Rozhodnutí UOHS 4910


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S601/00
Instance I.
Věc
dodávku a instalaci servoventilátoru pro oddělení ARO Nemocnice Jablonec nad Nisou
Účastníci Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 30.06.2000
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-4910.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: S 101-R/00-563/140/OŠ V Praze dne 5.6.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 26.4.2000 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. na základě návrhu uchazeče A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o., se sídlem Kroftova 3/342, 150 00 Praha 5, za kterou jedná jednatel Zbyněk Macháček, právně zast. JUDr. Tomášem Málkem, advokátem Společné advokátní kanceláře JUDr. Tomáš Málek, JUDr. František Mrzena, CSc., JUDr. Václav Mrzena, JUDr. Josef Vlk a Mgr. Vratislav Morvay, Svobodova 9, 128 00 Praha 2, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Nemocnice Jablonec nad Nisou, se sídlem Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou, zast. ředitelem nemocnice Ing. Zdeňkem Jakešem o námitkách proti vyloučení ze zadání veřejné zakázky podle § 49 odst. 1 cit. zákona na "dodávku a instalaci servoventilátoru pro oddělení ARO Nemocnice Jablonec nad Nisou" ze dne 31.1.2000 shledal tento návrh důvodným a rozhodl takto: zadavatel Nemocnice Jablonec nad Nisou - porušil ustanovení § 49 odst. 5 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. tím, že vyloučil uchazeče, který splnil kvalifikační předpoklady, ustanovení § 53 odst. 2 citovaného zákona tím, že v rozhodnutí o námitkách uvedl, že námitky nejsou přípustné, ustanovení § 56 odst. 2 citovaného zákona tím, že rozhodnutí o námitkách neobsahovalo poučení o možnosti podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele u orgánu dohledu, ustanovení § 68 odst. 2 citovaného zákona tím, že uchazeči nezaslal rozhodnutí o vyloučení a rozhodnutí o námitkách doporučeně s doručenkou, a proto se rozhodnutí zadavatele - Nemocnice Jablonec nad Nisou ze dne 28.3.2000 o vyloučení společnosti A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o., se sídlem Kroftova 3/342, 150 00 Praha 5, podle ustanovení § 60 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. rušía zadavateli se ukládá cit. uchazeče zařadit nazpět do posuzování a hodnocení nabídek do jednoho měsíce po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění Nemocnice Jablonec nad Nisou, se sídlem Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou, zast. ředitelem nemocnice Ing. Zdeňkem Jakešem (dále jen "zadavatel"), ve smyslu ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon") písemně vyzval šest zájemců dopisem sekretariát HTS č.j. 26/2000 ze dne 31.1.2000 k podání nabídky na "dodávku a instalaci servoventilátoru pro oddělení ARO, Nemocnice Jablonec nad Nisou". Zadavatel v soutěžní lhůtě obdržel pět nabídek. Dne 23.2.2000 komise pro otevírání obálek doporučila vyřadit nabídku společnosti A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o., se sídlem Kroftova 3/342, 150 00 Praha 5. Dne 6.3.2000 zadavatel zaslal dopis zn. sekretariát HTS č.j. 47/2000 "Oznámení komise z otevírání obálek". V tomto oznámení je konstatováno, že nabídka společnosti A.M.I., s.r.o., Kroftova 3/342 150 00 Praha 5 byla vyřazena z výběrového řízení a dne 28.3.2000 zaslal zadavatel společnosti A.M.I., s.r.o., Kroftova 3/342, 150 00 Praha 5 vyjádření zadavatele k žádosti o přehodnocení názoru komise na neúplnost nabídky podané citovanou společností, ve kterém potvrdil rozhodnutí komise o vyloučení cit. společnosti. Dne 4.4.2000 podala společnost A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o., se sídlem Kroftova 3/342, 150 00 Praha 5, za kterou jedná jednatel Zbyněk Macháček, prostřednictvím právního zástupce JUDr. Tomáše Málka, advokáta Společné advokátní kanceláře JUDr. Tomáš Málek, JUDr. František Mrzena, CSc., JUDr. Václav Mrzena, JUDr. Josef Vlk a Mgr. Vratislav Morvay, Svobodova 9, 128 00 Praha 2 (dále jen "uchazeč") námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče. Statutární orgán zadavatele obdržel námitky dne 5.4.2000 a dne 19.4.2000 dopisem č.j. 81/2000 uchazeči sdělil, že dle § 53 odst. 2 zákona nemůže podat námitky uchazeč, který byl z účasti na veřejné zakázce vyloučen. S odvoláním na výše uvedené, zadavatel trvá na svém rozhodnutí. Uchazeč obdržel toto rozhodnutí dne 21.4.2000. Dne 25.4.2000 podal uchazeč návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel návrh 26.4.2000. Vzhledem k tomu, že zadavatel zasílal rozhodnutí o vyloučení uchazeče i rozhodnutí o námitkách bez doručenek, nelze zkontrolovat dodržení lhůt. Dne 26.4.2000 bylo zahájeno správní řízení. Účastníci řízení ve smyslu § 58 zákona jsou: Nemocnice Jablonec nad Nisou, se sídlem Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou, zast. ředitelem nemocnice Ing. Zdeňkem Jakešem, A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o., se sídlem Kroftova 3/342, 150 00 Praha 5, za kterou jedná jednatel Zbyněk Macháček, právně zast. JUDr. Tomášem Málkem, advokátem Společné advokátní kanceláře JUDr. Tomáš Málek, JUDr. František Mrzena, CSc., JUDr. Václav Mrzena, JUDr. Josef Vlk a Mgr. Vratislav Morvay, Svobodova 9, 128 00 Praha 2. Uchazeč v návrhu uvádí, že: Společnost A.M.I. obdržela ohledně vyloučení dva dopisy a to jednak 15.3.2000 dopis ze dne 6.3.2000, zn. sekretariát HTS č.j. 47/2000 a jednak 30.3.2000 dopis ze dne 28.3.2000 bez značky či č.j. První dopis - s ohledem na jeho nadpis i vlastní obsah je nutno právně kvalifikovat jako rozhodnutí komise o vyřazení nabídky společnosti A.M.I. z dalšího posuzování a hodnocení podle § 29 odst. 5 věta první zákona. Neúplnost nabídky byla shledána v tom, že v pod písm. f) nebyl předložen doklad o příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V druhém dopisu bylo uvedeno, že zadavatel potvrzuje rozhodnutí komise o vyloučení společnosti A.M.I. z výběrového řízení, z důvodu, že nabídka společnosti A.M.I. nevyhovovala zákonu - nebylo doloženo prohlášení dle § 2b písm. f). Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z další účasti na veřejné zakázce podala společnost A.M.I. prostřednictvím právního zástupce námitky. Za porušení zákona bylo označeno dle názoru uchazeče ryze formální, k věcnému obsahu nepřihlížející, a tedy nesprávné posouzení čestného prohlášení vydaného podle § 2c odst. 1 zákona. Dne 21.4.2000 bylo doručeno rozhodnutí ředitele - statutárního orgánu zadavatele ze dne 19.4.2000, zn. sekretariát ředitele č.j. 81/2000. V tomto rozhodnutí je uvedeno, že podle § 53 odst. 2 zákona nemůže podat námitky uchazeč, který byl z účasti na veřejné zakázce vyloučen, a proto zadavatel trvá na svém rozhodnutí. Rozhodnutími zadavatele byl porušen zákon, a to rozhodnutím ze dne 19.4.2000 Ad 1) v daném případě uchazeč podal námitky proti vyloučení. Ad 2) jestliže komise po otevření obálky zjistí, že nabídka není z hlediska podmínek úplná, nabídku vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení a zadavatel vyloučí bezodkladně příslušného uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. U uchazeče v nabídce čestné prohlášení písm. f) chyběla slova "nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti". Podle uchazeče slova "nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti" pouze vypadla při vyhotovování čestného prohlášení, jeho tisku z počítače. Podle názoru uchazeče mělo být čestné prohlášení pod písm. f) chápáno v kontextu zákonné úpravy (zák. č. 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Pojistné na sociální zabezpečení (skládající se z pojistného na nemocenské pojištění a pojistného na důchodové pojištění) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zákon označuje společným názvem pojistné. Na základě uvedeného se uchazeč domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče i rozhodnutí o námitkách a zařazení uchazeče zpět do posouzení a hodnocení nabídek. Úřad se při posuzování případu zabýval zejména otázkou, zda zadavatel při rozhodování o vyloučení uchazeče porušil zákon. Po zhodnocení všech dostupných informací, po seznámení se s důvody vyloučení uchazeče a na základě vlastního zjištění Úřad konstatuje, že: zadavatel porušil ustanovení § 49 odst. 5 zákona, § 53 odst. 2 zákona, § 56 odst. 2 zákona a § 68 odst. 2 zákona. K jednotlivým bodům návrhu uvedeným Ad 1) a Ad 2) uchazeče Úřad konstatuje: zadavatel porušil ustanovení § 49 odst. 5 zákona, protože vyloučil uchazeče, který splnil kvalifikační předpoklady ve smyslu § 2b a § 2c zákona. Uchazeč v čestném prohlášení neuvedl úplné znění ustanovení § 2b písm. f) zákona. Ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů se uvádí, že tento zákon upravuje pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "pojistné). Jestliže uchazeč v čestném prohlášení uvedl, že nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení, kvalifikační předpoklad dle § 2b písm. f) zákona splnil. V tomto bodě je návrh uchazeče důvodný. Zadavatel dále porušil zákon tím, že nevydal rozhodnutí o vyloučení uchazeče, pouze uchazeči zaslal oznámení komise z otevírání obálek (první dopis) a druhý dopis - vyjádření zadavatele o potvrzení názoru komise. Ve smyslu Části třetí Jiné způsoby zadání veřejných zakázek § 49 odst. 5 je zadavatel povinen vyloučit uchazeče ve spojení s § 2e zákona. V tomto bodě je návrh uchazeče důvodný. Zadavatel dále porušil ustanovení § 53 odst. 2 zákona, protože v dopise sekretariát ředitele č.j. 81/2000 ze dne 19.4.2000 uvedl: cituji: "Dle § 53 odst. 2 zákona nemůže podat námitky uchazeč, který byl z účasti na veřejné zakázce vyloučen". Ustanovení § 53 odst. 2 zákona obsahuje druhou část věty a to "s výjimkou námitek proti rozhodnutí o jeho vyloučení". A uchazeč podal námitky proti vyloučení. I v tomto bodě je návrh uchazeče důvodný. Rozhodnutí postrádá i poučení o možnosti podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele u orgánu dohledu, čímž zadavatel porušil ustanovení § 56 odst. 2 zákona. Zadavatel zjedná nápravu tím, že neoprávněně vyloučeného uchazeče zařadí zpět do posouzení a hodnocení nabídek. S ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které byly prokázány ve správním řízení, Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, pošt. přihr. 871, 111 21 Praha 1. Ing. Petr A n t o n í n ředitel odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Praze Rozhodnutí obdrží: Nemocnice Jablonec nad Nisou, Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou, zast. ředitelem nemocnice Ing. Zdeňkem Jakešem Společná advokátní kancelář JUDr. Tomáš Málek, JUDr. František Mrzena, CSc., JUDr. Václav Mrzena, JUDr. Josef Vlk a Mgr. Vratislav Morvay, JUDr. Tomáš Málek, advokát, Svobodova 9, 128 00 Praha 2

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/4910
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 527 lidí darovalo 1 460 068 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy