Rozhodnutí UOHS 5562


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S538/05
Instance I.
Věc
Správa a aktualizace Základní báze geografických dat (ZABAGED)
Účastníci Zeměměřičský úřad, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 14.09.2005
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-5562.html
Rozhodnutí
        
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 538-R/05-265/140/Ná V Praze dne 12.8.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný podle § 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázek, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb., ve správním řízení, zahájeném dne 14.7.2005, podle ustanovení § 96 odst. 1 cit. zákona, na základě návrhu uchazeče - Intergraph ČR, spol. s r. o., se sídlem Argentinská 38/286, 170 00 Praha 7, za kterou jedná jednatel Ing. Josef Havaš, MBA, právně zast. na základě plné moci ze dne 11.7.2005 Mgr. Petrem Pecháčkem, advokátem, Advokátní kancelář UHLÍŘ, HOMOLA  společníci, se sídlem Opletalova 5, 110 00 Praha 1, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele České republiky - Zeměměřického úřadu, se sídlem Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, jejímž jménem jedná ředitel úřadu Ing. Jiří Černohorský, při zadávání veřejné zakázky: "Správa a aktualizace Základní báze geografických dat (ZABAGED®)", v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese pod ev. č. 50006509ZR dne 24.3.2005, rozhodl takto: Zadavatel - Česká republika - Zeměměřický úřad - nesplnil povinnost uvedenou v ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., a zákona č. 60/2005 Sb. tím, že jako dílčí kritéria pro posuzování nabídek dle ekonomické výhodnosti zvolil kritéria "Předpoklady uchazeče" a pomocné kritérium "počet pracovníků pro záruční servis a podporu (v ČR)", které bylo součástí čtvrtého kritéria hodnocení "Záruční podmínky", která nevyjadřují ekonomickou výhodnost nabídky, ale kvalifikaci uchazeče ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 písm. c) bod 1. a 2. cit. zákona. Z důvodu nesplnění výše uvedené povinnosti se zadavateli - ČR - Zeměměřickému úřadu - ukládá podle § 101 odst. 1 cit. zákona, zrušit zadávací řízení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění Zadavatel Česká republika - Zeměměřický úřad, se sídlem Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, jejímž jménem jedná ředitel úřadu Ing. Jiří Černohorský (dále jen "zadavatel"), zveřejnil dne 24.3.2005 pod ev. č. 50006509 podle § 42 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb. a zákona č. 60/2005 Sb. (dále jen "zákon") na centrální adrese oznámení o otevřeném řízení. Na základě zveřejnění nadlimitní veřejné zakázky, zadané v otevřeném řízení, přijal zadavatel 5 nabídek. Pro posouzení a hodnocení nabídek zadavatel jmenoval v souladu s § 57 odst. 1 zákona hodnotící komisi. Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 24.5.2005, při kterém hodnotící komise nevyřadila žádnou nabídku. Jednání komise o veřejné zakázce "Správa a aktualizace Základní báze geografických dat (ZABAGED®)" se konalo ve dnech 26. a 31.5.2005, kdy komise navrhla a projednala postup při hodnocení nabídek, ze kterého pořídila "Zápis č. 1 z jednání hodnotící komise" ze dne 1.6.2005. Ve dnech 1.7. a 8.6.2005 se konalo posuzování a hodnocení nabídek, jehož závěry jsou obsahem "Zápisu č. 2 z jednání hodnotící komise" ze dne 8.6.2005 a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Dne 9.6.2005 rozhodl zadavatel o přidělení veřejné zakázky: "Správa a aktualizace Základní báze geografických dat (ZABAGED®)", kdy ekonomicky nejvýhodnější nabídkou vyhodnotil společnou nabídku uchazečů: BERIT, a. s., se sídlem Cejl 62b, 602 00 Brno, za kterého jedná předseda představenstva RNDr. Petr Kaláb, C SYSTEM GROUP s.r.o., se sídlem O. Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, za kterého jedná jednatel Ing. Jan Nečas a Bentley Systems ČR s. r. o., se sídlem Mošnova 4, 150 00 Praha 5, za kterého jedná jednatel Ing. Jiří Krátký. Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky podle § 65 zákona, jako ekonomicky nejvýhodnější, ze dne 9.6.2005 pod zn. 1194/2005-1001 převzali vítězní uchazeči, kteří podali společnou nabídku ve dnech 13. a 14.6.2005 a uchazeč Intergraph ČR, spol. s r. o., se sídlem Argentinská 38/286, 170 00 Praha 7, za kterou jedná jednatel Ing. Josef Havaš, MBA, IČ: 44796650, dne 14.6.2005. Námitky proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky podal uchazeč Intergraph ČR, spol. s r. o., se sídlem Argentinská 38/286, 170 00 Praha 7, IČ: 44796650, za kterou jedná jednatel Ing. Josef Havaš, MBA, právně zast. na základě plné moci ze dne 11.7.2005 Mgr. Petrem Pecháčkem, advokátem, Advokátní kancelář UHLÍŘ, HOMOLA  společníci, se sídlem Opletalova 5, 110 00 Praha 1 (dále jen "uchazeč"). Zadavatel rozhodnutím o vyřízení námitek ze dne 7.7.2005 námitkám uchazeče nevyhověl. Dne 14.7.2005 byl Úřadu doručen návrh uchazeče na přezkoumání úkonů zadavatele při zadání veřejné zakázky vč. rozhodnutí zadavatele o přidělení ekonomicky nejvýhodnější nabídky ze dne 9.6.2005. V návrhu ze dne 13.7.2005 uchazeč uvedl, že při zadávání veřejné zakázky nebylo ze strany zadavatele, resp. hodnotící komise, postupováno v souladu se zákonem, došlo k porušení ust. § 25 odst. 1 věta druhá, § 55, § 62 odst. 1 a § 63 odst. 1 zákona. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8.6.2005 je neúplná, nejasná, postrádá odůvodnění hodnocení nabídek a je proto netransparentní a nepřezkoumatelná. S ohledem na to i rozhodnutí zadavatele ze dne 9.6.2005 o přidělení zakázky, které se opírá o netransparentní a nepřezkoumatelnou hodnotící zprávu, trpí stejnou vadou jako hodnotící zpráva. Samotné hodnocení a odůvodnění je nahrazeno pouhou rekapitulací metodiky hodnocení nabídek a výsledkem hodnocení. Za daného stavu je objektivně nemožné určit, na základě jakých věcných důvodů došla hodnotící komise k závěrům ohledně kvality jednotlivých nabídek, a to zejména ohledně úrovně technického řešení zpracovaného jednotlivými uchazeči o veřejnou zakázku. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8.6.2005 není možné zjistit, proč byla ta která nabídka u toho kterého kritéria hodnocena v tabulkách uvedeným počtem bodů a v čem komise spatřuje ekonomickou výhodnost vítězné nabídky a z jakého důvodu byly ostatní nabídky v jednotlivých kriteriích hodnoceny hůře, než nabídka vítězná. Stávající obsah zprávy o posouzení a hodnocení nabídek znemožňuje neúspěšným uchazečům vznášet jakékoli věcné námitky ohledně případných chybných hodnotících závěrů členů hodnotící komise. Ve zprávě je uvedeno, že "komise se shodla na jednotlivých pomocných kritériích a jejich vahách". K tomu uchazeč namítá, že ustanovení § 55 zákona, ani prováděcí právní předpis (vyhl. MMR č. 240/2004 Sb.) pojem "pomocná kritéria" nezná, a že členové hodnotící komise za žádných okolností nejsou v postavení, aby jakýmkoli způsobem definovali hodnotící kritéria a jejich váhu pro posuzování nabídek. Tento úkon je ve výlučné kompetenci zadavatele veřejné zakázky a tato kritéria musí být známa uchazečům předem. Příloha č. 2, ve které jsou stanovena pomocná kritéria pro hodnocení jednotlivých dílčích kritérií stanovených zadavatelem, žádné výsledky hodnocení pomocných kritérií u jednotlivých nabídek neobsahuje a vážené bodové hodnocení pomocných kritérií je bez uvedení důvodů provedeno nulami u všech nabídek (je patrně pouze vzorovým dokumentem). Zadavatel ani v případě rozhodnutí o vyřízení námitek ze dne 7.7.2005 nepostupoval v souladu se zákonem, když námitkám navrhovatele nevyhověl, neučinil nápravu. Zákon v § 63 odst. 1 stanoví, že o posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise zprávu, která obsahuje seznam posuzovaných nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis hodnocení, zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení a údaje o složení hodnotící komise. Ačkoli míra podrobnosti popisu a odůvodnění hodnocení jednotlivých nabídek není právním předpisem výslovně upravena, při zohlednění účelu citovaného ust. § 63 odst. 2 zákona - zajištění transparentnosti celého zadávacího řízení a nediskriminace účastníků, lze dovodit, že takovýto popis a odůvodnění musí svým obsahem a formou umožňovat třetím osobám spolehlivě vysledovat a rekonstruovat věcné důvody pro hodnotící závěry členů hodnotící komise ve vztahu ke všem v souladu se zákonem posuzovaným kritériím u jednotlivých nabídek. V této souvislosti se uchazeč poukazuje na některé rozhodnutí Úřadu přezkoumávaná podle zákona č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na shora uvedené a na skutečnost, že zadavatel přidělil veřejnou zakázku uchazeči (uchazečům) na základě nepodložených závěrů hodnotící komise, uchazeč namítá, že lze důvodně pochybovat o tom, že zadavatel řádně splnil svoji povinnost přidělit veřejnou zakázku v souladu s ustanovení § 65 odst. 1 zákona. Uchazeč navrhuje, aby Úřad uložil zadavateli opatření k nápravě - zrušil rozhodnutí zadavatele ze dne 9.6.2005 o přidělení veřejné zakázky. Úřad si vyžádal od zadavatele k návrhu uchazeče příslušnou dokumentaci a vyjádření, které obdržel dne 29.7.2005. Zadavatel ve vyjádření k návrhu uchazeče ze dne 13.7.2005 uvedl, že: nesouhlasí s obsahem návrhu navrhovatele a trvá na svém stanovisku uvedeném ve "Sdělení k námitkám" navrhovatele ze dne 7.7.2005 č.j. 1384/2005-1001. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a současně napadené rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky obsahují všechny potřebné náležitosti vyžadované zákonem č. 40/2004 Sb. a vyhláškou č. 240/2004 Sb. Zákonem požadovaný popis hodnocení zbývajících nabídek je podrobně uveden v bodě 6. zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a odůvodnění hodnocení nabídek je detailně uvedeno v přílohách č. 1 a 2. zprávy v tabelární formě. Zadavatel i hodnotící komise postupovali zcela v souladu s výše uvedeným zákonem a jeho prováděcí vyhláškou. Zákon ani vyhláška nikde explicitně nestanoví povinnost komise slovně zdůvodňovat přiřazení konkrétního bodového hodnocení určité nabídce v daném kritériu. Požadavek navrhovatele, aby ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek bylo možné zjistit věcné důvody, proč byla ta která nabídka u toho kterého kritéria hodnocena uvedeným počtem bodů, považuje zadavatel za požadavek neopodstatněný, který nikterak nevyplývá z dikce zákona ani vyhlášky. Za neopodstatněné považuje rovněž představy navrhovatele, že by třetí osoby měly mít ze samotné zprávy možnost spolehlivě vysledovat a rekonstruovat věcné důvody pro hodnotící závěry jednotlivých členů hodnotící komise. Splnění takového požadavku by ve svém důsledku znamenalo uvést ve zprávě cca 110 věcných zdůvodnění každého hodnotitele, tj. 550 zdůvodnění za hodnotící komisi. V této souvislosti citovaná rozhodnutí Úřadu nelze dle názoru zadavatele považovat za relevantní, poněvadž se vztahují k již neplatné legislativní úpravě zákona č. 199/1994 Sb. Hodnotící komise při hodnocení nabídek postupovala v souladu se zákonem, poněvadž posuzovala nabídky uchazečů podle jím stanovených a předem zveřejněných dílčích kritérií v rámci kritéria ekonomické výhodnosti. Zadavatel rovněž nepovažuje za pochybení postup komise, kdy v zájmu vyšší objektivity, transparentnosti a zdůvodnitelnosti hodnocení nabídek použila pro svoji práci další pomocná kritéria, naopak se domnívá, že jejich použití bylo pro zvýšení kvality hodnotícího procesu přínosem. Zákon ani vyhláška totiž nikde použití takových dalších pomocných kritérií v rámci dílčích kritérií při hodnocení nezakazuje a dle zkušeností zadavatele je jejich využívání v praxi zcela běžné. Zadavatel dále konstatuje, že uvedení veškerých potřebných údajů, které byly využity pro hodnocení pomocných kritérií, bylo předem požadováno v zadání veřejné zakázky a jejich využití při hodnocení bylo tudíž zcela transparentní, nediskriminační a přezkoumatelné. Zadavatel proto odmítá stanovisko navrhovatele, že by z jeho strany, resp. ze strany hodnotící komise došlo k jakémukoliv porušení právních předpisů. Správní řízení bylo zahájeno podle ustanovení § 96 zákona dnem 14.7.2005, tj. dnem, kdy Úřad obdržel návrh uchazeče. Účastníky správního řízení jsou podle § 99 zákona: zadavatel, uchazeč, BERIT, a. s., se sídlem Cejl 62b, 602 00 Brno, za kterého jedná předseda představenstva RNDr. Petr Kaláb, C SYSTEM GROUP s.r.o., se sídlem O. Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, za kterého jedná jednatel Ing. Jan Nečas a Bentley Systems ČR s.r.o., se sídlem Mošnova 4, 150 00 Praha 5, za kterého jedná jednatel Ing. Jiří Krátký, kteří podali společnou nabídku. Orgán dohledu přezkoumal na základě ustanovení § 96 a následujících zákona v platném znění případ ve vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace předložené zadavatelem a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky "Správa a aktualizace Základní báze geografických dat (ZABAGED®)"nesplnil povinnost uloženou zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. K hodnocení nabídek Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 zákona použila pro vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek příslušný formulář s výsledkem hodnocení. Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 zákona pořídí hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek zprávu, která obsahuje seznam posuzovaných nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení a údaje o složení komise. Popisem hodnocení se při hodnocení podle ekonomické vhodnosti nabídek rozumí, vedle stanovení stupně významu jednotlivých kritérií hodnocení, také objasnění principu přidělování bodů nabídkám v jednotlivých kritériích spolu se slovním vysvětlením, proč té které nabídce byl přidělen konkrétní počet bodů, a jak se nabídky v jednotlivých kritériích hodnocení liší. Přílohou č. 1 zprávy o posouzení a hodnocení nabídek je tabulka, zahrnující dílčí kritéria hodnocení, u kterých je pouze uvedeno bodové hodnocení nabídek provedené jednotlivými hodnotiteli se stanovením váhy v procentech. V příloze č. 2 zprávy je uveden výčet pomocných kritérií hodnocení. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje popis a hodnocení nabídek s odůvodněním, tak jak předepisuje ustanovení § 63 odst. 1 zákona. Bez slovního zdůvodnění např. u kvalitativního kritéria "Technická úroveň řešení", které obsahuje pomocná kritéria hodnocení a jehož náplň je vymezena v zadávací dokumentaci - není zřejmé v čem, ta která nabídka splnila toto kritérium lépe než nabídky ostatních uchazečů. Tím, že hodnotící komise neuvedla zdůvodnění, jak je výše uvedeno, zadavatel nesplnil povinnost stanovenou v ustanoveních § 63 odst. 1 a § 25 odst. 1 zákona, neboť provedené hodnocení nabídek je netransparentní a tím i nepřezkoumatelné. Na základě výše uvedeného zadavatel neprokázal ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 zákona, že přidělil veřejnou zakázku uchazeči (uchazečům), jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ke stanovení dílčích kritérií hodnocení Podle ustanovení § 55 odst. 3 zákona rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky, posuzuje nabídku podle dílčích kritérií. Jednotlivým dílčím kritériím hodnocení musí zadavatel stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech. Jedním z dílčích kritérií je vždy nabídková cena a dále zejména a) provozní náklady, b) požadavky na údržbu, c) technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti předmětu veřejné zakázky. Podle odst. 4 cit. ustanovení zákona je zadavatel povinen uveřejnit v oznámení otevřeného řízení a v případě zadání veřejné zakázky na podkladě ekonomické výhodnosti nabídky i dílčí kritéria včetně jejich váhy. Pod bodem 10.1. oznámení zadávacího řízení stanovil zadavatel dílčí kritéria hodnocení: Váhy v % Technická úroveň řešení 40 Celková nabídková cena (s DPH) 30 Předpoklady uchazeče 20 Záruční podmínky 10 V zápisu č. 1 z jednání hodnotící komise a následně i ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek se uvádí, že komise se shodla na jednotlivých pomocných kritériích pro dílčí kritéria a jejich vahách. K hodnocení dílčích kritérií "pomocnými kritérii" Úřad konstatuje, že nelze považovat za porušení ustanovení § 55 zákona, jestliže komise v rámci hodnocení jednotlivých dílčích kritérií stanoví "pomocná kritéria", které obsahem zapadají do tohoto dílčího kritéria jako tomu bylo u kritéria hodnocení "Technická úroveň řešení", kde komise např. hodnotila navrhovanou architekturu systému, časový harmonogram projektu aktualizace ZABAGED® atd. Navíc v případě tohoto dílčího kritéria zadavatel v zadávací dokumentaci tato "pomocná kritéria" vymezil. V ustanovení § 32 odst. 1 zákona je stanoveno, že uchazeč nebo zájemce prokazuje finanční a ekonomickou způsobilost, a to vyjádřením banky, u níž má uchazeč nebo zájemce veden běžný účet, o schopnosti uchazeče nebo zájemce plnit své finanční závazky, účetní závěrkou v plném nebo zjednodušeném rozsahu, včetně zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li právním řádem platným v zemi sídla nebo bydliště uchazeče, nebo zájemce stanovena, výkazem celkového obratu uchazeče nebo zájemce a obratu dosaženého za provedené práce, dodávky zboží nebo poskytnutí služeb za předcházející 3 účetní období, nebo dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání. Ustanovení § 33 odst. 1 písm. c) bod 1., 2., 4, 8 zákona stanoví, že jde-li o veřejné zakázky na služby prokazuje uchazeč nebo zájemce o veřejnou zakázku technickou způsobilost pro plnění veřejné zakázky osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci osob, které jsou odpovědné za poskytnutí služeb, seznamem významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením osvědčení o řádném poskytnutí služby vyhotoveného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o poskytnutí služby, není-li možno takového osvědčení od soukromého dodavatele získat, přehledem průměrného ročního počtu zaměstnanců a průměrným počtem řídících zaměstnanců za poslední 3 roky, přehledem techniků a technických útvarů podílejících se na poskytování služeb bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci uchazeče nebo zadavatele. Na základě shora uvedeného je zřejmé, že zadavatel zařadil mezi dílčí kritéria hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti "Předpoklady uchazeče" (obsahující pomocná kritéria: odborné předpoklady, zkušenosti s budováním tak rozsáhlého projektu - reference na zakázky obdobného rozsahu a charakteru, ekonomické předpoklady - obrat včetně trendu, průměrný roční počet zaměstnanců") a pomocné kritérium počet pracovníků pro záruční servis a podporu (v ČR), které bylo součástí čtvrtého kritéria hodnocení "Záruční podmínky". Zároveň zadavatel v oznámení otevřeného řízení požadoval pod bodem 9.2. "Kritéria a doklady pro prokazování finanční a ekonomické způsobilosti" prokázat finanční a ekonomickou způsobilost podle § 32 odst. 1 písm. a), c) zákona a v bodě 9.3. "kritéria a doklady pro prokazování technické způsobilosti" prokázat odbornou způsobilost podle § 33 odst. 1, písm. c) bod 1, 2, 4, 8 zákona. Zadavatel tak svým postupem zaměnil další kvalifikační kritéria, jejichž splnění je předpokladem účasti uchazeče v otevřeném řízení (§ 30 odst. 1 zákona) a které se týkají ekonomické a finanční a technické způsobilosti uchazeče, s dílčími kritérii pro zadání veřejné zakázky, podle kterého má být hodnocena ekonomická výhodnost nabídky. Ze znění citovaných ustanovení zákona vyplývá, že zadavatel má povinnost vymezit v oznámení otevřeného řízení jak požadavky na kvalifikaci uchazečů, tak uvést i základní kritéria pro zadání veřejné zakázky. Posouzení a vyhodnocení kvalifikace uchazečů musí zadavatel provést samostatně od hodnocení nabídek. Pokud zadavatel stanoví, že nabídky bude hodnotit podle kritéria ekonomická výhodnost nabídky, je povinen stanovit taková dílčí kritéria, která se výhradně týkají nabídky a její ekonomické výhodnosti, tzn. kvality nabídky. K výše uvedenému orgán dohledu poznamenává, že posuzování kvalifikace uchazečů či zájemců o veřejnou zakázku je upraveno v ustanovení § 39 zákona. Podle § 39 odst. 1 zákona zadavatel vyhodnotí kvalifikaci uchazečů a zájemců podle kritérií stanovených v oznámení příslušného zadávacího řízení. Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikaci, musí být z otevřeného řízení zadavatelem vyloučení (§ 39 odst.2 zákona). Zadavatel nejprve vyhodnotí kvalifikaci uchazečů nebo zájemců o veřejnou zakázku, tzn. ověří schopnost plnění veřejné zakázky podle kritérií stanovených podle § 30 zákona, kdy uchazeči či zájemci musí splňovat základní kvalifikační kritéria vymezená v § 31 zákona a dále další kvalifikační kritéria stanovená zadavatelem, která vyjadřují finanční ekonomickou a technickou způsobilost dodavatele k plnění veřejné zakázky. Z uvedeného je zřejmé, že se hodnocení kvalifikace uchazečů či zájemců vždy vztahuje k "osobě" uchazeče či zájemce tzn., že se jedná o vyhodnocení obecné způsobilosti uchazeče k plnění veřejné zakázky, kdy výsledkem tohoto vyhodnocení je závěr, že uchazeč či zájemce je schopen splnit danou veřejnou zakázku a jeho nabídka může být dále posuzována a hodnocena nebo, že není schopen splnit zakázku a pak musí být ze zadávacího řízení vyloučen. Kritéria kvalifikace vyjadřují schopnost uchazeče splnit veřejnou zakázku, ale již nevyjadřují ekonomickou výhodnost jím podané nabídky v zadávacím řízení. Při hodnocení nabídek podle podkritérií stanovených v oznámení řízení v souladu s ustanovením § 62 a následujících zákona se zadavatel (hodnotící komise), již nezabývá "osobou" uchazeče, ale hodnotí vlastní ekonomickou výhodnost jeho nabídky, posuzuje a hodnotí konkrétní podmínky obsažené v nabídce, za kterých uchazeč zadavateli nabízí splnění veřejné zakázky. Výsledkem uvedeného procesu je hodnocení konkrétního obsahu té které nabídky ve vztahu k její ekonomické výhodnosti a zjištění míry této ekonomické výhodnosti pro zadavatele. V šetřeném případě zadavatel stanovil podkritérium hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky "Předpoklady uchazeče" a pomocné kritérium: počet pracovníků pro záruční servis a podporu (v ČR), jež bylo součástí podkritéria hodnocení "Záruční podmínky". Tato kritéria svým obsahem patří mezi kritéria kvalifikace a nikoliv do dílčích kritérií hodnocení nabídek ekonomické výhodnosti a jsou jako dílčí kritéria hodnocení nepřípustná. Postupem zadavatele došlo k nesplnění povinnosti uvedené v § 55 odst. 3 zákona tím, že nestanovil dílčí kritéria, která by vyjadřovala ekonomickou výhodnost, čímž podstatně ovlivnil stanovení pořadí úspěšnosti nabídek, neboť dle těchto kritérií komise stanovila pořadí. Uvedené porušení zákona je důvodem pro uložení zrušení zadávacího řízení, neboť jde o zásadní pochybení zadavatele učiněné již v oznámení otevřeného řízení. Závěrem orgán dohledu uvádí, že při rozhodování podle § 101 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaký další postup má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování nestranného zacházení a nediskriminace zájemců a uchazečů o veřejné zakázky. Orgán dohledu nařídil zrušení celého zadávacího řízení, neboť zadavatel již závažně pochybil v samotném oznámení zadávacího řízení. Pro úplnost orgán dohledu upozorňuje zadavatele, že v souladu s § 68 odst. 4 zákona je povinen zrušení zadávacího řízení uveřejnit i s uvedením důvodů, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy rozhodl o tomto zrušení. Podle § 68 odst. 5 zákona je dále zadavatele povinen pro uveřejní zrušení zadávacího řízení použít příslušný formulář, jehož vzor a podrobnosti o postupu při jeho vyplnění a odeslání stanoví prováděcí předpis (vyhláška č. 240/2004 Sb.). Úřad s ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které prokázal v průběhu správního řízení rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku. Poučení o opravném prostředku Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Rozhodnutí obdrží: Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, jehož jménem jedná ředitel úřadu Ing. Jiří Černohorský Advokátní kancelář UHLÍŘ, HOMOLA  společníci, Opletalova 5, 110 00 Praha 1, Mgr. Petr Pecháček, advokát BERIT, a. s., Cejl 62b, 602 00 Brno, za kterého jedná předseda představenstva RNDr. Petr Kaláb C SYSTEM GROUP s. r. o., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, za kterého jedná jednatel Ing. Jan Nečas, MBA Bentley Systems ČR s. r. o., Mošnova 4, 150 00 Praha 5, za kterého jedná jednatel Ing. Jiří Krátký

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/5562
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 685 lidí darovalo 1 854 046 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy