Rozhodnutí UOHS 5942


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S118/06
Instance I.
Věc
žádost o vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. c) správního řádu (souvisí s VZ/S48/05)
Účastníci Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 10.08.2006
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-6191.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-5942.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: 05964/2006/540 V Brně dne 29. března 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě žádosti účastníka řízení Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín, IČO: 607 30 153, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 20.10.2005 advokátem JUDr. Radkem Ondrušem, se sídlem Těsnohlídkova 9, 613 00 Brno, ve věci žádosti o vydání nového rozhodnutí v souladu § 101 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kterým by účastníkovi řízení byla z vážných důvodů prodloužena lhůta ke splnění povinnosti k zaplacení pokuty uložené mu rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č. j. 2R 35/05-Hr ze dne 17. 1. 2006, které nabylo právní moci dne 24. 1. 2006, podle ustanovení § 102 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto u s n e s e n í: S p r á v n í ř í z e n í s e z a s t a v u j e. Odůvodnění: Dne 30. 1. 2006 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") od Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s. r. o. (dále jen "účastník řízení"), žádost o vydání nového rozhodnutí podle ustanovení § 101 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), kterým by účastníkovi řízení byla z vážných důvodů prodloužena lhůta ke splnění povinnosti k zaplacení pokuty uložené mu rozhodnutím předsedy Úřadu, č.j. 2R 35/05-Hr ze dne 17. 1. 2006, které nabylo právní moci dne 24. 1. 2006. Z důvodů nejasnosti formulace v podání účastníka řízení ze dne 30. 1. 2006 byl účastník řízení požádán dopisem Úřadu ze dne 6. 2. 2006 o upřesnění citovaného podání. Upřesňující informace uvedl účastník řízení v dopisu ze dne 8. 2. 2006, z něhož jednoznačně vyplývá, že se jedná o žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. c) správního řádu. Jako důvod pro vydání nového rozhodnutí uvedl účastník řízení záměr podat v zákonné lhůtě 60 dnů od vydání rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. 2R 35/05-Hr ze dne 17. 1. 2006, žalobu ke správnímu soudu společně se žádostí o odklad vykonatelnosti rozhodnutí v souladu s § 73 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že lhůta k zaplacení uložené pokuty stanovená v citovaném rozhodnutí předsedy Úřadu byla stanovena na 30 dnů, zatímco lhůta k podání žaloby ke správnímu soudu činí 60 dnů, požádal účastník o vydání nového rozhodnutí, kterým bude lhůta k zaplacení pokuty prodloužena na nejméně 60 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, aby bylo ze strany účastníka jednak možné maximálně využít lhůty k sepsání žaloby a jednak z důvodu, že předčasné zaplacení pokuty bez možnosti soudního uvážení o odložení vykonatelnosti představuje závažnou újmu účastníka, neboť ten nebude moci uvedenou částku investovat do rozvoje své společnosti, což se významně odrazí v jeho činnosti. Ustanovení § 101 písm. c) SŘ váže možnost vydat nové rozhodnutí na vážné důvody na straně povinného. Za takový vážný důvod však nelze považovat umožnění povinnému plně využít zákonné lhůty k podání žaloby ke správnímu soudu a ani skutečnost, že peníze, jimiž bude uhrazena pokuta, nebude možné využít k rozvoji společnosti. Nutno uvést, že každá peněžitá sankce představuje nepříznivý zásah do majetkové i jiné sféry povinného, a proto negativně dopadá i na další činnost povinného, případně na jeho další rozvoj. Závažný důvod je vždy spjat s výší pokuty, délkou lhůty k jejímu zaplacení a dalšími specifickými poměry povinného, s ohledem na něž by pokuta neměla mít likvidační charakter. Účastník řízení neuvedl žádný závažný důvod pro vydání nového rozhodnutí a jím tvrzené důvody nelze za dostatečně vážné považovat. Protože žádost účastníka řízení neodůvodňuje zahájení nového řízení, resp. vydání nového rozhodnutí podle § 101 an. správního řádu, v návaznosti na § 102 odst. 4 správního řádu rozhodl Úřad o zastavení správního řízení, které bylo zahájeno podáním žádosti ze dne 30. 1. 2006, tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Poučení: Proti tomuto usnesení může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek. Mgr. Jindřiška Koblihová náměstek předsedy ÚOHS pověřený řízením sekce veřejných zakázek Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhoinstančním rozhodnutím č. j. 2R 043/06-Hr ze dne 31.7.2006, které nabylo právní moci dne 10.8.2006. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.8.2006. Obdrží: JUDr. Radek Ondruš, Těsnohlídkova 9, 613 00 Brno

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/5942
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 105 866 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy