Rozhodnutí UOHS 5756


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S230/05
Instance I.
Věc
Nákup základní zásahové techniky - cisternové automobilní stříkačky pro jednotku SDH Orlová
Účastníci město Orlová
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 18.01.2006
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-5756.html
Rozhodnutí
        
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.206 Č. j. VZ/S230/05-151/5867/05-če V Brně dne 28. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 podle § 96 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., na návrh uchazeče - STRATOS AUTO, spol. s r. o., IČ 62028367, se sídlem Bří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové, za niž jedná Martin Strakoš, jednatel - ze dne 11.11.2005 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele - město Orlová, IČ 00297577, se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, zastoupené JUDr. Vladimírem Faranou, starostou města - v podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané pod názvem "Nákup základní zásahové techniky - cisternové automobilové stříkačky - pro jednotku SDH Orlová-Poruba" v otevřeném zadávacím řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese pod ev. č. 50010240 dne 1.7.2005, rozhodl takto: Zadavatel město Orlová nesplnil povinnost stanovenou v 61 odst. 1 a 5 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., tím, že vyloučil uchazeče STRATOS AUTO, spol. s r. o., z předmětného zadávacího řízení, ačkoliv byla z hlediska splnění zadávacích podmínek úplná. Z důvodu nesplnění uvedené povinnosti se zadavateli městu Orlová podle § 101 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., ukládá náprava, a to zrušit rozhodnutí zadavatele ze dne 7.10.2005 o vyloučení uchazeče STRATOS AUTO, spol. s r. o., z předmětného zadávacího řízení a současně zrušit rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky z téhož dne, a provést nové posouzení a hodnocení podaných nabídek, a to ve lhůtě do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, neboť uvedené úkony zadavatele podstatně ovlivnily stanovení pořadí úspěšnosti nabídek. Odůvodnění Město Orlová, IČ 00297577, se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, zastoupené JUDr. Vladimírem Faranou, starostou (dále jen "zadavatel"), uveřejnilo ve smyslu § 84 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb. (dále jen "zákon"), na centrální adrese dne 1.7.2005 pod ev. č. 50010240 v oznámení otevřeného zadávacího řízení svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku na dodávky pod názvem "Nákup základní zásahové techniky - cisternové automobilové stříkačky - pro jednotku SDH Orlová-Poruba". V oznámení zadávacího řízení zadavatel stanovil jako základní kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu. Pozn. pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") dále uvádí odkaz na zákon o veřejných zakázkách, jedná se vždy o znění platné v době provedení úkonu orgánu dohledu nebo v době provedení jednotlivých úkonů zadavatele. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15.8.2005 je zřejmé, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 6 nabídek. Po posouzení jejich obsahu komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen "komise") jednu nabídku vyřadila. Po seřazení zbývajících nabídek podle výše nabídkové ceny komise vyhodnotila nabídku uchazeče STRATOS AUTO, spol. s r. o., IČ 62028367, se sídlem Bří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové, za niž jedná Martin Strakoš, jednatel (dále jen "navrhovatel"), jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Zadavatel postup komise akceptoval a svoje rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky navrhovateli zaslal dopisem ze dne 26.8.2005 všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny. Proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky podal uchazeč F-line, s. r. o., se sídlem Štítného 388/18, 130 00 Praha 3, námitky. Zadavatel dopisem ze dne 22.9.2005 stěžovateli sdělil, že podaným námitkám vyhovuje a provede nové posouzení a hodnocení nabídek. Uvedenou skutečnost zadavatel oznámil všem hodnoceným uchazečům dopisem z téhož dne. Jak vyplývá z nové zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21.9.2005, komise po novém posouzení nabídek vyřadila nabídky navrhovatele a uchazeče Továrna hasicí techniky, s. r. o., se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička (dále jen "THT"), z důvodu jejich neúplnosti ze zadávacího řízení. Po seřazení zbývajících tří nabídek podle výše nabídkové ceny, komise vyhodnotila jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou nabídku, kterou podaly společně společnosti RS Trucks s. r. o. a Piotr Wawrzaszek Inźynieria samochodów Specjalnych. Zadavatel postup komise akceptoval a dopisem ze dne 7.10.2005 zaslal hodnoceným uchazečům rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky jmenovanému uchazeči. Zadavatel dopisem z téhož dne oznámil navrhovateli a uchazeči THT, že je vyloučil ze zadávacího řízení. Jako důvod uvedl, že nabídky uchazečů nesplňují požadavky podle § 61 odst. 1 zákona, neboť v nabídce nebyly doloženy údaje o tom, jakou část veřejné zakázky má uchazeč v úmyslu zadat jiným osobám. Sdělení zadavatele obdržel navrhovatel dne 14.10.2005. Navrhovatel podal dopisem ze dne 24.10.2005 proti vyloučení námitky, které zadavatel obdržel dne 25.10.2005. Zadavatel námitkám nevyhověl a uvedenou skutečnost sdělil dopisem ze dne 1.11.2005 navrhovateli, který ho převzal dne 7.11.2005. Dopisem ze dne 11.11.2005 podal navrhovatel u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, přičemž dne 14.11.2005 složil na účet ÚOHS kauci ve výši 40 580,-- Kč a dne 22.11.2005 uhradil správní poplatek. Navrhovatel v návrhu uvedl, že byl vyloučen z předmětného zadávacího řízení z důvodu, že nedoložil údaje o tom, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám. Navrhovatel namítá, že tento údaj je součástí jeho nabídky, přičemž kopii prokazující tento fakt předložil již k námitce podané u zadavatele. Z uvedeného důvodu považuje navrhovatel svoje vyloučení za neoprávněné a navrhuje, aby orgán dohledu zahájil správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a vydal příslušné předběžné opatření. Orgán dohledu dopisem ze dne 16.11.2005 vyrozuměl zadavatele o podání návrhu a současně ho požádal o zaslání dokumentace o zadání veřejné zakázky, kterou obdržel dne 25.11.2005. Zadavatel v dopise ze dne 24.11.2005 uvedl, že trvá na svém stanovisku uvedeném v rozhodnutí o námitce navrhovatele. Dnem 15.11.2005, kdy orgán dohledu návrh obdržel, bylo podle § 96 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele orgánem dohledu. Účastníky správního řízení jsou podle § 99 zákona: zadavatel, navrhovatel, RS Trucks s. r. o., IČ 26271427, Moravní 1636, 765 02 Otrokovice, za niž jedná Antonín Sieklík, jednatel (dále jen "RS Trucks"), Piotr Wawrzaszek Inźynieria Samochodów Specjalnych, IČ 071003730, se sídlem Ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biala, Polská republika, za niž jedná Piotr Wawrzaszek, majitel společnosti, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 23.12.2005 společností RS Trucks, uchazeči, kteří na základě nedatované dohody o spolupráci podali společnou nabídku, a kterým zadavatel přidělil veřejnou zakázku. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu účastníkům dopisem ze dne 28.11.2005, ve kterém jim poskytl lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, navrhnout doplnění šetření, nebo nahlédnout do spisu řízení. Orgán dohledu po posouzení obdržené dokumentace vydal téhož dne předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu do doby nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS ve věci přezkoumání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce. Orgán dohledu dopisem ze dne 19.12.2005 účastníkům řízení sdělil, že byl přibrán jako další účastník správního řízení uchazeč RS Trucks, kterému byla rozhodnutím zadavatele ze dne 7.10.2005 veřejná zakázka přidělena. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 2.12.2005 uvedl, že v zadávací dokumentaci jednoznačně požadoval uvedení údaje o subdodávkách. Pouhou zmínku obsaženou v nabídce navrhovatele, že "výrobcem nástavby je SPS Strojírna Potůček s. r. o.", nelze podle názoru zadavatele posoudit jako splnění požadavku zadávací dokumentace. Zadavatel uvádí, že po podání námitek při ověřování údaje o výrobci nástavby zjistil, že tak jak je označen v nabídce, "neodpovídá jeho kvalifikovanému a správnému označení v příslušném rejstříku". Na základě uvedeného zadavatel navrhuje, aby orgán dohledu návrh zamítnul. Zbývající účastníci řízení se ve stanovené lhůtě ani později nevyjádřili. Orgán dohledu přezkoumal na základě § 96 zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, stanoviska zadavatele, zadávací dokumentace a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky "Nákup základní zásahové techniky - cisternové automobilové stříkačky - pro jednotku SDH Orlová-Poruba" nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Podle § 17 písm. a) zákona se zadávacími podmínkami rozumí veškeré požadavky obsažené v oznámení zadávacího řízení, případně dále upřesněné v zadávací dokumentaci, které musí být uchazečem v nabídce splněny. Podle § 17 písm. c) zákona se vhodnou nabídkou rozumí nabídka podaná uchazečem splňujícím kvalifikaci, která splňuje zadávací podmínky stanovené zadavatelem pro obsah nabídky. Podle § 48 odst. 1 zákona vymezuje zadávací dokumentace předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, vč. požadovaného množství. Za její správnost a úplnost odpovídá zadavatel. Podle § 48 odst. 3 zákona musí zadávací dokumentace obsahovat obchodní podmínky, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, vč. platebních podmínek, podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, a jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky. Podle § 48 odst. 4 zákona může zadavatel v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám. Podle § 61 odst. 1 zákona posoudí hodnotící komise nabídky uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek. Nabídky, které nesplňují zadávací podmínky, musí být vyřazeny. Podle § 61 odst. 5 zákona musí zadavatel uchazeče, jehož nabídka byla při posuzování nabídek vyřazena, bezodkladně vyloučit. V šetřeném případě zadavatel v zadávací dokumentaci - v bodě d) Požadavky zadavatele na obsah a formu nabídek - mj. uvedl, že požaduje "údaje o tom, jakou část veřejné zakázky má uchazeč v úmyslu zadat jiným osobám". Kontrolou nabídky navrhovatele orgán dohledu zjistil, že je v jeho nabídce na str. 21 výslovně uvedeno, že "Výrobcem nástavby je SPS Strojírna Potůček s. r. o." Orgán dohledu s odkazem na výše citovaná ustanovení zákona konstatuje, že vhodnou nabídkou se rozumí nabídka podaná uchazečem splňujícím kvalifikaci, která splňuje zadávací podmínky stanovené zadavatelem pro obsah nabídky. V šetřeném případě požadoval zadavatel v zadávací dokumentaci "údaje o tom, jakou část veřejné zakázky má uchazeč v úmyslu zadat jiným osobám", aniž by však dále upřesnil jakým způsobem má uchazeč tuto informaci v nabídce prezentovat. Použitá formulace je velmi obecná a pokud tedy navrhovatel v nabídce označil část, kterou má v úmyslu zadat jiné osobě "nástavba" i tuto osobu "SPS Strojírna Potůček s. r. o.", splnil podle názoru orgánu dohledu předmětnou zadávací podmínku v úrovni konkrétnosti v jaké ji zadavatel v zadávací dokumentaci vymezil a nabídka navrhovatele je tak z hlediska splnění zadávacích podmínek úplná. Pokud měl zadavatel v otázce subdodávek nejasnosti, mohl ve smyslu ust. § 61 odst. 4 zákona uchazeče požádat o písemné vysvětlení nabídky. Orgán dohledu v této souvislosti odkazuje také na ust. § 266 odst. 4 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je projev vůle, který obsahuje výraz připouštějící různý výklad, třeba v pochybnostech vykládat k tíži strany, která jako první v jednání tohoto výrazu použila. Zadavatel by proto měl volit zadávací podmínky natolik přesné a jednoznačné (k tomu viz rovněž zjištění orgánu dohledu uvedené dále na str. 5), aby o jejich významu či výkladu nemohly vzniknout pochybnosti. Tím, že navrhovatele vyloučil z předmětného zadávacího řízení, ačkoliv jeho nabídka byla z hlediska splnění zadávacích podmínek úplná, zadavatel nesprávně aplikoval a tedy nesplnil povinnost uvedenou v § 61 odst. 1 a návazně v odst. 5 zákona, neboť povinnost nabídku vyřadit a uchazeče vyloučit se vztahuje pouze k nabídkám nesplňujícím zadávací podmínky. Z dokumentace o zadání veřejné zakázky vyplývá, že navrhovatel nabídl nejnižší nabídkovou cenu. Zjištěné pochybení zadavatele tedy v šetřeném případě podstatně ovlivnilo i stanovené pořadí nabídek. Podle § 101 odst. 1 zákona shledá-li orgán dohledu před uzavřením smlouvy, že zadavatel úkonem učiněným při zadávání veřejné zakázky nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený tímto zákonem, uvede tuto skutečnost písemně v rozhodnutí. Současně zadavateli uloží opatření k nápravě, zejména zrušení rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky, jestliže takový úkon podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek. Při rozhodování podle § 101 odst. 1 zákona je orgán dohledu povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaký další postup má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti, stejného zacházení a nediskriminace uchazečů. V šetřeném případě pochybení zadavatele spočívalo v nesprávném posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a následném vyloučení uchazeče který ji podal. Uvedený úkon zadavatele však lze napravit, a proto orgán dohledu ve smyslu ust. § 101 odst. 1 zákona zrušil rozhodnutí zadavatele ze dne 7.10.2005 o vyloučení navrhovatele a současně i rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky "Nákup základní zásahové techniky - cisternové automobilové stříkačky - pro jednotku SDH Orlová-Poruba" z téhož dne a v rámci opatření k nápravě zadavateli uložil provést nové posouzení a hodnocení všech podaných nabídek. Orgán dohledu v souvislosti s novým posouzením a hodnocením nabídek upozorňuje, že aplikace ust. § 48 odst. 4 zákona byla předmětem správního rozhodnutí orgánu dohledu zveřejněného pod čj. VZ/S148/05 na internetových stránkách ÚOHS www.compet.cz. Tuto skutečnost orgán dohledu uvádí mj. i s ohledem na posuzování úplnosti nabídky uchazeče THT, který - jak vyplývá z podaných námitek - "nehodlá žádnou část předmětu veřejné zakázky zadávat jiným osobám", neboť podle zmíněného rozhodnutí …orgán dohledu odmítnul takový postup zadavatele, kdy při zjištění, že nabídka seznam subdodavatelů neobsahuje, vyloučil uchazeče z účasti v zadávacím řízení, aniž by podrobněji zjišťoval důvody nepředložení požadované listiny. Pro úplnost provedeného šetření orgán dohledu uvádí, že zadavatel v oznámení zadávacího řízení stanovil způsob prokazování způsobilosti uchazečů následovně: pod bodem 9.2. oznámení - kritéria a doklady pro prokazování finanční a ekonomické způsobilosti - zadavatel pouze uvedl "v souladu s ust. § 32 odst. 4 zákona může uchazeč nahradit prokázání požadované finanční a ekonomické způsobilosti prohlášením", pod bodem 9.3. oznámení - kritéria a doklady pro prokazování technické způsobilosti - zadavatel pouze uvedl "v souladu s ust. § 33 odst. 3 zákona může uchazeč nahradit prokázání požadované technické způsobilosti prohlášením". V zadávací dokumentaci v bodě d) - Požadavky zadavatele na obsah a formu nabídek - zadavatel uvedené požadavky doplnil tak, že mj. požaduje: "doklady prokazující finanční a ekonomickou způsobilost dle ust. § 32 odst. 1 písm. a) až d) zákona, doklady prokazující technickou způsobilost dle ust. § 33 odst. 1 písm. b) body 1. až 6. zákona". Zadavatel tak stanovil kritéria způsobilosti, aniž by v oznámení zadávacího řízení, resp. zadávací dokumentaci, konkretizoval způsob jejich prokázání. Takto stanovená další kvalifikační kritéria nelze prakticky použít pro posouzení skutečnosti, zda je uchazeč pro plnění předmětu veřejné zakázky způsobilý. Vzhledem k tomu, že však není povinností zadavatele - pokud to sám nepovažuje za nutné - vyžadovat splnění dalších kvalifikačních kritérií, a že v šetřeném případě nebyl žádný z uchazečů z důvodu nesplnění finanční, ekonomické nebo technické způsobilosti ve smyslu ust. §§ 32 a 33 zákona vyloučen, neposoudil orgán dohledu zjištěnou skutečnost v souvislostech šetřeného případu jako nedostatek (nesplnění povinnosti), který by ovlivnil průběh zadávacího řízení. Orgán dohledu posoudil postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky a na základě zhodnocení všech důkazů, a to jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemné souvislosti, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek Mgr. Pavel Herman zástupce náměstka předsedy ÚOHS pověřeného řízením sekce veřejných zakázek Obdrží: Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně STRATOS AUTO, spol. s r. o., Bří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové RS Trucks s. r. o., Moravní 1636, 765 02 Otrokovice Na vědomí: Piotr Wawrzaszek Inźynieria Samochodów Specjalnych, Ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biala, Polská republika

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/5756
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 467 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy