Rozhodnutí UOHS 5612


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S558/05
Instance I.
Věc
Nákup letenek
Účastníci Česká agentura na podporu obchodu
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 19.10.2005
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-5612.html
Rozhodnutí
        
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 558-R/05-VP/140/OŠ V Praze dne 22.9.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.9.2005 z vlastního podnětu podle ustanovení § 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., o přezkoumání úkonů zadavatele České agentury na podporu obchodu, se sídlem Dittrichova 21, P.O.BOX 76, 128 01 Praha 28, za kterou jedná Ing. Jitka Hanzlíčková, při zadávání veřejné zakázky na "nákup letenek" v otevřeném zadávacím řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 20.6.2005 pod ev. č. 50009990 rozhodl takto: zadavatel - Česká agentura na podporu obchodu - nesplnil povinnost stanovenou: v ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb. tím, že v příloze č. 1 zadávací dokumentace "1) EVROPA - všechny lety bez přestupu" stanovil podmínku, že všechny lety z místa odletu Praha do jím určených míst příletu musí být uskutečněny bez přestupu, čímž znemožnil dodavatelům zpracovat nabídku, ustanovení § 59 odst. 5 cit. zákona tím, že nevyloučil uchazeče ASIANA, spol. s r.o., jehož nabídka nebyla z hlediska požadovaného obsahu úplná. Z důvodu nesplnění výše uvedených povinností se zadavateli - České agentuře na podporu obchodu - podle ust. § 101 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb. ukládá zrušit zadávací řízení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") jako orgán příslušný podle § 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb. (dále jen "zákon") obdržel dne 1.8.2005 podnět, jehož obsahem byla žádost o prošetření veřejné zakázky na nákup letenek. V podnětu společnost OK TOURS a.s., se sídlem Jana Masaryka 39, 120 00 Praha 2, upozornila zadavatele - Českou agenturu na podporu obchodu, se sídlem Dittrichova 21, P.O.BOX 76, 128 01 Praha 28, za kterou jedná Ing. Jitka Hanzlíčková (dále jen "zadavatel") dopisem ze dne 28.7.2005, že po prostudování zadávací dokumentace zjistila závažné skutečnosti, které ji znemožňují se výběrového řízení zúčastnit a to mimo jiné proto, že do destinací Ankara, Reykjavík neexistuje z Prahy přímé pravidelné letecké spojení, jak je požadováno v příloze č. 1 zadávací dokumentace "1) EVROPA - všechny lety bez přestupu". Na základě uvedeného podnětu si orgán dohledu vyžádal dopisem ze dne 15.8.2005 od zadavatele dokumentaci o zadání veřejné zakázky na "nákup letenek" v otevřeném zadávacím řízení, jehož oznámení bylo uveřejněné na centrální adrese pod ev. č. 50009990 dne 20.6.2005. Vzhledem k tomu, že při posuzování předložené dokumentace získal orgán dohledu pochybnosti o tom, zda zadavatel postupoval podle zákona při stanovení podmínek zadání, zahájil správní řízení z vlastního podnětu. Účastníkem správního řízení je podle § 99 zákona zadavatel. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu zadavateli jako jedinému účastníku řízení dopisem č.j. S 558-O/05-VP/OŠ ze dne 2.9.2005, ve kterém účastníka řízení seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl mu lhůtu, v níž se mohl ke zjištěným skutečnostem vyjádřit, popř. navrhnout doplnění šetření. Dnem 7.9.2005, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení zadavateli doručeno, bylo podle § 96 odst. 2 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumávání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce. Dne 7.9.2005 obdržel orgán dohledu od zadavatele stanovisko, ve kterém mj. zadavatel uvedl, že důvodem pro zahájení správního řízení je možné nesplnění povinnosti v tom, že nevyloučil z dalšího zadávání veřejné zakázky uchazeče ASIANA, spol. s r.o., se sídlem Terronská 68, 160 00 Praha 6, jehož nabídka nebyla z hlediska požadovaného obsahu úplná (příloha č. 1 zadávací dokumentace "1) EVROPA - všechny lety bez přestupu") ve smyslu ust. § 59 odst. 5 zákona. Zadavatel při vymezení plnění vycházel ze skutečností známých mu na základě předchozí empirické zkušenosti a praxe. V době zadání a v průběhu zadávacího řízení byla zadávací dokumentace úplná a v souladu se zákonem. Zadavatel v dobré víře předpokládal, že všechny lety lze poskytnout bez přestupu z Prahy (tak jak tomu bylo v minulosti) a až posléze zjistil - po podání nabídky, že zadávací dokumentace obsahuje podmínky nemožné. K podmínce nemožné zadavatel nemůže (nesmí) přihlédnout (§ 36 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a hodnotil objektivní stav, který je reálný v současné době. Při vyhodnocení podané nabídky nebylo k uvedené podmínce přihlédnuto. Zadavatel je přesvědčen, že postupoval zcela v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zadavatel ve stanovisku dále uvedl, že žádný dodavatel nebyl zkrácen na svých právech, že postupoval zcela transparentně a nediskriminačně a že zatím nepodnikl žádné další kroky k uzavření smlouvy. Orgán dohledu přezkoumal na základě ust. § 96 a násl. zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky a stanoviska zadavatele a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadání veřejné zakázky na "nákup letenek" nesplnil povinnosti stanovené zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu rozhodné skutečnosti: zadavatel stanovil v příloze č. 1 zadávací dokumentace "1) EVROPA - všechny lety bez přestupu" podmínku, že všechny lety z místa odletu Praha do jím určených míst příletu musí být uskutečněny bez přestupu. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo sedm zájemců mezi nimi i společnost OK TOURS a.s., která dne 28.7.2005 zaslala zadavateli výše uvedený dopis. Zadavatel na dopis reagoval odpovědí ze dne 16.8.2005, k námitce společnosti OK TOURS a.s. ohledně nemožnosti splnění zadání se však nevyjádřil a pokračoval v zadávacím řízení. Nabídku podala jediná společnost ASIANA, spol. s r.o., se sídlem Terronská 68, 160 00 Praha 6 (dále jen "uchazeč ASIANA"), jak vyplývá z protokolu o otevírání obálek ze dne 11.8.2005. Po posouzení a hodnocení nabídky doporučila hodnotící komise zadavateli nabídku uchazeče ASIANA jako vítěznou a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11.8.2005 předala zadavateli. Z předložené nabídky orgán dohledu zjistil, že uchazeč ASIANA na str. 66 uvedl v poznámce, že Ankara, Reykjavík a Rijád nemají pravidelné přímé spojení z Prahy. Na základě popsaných skutečností je zřejmé, že nabídka uchazeče ASIANA nevyhověla stanovené podmínce zadavatele a měla být z dalšího posuzování a hodnocení vyřazena, resp. zadávací řízení mělo být zrušeno, protože si zadavatel stanovil podmínku, kterou nemohli uchazeči splnit. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel podle ustanovení § 48 odst. 1 zákona. K námitce zadavatele, že nemůže přihlížet k nereálnému požadavku, který sám v zadání stanovil, orgán dohledu konstatuje, že zadavatel je povinen stanovit požadavky zadání tak, aby neznemožnil dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku. Při rozhodování podle § 101 odst. 1 zákona je orgán dohledu povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaký další postup má zvolit, aby bylo dosaženo nápravy, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávaní veřejných zakázek, dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace zájemců a uchazečů o veřejné zakázky. K pochybení zadavatele došlo již při samotném oznámení zadávacího řízení, resp. v zadávací dokumentaci, a proto musel orgán dohledu nařídil zrušení celého zadávacího řízení. Pro úplnost orgán dohledu upozorňuje zadavatele, že po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je zadavatel v souladu s § 68 odst. 4 zákona povinen zrušení zadávacího řízení uveřejnit i s uvedením důvodů, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy rozhodl o tomto zrušení. S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti, které byly prokázány ve správním řízení, orgán dohledu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, 601 56 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Eva Kubišová pověřená řízením úseku dohledu nad zadáváním veřejných zakázek Rozhodnutí obdrží: Česká agentura na podporu obchodu, Dittrichova 21, P.O. BOX 76, 128 01 Praha 28

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/5612
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 308 lidí darovalo 849 931 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy