Rozhodnutí UOHS 4582


Číslo jednací ÚOHS-VP/S041/04-160
Instance I.
Věc
KOVONA SYSTEM a.s.-prodej pozemků
Účastníci KOVONA SYSTEM, a.s.
Město Český Těšín
Typ řízení Veřejná podpora
Typ rozhodnutí Veřejná podpora
Nabytí právní moci 07.05.2004
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-4582.html
Rozhodnutí
        
Č.j. VP/S 41/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 4.3. 2004 na základě žádosti města Český Těšín ze dne 3.3. 2004, o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s § 18 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, rozhodl podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře takto: řízení o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory formou prodeje pozemků p.č. 3010/10, 3010/11, 3010/12 a 3010/13 v k.ú. Český Těšín, o celkové výměře 30 000 m² za zvýhodněnou cenu společnosti Kovona System, a.s. se zastavuje. Odůvodnění: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 4.3. 2004 žádost o povolení výjimky ze zákazu poskytnutí veřejné podpory podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (dále jen "zákon o veřejné podpoře") pro společnost Kovona System, a.s., kterou podalo město Český Těšín. I. Podklady pro rozhodnutí Při posuzování žádosti vycházel Úřad z následujících podkladů : žádosti o povolení výjimky podle § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře ověřené kopie zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Český Těšín, konaného dne 24.9.2003, kterým se schvaluje smlouva o smlouvě budoucí kupní na převod pozemků p.č. 3010/10, o výměře 30 000m² v k.ú. Český Těšín společnosti Kovona Systém, a.s. kopie smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Český Těšín jako budoucím prodávajícím a společností Kovona System, a.s. jako budoucím kupujícím znaleckého posudku č. 3672-42/2004 pozemků ppč. 3010/10, ppč.3010/11, ppč. 3010/12 a ppč.3010/113 zpracovaného Josefem Szczurkem dne 16.2.2004 za účelem převodu nemovitosti dopisu Města Český Těšín ze dne 8.4. 2004, obsahujícího doplňující údaje potřebné k posouzení žádosti o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory pro společnost Kovona Systém, a.s., zejména Dodatek č. 1 k znaleckému posudku č. 3672 - 42/2004 ze dne 16.2.2004 II. Vymezení účastníka řízení Jediným účastníkem řízení o povolení výjimky je v souladu s § 3 písm. c) ve spojení s § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře město Český Těšín. III. Údaje získané z žádosti o povolení výjimky poskytovatelem veřejné podpory je město Český Těšín administrativním orgánem zodpovědným za poskytnutí veřejné podpory je Městský úřad Český Těšín, kontaktní osobou je pan Ing. Jindřich Sznapka, starosta název veřejné podpory je "prodej pozemků za smluvní cenu nižší než činí cena dle znaleckého posudku" název právního aktu na jehož základě bude veřejná podpora poskytnuta je "zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění" druhem podpory je prodej pozemků za zvýhodněnou cenu společnosti Kovona System, a.s. veřejná podpora bude poskytnuta v regionu NUTS II, Moravskoslezsko, regionu Těšínské Slezsko společnosti zabývající se lehkou kovovýrobou - jedná se o ad hoc podporu poskytnutou na základě usnesení zastupitelstva města pro zajištění návratnosti podpory při nedodržení podmínek je ve smlouvě kupní zakotveno předkupní právo pro město Český Těšín na dobu pěti let - díky realizaci podporovaného projektu bude zachováno 250 pracovních míst IV. Popis situace Příjemcem veřejné podpory je společnost Kovona System a.s.. Podle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku ze dne 24.2.2003 má tato společnost sídlo v Karviné - Novém Městě, Závodní 540, 735 06. Identifikační číslo společnosti Kovona System, a.s. je 25855646. Předmětem podnikání společnosti Kovona System, a.s. je výroba regálů, kovových výrobků, lakování a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Mezi hlavní konkurenty společnosti Kovona System, a.s. patří v oblasti výroby regálů společnosti Schulte, Crossair, Technometal, v oblasti výroby kancelářského nábytku pro IKEA společnosti Swedwood, Tomos, Spartan, a v oblasti výroby šatních skříní společnosti Kovos, Kovona, Alfa3, přičemž posledně jmenovaná skupina společností patří ke konkurentům na domácím trhu. Podíl společnosti Kovona System, a.s. je na trhu v rámci ČR v současnosti odhadován na 10-15%. Společnosti Kovona System a.s. byla rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. VP/S 38/03-160 ze dne 24.4. 2003 povolena investiční pobídka ve formě slevy na dani z příjmů dle § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, hmotné podpory vytváření nových pracovních míst podle zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 103/2002 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek, v platném znění, a to 200 000 Kč na jedno pracovní místo v územní oblasti Karviná,okrese Karviná a hmotné podpory rekvalifikace zaměstnanců podle zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 103/2002 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek, v platném znění, ve výši 35 % ze skutečně vynaložených souhrnných nákladů příjemce veřejné podpory na školení a rekvalifikaci celkového počtu nově zaměstnaných osob. Dopisem ze dne 3.3.2004 bylo městem Český Těším zažádáno o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory ve formě prodeje pozemků pod cenou. Po posouzení případu však bylo zjištěno, že cena tržní a cena prodejní se ve své výši shodují. V.Právní analýza V § 1 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že tento zákon upravuje postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody (sdělení č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé). Čl. 64 odst. 1 bod (iii) Evropské dohody stanoví, že neslučitelná s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a Společenstvím, je jakákoliv veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek nebo výroby určitého zboží. Čl. 64 odst. 3 Evropské dohody stanoví, že Rada přidružení přijme do tří let od vstupu této dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2. Tato pravidla byla přijata dne 24.6.1998 s účinností od 11.7.1998 (sdělení č. 225/1998 Sb., o sjednání Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a ČR na straně druhé ze dne 24.6.1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v čl. 64 odst. 1 bod (iii) a odst. 2, podle čl. 64 odst. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi ES a jejich členskými státy na straně jedné a ČR na straně druhé, a v čl. 8 odst. 1 bod (iii) a odst. 2 Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích ESUO (dále jen "Prováděcí pravidla")). V čl. 2 Prováděcích pravidel se stanoví, že posouzení slučitelnosti jednotlivých rozhodnutí o podpoře a programů veřejných podpor s Evropskou dohodou bude probíhat na základě kritérií vyplývajících z uplatnění pravidel článku 87 Smlouvy o založení Evropského společenství, včetně současné a budoucí sekundární legislativy, systémů, směrnic a dalších příslušných administrativních nařízení platných v ES, jakož i precedenčního práva Soudu první instance a Soudního dvora ES a zvláštních pokynů, které budou vypracovány podle článku 4 odst. 3 Prováděcích pravidel. V § 3 písm. a) zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejnou podporou se rozumí jakákoliv forma podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovaná Českou republikou, ministerstvem, jiným správním orgánem, orgánem samosprávy nebo poskytovaná z veřejných prostředků. V § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejná podpora poskytovaná způsobem narušujícím nebo hrozícím narušení soutěže tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie, je neslučitelná se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody a je zakázána. V § 2 odst. 2 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že zákaz veřejné podpory podle odst. 1 platí, pokud tento zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepovolil výjimku. Oznámení Evropské komise o prvcích veřejné podpory při prodeji pozemků a budov veřejnými orgány - publikované v Official Journal C 209, 10.7. 1997 stanoví, že se za veřejnou podporu při prodeji pozemků za zvýhodněnou cenu považuje rozdíl mezi tržní cenou pozemku stanovenou na základě znaleckého posudku a cenou smluvní, kterou příjemce podpory za prodávaný pozemek skutečně zaplatí. Dodatek č. 1 ke znaleckému posudku č.3672-42/2004 ze dne 16.2.2004 stanovuje obvyklou cenu pozemků p.č. 3010/10, 3010/11, 3010/12 a 3010/13 v k.ú. Český Těšín na 100 Kč/m2. Tato cena se shoduje s cenou kupní, kterou investor, společnost Kovona System, a.s., poskytovateli, městu Český Těšín, zaplatí. Podle posouzení Úřadu tedy při prodeji pozemků p.č. 3010/10, 3010/11, 3010/12 a 3010/13 v k.ú. Český Těšín za cenu 100 Kč/m2 nedojde k poskytnutí výhody narušující nebo hrozící narušením hospodářské soutěže v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie a nejedná se tedy o veřejnou podporu ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře. Úřad proto řízení podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona o veřejné podpoře zastavil. VI. Závěr Dne 20.4. 2004 bylo účastníku řízení doručeno vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, případně navrhnout jejich doplnění. Tohoto práva se účastník vzdal. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odbor veřejná podpora, Brno, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Mgr. Kamil Rudolecký ředitel odboru veřejná podpora Obdrží: Město Český Těšín odbor finanční nám. ČSA 1/1 737 01 Český Těšín

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/4582
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 689 lidí darovalo 1 869 427 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy