Rozhodnutí UOHS 52


Číslo jednací ÚOHS-VP/S009/00-160
Instance I.
Věc
Smlouva a státní záruka - ČSOB (restrukturalizace IPB, a.s.)
Účastníci Československá obchodní banka, a.s.
MINISTERSTVO FINANCÍ
Typ řízení Veřejná podpora
Typ rozhodnutí Veřejná podpora
Nabytí právní moci 20.06.2000
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-52.html
Rozhodnutí
        
Č.j. VP/S 9/00-160 V Brně dne 19. června 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném na základě žádosti Ministerstva financí ze dne 18. 6. 2000 o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory podle § 2 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, rozhodl podle § 6 odst. 3 písm. b) téhož zákona takto : Výjimka ze zákazu veřejné podpory specifikované v žádosti Ministerstva financí ze dne 18. 6. 2000 a ve "Smlouvě a státní záruce" ze dne 19. 6. 2000 uzavřené mezi Českou republikou, jednající prostřednictvím Ministerstva financí České republiky, se sídlem Letenská 15, Praha 1, Česká republika, zastoupeného ministrem financí Pavlem Mertlíkem, a Československou obchodní bankou, a.s., právnickou osobou založenou a existující dle práva České republiky se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1-Nové Město, IČ 00001350, jednající předsedou představenstva Pavlem Kavánkem a členem představenstva Petrem Knappem s e p o v o l u j e za těchto podmínek : Ministerstvo financí České republiky předloží Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže : do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí komplexní plán restrukturalizace společnosti INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ 45316619, jejíž podnik odkoupila na základě smlouvy o prodeji podniku dne 19.6.2000 Československá obchodní banka, a.s. do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí údaje o předběžném rozsahu výše veřejné podpory ve formě záruky a do 6 měsíců údaje týkající se konkrétní výše této záruky. Odůvodnění: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ( dále jen "Úřad") obdržel dne 18.6.2000 žádost o povolení výjimky (dále jen "žádost") podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (dále jen "zákon o veřejné podpoře"), kterou podalo Ministerstvo financí České republiky. I. Údaje získané z žádosti o povolení výjimky - poskytovatelem veřejné podpory je Ministerstvo financí České republiky ministerstvem nebo orgánem odpovědným za poskytnutí veřejné podpory je Ministerstvo financí České republiky kontaktní osobou je Ing. Eduard Janota, náměstek ministra financí název veřejné podpory je garance jako forma poskytnutí veřejné podpory je uvedena garance formulář žádosti byl vyplněna dne 18.6.2000 a je podepsán Ing. Janotou II. Vymezení účastníka řízení Jediným účastníkem řízení o povolení výjimky je v souladu s § 3 písm. c) ve spojení s § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře Ministerstvo financí České republiky. Charakteristika INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY, akciové společnosti /a.s./ (dále jen "IPB") jako příjemce veřejné podpory IPB je univerzální komerční bankou s plnou devizovou licencí. Jedná se o druhou největší banku v České republice podle objemu úvěrů a třetí největší banku podle objemu vkladů a výše aktiv. Základní jmění činí 13,4 mld. Kč. Banka obsluhuje kolem (…..) klientů, vede přes (…..) účtů. Zaměstnává (…..) zaměstnanců. Tvoří nejsilnější finanční skupinu v České republice, vlastní 10 dceřinných společností doplňujících nabídku bankovních služeb, z nichž k nejvýznamnějším patří Českomoravská hypotéční banka, a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IPB Pojišťovna, a.s., Českomoravský penzijní fond, a.s., První investiční společnost, a.s., PVT,a.s. Služby poskytuje v přibližně (…..) obchodních místech a v téměř (…..) prodejních místech na poštách v České republice. Banka disponuje reprezentačními kancelářemi v Bratislavě, Moskvě, Frankfurtu, Bangkoku a Bělehradě. Banka má korespondenční vztahy přibližně s (…..) bankami. Je členem SWIFT, Burzy cenných papírů Praha, Bankers´ Association for Foreign Trade, Banking Association for Central and Eastern Europe, International institute for finance, World Economic Forum a World Savings Banks Institute, aj. Jde o banku, která byla vlastněna státem. K 1.1.1990 byla plně obnovena jako státní peněžní ústav s federální působností v rozsahu činnosti univerzální komerční banky. V únoru 1992 byla v souvislosti se schváleným privatizačním projektem rozdělena na část českou a slovenskou. Z české části vznikl ke dni 27.2.1992 samostatný právní subjekt - Investiční banka, a.s., která převzala komplexní rozsah činností a bankovních služeb svého předchůdce s působností v České republice. Po připojení Poštovní banky vzniká 1.1.1994 Investiční a poštovní banka, a.s., která nabízí svým klientům služby v nejrozsáhlejší pobočkové síti v České republice, kterou získala díky sloučení s Poštovní bankou. Od dubna 1995 funguje IPB pod dvěma obchodními značkami, a to jednou z nich je Poštovní spořitelna, která nabízí jednoduché služby depozitního charakteru a platební styk pro širokou veřejnost a druhou z nich je samotná IPB, která poskytuje velký rozsah komplexních služeb na vysoké úrovni včetně mezinárodního bankovnictví pro podnikatelskou sféru i individuální klientelu. IPB byla v prvním čtvrtletí roku 1998 privatizována. Hlavním akcionářem se stala na mimořádné valné hromadě konané dne 9.3.1998 společnost Nomura Europe PLC. Koncem roku 1999 bylo v IPB uloženo 29 % depozit obyvatelstva v českém bankovním sektoru, 31 mld. vkladů přijatých od jiných bank a v IPB Group bylo umístěno asi 26 % všech úspor obyvatelstva (včetně úspor reprezentovaných pojistnými rezervami, rezervami penzijních fondů a aktivy ve správě investičních fondů). IV. Právní analýza § 1 odst. 1 zákona o veřejné podpoře upravuje postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody (sdělení č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé). Čl. 64 odst. 1 písm. iii Evropské dohody stanoví, že neslučitelná s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a Společenstvím, je jakákoliv veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek nebo výroby určitého zboží. Čl 3 Evropské dohody stanoví, že Rada přidružení přijme do tří let od vstupu této dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2. Tato pravidla byla přijata dne 24.6.1998 s účinností od 11.7.1998 (sdělení č. 225/1998 Sb., o sjednání Rozhodnutí č.1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a ČR na straně druhé ze dne 24.června 1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v čl. 64(1) (iii) a (2), podle čl. 64 (3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi ES a jejich čl. státy na straně jedné a ČR na straně druhé, a v čl. 8 (1) (iii) a (2) Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích ESUO, dále jen "Prováděcí pravidla"). Čl. 2 prováděcích pravidel stanoví, že posouzení slučitelnosti jednotlivých rozhodnutí o podpoře a programů veřejných podpor s Evropskou dohodou bude probíhat na základě kritérií vyplývajících z uplatnění pravidel článku 92 Smlouvy o založení Evropských společenství, včetně současné a budoucí sekundární legislativy, systémů, směrnic a dalších příslušných administrativních nařízení platných v ES, jakož i precedenčního práva Soudu první instance a Soudního dvora a zvláštních pokynů, které budou vypracovány podle článku 4 (3) prováděcích pravidel. § 3 písm. a) zákona o veřejné podpoře stanoví, že veřejnou podporou se rozumí jakákoliv forma podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovaná Českou republikou, ministerstvem, jiným správním orgánem, orgánem samosprávy nebo poskytovaná z veřejných prostředků . § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře stanoví, že veřejná podpora poskytovaná způsobem narušujícím nebo hrozícím narušení soutěže, tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské Unie, je neslučitelná se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody a je zakázána. V § 2 odst. 2 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že zákaz veřejné podpory podle odst. 1 platí pokud tento zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepovolil výjimku. Vzhledem k tomu, že: se jedná o výhodu poskytovanou Ministerstvem financí České republiky, které je poskytovatelem veřejné podpory v souladu s § 3 písm. c) zákona o veřejné podpoře tato výhoda zvýhodňuje určité podnikání hrozí narušením hospodářské soutěže, neboť příjemce je významnou bankou v České republice s významným podílem na trhu úvěrů a vkladů provádí zahraniční platební operace pro společnosti obchodující na mezinárodním trhu, tudíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské Unie jde o veřejnou podporu podle § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře, která je obecně zakázaná pokud zákon o veřejné podpoře nestanoví jinak nebo nebude povolena výjimka. Při posuzování slučitelnosti uvedené veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody je třeba postupovat v souladu s následujícími předpisy ES: Pravidla pro záchranu a restrukturalizaci firem v obtížích - publikovaná v Official Journal C 288, 9.10.1999 (dále jen "předpis") Ad.I Vymezení veřejné podpory pro restrukturalizaci V případě IPB se jedná o veřejnou podporu pro restrukturalizaci. Uvedená státní záruka je jednou z forem této veřejné podpory. Podle čl. 2.5. odst. 20 předpisu je třeba vzít v úvahu, že IPB se nachází v oblasti uvedené v čl. 87 (3) písm. a), tedy v oblasti s mimořádně nízkou životní úrovní a vysokou nezaměstnaností, za kterou je považována celá ČR. Veřejné podpora pro restrukturalizaci musí splňovat následující podmínky: 1. příjemce musí splňovat znaky společnosti v obtížích Podle čl. 2 odst. 4 předpisu podnikem v obtížích je takový podnik, který není schopen prostřednictvím svých zdrojů nebo prostředků od svého vlastníka či případných věřitelů plnit své závazky. Tato skutečnost by bez vnějších zásahů od veřejných orgánů vedla k úpadku takového podniku v krátkodobém či střednědobém horizontu. Podle odst. 6 předpisu jsou obvyklými znaky podniku v obtížích zvyšující se ztráty, snižující se obrat, rostoucí množství zásob, nadbytečná kapacita, snižující se tok hotovosti, rostoucí dluh, rostoucí úrokové platby a klesající nebo nulová hodnota aktiv. V současné době je na základě rozhodnutí České národní banky (dále jen "ČNB") IPB pod nucenou správou. IPB se dostalo do potíží z důvodů nízké kvality úvěrového portfolia, neobezřetné úvěrové politiky a nedostatečné tvorby opravných položek. Neposkytnutí podpory ze strany Ministerstva financí České republiky a ČNB by mohlo vést až k odnětí bankovní licence a k ukončení činnosti banky. V posledních týdnech IPB navíc zaznamenala výrazný odliv vkladů (podle informací z ČNB od 20.2. do 11.6. t.r. činila hodnota vybraných vkladů (…..) mld. Kč). Z výše uvedených důvodů IPB splňuje znaky společnosti v obtížích. veřejná podpora musí zajistit obnovení životaschopnosti podniku Podle čl. 3.2.2. písm. b) odst. 31 veřejná podpora musí být podmíněna předložením restrukturalizačního plánu. Restrukturalizační plán musí podle čl. 3.2.2. písm. b) odst. 32 obnovit dlouhodobou životaschopnost podniku, je nutné, aby vycházel z reálných předpokladů pokud jde o budoucí podmínky fungování společnosti, musí obsahovat také popis situace na trhu. Plán restrukturalizace musí obsahovat analýzu skutečností, které vedly k problémům společnosti. Dne 19.6.2000 byla Úřadu předložena následující opatření směřující ke stabilizaci banky: Příloha I Doplňkové informace k žádosti o povolení výjimky dle § 6 zákona pro individuální poskytnutí podpory pro restrukturalizaci Informace o podniku Název Podniku: Investiční a poštovní banka, a.s. Právní postavení: org. složka ČSOB, a.s. Na Příkopě 14 Prahe 1 - Nové Město IČO 0000 1350 Sektor ve kterém podnik působí: bankovnictví Z povolení působit jako banka vyplývají následující činnosti: přijímání vkladů poskytování úvěrů investování do cenných papírů na vlastní účet finanční leasing platební styk a zúčtování vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků poskytování záruk otevírání akreditivů obstarávání inkasa obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb finanční makléřství poskytování porad ve věcech podnikání obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot výkon funkce depozitáře investičního fondu směnárenská činnost poskytování bankovních informací pronájem bezpečnostních schránek Jména hlavních akcionářů a výše jejich podílů: Organizační složka ČSOB, a.s. Pokud podnik patří k podnikové skupině, uveďte současnou organizační strukturu celé skupiny ukazující vztahy mezi jednotlivými jejími členy: Dle údajů o IPB předkládané v Informační brožuře "Informace o IPB, a.s. podle opatření ČNB č.2/1998 k 31.12.1999 (před auditem)" vyplývá: IPB, a.s. vlastnila tyto neobchodní majetkové účasti banky s rozhodujícím vlivem: Název a sídlo společnosti : Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 169, 100 17 Praha 10 IČO : 49241397 Předmět podnikání : Stavební spoření a úvěry 1 500 Podíl na zákl. jmění v %: 55,0 Podíl na hlasov. právech v %: 55,0 Název a sídlo společnosti : Českomoravská hypoteční banka, a.s., Budějovická l 140 00 Praha 4 IČO : 13584324 Předmět podnikání : Hypoteční úvěry Podíl na zákl. jmění v %: 32,8 Podíl na hlasov. právech v %: 32,8 Název a sídlo společnosti : První česko-ruská banka, s.r.o., Ostrjakova ul. 120 57 Moskva IČO : 44583279 Předmět podnikání : Bankovní operace Podíl na zákl. jmění v %: 54,0 Podíl na hlasov. právech v %: 54,0 Název a sídlo společnosti : IPB Real, a.s., Senovážné náměstí 27, 110 00 Praha l IČO : 00258610 Předmět podnikání : Výstavba a prodej bytů Podíl na zákl. jmění v %: 100,0 Podíl na hlasov. právech v %: 100,0 Název a sídlo společnosti : Podnik výpočetní techniky, a.s., Kovanecká 2124/30 190 00 Praha 9 IČO : 00025500 Předmět podnikání : Služby výpočetní techniky Podíl na zákl. jmění v %: 37,0 Podíl na hlasov. právech v %: 37,0 Název a sídlo společnosti : První investiční společnost, a.s., Bělehradská 110, 120 00 Praha 2 IČO : 00255149 Předmět podnikání : Kolektivní investování Podíl na zákl. jmění v %: 81,3 Podíl na hlasov. právech v %: 81,3 Název a sídlo společnosti : Ralsko International, s.r.o., Senovážné náměstí 32, 110 00 Praha 1 IČO : 49050743 Předmět podnikání : Zprostředkování, realitní služby Podíl na zákl. jmění v %: 99,9 Podíl na hlasov. právech v %: 99,9 Název a sídlo společnosti : Banit, s.r.o., Štětkova 18 140 00 Praha 4 IČO : 63987686 Předmět podnikání : Informační technologie Podíl na zákl. jmění v %: 100,0 Podíl na hlasov. právech v %: 100,0 Název a sídlo společnosti : Prvá slovenská finančná, a.s., Pribinova 23 910 11 Bratislava IČO : 36003326 Předmět podnikání : Zprostředkovací služby (…..) II. Přehledy trhu Přesné vymezení trhu, které tento přehled postihuje bankovní trh - bankovní sektor Souhrn všech bank, kterým bylo uděleno povolení působit jako banka v České republice státní peněžní ústav bankovní ústavy pobočky zahraničních bank specializované ústavy (stavební spořitelny, hypoteční banky) názvy hlavních konkurentů podniku s jejich podíly na trhu Československá obchodní banka, a.s. Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s. podíl na aktivech 1997 1998 1999 ČSOB (…..) (…..) (…..) KB (…..) (…..) (…..) ČS (…..) (…..) (…..) podíl na úvěrech 1997 1998 1999 ČSOB (…..) (…..) (…..) KB (…..) (…..) (…..) ČS (…..) (…..) (…..) podíl na depositech 1997 1998 1999 ČSOB (…..) (…..) (…..) KB (…..) (…..) (…..) ČS (…..) (…..) (…..) Vývoj tržního podílu podniku v posledních letech 1997 1998 1999 podíl na aktivech (…..) (…..) (…..) podíl na úvěrech (…..) (…..) (…..) podíl na depositech (…..) (…..) (…..) III. Popis podpory forma, v jaké má být podpora poskytnuta a celkové množství finančního prospěchu, o který jde podpora MF ČR Bude určena čistá hodnota aktiv (NAV) podniku (vč. zohlednění podrozvahy), a to na základě dvou nezávislých auditů (každá ze smluvních stran jmenuje jednoho). V případě, že NAV bude záporné, Ministerstvo financí neodvolatelně a bezpodmínečně souhlasí a zaručuje, že zaplatí bance částku rovnající se absolutní hodnotě NAV, přičemž platba bude provedena následujícím způsobem: 50% do 1 roku, 25% do 2 let, 25% do 3 let. Předpokládá se, že pokud do určité doby dojde k dohodě mezi Konsolidační bankou Praha, s.p.ú. a ČSOB o plánu restrukturalizace, bude se státní podpora řídit plánem restrukturalizace. ČSOB má právo uplatnit opce, tj. právo požadovat, aby Ministerstvo financí zajistilo a garantovalo, že Konsolidační banka odkoupí podnik od ČSOB. Za předpokladu, že ČSOB nevyužila podporu ad 2., má banka do 1 roku právo požadovat, aby banka prodala KoB jakékoliv jednotlivé aktivum podniku, tak jak je určí KoB. podpora ČNB ČNB ČSOB uhradí hodnotu chybějících aktiv, neevidovaných pasiv a mimobilančních závazků oproti účetní závěrce ke dni odkupu podniku ČNB ČSOB garantuje dobytnost pohledávek z mimobilančních instrumentů a uhradí bance ztráty vzniklé z mimobilančních instrumentů, vzniknou-li ČNB ČSOB uhradí mimořádné náklady restrukturalizace, pokud vzniknou IV.Plán restrukturalizace - tvoří předmět obchodního tajemství, z tohoto důvodu bylo nutné jej z rozhodnutí vypustit Podle § 5 písm. b) zákona o veřejné podpoře může Úřad rozhodnutím povolit výjimku ze zákazu veřejné podpory podle § 2 odst. 1 u veřejných podpor, které mají napravit vážnou poruchu v hospodářství České republiky. Podle § 5 písm. c) zákona o veřejné podpoře může být rozhodnutím Úřadu povolena výjimka ze zákazu veřejné podpory podle § 2 odst. 1, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských aktivit nebo oblastí, pokud nemění podmínky obchodu mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. Pokud by nebyla IPB poskytnuta veřejná podpora došlo by k ohrožení vkladů obyvatelstva České republiky, destabilizaci celého finančního sektoru České republiky přenosem likviditního problému i na jiné zdravé peněžní ústavy a následně by došlo k zastavení úvěrování podniků vzhledem k nedostatku likvidních prostředků v peněžních ústavech. Touto situací by došlo k oslabení finančního sektoru a pozastavení dalších reformních kroků, jako např. privatizace zbývajících finančních institucí ve státním vlastnictví s dopadem na integrační perspektivu české ekonomiky do evropské a světové ekonomiky a postup integračního procesu do EU. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí v souladu s § 6 odst. 5 zákona o veřejné podpoře nelze podat rozklad. Ing. Josef Bednář předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Obdrží účastník řízení Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, Praha 1, zastoupená ministrem financí doc. Ing. Pavlem Mertlíkem.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/52
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 867 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy