Rozhodnutí UOHS 5398


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S031/05
Instance I.
Věc
Levý břeh Vltavy - horkovod - stavební práce I.stavba
Účastníci TEPLÁRNA České Budějovice, a. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 24.05.2005
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-5398.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: VZ/S 31/05-153/1912/05-Kr V Brně dne 2. května 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7. 3 2005 podle § 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb. a zákona č. 60/2005 Sb., na základě návrhu ze dne 4.3.2005 společnosti STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, za níž jednají Ing. Vladimír Boršek a Ing. Jiří Pechlát, prokuristé, na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele společnosti - Teplárna České Budějovice a. s., Novohradská 32, 372 15 České Budějovice, za niž jednají Ing. Roman Koranda, předseda představenstva a Tomáš Kubín, místopředseda představenstva, učiněných při zadávání veřejné zakázky "Levý břeh Vltavy - horkovod - stavební práce - I.stavba" v užším řízení, jehož oznámení bylo dne 22.11.2004 uveřejněno na centrální adrese pod ev. č. 50002095, rozhodl takto: Správní řízení se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., zastavuje. O d ů v o d n ě n í Zadavatel Teplárna České Budějovice a. s., Novohradská 32, 372 15 České Budějovice, za niž jednají Ing. Roman Koranda, předseda představenstva a Tomáš Kubín, místopředseda představenstva (dále jen "zadavatel"), uveřejnil podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb. (dále jen "zákon"), na centrální adrese dne 22.11. 2004 pod ev. č. 50002095, oznámení užšího řízení za účelem zadání veřejné zakázky "Levý břeh Vltavy - horkovod - stavební práce - I.stavba". Ve lhůtě pro podání žádosti o účast v užším řízení zadavatel obdržel žádosti od celkem 10 zájemců. Dne 24.1.2005 zadavatel vyhodnotil kvalifikaci zájemců podle kritérií stanovených v oznámení užšího zadávacího řízení (viz § 39 odst. 1 zákona), přičemž zadavatel odmítnul jednoho zájemce z důvodu nesplnění kvalifikace a dále odmítnul čtyři zájemce z důvodu omezení počtu - mimo jiné i sdružení s názvem "Horkovod České Budějovice", které dne 20.12.2004 uzavřela společnost STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, , za níž jednají Ing. Vladimír Boršek a Ing. Jiří Pechlát, prokuristé (dále jen "STRABAG") se společností TENZA, a. s., Svatopetrská č. p. 35, or. č. 7, 617 00 Brno, za niž jedná Ing. Karel Sázavský, místopředseda představenstva (dále jen TENZA"). Proti uvedenému rozhodnutí podala společnost STRABAG, která citované oznámení o odmítnutí zájemce z důvodu omezení počtu obdržela dne 28. 1. 2005 (viz přejímací razítko) dopisem ze dne 14.2.2005 námitky, které zadavatel obdržel téhož dne (viz přejímací razítko). Zadavatel po přezkoumání jejich oprávněnosti námitkám nevyhověl a uvedenou skutečnost sdělil společnosti STRABAG dopisem ze dne 21.2.2005, který jmenovaná společnost obdržela dne 24.2.2005 (viz přejímací razítko). Společnost STRABAG poté podala dopisem ze dne 4.3.2005 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") obdržel návrh dne 7.3.2005 faxem (dne 8.3.2005 poštou) a tímto dnem bylo podle § 96 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Ve svém návrhu společnost STRABAG uvedla, že zadavatel v oznámení zadávacího řízení v bodu 11.4. stanovil "Kritériem hodnocení pro splnění kvalifikace jsou reference zájemce", přičemž dle názoru navrhovatele takto nelze hodnotit splnění kvalifikace. Zadavatel dále nespecifikuje jakým způsobem hodlá reference hodnotit. Zadavatel také odkazuje na další upřesňující informace ke kvalifikačním kritériím, které si zájemce vyzvedne na adrese zástupce zadavatele, což je v rozporu s § 30 odst. 3 zákona, který stanoví, že zadavatel není oprávněn požadovat splnění kvalifikace nad rámec požadavků stanovených úplným výčtem v oznámení zadávacího řízení. Navrhovatel požaduje, aby orgán dohledu provedl nápravu a zrušil rozhodnutí zadavatele o odmítnutí zájemce z důvodu omezení počtu a o "uložení nového výběru", popřípadě zrušení zadávacího řízení. Dopisem č.j. VZ/S 31/05-153/1109/05-Kr ze dne 9.3.2005 vyrozuměl orgán dohledu zadavatele o podaném návrhu a vyžádal si od zadavatele dokumentaci o zadání šetřené veřejné zakázky. Dne 17.3. 2005 orgán dohledu obdržel od zadavatele dokumentaci a stanovisko k obsahu návrhu. Ve svém stanovisku ze dne 16.3. 2005 zadavatel uvedl, že nesouhlasí s "námitkou firmy Strabag" a považuje ji za neoprávněnou. Dne 23.3.2005 obdržel orgán dohledu sdělení zadavatele ze dne 23.3.2005 v němž sdělil, že rozhodl o přidělení zakázky. Dne 31.3.2005 orgán dohledu vyzval společnost STRABAG o vyjádření, zda podala návrh za sdružení "Horkovod České Budějovice" či pouze za svoji společnost a současně požádala společnost TENZA o vyjádření, zda je zastupována společnosti STRABAG ve správním řízení. Dne 8.4.2005 orgán dohledu dohledu obdržel vyjádření obou uvedených společností z nichž vyplývá, že společnost STRABAG podala návrh pouze za sebe a společnost TENZA není ve správním řízení zastupována společností STRABAG. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem č. j. VZ/S 31/05-153/1301/05-Kr ze dne 11.4.2005, ve kterém účastníkům řízení poskytl lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, popř. navrhnout doplnění šetření. Současně orgán dohledu dopisem č. j. VZ/S 31/05-153/1640/05-Kr ze dne 14.4.2005 vyzval společnost STRABAG k zaplacení správního poplatku. Účastníky správního řízení jsou: zadavatel, navrhovatel, TENZA. Rozhodnutím č.j. VZ/S 31/05-153/1638/05-Kr ze dne 14.4.2005 orgán dohledu jako předběžné opatření podle § 100 odst. 1 písm. a) zákona zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí orgánu dohledu ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. Dne 15.4.2005 obdržel orgán dohledu od společnosti STRABAG dopis, kterým jmenovaná společnost bere ve smyslu § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., svůj návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu zpět. Dopisem č. j. VZ/S 31/05-153/1668/05-Kr ze dne 15.4.2005 orgán dohledu uvědomil ostatní účastníky správního řízení o zpětvzetí návrhu společností STRABAG a vyzval je, aby se vyjádřili, zda souhlasí se zastavením řízení podle § 30 správního řádu. Dne 20.4.2005 orgán dohledu obdržel vyjádření společnosti STRABAG, že vzhledem k předpokládanému zastavení správního řízení správní poplatek platit nebude. Poté dne 20.4.2005 a 21.4.2005 obdržel orgán dohledu faxem vyjádření zadavatele i společnosti TENZA (doplněno poštou dne 20.4.2005, resp. 22.4.2005), v němž uvedli, že souhlasí se zastavením správního řízení. Podle § 30 správního řádu správní orgán řízení zastaví, vzal-li účastník řízení návrh na jeho zahájení zpět a souhlasí-li s tím ostatní účastníci řízení. Orgán dohledu posoudil celý případ a vzhledem k tomu, že o návrhu nebylo dosud rozhodnuto, a vzhledem k souhlasu ostatních účastníků správního řízení se zastavením řízení, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží: Teplárna České Budějovice a. s., Novohradská 32, 372 15 České Budějovice, zast. Ing. Romanem Korandou STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, zast. Ing. Vladimírem Boršekem TENZA, a. s., Svatopetrská č. p. 35, or. č. 7, 617 00 Brno, zast. Ing. Karlem Sázavským

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/5398
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 521 lidí darovalo 1 450 873 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy