4856 Rozhodnutí UOHS

Číslo jednací ÚOHS-VZ/S089/04-153/3550/04-Št
Instance I.
Věc Rekonstrukce mostů přes Mži a náhon v Plzni-Křimicích na silnici III/180 53
Účastníci Správa a údržba silnic Kralovice
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 27.08.2004
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-4856.html
Rozhodnutí
              Č. j. VZ/S89/04-153/3550/04-Št

V Brně dne 27. července 2004


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán dohledu nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb., ve správním řízení zahájeném dne 20. 5. 2004 na návrh ze dne 17. 5. 2004 společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, zast. na základě plné moci ze dne 26. 4. 2004 Zdeňkem Tvrdým a Václavem Žežulkou, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Správa a údržba silnic Kralovice, příspěvková organizace, Žatecká 732, 331 41 Kralovice, zast. Janou Kašparovou, ředitelkou, a ÚTVAR INVESTIC MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Jagellonská 8, 304 04 Plzeň, zast. Ing. Ladislavem Kadlecem, ředitelem, ze 10. 5. 2004, o námitkách ze dne 29. 4. 2004 proti jeho rozhodnutí o vyloučení ze dne 21. 4. 2004 společností - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, za niž jedná Ing. Jindřich Pytelka, CSc., jednatel, a obchodní společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, za niž jednají Ing. Walter Spitaler, a Ing. Petr Čížek, jednatelé, které podaly společnou nabídku na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 31. 3. 2004 podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - z další účasti v obchodní veřejné soutěži "Rekonstrukce mostů přes Mži a náhon v Plzni-Křimicích na silnici III/180 53" vyhlášené podle části druhé cit. zákona v Obchodním věstníku č. 8/2004 pod zn. 187513-08/04 dne 25. 2. 2004, rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb.,zastavuje.

Odůvodnění

Zadavatel - Správa a údržba silnic Kralovice, příspěvková organizace, Žatecká 732, 331 41 Kralovice, zast. Janou Kašparovou, ředitelkou, a ÚTVAR INVESTIC MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Jagellonská 8, 304 04 Plzeň, zast. Ing. Ladislavem Kadlecem, ředitelem (dále jen "zadavatel") - vyhlásil podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb. (dále jen "zákon"), v Obchodním věstníku č. 8/2004 pod zn. 187513-08/04 dne 25. 2. 2004 obchodní veřejnou soutěž "Rekonstrukce mostů přes Mži a náhon v Plzni-Křimicích na silnici III/180 53" (dále jen "soutěž").

Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 1. 4. 2004 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro otevírání obálek obdržel dvanáct nabídek, přičemž všechny nabídky vyhověly kontrole úplnosti.

Zadavatel předal nabídky komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která nabídky posoudila a nabídky 6ti uchazečů vyřadila z dalšího posuzování a hodnocení nabídek, neboť nesplňovaly podmínky soutěže. Mezi vyřazeními byla i společná nabídka obchodních společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, za niž jedná Ing. Jindřich Pytelka, CSc., jednatel, a obchodní společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, za niž jednají Ing. Walter Spitaler, a Ing. Petr Čížek, jednatelé, které podaly společnou nabídku na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 31. 3. 2004 podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Vodohospodářské stavby a SWIETELSKY"). Zadavatel uchazeče Vodohospodářské stavby a SWIETELSKY vyloučil z další účasti v soutěži, své rozhodnutí jmenovanému uchazeči oznámil dopisem ze dne 21. 4. 2004.

Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení podala společnost SWIETELSKY, zastoupená panem Zdeňkem Tvrdým a Václavem Žežulkou na základě plné moci ze dne 26. 4. 2004, námitky ze dne 29. 4. 2004, a to i za společnosti Vodohospodářské stavby (na základě plné moci ze dne 29. 4. 2004). Zadavatel námitkám po jejich posouzení nevyhověl, což uchazeči oznámil rozhodnutím ze dne 10. 5. 2004, jež jmenovaný uchazeč převzal podle dokladu o doručení dne 11. 5. 2004.

Společnost SWIETELSKY využila svého práva a podala u Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek, návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, a to i za společnost Vodohospodářské stavby. Návrh směřuje proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče Vodohospodářské stavby a SWIETELSKY, společnost SWIETELSKY se svým návrhem domáhá provedení nápravy, zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče Vodohospodářské stavby a SWIETELSKY z další účasti v soutěži, případně zrušení zadání veřejné zakázky.

Dnem 20. 5. 2004, tj. dnem, kdy orgán dohledu předmětný návrh obdržel, bylo podle § 57 odst. 1 zákona správní řízení zahájeno. Zadavatel obdržel jedno vyhotovení návrhu dne 21. 5. 2004.

Podle § 58 zákona jsou účastníky tohoto řízení:

zadavatel,


společnost Vodohospodářské stavby,


společnost SWIETELSKY.

Účastníkům řízení bylo dopisem č. j. VZ/S89/04-153/2557/04-Št ze dne 1. 6. 2004 oznámeno zahájení správního řízení a přílohou zaslána kopie návrhu společnosti SWIETELSKY. V předmětném oznámení o zahájení správního řízení stanovil orgán dohledu účastníkům řízení lhůtu, v níž se mohli vyjádřit ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí, jakož i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout doplnění šetření, nahlédnout do spisu tohoto řízení, pořizovat si z něho výpisy.

Dne 23. 6. 2004 obdržel orgán dohledu podání společnosti Vodohospodářské stavby ze dne 21. 6. 2004, kterým společnost žádá o zrušení návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele, neboť návrh by podán společností SWIETELSKY bez vědomí druhého účastníka sdružení, tj. společnosti Vodohospodářské stavby.

Orgán dohledu se dopisem ze dne 30. 6. 2004 obrátil na společnost SWIETELSKY s žádostí o stanovisko k podání společnosti Vodohospodářské stavby ze dne 21. 6. 2004. Dne 8. 7. 2004 obdržel orgán dohledu od společnosti SWIETELSKY žádost o zrušení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele.

Dopisem ze dne 19. 7. 2004 společnost SWIETELSKY doplnila své vyjádření o stanovisko, ve kterém uvádí, že bere svůj návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele zpět.

Podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, správní orgán řízení zastaví, vzal-li účastník řízení návrh na jeho zahájení zpět a souhlasí-li s tím ostatní účastníci řízení.

Vzhledem k výše uvedenému uvědomil orgán dohledu dopisem č. j. VZ/S89/04-153/3452/04-Št ze dne 20. 7. 2004 o zpětvzetí návrhu zbývající účastníky řízení a vyzval je, aby se k návrhu písemně vyjádřili. Všichni účastníci řízení vyjádřili se zastavením správního řízení výslovný souhlas (Správa a údržba silnic Kralovice, příspěvková organizace, a ÚTVAR INVESTIC MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, dopisem ze dne 21. 7. 2004 a společnost Vodohospodářské stavby dopisem ze dne 26. 7. 2004).

Orgán dohledu posoudil celý případ a vzhledem ke zpětvzetí návrhu a k souhlasu všech účastníků správní řízení zastavil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Miroslav Šumbera

vrchní ředitel

Obdrží:

Správa a údržba silnic Kralovice, příspěvková organizace, Žatecká 732, 331 41 Kralovice, zast. Janou Kašparovou

ÚTVAR INVESTIC MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Jagellonská 8, 304 04 Plzeň, zast. Ing. Ladislavem Kadlecem

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, zast. Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc.

SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, zast. Ing. Petrem Čížkem a Ing. Walterem Spitalerem
            

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/4856
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 801 050 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy