Rozhodnutí UOHS 5202


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S232/04-151/134/05-MO
Instance I.
Věc
Zajištění úklidu v areálech Jihočeského kraje - Krajského úřadu v Českých Budějovicích
Účastníci Jihočeský kraj
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 05.02.2005
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-5202.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: VZ/S232/04-151/134/05-MO V Brně dne 14. ledna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19. 11. 2004 podle § 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., na základě návrhu ze dne 18. 11. 2004 uchazeče GSUS s. r. o., T. G. Masaryka 12, 360 01 Karlovy Vary, za niž jedná Jiří Paur, jednatel, ze dne 18. 11. 2004 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zastoupeného RNDr. Janem Zahradníkem, hejtmanem - ze dne 9. 11. 2004 o námitkách proti jeho rozhodnutí ze dne 5. 10. 2004 o vyloučení jmenovaného uchazeče z další účasti na veřejné zakázce "zajištění úklidu v areálech Jihočeského kraje - Krajského úřadu v Českých Budějovicích" zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 19. 7. 2004 pod ev. č. 50000314, rozhodl takto: Správní řízení se podle § 97 odst. 2 v návaznosti na § 98 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., zastavuje. Odůvodnění Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zastoupený RNDr. Janem Zahradníkem, hejtmanem (dále jen "zadavatel"), uveřejnil podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb. (dále jen "zákon") na centrální adrese dne 19. 7. 2004 pod ev. č. 50000314 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky "zajištění úklidu v areálech Jihočeského kraje - Krajského úřadu v Českých Budějovicích". Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel 15 nabídek. Komise pro hodnocení nabídek převzala od zadavatele k posouzení a hodnocení 15 nabídek, přičemž nabídku uchazeče GSUS s. r. o., T. G. Masaryka 12, 360 01 Karlovy Vary, za niž jedná Jiří Paur, jednatel (dále jen "uchazeč GSUS") vyřadila z dalšího posuzování z důvodu nesplnění dalších požadavků zadavatele. Zadavatel následně jmenovaného uchazeče vyloučil z otevřeného řízení rozhodnutím ze dne 5. 10. 2004, které uchazeč GSUS obdržel dne 22. 10. 2004. Proti rozhodnutí zadavatele o svém vyloučení ze zadávacího řízení podal uchazeč GSUS dopisem ze dne 29. 10. 2004 námitky, které zadavatel obdržel dne 1. 11. 2004, a kterým po jejich přezkoumání podle § 88 zákona nevyhověl. Rozhodnutí zadavatele ze dne 9. 11. 2004 o námitkách uchazeč GSUS obdržel dle doručenky dne 11. 11. 2004. Vzhledem k tomu, že uchazeč GSUS nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 18. 11. 2004 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"). Dnem 19. 11. 2004, kdy orgán dohledu obdržel uvedený návrh, bylo podle § 96 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele orgánem dohledu. Účastníky správního řízení jsou podle § 99 zákona zadavatel a uchazeč GSUS. Dne 16. 12. 2004 obdržel orgán dohledu od zadavatele dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. VZ/S232/04-151/6450/04-MO ze dne 23. 12. 2004, ve kterém rovněž účastníky řízení seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl jim lhůtu, v níž se mohli ke zjištěným skutečnostem vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření. Orgán dohledu přezkoumal na základě ust. § 96 a násl. zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace a stanovisek předložených zadavatelem a uchazečem GSUS a na základě vlastního zjištění konstatuje, že návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách neodpovídal podmínkám stanoveným v § 97 odst. 2 zákona v návaznosti na § 98 odst. 1 zákona, a proto musel správní řízení zastavit. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Podle § 98 odst. 1 zákona "s podáním návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele je navrhovatel povinen složit na účet orgánu dohledu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejvýše však 1 000 0000 Kč. Kauce musí být připsána na účet orgánu dohledu nejpozději poslední den lhůty pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele." Uchazeč GSUS složil na účet orgánu dohledu dne 22. 11. 2004 kauci ve výši 68 720, - Kč. Z výše složené kauce orgán dohledu zjistil, že jako základ pro výpočet kauce vzal uchazeč GSUS svoji nabídkovou cenu ve výši 6 871 949,90 Kč. Z předložené dokumentace však orgán dohledu zjistil, že nabídková cena v nabídce navrhovatele nebyla stanovena ve správné výši. Z cenové nabídky navrhovatele z Přílohy A str. 5 je zřejmé, že navrhovatel u stanovování ceny za provádění čištění oken objektu č. I stanovil cenu 2 586,- Kč bez DPH za 1 úkon (1 vyčištění oken o výměře 2 648 m2), poněvadž zadavatel požadoval čištění 2x ročně (tj. 2 úkony), činí cena uvedené položky 5 172,- Kč bez DPH za 1 rok (tj. 2 x 2 586). Navrhovatel však ve své nabídce učinil chybu ve výpočtu a stanovil cenu za splnění položky 2 648,- Kč bez DPH za rok, tj. 10 592,- Kč bez DPH za 4 roky trvání smlouvy, místo správného 20 688,- Kč bez DPH za 4 roky trvání smlouvy. Orgán dohledu rovněž zjistil nesprávné stanovení celkové ceny za úklid interiéru u objektu č. II. Z Přílohy A str. 6 nabídky navrhovatele je zřejmé, že cena za úklid interiéru u objektu č. II byla stanovena ve výši 35 620,20 Kč bez DPH za 1 měsíc, tj. 427 442,40 Kč bez DPH za 1 rok (tj. 35 620,20 x 12), avšak navrhovatel udělal matematickou chybu při stanovení ceny za úklid interiéru u objektu č. II za 4 roky trvání smlouvy, když v nabídce uvedl cenu pouze 92 001,- Kč bez DPH, místo správného 1 709 769,60 Kč bez DPH (tj. 427 442,40 x 4). Na základě výše uvedeného je zřejmé, že navrhovatel ve své nabídce vlivem chyby výpočtu stanovil výrazně nižší cenu za splnění předmětného plnění, než která by odpovídala reálné nabídkové ceně vycházející z navrhovatelem stanovených jednotkových cen a z rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky (konkrétně se jedná o snížení nabídkové ceny bez DPH o 1 627 864,60 Kč, než odpovídá skutečnému ocenění výměr). Celková výše stanovená v nabídce navrhovatele činila 6 871 949,40 Kč bez dph, ačkoliv správně měla činit 8 499 814,- Kč bez DPH. Dne 29. 12. 2004 obdržel orgán dohledu sdělení uchazeče GSUS, že kauce byla složena v požadované výši podle § 98 odst. 1 zákona. Uchazeč ve svém stanovisku rovněž sdělil, že "trváme na nabídkové ceně, která byla uvedena v krycím listu nabídky, a to 6 871 949,40 Kč. Tuto cenu nehodláme v žádném případě navyšovat, cena je konečná a její výše nebude mít vliv na kvalitu prováděných služeb". Dle ustanovení § 61 odst. 4 zákona se při posuzování nabídek nepřihlíží k těm zjevným početním chybám v nabídce uchazeče, které nemají vliv na nabídkovou cenu. V daném případě však početní chyba v nabídce uchazeče GSUS měla podstatný vliv na stanovení výše nabídkové ceny (např. u ceny za úklid interiéru u objektu č. II za 4 roky trvání smlouvy uchazeč GSUS stanovil cenu téměř 19 krát nižší než je cena vycházející z navrhovatelem stanovených jednotkových cen a z rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky - viz výše). Povinností uchazeče je důsledně se seznámit s podmínkami zadávacího řízení a se zadávací dokumentací a v nabídce náležitým způsobem splnit všechny podmínky stanovené zadavatelem, a to v celém rozsahu. Zadavatel v zadávací dokumentaci v bodě 4. "požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky" výslovně uvedl, že "uchazeč stanoví nabídkovou cenu za části plnění veřejné zakázky vymezené v souladu s jednotlivými přílohami oznámení zadávacího řízení, a to celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek ve výkazu výměr". Při dodržení postupu stanoveného zadavatelem (tj. ocenění jednotlivých položek předloženého výkazu výměr) činí nabídková cena uchazeče GSUS celkem 8 499 814,- Kč (při dodržení jednotkových cen deklarovaných v nabídce uchazeče GSUS). V žádném případě není přípustné, aby uchazeč dodatečně po podání své nabídky měnil její obsah, případně výši nabídkové ceny (byť by předmětem změny výše nabídkové ceny byla matematická chyba při jejím stanovování). Obecně platí, že uchazeč, jehož nabídka obsahuje dodatečně upravované údaje, příp. která obsahuje zjevnou početní chybu, která má vliv na výši nabídkové ceny (byť by příslušný uchazeč výslovně potvrdil, že je schopen předmět plnění i za nesprávně stanovených podmínek splnit), musí být z další účasti ze zadávacího řízení vyloučen. V opačném případě by se zadavatel dopustil porušení § 25 zákona, dle kterého musí zadavatel v zadávacím řízení dodržovat zásadu stejného zacházení se všemi zájemci a uchazeči, zásadu nediskriminace a zásadu transparentnosti. Vzhledem k tomu, že uchazeč GSUS nesložil nejpozději poslední den lhůty pro podání návrhu kauci ve správné výši, musel orgán dohledu podle § 97 odst. 2 zákona v návaznosti na § 98 odst. 1 zákona správní řízení zastavit. Kauce uhrazená na účet orgánu dohledu bude uchazeči GSUS vrácena do 7 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží účastníci správního řízení: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zast. RNDr. Janem Zahradníkem GSUS s. r. o., T. G. Masaryka 12, 360 01 Karlovy Vary, zast. Jiřím Paurem

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/5202
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 309 lidí darovalo 860 731 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy