Rozhodnutí UOHS 6082


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S111/06
Instance I.
Věc
Dálnice D1, Mirošovice - Kývalka, zkapacitnění TES a EIA
Účastníci Ředitelství silnic a dálnic ČR
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 20.07.2006
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-6082.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: S111/2006-00000/2006/510-IF V Brně dne 26. června 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb,, zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 14. 4. 2006 na základě návrhu ze dne 13. 4. 2006, jehož účastníky jsou: ● navrhovatel - účastníci sdružení "Sdružení D1, 6P", které tvoří: ● Dopravoprojekt Brno a. s., IČ: 463 47 488, se sídlem Kounicova 13, 658 30 Brno, za niž jedná Ing. František Vrána, předseda představenstva, ● Dopravoprojekt Ostrava spol. s r. o., IČ: 427 67 377, se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, za niž jedná Ing. Svatopluk Bijok, jednatel, ● HBH Projekt spol. s r. o., IČ: 449 61 944, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, za niž jedná Ing. Radovan Hrnčíř, jednatel, ● zadavatel - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, IČ: 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zastoupené Ing. Petrem Laušmanem, generálním ředitelem ● účastníci sdružení "Sdružení PRAGOPROJEKT/VALBEK - D1 Mirošovice - Kývalka", které tvoří ● PRAGOPROJEKT, a. s., IČ: 452 72 387, se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, za niž jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva, ● Valbek, spol. s r. o., IČ: 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, za niž jedná Ing. Roman Lenner, jednatel, a ● EVERNIA s. r. o., IČ: 250 10 751, se sídlem 1. máje 97, 460 01 Liberec, za niž jedná RNDr. Petr Anděl, CSc., jednatel, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, ve veřejné zakázce "D1, Mirošovice-Kývalka, zkapacitnění 2x3 pruhy, TES+EIA", zadávané podle citovaného zákona o veřejných zakázkách, formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 8. 12. 2005 pod ev. č. 50014172, rozhodl podle § 101 citovaného zákona o veřejných zakázkách takto: Zadavatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace nesplnil povinnost stanovenou v § 25 odst. 1 postupovat transparentním způsobem při posuzování výše nabídkových cen ve vztahu k předpokládané ceně předmětu veřejné zakázky, při vyžádání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u tří uchazečů a při posuzování jejich jednotlivých zdůvodnění. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže z důvodu nesplnění uvedené povinnosti ukládá zadavateli Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, zrušit rozhodnutí ze dne 10. 3. 2006 o přidělení veřejné zakázky a opětovně posoudit nabídky všech uchazečů v souladu s § 61 citovaného zákona. Odůvodnění Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, státní příspěvková organizace, zastoupená Ing. Petrem Laušmanem, uveřejnila podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), na centrální adrese dne 8. 12. 2005 pod ev. č. 50014172 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky "D1, Mirošovice - Kývalka, zkapacitnění 2x3 pruhy, TES + EIA". V oznámení zadávacího řízení zadavatel stanovil jako kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel nabídky pěti uchazečů. Po provedeném posouzení a hodnocení nabídek zadavatel dne 10. 3. 2006 rozhodl o přidělení veřejné zakázky, uchazeči - účastníkům sdružení "Sdružení PRAGOPROJEKT/VALBEK - D1 Mirošovice - Kývalka", které tvoří PRAGOPROJEKT, a. s., IČ 45272387, se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, za niž jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva Valbek, spo. S r. o., IČ 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, za niž jedná Ing. Roman Lenner, jednatel, EVERNIA s. r. o., IČ 25010751, se sídlem 1. máje 97, 460 01 Liberec, za niž jedná RNDr. Petr Anděl, CSc., jednatel, založeného smlouvou ze dne 11. 1. 2006 podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zastoupených na základě pověření ze dne 1. 6. 2006 společností PRAGOPROJEKT, a. s., IČ 45272387, se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, za niž jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva (dále jen "uchazeč Sdružení PRAGOPROJEKT/VALBEK - D1 Mirošovice - Kývalka"). Uchazeč "Sdružení D1, 6P", které tvoří: Dopravoprojekt Brno a. s., IČ 46347488, Kounicova 13, 658 30 Brno, za niž jedná Ing. František Vrána, předseda představenstva, Dopravoprojekt Ostrava spol. s r. o., IČ 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, za niž jedná Ing. Svatopluk Bijok, jednatel, HBH Projekt spol. s r. o., IČ 44961944, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, za niž jedná Ing. Radovan Hrnčíř, jednatel, založeného nedatovanou smlouvou o sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za účelem získání předmětné veřejné zakázky, ve správním řízení zastoupených na základě pověření ze dne 21. 4. 2006 společností HBH Projekt spol. s r. o., IČ 44961944, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, za niž jedná Ing. Radovan Hrnčíř, jednatel (dále jen "uchazeč Sdružení D1, 6P"), obdržel dne 15. 3. 2006 rozhodnutí zadavatele. Jmenovaný uchazeč Sdružení D1, 6P podal dopisem ze dne 29. 3. 2006 námitky, které zadavatel obdržel dne 30. 3. 2006. Zadavatel po přezkoumání jejich oprávněnosti námitkám nevyhověl rozhodnutím ze dne 4. 4. 2006, které uchazeč Sdružení D1, 6P obdržel podle dodejky dne 7. 4. 2006. Vzhledem k tomu, že uchazeč Sdružení D1, 6P nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 13. 4. 2006 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"). Uchazeč Sdružení D1, 6P ve svém návrhu uvedl, že je zřejmé, že nevyhovění jejich námitkám zadavatelem potvrdilo protiprávní výběr vítězného uchazeče, vůči kterému námitky směřovaly. V námitkách upozornil uchazeč Sdružení D1, 6P na výši nabídkové ceny vítězného uchazeče - Sdružení PRAGOPROJEKT/VALBEK - D1 Mirošovice - Kývalka s cenou 4 164 048,- Kč, včetně DPH, která je s ohledem na obsah zadání dle jejich názoru nepřiměřeně nízká, což konstatovala také komise pro hodnocení nabídek na svém prvním jednání. Dále se uchazeč Sdružení D1, 6P domnívá, že ustanovení § 61 odst. 1 zákona uvádí, že hodnotící komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami, zejména z důvodu vyjimečné hospodárnosti realizace nebo výrobní metody, originality, případně objevnosti technického řešení nebo příznivých podmínek u uchazeče. Dále se uchazeč Sdružení D1, 6P domnívá, že nabídková cena vítězného uchazeče leží pod hranicí rentability, což se nutně musí odrazit v kvalitě provedeného díla. Uchazeč Sdružení D1, 6P dále namítá, že zdůvodnění a rozbor mimořádně nízké nabídkové ceny uchazeče, který ve výběrovém řízení nakonec zvítězil ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek není. Zadavatel proto postupoval diskriminačně, neboť rozhodnul o přidělení zakázky uchazeči, který nabídnul cenu ve výši 17,5 % ceny předpokládané, jež byla správně hodnotící komisí označena za mimořádně nízkou. Předmětná zakázka byla zadavatelem přidělena právě v důsledku vážného pochybení hodnotící komise zadavatele, která nepostupovala v souladu s § 61 zákona.Návrh směřuje proti rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky jednomu z uchazečů, jehož nabídková cena byla definována jako mimořádně nízká. K návrhu se vyjádřil zadavatel dopisem ze dne 11. 5. 2006, ve kterém uvádí, že trvá na svém názoru, že uchazeči byli v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. v platném znění vyzváni k podání písemného zdůvodnění mimořádně nízké ceny, a že všichni vyzvaní uchazeči podali vysvětlení v zákonné lhůtě. Toto bylo řádně konstatováno na 2. jednání hodnotící komise, konané dne 24. 2. 2006 a předložená vysvětlení byla komisí posouzena jako objektivní a přijata bez připomínek. Poté bylo komisí stanoveno pořadí nabídek. Zadavatel následně v souladu s hodnocením komise rozhodl o přidělení veřejné zakázky a oznámení bylo v souladu se zákonem odesláno všem uchazečům. V této souvislosti zadavatel uvádí, že zákon neupravuje formu psaní zápisu z jednání hodnotící komise a neukládá povinnost přenést text odůvodnění mimořádně nízké ceny do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Z tohoto důvodu je v zápisu z jednání hodnotící komise a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek konstatováno, že předložená vysvětlení byla komisí posouzena jako objektivní a přijata bez připomínek. Texty těchto odůvodnění jsou součástí dokumentace veřejné zakázky. Zadavatel i nadále trvá na tom, že srovnání výše nabídkové ceny s výší přepokládané ceny v oznámení zadávacího řízení není kritériem hodnocení nabídek a není podkladem k tvrzení, že cena uchazeče s nižší cenou není zárukou kvalitně provedeného díla, jde o subjektivní přístup uchazeče, který podal námitku. Zadavatel setrvává na rozhodnutí, že nabídka uchazeče "Sdružení PRAGOPROJEKT/VALBEK - D1 Mirošovice - Kývalka" splňuje podmínky stanovené zadavatelem a dále, že při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem, a svým jednáním neporušil ustanovení § 61 odst. 1 zákona, ani jiná ustanovení zákona. Zadavatel navrhuje s ohledem na shora uvedené, aby orgán dohledu návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podaný uchazečem HBH zamítl v plném rozsahu a potvrdil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Dnem 14. 4. 2006, kdy orgán dohledu obdržel výše uvedený návrh, bylo podle § 96 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele orgánem dohledu. Účastníky správního řízení podle § 99 zákona jsou: - zadavatel, - účastníci Sdružení D1, 6P - účastníci Sdružení PRAGOPROJEKT/VALBEK - D1 Mirošovice - Kývalka, jemuž byla zadavatelem veřejná zakázka přidělena. Dne 12. 5. 2006 obdržel orgán dohledu od zadavatele dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky. Dne 19. 5. 2006 obdržel orgán dohledu od zadavatele dopis, ve kterém sděluje, že neuzavře smlouvu a vyčká na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem čj.: VZ/S111/2006-09720/2006/510-IF ze dne 25. 5. 2006 a stanovil jim lhůtu, v níž se mohli k podkladům pro rozhodnutí vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření. Dne 1. 6. 2006 nahlédl do správního spisu uchazeč Sdružení PRAGOPROJEKT/VALBEK - D1 Mirošovice - Kývalka a dne 6. 6. 2006 uchazeč Sdružení D1, 6P. Protokoly o nahlížení jsou součástí správního spisu. K podkladům pro rozhodnutí se vyjádřili uchazeč Sdružení D1, 6P a uchazeč Sdružení PRAGOPROJEKT/VALBEK - D1 Mirošovice - Kývalka dopisem ze dne 5. 6. 2006 v němž uvedl, že nabídkovou cenu stanovil na základě detailního posouzení rozsahu požadovaných prací obsažených v soutěžních podmínkách a s přihlédnutím k předpokládané obtížností řešení. V tomto konkrétním případě, s ohledem na určenou trasu dálnice (jedná se pouze o její rozšíření), řešení je jednodušší, protože není třeba navrhovat a posuzovat vedení trasy dálnice ve variantách. Pracovníci Sdružení v minulosti zpracovávali obdobné studie včetně vyhodnocení variantního řešení trasy dálnice, nebo rychlostní silnice pro ŘSD ČR v ceně cca 20 000,- až 21 000,- Kč/km (bez DPH). Uchazeč Sdružení PRAGOPROJEKT/VALBEK - D1 Mirošovice - Kývalka nabídl v případě předmětné zakázky parametrickou cenu ve výši 21 600 Kč/km bez DPH, což představuje při požadované délce cca 162 km celkovou cenu 4 164 048,- Kč včetně DPH. Při posuzování náročnosti přípravy a zpracování zakázky uchazeč Sdružení PRAGOPROJEKT/VALBEK - D1 Mirošovice - Kývalka vycházel ze zkušeností pracovníku týmu Sdružení a jejich znalostí z řešení obdobných zakázek, podrobně uvedených ve zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, které zaslali zadavateli dne 9. 2. 2006. Na závěr uchazeč Sdružení PRAGOPROJEKT/VALBEK - D1 Mirošovice - Kývalka zdůraznil, že řešitelský tým je sestavený z odborníků s mnohaletou zkušeností při zpracování studií dálnic jak v ČR, tak i v zahraničí a má řadu poznatků a zkušeností také z dálnice D1, které bude využívat jak při návrhu technického řešení, tak i při zpracování EIA. Vedoucím řešitelského týmu pro část EIA bude RNDr. Petr Anděl, CSc., který je spoluautorem dnes platné příručky pro zajištění průchodnosti dálničních staveb pro volně žijící živočichy (vydalo AOPK a potvrzeno MŽP), ve které vychází především ze zkušeností s průchodností D1. Uchazeč Sdružení D1, 6P ve svém vyjádření ze dne 7. 6. 2006 sdělil, že ani jeden komisí oslovený uchazeč nedodal opodstatněné zdůvodnění své mimořádně nízké ceny, které by svým charakterem naplňovalo podmínky uvedené v ustanovení § 61 odst. 1 zákona. Uchazeč Sdružení D1, 6P se domnívá, že hodnotící komise tedy i zadavatel se dopustili chyby, neboť nevyloučili uvedené uchazeče, protože jejich zdůvodnění nebylo ve smyslu zákona opodstatněné. Orgán dohledu si vyžádal dopisem čj.: S111/2006-11131/2006/510-IF ze dne 16. 6. 2006 doplnění podkladů pro rozhodnutí, protože z nabídek uchazečů nebylo zcela zřejmé, zda všichni uchazeči splnili požadavek na kvalifikaci - § 30 odst. 2 písm. b) zákona - minimální roční objem obdobných prací v uplynulých letech je 20 mil. Kč. Dále orgán dohledu požadoval, aby zadavatel doložil podklady (např. smlouvy), které by prokazovaly tvrzení uchazeče "sdružení PRAGOPROJEKT/VALBEK -D1 Mirošovice - Kývalka", že "pracovníci Sdružení v minulosti zpracovávali obdobné studie včetně vyhodnocení variantního řešení trasy dálnice, nebo rychlostní silnice pro ŘSD v ceně cca 20 000,- až 21 000,- Kč/km (bez DPH)". K výše uvedenému - požadavek na splnění kvalifikace § 30 odst. 2 písm. b) zákona - minimální roční objem obdobných prací v uplynulých letech je 20 mil. Kč, zadavatel doložil seznamem zakázek obdobného charakteru a rozsahu uvedených v nabídkách uchazečů provedených v průběhu uplynulých 5 let. Zadavatel předložil kopie smluv o dílo s uchazeči PRAGOPROJEKT a. s., VALBEK, spol. s r. o., ze kterých však není patrné, zda tvrzení uchazeče "Sdružení PRAGOPROJEKT/VALBEK - D1 Mirošovice - Kývalka", že "pracovníci Sdružení v minulosti zpracovávali obdobné studie včetně vyhodnocení variantního řešení trasy dálnice, nebo rychlostní silnice pro ŘSD v ceně cca 20 000,- až 21 000,- Kč/km (bez DPH)" je pravdivé. Smlouvy obsahují pouze cenu díla, která je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a hodinovou sazbu a počet hodin potřebných k vyhotovení projektové dokumentace. Z těchto údajů nevyplývá, že cena již zpracovaných projektových dokumentací na 1 km dálnice byla skutečně 20 000,- 21 000,-Kč. Orgán dohledu přezkoumal na základě ust. § 96 a násl. zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky a stanovisek předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění shledal, že zadavatel nesplnil povinnost vyplývající z ustanovení § 25 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 61 odst. 1 zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Podle § 25 odst. 1 zákona je zadavatel povinen zadat nadlimitní i podlimitní veřejnou zakázku v zadávacím řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak. V zadávacím řízení je zadavatel povinen dodržovat zásady stejného zacházení se všemi zájemci a uchazeči s výjimkami uvedenými v § 87, zákazu diskriminace a transparentnosti. Podle § 61 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předpokládané ceně předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění ve lhůtě podle odstavce 4. Hodnotící komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami, zejména z důvodu výjimečné hospodárnosti realizace nebo výrobní metody, originality, případně objevnosti technického řešení nebo příznivých podmínek u uchazeče. Neodůvodnil-li uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě nebo posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, nabídku vyřadí. Z předložené dokumentace orgán dohledu zjistil, že zadavatel hodnotil nabídky pěti uchazečů, přičemž nabídka uchazeče Sdružení PRAGOPROJEKT/VALBEK - D1 Mirošovice - Kývalka obsahovala nabídkovou cenu 4 164 048,- Kč včetně DPH, nabídka uchazeče "Sdružení PUDIS - ENVISYSTEM" obsahovala nabídkovou cenu 6 961 500,- Kč včetně DPH, nabídka uchazeče "MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o." obsahovala nabídkovou cenu 17 844 050,- Kč včetně DPH, nabídku uchazeče Sdružení D1, 6P obsahovala nabídkovou cenu 17 730 405,- Kč včetně DPH a nabídka uchazeče "Sdružení D1, Mirošovice - Kývalka" obsahovala nabídkovou cenu 9 328 291,- Kč včetně DPH. Ze záznamu z prvního jednání hodnotící komise ze dne 31. 1. 2006 vyplývá, že hodnotící komise při posuzování výše uvedených nabídkových cen ve vztahu k předpokládané ceně předmětu veřejné zakázky dospěla k závěru, že tři nabídky obsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Hodnotící komise požádala uchazeče Sdružení PRAGOPROJEKT/VALBEK - D1 Mirošovice - Kývalka, Sdružení PUDIS - ENVISYSTEM, Sdružení D1, Mirošovice - Kývalka dopisy ze dne 2. 2. 2006 o písemné zdůvodnění jejich mimořádně nízkých nabídkových cen. Z uvedeného záznamu však není zřejmý konkrétní obsah posuzování výše nabídkových cen ve vztahu k předpokládané ceně veřejné zakázky. Jestliže hodnotící komise při posouzení nabídek shledá určitou nabídkovou cenu mimořádně nízkou, musí být z dokumentace o zadání veřejné zakázky patrné, proč byla tato nabídková cena zadavatelem posouzena jako mimořádně nízká. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny hodnotící komisí, tj. proč se domnívá, že se v určitém případě jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, musí předcházet vlastnímu vyžádání písemného stanoviska od příslušného uchazeče. V žádostech hodnotící komise o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny zcela chybí důvody pro které byly nabídkové ceny uchazečů označeny za mimořádně nízké. Pokud hodnotící komise vyžaduje zdůvodnění, měla by v žádosti poukázat na to, v čem spatřuje nereálnost nabídkové ceny, aby se uchazeči mohli k žádosti zadavatele konkrétně vyjádřit. Hodnotící komise v žádostech o zdůvodnění mimořádně nízkých nabídkových cen pouze uvedla "V souladu s § 61 zákona č. 40/2004 Sb. v platném znění "Zákon o veřejných zakázkách" Vás žádáme o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na "Dálnice D1, Mirošovice - Kývalka, zkapacitnění, TES a EIA do 7 dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky". Všichni vyzvaní uchazeči podali zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ve stanovené lhůtě a poté všichni členové hodnotící komise na svém druhém jednání, které se konalo 24. 2. 2006, je vzali na vědomí. Předseda komise vyzval jednotlivé členy k posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek. Členové komise konstatovali, že rozdíly v nabídkové ceně jsou značné, přesto nelze žádného uchazeče vyřadit nebo znevýhodnit pouze z důvodu nízké nabídkové ceny. Na základě tohoto posouzení a hodnocení nenavrhla komise zadavateli vyřadit žádnou z posuzovaných a hodnocených nabídek. Z hlediska transparentnosti a přezkoumatelnosti úkonů zadavatele nestačí uvést do záznamu z jednání hodnotící komise resp. do zprávy o posouzení nabídek, že komise shledala či neshledala zdůvodnění uchazeče za objektivní, nýbrž i důvody, které k tomuto závěru vedly. Argumenty hodnotící komise se musí promítnout do zprávy o posouzení nabídek podle § 63 zákona. Absence takového zdůvodnění znemožňuje následné přezkoumání její činnosti ze strany zadavatele při vyřizování námitek podle § 88 zákona či ze strany orgánu dohledu. Orgán dohledu konstatuje, že hodnotící komise se musí pečlivě zabývat zdůvodněním uchazeče, zda jím předložená cena je opodstatněná. Nelze připustit, aby takovéto vyjádření bylo posuzováno pouze formálně. Konečný závěr, zda uchazeč předložil ve své nabídce mimořádně nízkou cenu je výlučně v kompetenci odborné hodnotící komise (resp. zadavatele). Zadavatel musí postupovat tak, aby jeho úkony i rozhodnutí byly přezkoumatelné, přičemž musí být dostatečně průhledné, aby vylučovaly možnou diskriminaci uchazeče o veřejnou zakázku. Při interpretaci ustanovení § 61 zákona a posuzování obsahu zde upravených povinností uchazeče a zadavatele (resp. hodnotící komise) je nutné vycházet především ze zásady transparentnosti postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky, na kterou odkazuje ustanovení § 25 odst. 1 zákona ("v zadávacím řízení je zadavatel povinen dodržovat zásady stejného zacházení se všemi zájemci a uchazeči s výjimkami uvedenými v § 87 zákona, zákazu diskriminace a transparentnosti"). Dále orgán dohledu uvádí, že zdůvodnění musí být objektivní, podložené důkazy, nelze pouze tvrdit, že materiál nebo pracovní síla je levnější. Uchazeč uvede konkrétní důvody, zadavatel pak uvede konkrétní důvody svého rozhodnutí o mimořádně nízké nabídkové ceně. Důkazní břemeno průkazu toho, že výše jeho ceny je odůvodněná, je na uchazeči. Není možno vyloučit, že zdůvodnění uchazeče uspokojí zadavatele (komisi) pouze částečně, pak jej samozřejmě vyloučí. Může však teoreticky nastat situace, kdy po jeho zdůvodnění vyvstane potřeba požádat o vysvětlení jiných okolností. Tomuto postupu zadavatele (tedy žádat vyjádření i podruhé) nic nebrání a zákon je nezakazuje. Orgán dohledu konstatuje, že smyslem ustanovení § 61 odst. 1 zákona je chránit zadavatele před situací, kdy uchazeč ve své nabídce uvede cenu, za níž není možné z objektivních důvodů realizovat plnění veřejné zakázky, která by během realizace předmětu plnění veřejné zakázky vedla k navyšování původní nabídkové ceny uchazeče. Jestliže má být postup zadavatele transparentní, je nutné, aby žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny obsahovala kvalifikovaný rozbor skutečností uvedených v nabídce uchazeče, které v zadavateli vyvolávají pochybnosti o realizovatelnosti předložené nabídky. Jedině takovýmto způsobem zpracovanou žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny může uchazeč poskytnout adekvátní informace, ze kterých bude patrné, zda je nabídka za uvedených finančních podmínek realizovatelná. Nemá-li zadavatel dostatek informací, nemůže ani kvalifikovaně rozhodnout o tom, zda je mimořádně nízká nabídková cena zdůvodněna objektivními příčinami, zejména z důvodu výjimečné hospodárnosti realizace nebo výrobní metody, originality, případně objevnosti technického řešení nebo příznivých podmínek u uchazeče. Orgán dohledu posoudil postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky a na základě zhodnocení všech důkazů, a to jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemné souvislosti, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Mgr. Pavel Herman zástupce náměstka předsedy ÚOHS pověřeného řízením sekce veřejných zakázek Obdrží: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 HBH Projekt spol. s r. o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno PRAGOPROJEKT, a. s. , K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/6082
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 392 lidí darovalo 1 100 466 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy