Rozhodnutí UOHS 5436


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S531/05
Instance I.
Věc
Komlexní údržba a úklid veřejné zeleně a jejího vybavení v městské části Praha 11
Účastníci Městská část Praha 11, zast. Martou Šorfovou - starostkou, Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 21.11.2005
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-6720.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-5436.html
Rozhodnutí
        
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/05-191/140/ZH V Praze dne 21.7.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., dne 31.5.2005 na základě návrhu uchazeče - Michal Bohumel - IRONEX, IČ 101 74 133, s místem podnikání Šimonova 1109/3, 163 00 Praha 6 - Řepy na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Městská část Praha 11, zast. starostkou Martou Šorfovou, se sídlem Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4, právně zastoupená advokátem JUDr. Karlem Brücklerem, advokátní kancelář Bezděk & Brückler, se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, na základě plné moci ze dne 17.9.2004, o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži na "Komplexní údržbu a úklid veřejné zeleně a jejího vybavení v městské části Praha 11", vyhlášené v Obchodním věstníku č. 41 pod zn. 180899-41/03 ze dne 15.10.2003, podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., rozhodl takto: návrh uchazeče - Michal Bohumel - IRONEX, IČ 101 74 133, s místem podnikání Šimonova 1109/3, 163 00 Praha 6 - Řepy se ve smyslu ustanovení § 59 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., zamítá a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12.4.2005 se podle téhož ustanovení cit. zákona potvrzuje. Odůvodnění Městská část Praha11, zast. starostkou Martou Šorfovou, se sídlem Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4, právně zastoupená advokátem JUDr. Karlem Brücklerem, advokátní kancelář Bezděk & Brückler, se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, na základě plné moci ze dne 17.9.2004 (dále jen "zadavatel"), vyhlásila dne 15.10.2003 obchodní veřejnou soutěž v Obchodním věstníku č. 41/03 pod zn. 180899-41/03 podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), na "Komplexní údržbu veřejné zeleně a jejího vybavení v městské části Praha 11", členěnou na 8 vymezených oblastí městské části Praha 11. Zadavatel obdržel celkem deset nabídek, z nichž dvě byly ze soutěže vyřazeny a zadavatel uchazeče vyloučil pro nesplnění podmínek soutěže. Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podali dva uchazeči námitky a návrh na přezkoumání rozhodnutí. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") rozhodnutím č.j.: S 577, 579-R/04-589/140/ZH podle § 59 písm. a) rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9.8.2004 zrušil nařídil provedení nového výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel podal proti uvedenému rozhodnutí rozklad. Předseda Úřadu rozhodnutím č.j.: 3R 102/04 - Ku ze dne 2.3.2005 podaný rozklad zamítl a rozhodnutí potvrdil Dne 29.3.2005 se uskutečnilo jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Členové komise podepsali čestné prohlášení podle ustanovení § 32 zákona. Hodnocení nabídek proběhlo v pořadí, v jakém byly nabídky doručeny. Komise hodnotila nabídky podle ekonomické vhodnosti v souladu s vyhlášenými kritérii v sestupném pořadí podle stupně významu: výše nabídkové ceny, včetně daně z přidané hodnoty za celé období plnění veřejné zakázky váha 50% technická, materiálová a odborná způsobilost uchazeče k realizaci zakázky váha 20% reference váha 15% rozsah pojištění odpovědnosti za škody váha 10% možnost uskladnění techniky v obvodu městské části Praha 11 váha 5% Jednotlivá kritéria byla hodnocena bodovací stupnicí. Přidělené body byly vynásobeny váhou daného kritéria. Součet upravených bodů určil pořadí nabídek. Nejvhodnější nabídka získala nejvyšší počet bodů. Bodovací stupnice byla v rozmezí 1 - 10 bodů a hodnocena byla míra splnění kritéria s tím, že pokud nabídka v daném kritériu nevyhověla, získal 1 bod, pokud vyhověla v plném rozsahu získala bodů 10. Nabídková cena byla hodnocena podle její absolutní výše. Při hodnocení bylo postupováno následujícím způsobem: u každého kritéria byly sečteny všechny body, které nabídka získala od jednotlivých členů komise, počet bodů byl zredukován stupněm významu, tj. vahou, redukované hodnoty nabídky byly za všechna kritéria sečteny, výsledný součet redukovaných hodnot za všechna kritéria stanovil pořadí nabídek. Každý člen komise vypracoval písemné hodnocení úrovně splnění jednotlivých kritérií v každé nabídce ve formě tabulek podle oblastí. Sumarizační tabulky pro jednotlivé oblasti a tabulky s individuálním hodnocením jsou součástí zprávy o posouzení a hodnocení. Dne 4.4.2005 se uskutečnilo pokračování jednání komise pro posouzení a hodnocení, ve kterém bylo provedeno hodnocení jednotlivých nabídek podle kritérií pro vymezené oblasti městské části Praha 11 podle zadání. Ve zprávě o posouzení a hodnocení jsou obsažena vyjádření členů komise k odlišným názorům na hodnocení kritérií podle § 33 odst. 3 zákona. Tabulky hodnocení kritérií jednotlivými členy komise byly podkladem ke zpracování celkových tabulek s uvedením pořadí pro vymezené oblasti. Komise doporučila zadavateli, aby výsledkem obchodní veřejné soutěže bylo rozhodnutí o pořadí nabídek v souladu s pořadím uvedeným v celkových sumarizačních tabulkách. Po posouzení a hodnocení nabídek doporučila jejich pořadí pro jednotlivé oblasti takto: Pro oblast č.1 Martin Jelen - EKOPARK, IČ 138 28 401, Hamsíkova 5, Praha 5 Ing. Lubomír Zelenka, IČ 126 05 506, Svážná 9, Praha 4 Helena Šubertová, IČ 002 31 126, Bohúňova 1343, Praha 4 Pro oblast č. 2 Helena Šubertová, IČ 002 31 126, Bohúňova 1343, Praha 4 Ing. Lubomír Zelenka, IČ 126 05 506, Svážná 9, Praha 4 Ing. Vladimír Jelen, CSc. - PRAGOPARK, IČ 150 65 651, Hamsíkova 5, Praha 5 Pro oblast č. 3 Ing. Vladimír Jelen, CSc. - PRAGOPARK, IČ 150 65 651, Hamsíkova 5, Praha 5 Helena Šubertová, IČ 002 31 126, Bohúňova 1343, Praha 4 Ing. Lubomír Zelenka, IČ 126 05 506, Svážná 9, Praha 4 Pro oblast č. 4 Helena Šubertová, IČ 002 31 126, Bohúňova 1343, Praha 4 Ing. Lubomír Zelenka, IČ 126 05 506, Svážná 9, Praha 4 Ing. Vladimír Jelen, CSc. - PRAGOPARK, IČ 150 65 651, Hamsíkova 5, Praha 5 Pro oblast č. 5 Ing. Lubomír Zelenka, IČ 126 05 506, Svážná 9, Praha 4 Neklan Pacák, IČ 458 60 432, 28. října, Příbram Helena Šubertová, IČ 002 31 126, Bohúňova 1343, Praha 4 Pro oblast č. 6 Helena Šubertová, IČ 002 31 126, Bohúňova 1343, Praha 4 Neklan Pacák, IČ 458 60 432, 28. října, Příbram Ing. Lubomír Zelenka, IČ 126 05 506, Svážná 9, Praha 4 Pro oblast č. 7 MS-EKOFLORA, s.r.o.,Přátelství 107, Praha 10 - Uhříněves Helena Šubertová, IČ 002 31 126, Bohúňova 1343, Praha 4 Ing. Lubomír Zelenka, IČ 126 05 506, Svážná 9, Praha 4 Pro oblast č. 8 MS-EKOFLORA, s.r.o.,Přátelství 107, Praha 10 - Uhříněves Ing. Lubomír Zelenka, IČ 126 05 506, Svážná 9, Praha 4 Martin Jelen - EKOPARK, IČ 138 28 401, Hamsíkova 5, Praha 5 U nabídek, které byly hodnoceny na 1. - 3 místě jsou ve zprávě o posouzení a hodnocení provedena písemná zdůvodnění. Zadavatel akceptoval návrh pořadí nabídek a rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky podle komise pro posouzení a hodnocení. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pro jednotlivé oblasti ze dne 12.4.2005 byla rozeslána uchazečům dne 18.4.2005. Zadavatel obdržel od 2 uchazečů námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel oběma námitkám nevyhověl. Jedním z uchazečů byl Michal Bohumel - IRONEX, IČ 101 74 133, s místem podnikání Šimonova 1109/3, 163 00 Praha 6 - Řepy (dále jen "uchazeč"). Nabídka uchazeče byla posuzována a hodnocena pro oblast č. 4, protože pro ostatní oblasti byly jeho nabídky vyřazeny a uchazeč vyloučen, když nedostatečně zdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 36 zákona. V námitkách ze dne 5.5.2005, které zadavatel obdržel dne 6.5.2005, uchazeč uvedl, že: složení komise pro posouzení a hodnocení bylo stejné jako při starém hodnocení, zvítězily ty samé firmy jako dle starého hodnocení, závěry komise jsou irelevantní a dokonce se neobjevily ani při prvním hodnocení, komise je podjatá, záměrně pokračuje starými zdůvodněními, ze kterých vyplývá, že nové závěry komise jsou opravdu nové. Na závěr námitek uchazeč argumentuje např. k uskladnění techniky, že splnil všechny podmínky v souladu se zadáním a hodnocení je skandální. Dále k hodnocení pojištění a referencí s disproporcemi v bodování a k jeho prokázání způsobilosti zvládnout veřejnou zakázku. Uchazeč žádá nápravu, aby proběhlo jiné bodování uchazečů nově jmenovanou komisí, popřípadě zrušení celého výběrového řízení. V rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 13.5.2005 a které uchazeč obdržel dne 15.5.2005, byly námitky shledány nedůvodné, nebylo jim vyhověno a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12.4.2005 bylo potvrzeno. V odůvodnění zadavatel uvedl, že statutární orgán zadavatele provedl přezkoumání oprávněnosti námitek a dospěl k závěru, že námitky nebyly shledány důvodné a zadavatel neporušil zákon a výběr nejvhodnější nabídky proběhl zcela v souladu s tímto zákonem. Dne 31.5.2005 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") návrh uchazeče ze dne 30.5.2005 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Týž návrh obdržel zadavatel rovněž dne 31.5.2005. V podaném návrhu uchazeč zopakoval námitky ze dne 5.5.2005, které zaslal zadavateli. Dále doplnil, že vznikly u hodnocení rozpory mezi předsedou a členy komise pro posouzení a hodnocení a proto je přesvědčen, že komise byla podjatá, napadá i hodnocení kritéria reference a kritéria pojištění a technického a personálního vybavení. V návrhu je požadováno zrušení veřejné obchodní soutěže. Dne 31.5.2005 bylo zahájeno správní řízení podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona. Účastníky správního řízení podle § 58 zákona jsou: zadavatel, uchazeč, Helena Šubertová, IČ 002 31 126, s místem podnikání Bohúňova 1343, 149 00 Praha 4, Ing. Lubomír Zelenka, IČ 126 05 506, s místem podnikání Svážná 9, 140 00 Praha 4, Ing. Vladimír Jelen CSc. - PRAGOPARK, IČ 150 65 651, s místem podnikání Hamsíkova 5, 150 00 Praha 5. Úřad vyžádal od uchazeče podle ustanovení § 57 odst. 2 zákona ve stanovené lhůtě doplnění návrhu o doklad o složení uvolněné jistoty. Uchazeč ve stanovené lhůtě platný požadovaný doklad zaslal a Úřad obdržel dne 16.6.2005 Zadavatel zaslal Úřadu stanovisko k návrhu uchazeče ze dne 15.6.2005, které Úřad obdržel dne 20.6.2005. K námitce stejného složení komise pro posouzení a hodnocení jako v předchozím hodnocení uvedl, že výběr a jmenování členů komise je pouze na zadavateli. Všichni členové komise stvrdili svoji nepodjatost čestným prohlášením. Postup zadavatele byl tedy v souladu se zákonem. K námitce, že komise hodnotila a vybrala stejné uchazeče jako v minulém hodnocení uvedl, že komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro oblast č. 4 i ostatní oblasti postupoval v souladu se zákonem, když zohlednila závěry obsažené v rozhodnutí Úřadu ze dne 2.11.2005. Ve zprávě o posouzení a hodnocení jsou splněny všechny podmínky ustanovení § 37 odst. 1 a odst. 2 zákona. Pokud se názor hodnocení některých členů komise lišil od ostatních členů, je toto zaznamenáno včetně zdůvodnění. Ke sdělení, že vznikl rozpor mezi předsedou komise a ostatními členy, který byl předsedou komise medializován, zadavatel uvedl, že ostatní členové komise názor předsedy o neobjektivnosti některých z nich odmítli. Zadavatel o objektivnosti členů komise nemá důvod pochybovat i vzhledem k jimi podepsaným čestným prohlášení o nepodjatosti. K námitce o nedostatku techniky a personálního obsazení zadavatel konstatoval, že komise hodnotila kritérium technické, odborné a materiálové způsobilosti s ohledem na potřeby a požadavky prací v dané oblasti. Zpráva pak říká, že uchazeč nabídl nedostatečné množství specializované zahradní techniky, která se vztahuje k předmětu zadání a specifičnosti udržovaných ploch v oblasti. Zadavatel tento závěr doplnil výčtem uchazečovy techniky podle specifikace v nabídce. Městská část Praha 11 nikdy nevydala uchazeči kladnou referenci na provedené práce, vždy pouze potvrdila do deníku ukončení objednaných prací. K námitce pojištění nelze uvést, než že v podmínkách zadání této veřejné zakázky je uvedeno kritérium "rozsah odpovědnosti za škody". Toto kritérium nezahrnuje pouze pojistnou částku v její výši, ale i rozsah a způsob krytí pojistných událostí. Uchazeč předložil v nabídce dle mínění komise pouze návrh pojistné smlouvy, která však není pojistníkem (uchazečem) podepsána a proto byla považována za nedostatečnou. V komisi pro posouzení a hodnocení nabídek byli dva odborníci z Ministerstva zemědělství ČR, tři pracovníci odboru životního prostředí MČ Praha 11, odborník na zahradnickou techniku a odborník na zahradnictví. Takto sestavená komise byla dostatečně odborně vybavená pro posouzení a hodnocení. Z výše uvedených důvodů zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh uchazeče proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky potvrdil a návrh uchazeče ze dne 30.5.2005 zamítl. Úřad přezkoumal v souladu s ustanovením § 57 a následujících zákona napadnuté rozhodnutí zadavatele. Ve správním řízení odbor dohledu provedl, podle ustanovení § 32 odst. 1 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s ustanovením § 61 zákona, dokazování obsahem předané dokumentace o zadání veřejné zakázky, dále pak obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách a obsahem stanoviska zadavatele k zahájenému správnímu řízení. Úřad konstatuje, že zadavatel neporušil zákon. K námitce ke složení komise pro posouzení a hodnocení konstatuje Úřad, že složení komise je plně v kompetenci zadavatele ve smyslu § 31 odst 1 zákona. Zadavatel, jak je výše uvedeno, jmenoval komisi z příslušného počtu odborně způsobilých osob. Dva členové komise byli odborníci z Ministerstva zemědělství ČR, tři pracovníci odboru životního prostředí MČ Praha 11, odborník na zahradnickou techniku a odborník na zahradnictví. Sestavená komise byla dostatečně odborně vybavená pro posouzení a hodnocení podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona. Všichni členové komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti ve smyslu ustanovení § 32 zákona a uchazeč neuvedl žádný konkrétní důvod, pro který by Úřad mohl o pravdivosti čestných prohlášení mít pochyby. Námitka uchazeče je nedůvodná. K námitce uchazeče týkající se výsledku hodnocení nabídek konstatuje Úřad, že ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29.3.2005 komise stanovila, že nabídkovou cenu bude hodnotit podle absolutní výše nabídkové ceny. Nejnižší nabídkové ceně přiřadila 10 bodů a nejvyšší nabídnuté ceně bylo dle rozhodnutí rady městské části Prahy 11 přiřazeno 30 % maximálně možných dosažitelných bodů. Ostatní nabídkové ceny byly hodnoceny výpočtem podle absolutní hodnoty jejich odchylky od nejnižší nabídkové ceny. Součástí zprávy jsou i dílčí protokoly (tabulky hodnocení jednotlivými členy komise). Ve zprávě č. 2 (zápis č. 2) ze dne 4.4.2005 jsou zaznamenány zdůvodnění počtu přidělených bodů a odlišné názory konkrétního hodnotitele v souladu s ustanovením § 33 odst. 3 zákona. Na základě tohoto zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a stručného popisu způsobu hodnocení orgán dohledu konstatuje, že výběr nejvhodnější nabídky pro jednotlivé oblasti byl proveden transparentně. Námitka je nedůvodná. K námitce o hodnocení nedostatečného vybavení technikou a personálem uchazeče Úřad konstatuje, že zadavatel při hodnocení přihlédl ke vhodnosti využití nabídnuté techniky s ohledem na specifičnosti udržovaných ploch zeleně v oblasti č. 4, pro níž byla nabídka uchazeče hodnocena. Členové komise pro posouzení a hodnocení nabídek až na jednu výjimku hodnotili toto kritérium velmi nízkým počtem přidělených bodů. Jeden z hodnotitelů odůvodnil svůj odchylný názor od názoru většiny ve zprávě o posouzení a hodnocení ve smyslu ustanovení § 33 odst 3zákona. V této souvislosti zadavatel ve stanovisku k návrhu uchazeče uvedl, že MČ Praha 11 nevydala uchazeči kladnou referenci jak tento uvádí v souvislosti s hodnocením kritéria způsobilosti k provedení předmětu veřejné zakázky, pouze potvrdila do deníku ukončení objednaných prací. Námitka k hodnocení kritéria rozsahu pojištění odpovědnosti za škody zpochybňuje hodnocení komise v souvislosti s podpisem uchazeče na návrhu pojistné smlouvy a s hodnocením Úřadem zrušeného výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2.11.2004. Úřad konstatuje, že komise přes tento nedostatek, který nemá výrazný vliv na celkové hodnocení kritéria přidělila nízké hodnocení. Jeden z členů komise svůj odlišný názor vyjádřil písemně ve zprávě o posouzení a hodnocení. Námitka uchazeče je nedůvodná. Komise při hodnocení nabídek zpracovala pro každé kritérium a na každou oblast zvlášť dílčí hodnotící tabulky, které pak ve stejném členění sumarizovala do tabulek vyhodnocení. Z těchto tabulek vyplývá jak u kterého kritéria v určité oblasti je každá nabídka hodnocena. Bodové hodnocení odpovídá údajům z nabídek. Zároveň je z dílčích tabulek hodnocení zřetelně patrné, jak který člen komise hodnotil jednotlivá kritéria přidělením počtu odpovídajících bodů. Vzniklé disproporce v přidělování počtu bodů u některých kritérií jsou ve zprávě o posouzení a hodnocení hodnotitelem, který hodnotil výrazně odlišně od ostatních hodnotitelů, písemně uvedeny důvody takovéhoto přístupu k hodnocení. Kritéria hodnocení, u nichž došlo přístupem hodnotitele k rozdílům v přidělení bodů, byla kritéria technická, materiálová a odborná způsobilost uchazeče, dále reference a možnost uskladnění techniky v obvodu městské části Praha 11, tedy kritéria obtížně kvantifikovatelná. Zadavatel rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky prokázal, že byla vybrána nejvhodnější nabídka pro oblast č. 4 nejlépe splňující kritéria hodnocení vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže. Úřad s ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které prokázal v průběhu správního řízení rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku. Závěrem orgán dohledu pro úplnost uvádí, že podle § 109 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb. se zadávání veřejných zakázek, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu a řízení o uložení sankce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Obdobně se postupuje i v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu nebo v řízení o uložení sankce, které na zadávání veřejných zakázek podle věty první navazují. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Rozhodnutí obdrží: Advokátní kancelář, Bezděk & Brückler, JUDr. Karel Brückler, advokát, Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4 Michal Bohumel - IRONEX, Šimonova 1109/3, 163 00 Praha 6 - Řepy Helena Šubertová, Bohúňova 1343, 149 00 Praha 4 Ing. Lubomír Zelenka, Svážná 9, 140 00 Praha 4 Ing. Vladimír Jelen, CSc. - PRAGOPARK, Hamsíkova 5, 150 00 Praha 5

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/5436
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 265 697 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy