.2004 zamítl a aby rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze dne 18.12.2003 potvrdil. Úřad přezkoumal v souladu s ustanovením § 57 a následujících zákona napadnuté rozhodnutí zadavatele. Ve správním řízení odbor dohledu provedl, podle ustanovení § 32 odst. 1 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s ustanovením § 61 zákona, dokazování obsahem předané dokumentace o zadání veřejné zakázky, dále pak obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách a obsahem stanoviska zadavatele k zahájenému správnímu řízení. Úřad konstatuje, že zadavatel při vyloučení uchazeče neporušil zákon. Zadavatel požadoval v podmínkách obchodní veřejné soutěže zveřejněných v Obchodním věstníku č. 41/03 ze dne 15.10.2003 pod zn. 180899-41/03 v čl. IV, aby uchazeči v nabídce doložili souhrnné čestné prohlášení, v němž uvedou, že všechny údaje v nabídce prokazující další předpoklady pro plnění veřejné zakázky jsou pravdivé. V ustanovení § 34 odst. 4 zákona je uvedeno, že na základě posouzení nabídek z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže a ověření souladu postupu uchazeče se zásadami ochrany hospodářské soutěže, komise navrhne zadavateli vyřazení nabídek, které uvedeným požadavkům nevyhoví. Rozhodnutí o vyloučení příslušného uchazeče ze soutěže přísluší zadavateli. Toto rozhodnutí je zadavatel povinen bezodkladně příslušnému uchazeči sdělit. V nabídce uchazeče požadované čestné prohlášení doloženo nebylo, proto zadavatel uchazeče z dalšího jednání o veřejné zakázce vyloučil v souladu s citovaným ustanovením § 34 odst. 4 zákona. Námitka uchazeče je nedůvodná. Úřad přezkoumal i nabídky ostatních uchazečeů z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů. Bylo zjištěno, že uchazeči, kteří nebyli zadavatelem vyloučeni kvalifikační předpoklady splnili. V nabídkách jsou doložena oprávnění k podnikání kontinuálně pokrývající činnosti obsažené v předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel vědom si vymezení plnění předmětu zadání veřejné zakázky, posuzoval splnění kvalifikačního předpokladu oprávnění k podnikání tak, aby vymezený předmět plnění byl doloženými oprávněními k podnikání plně pokryt. Námitka uchazeče je nedůvodná. Úřad s ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které prokázal v průběhu správního řízení rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Rozhodnutí obdrží: Městská část Praha 11, zast. starostkou Martou Šorfovou, Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4 Jaroslav Šimeček, Klapálkova 3131, 149 00 Praha 4

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/4517
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 265 697 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy