Rozhodnutí UOHS 6283


Číslo jednací ÚOHS-S 255/06-16761/06/620
Instance I.
Věc
Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s. + AGRI CS a.s. + CARLOS, spol. s r.o.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s.
Typ řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Spojování soutěžitelů (fúze)
Nabytí právní moci 21.09.2006
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-6283.html
Rozhodnutí
        
S 255/06-16761/06/620 V Brně dne 20. září 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 255/06, zahájeném dne 21. srpna 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ: 26185610, ve správním řízení zastoupené JUDr. Miroslavou Rybovou, bytem Pomořanská 472/2, Praha 8, na základě plné moci ze dne 16. srpna 2006, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto r o z h o d n u t í : Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ: 26185610, na straně jedné, a společností AGRI CS a.s., se sídlem Hybešova 14, Hustopeče, IČ: 26243334, a CARLOS, spol. s r.o., se sídlem Cejl 109, Brno, IČ: 60725788, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu aktiv, uzavřené mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ: 26185610, jako kupujícím, a panem Karlem Losenickým, bytem Na Kocínce 207/1, Praha-Dejvice, r.č. 460501/059, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ: 26185610, získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti AGRI CS a.s. a obchodní podíl ve výši 51% základního kapitálu společnosti CARLOS, spol. s r.o., a tím i možnost nad jmenovanými společnostmi vykonávat přímou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, p o v o l u j e . Odůvodnění: Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/2006 ze dne 6. září 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu aktiv, uzavřené mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ: 26185610 (dále jen "AGROFERT"), jako kupujícím, a panem Karlem Losenickým, bytem Na Kocínce 207/1, Praha-Dejvice, r.č. 460501/059, jako prodávajícím. V důsledku realizace zmíněné smlouvy získá společnost AGROFERT od pana Karla Losenického, bytem Na Kocínce 207/1, Praha-Dejvice, r.č. 460501/059, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti AGRI CS, a.s., se sídlem Hybešova 14, Hustopeče, IČ: 26243334 (dále jen "AGRI CS"), a obchodní podíl představující 51% základního kapitálu společnosti CARLOS, spol. s r.o., se sídlem Cejl 109, Brno, IČ: 60725788 (dále jen "CARLOS"), a tím i možnost uvedené společnosti přímo kontrolovat. Součástí této transakce má být rovněž uzavření čtyř dalších Smluv o budoucí smlouvě o převodu aktiv mezi společností AGROFERT, vždy jako kupujícím, a paní Ivanou Vindemanovou, bytem Na Kocínce 207/1, Praha-Dejvice, r.č. 505914/225, a společnostmi INTERTEC, spol. s r.o., se sídlem Hybešova 14, Hustopeče, IČ: 48907782 (dále jen "INTERTEC"), L & K, s.r.o., se sídlem Cejl 109, Brno, IČ: 60745118 (dále jen "L & K"), a ITALFACTORING LIMITED, se sídlem 1 Lambousas Street, 1095 Nicosia, Cyprus (dále jen "ITALFACTORING"), jako jednotlivými prodávajícími. V důsledku realizace výše uvedených smluv má společnost AGROFERT rovněž získat od paní Ivany Vindemanové, bytem Na Kocínce 207/1, Praha-Dejvice, r.č. 505914/225, obchodní podíl ve výši 46% základního kapitálu společnosti CARLOS, dále jednotlivě od společností INTERTEC, L & K a ITALFACTORING obchodní podíly odpovídající celkově 3% základního kapitálu společnosti CARLOS, čímž bude podíl na základním kapitálu společnosti CARLOS v celkové výši 100%. Předmětné transakce tak představují spojení podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat. Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele. V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů Společnost AGROFERT je česká akciová společnost, která prostřednictvím majetkových účastí sdružuje výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, zabývající se zejména činnostmi v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu (dále též "skupina AGROFERT"). Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan Ing. Andrej Babiš, bytem Sadová 577, r.č. 540902/1860, který tuto společnost kontroluje. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů kontroluje společnost AGROFERT v České republice řadu společností v oblasti zemědělství, zejména podniky typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) a ACHP (agrochemické podniky), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu, jako jsou např. osiva, hnojiva nebo pesticidy a poskytováním služeb pro zemědělce, mj. výkupem plodin a jejich ošetřením, výrobou krmných směsí pro zvířata a obchodem se zemědělskými komoditami (mj. ZZN Havlíčkův Brod a.s, ZZN Pelhřimov a.s., ZENZA Znojmo, a.s. nebo GA GRANCHEM a.s.). V marginálním rozsahu se společnost AGROFERT zabývá i prodejem zemědělské techniky (ZZN Polabí a.s, ZENA a.s.). V oblasti potravinářství působí v rámci skupiny AGROFERT společnosti Maso Planá, a.s., MASNA Studená, a.s. a Kostelecké uzeniny, a.s., které se zabývají zpracováním hovězího, vepřového a v menší míře i drůbežího masa, a dále též společnost PENAM a.s., činná v pekárenském průmyslu. Prostřednictvím svých majetkových účastí působí skupina AGROFERT i v oblasti chemického průmyslu, v jehož rámci se zabývá výrobou impregnačních olejů, černouhelných smol a aromátů (DEZA a.s.), pigmentů (PRECHEZA a.s.), dusíkatých a kombinovaných hnojiv (Lovochemie, a.s.), a rovněž anorganických a organických chemikálií, barviv, pigmentů, plastů a výbušnin (Synthesia, a.s.). Společnost AGRI CS je česká akciová společnost, která se zabývá prodejem zemědělských strojů. Je kontrolována panem Karlem Losenickým, bytem Na Kocínce 207/1, Praha-Dejvice, r.č. 460501/059. Společnost AGRI CS nekontroluje žádnou jinou společnost. Společnost CARLOS je společnost založená podle českého práva, zabývající se pronájmem vlastních nemovitostí. Společnost CARLOS je kontrolována panem Karlem Losenickým, minoritní podíl ve společnosti je v držení paní Ivany Vindemanové a společností L & K, INTERTEC a ITALFACTORING. Společnost CARLOS přímo kontroluje společnost AGROTEC, jež se zabývá zejména prodejem zemědělské techniky, nákladních automobilů, osobních automobilů a stavební techniky, nepřímo pak mj. společnosti: i) INTERTEC, zabývající se provozováním stanic technické kontroly pro osobní a nákladní vozidla, ii) AGROTEC Truck s.r.o., zabývající se pronájmem vlastní nemovitosti a iii) AGROTEC Auto s.r.o., zabývající se rovněž pronájmem vlastní nemovitosti. Společnost CARLOS dále prostřednictvím společnosti AGROTEC nepřímo kontroluje společnosti L & K, MOTORTEC spol. s r.o., CASETEC s.r.o. a AMB Truck s.r.o., jež nejsou součástí předmětného spojení soutěžitelů, neboť součástí výše uvedené smlouvy uzavírané mezi společností AGROFERT a panem Karlem Losenickým je klauzule o zpětném odkupu uvedených společností. Dopady spojení Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Jak bylo uvedeno výše, společnosti AGRI CS a CARLOS, (dále též "skupina AGROTEC"), působí zejména v oblasti prodeje zemědělských strojů, nákladních automobilů, osobních automobilů a stavebních strojů. Oblast zemědělské techniky lze např. podle užitných vlastností nebo technických parametrů jednotlivých strojů členit na užší segmenty. Vzhledem k univerzálnímu využití zaujímá nejvýznamnější postavení segment traktorů, kam náleží traktory standardní (jež lze dále členit podle výkonnostních tříd) a speciální (např. pro využití v sadech nebo vinohradech), dalšími segmenty zemědělské techniky jsou sklízecí mlátičky, řezačky, stroje na zemní práce (pluhy, vály, brány, frézy, atp.), secí, balící a postřikovací stroje, apod., přičemž jednotlivé segmenty lze na základě technických specifikací dále členit (např. secí stroje mechanické, pneumatické). Obdobně je možno postupovat v oblasti nákladních a osobních automobilů. Z hlediska užitných vlastností a tonáže lze nákladní automobily členit do několika segmentů, a to lehká komerční vozidla (dodávky), lehké nákladní automobily a těžké nákladní automobily, resp. tahače. Osobní automobily lze rozdělit z hlediska technických parametrů na vozidla třídy mini, třídy malých vozidel, nižší střední třídy, střední třídy, vyšší střední třídy (tzv. Executive), a třídy luxusních, sportovních (včetně kat. SUV) a víceúčelových (MPV) vozidel. Oblast stavebních strojů lze rozdělit podle užitných vlastností na segment rypadel (kolových nebo pásových), nakladačů (kolových, smykových), damperů, skrejprů, dozerů, grejdrů, silničních strojů, atp. S přihlédnutím k odlišným charakteristickým vlastnostem jednotlivých druhů zemědělských strojů, nákladních a osobních automobilů a stavebních strojů, odlišnému způsobu jejich užití, resp. ke skutečnosti, že jednotlivé druhy strojů nebo automobilů nejsou vzájemně zastupitelné, by bylo možno vymezit jednotlivé relevantní trhy v úzkém pojetí s důrazem na specifické segmenty zemědělských nebo stavebních strojů, resp. automobilů. Nicméně s ohledem na pouze částečně shodné zaměření spojujících se soutěžitelů v oblasti prodeje zemědělské techniky, a současně na skutečnost, že pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů působí v oblasti prodeje nákladních a osobních automobilů a stavebních strojů, vede Úřad k názoru, že není nutno vymezovat relevantní trh z hlediska výrobkového s konečnou platností. Vzhledem k níže uvedenému postavení spojujících se soutěžitelů ve spojením dotčených oblastech, kdy, při jakémkoli v úvahu přicházejícím vymezení relevantního trhu nedochází k významnému nárůstu tržních podílů, Úřad nepovažuje za nutné vymezit jednotlivé relevantní trhy s konečnou platností a pro účely tohoto správního řízení se zabýval situací v následujících oblastech podnikatelských aktivit: oblast prodeje zemědělské techniky, oblast prodeje nákladních automobilů, oblast prodeje osobních automobilů a oblast prodeje stavebních strojů. Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda podmínky na území ovlivněném předmětným spojením opravňují k vymezení relevantního trhu v užším pojetí jako trhu lokálního či regionálního. Vzhledem ke skutečnosti, že skupina AGROFERT působí ve spojením dotčených oblastech na území Čech a skupina AGROTEC působí převážně na území Moravy, přičemž mezi jednotlivými regiony neexistují významné rozdíly z hlediska obchodních podmínek, dále pak ke skutečnosti, že srovnatelné produkty různých výrobců jsou ve výše uvedených oblastech vzájemně zastupitelné, vymezil Úřad relevantní trh z hlediska geografického územím České republiky. V oblasti prodeje zemědělské techniky působí společnost AGROFERT i společnost AGROTEC, dochází tedy k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů. Společnost AGROFERT dosahuje v dotčené oblasti tržního podílu ve výši cca [… OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ …], tržní podíl společnosti AGROTEC činí cca [… OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ …] z celkového objemu 4283 prodaných zemědělských strojů v České republice. Po uskutečnění předmětného spojení tak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [… OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ …]. V uvedené oblasti čelí spojující se soutěžitelé konkurenci ze strany řady dalších prodejců a distributorů zemědělské techniky, mezi které patří např. společnosti RCG-AGROMEX, s.r.o., AGRAFA s.r.o., CIME s.r.o., KVERNELAND CZECH, spol. s r.o., ZETOR, a.s., AGRALL zemědělská technika a.s., a dalších. V oblasti prodeje nákladních automobilů působí pouze společnost AGROTEC jako autorizovaný dealer vozidel zn. IVECO. Tržní podíl společnosti AGROTEC činí cca [… OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ …], přičemž v důsledku realizace předmětného spojení nedojde k jeho nárůstu. V této oblasti působí řada dalších dealerů vozidel stejné značky (např. KOMERSIA AUTO s.r.o., Strojservis s.r.o., IVECO ČR, s.r.o.), a rovněž prodejci a distributoři jiných značek, jako jsou např. VOLVO, MAN nebo RENAULT. Prodejem osobních automobilů se zabývá rovněž pouze společnost AGROTEC, dealer automobilů zn. ŠKODA. Následkem realizace uvedeného spojení soutěžitelů tedy nedochází k navýšení tržního podílu, který činí méně než [… OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ …] z celkového množství 130 tis. prodaných osobních vozidel v České republice. V této oblasti je společnost AGROTEC vystavena konkurenci řady dalších dealerů automobilů stejné značky, případně prodejců vozidel jiných značek stejné třídy (VW, RENAULT, FORD). V oblasti prodeje stavebních strojů působí opět pouze společnost AGROTEC, distributor strojů zn. NEW HOLLAND, přičemž z celkového objemu prodejů stavební techniky v České republice ve výši 1700 ks činí tržní podíl společnosti AGROTEC méně než [… OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ …]. Nejvýznamnějšími značkami na trhu stavebních strojů jsou CATERPILLAR, KOMATSU a JCB. Ve spojením dotčené oblasti na území České republiky budou spojující se soutěžitelé i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších soutěžitelů působících na předmětných trzích na celém území České republiky, přičemž mezi tyto soutěžitele patří nejen prodejci a distributoři zemědělských a stavebních strojů, nákladních a osobních automobilů stejných značek, jejichž jsou oba spojující se soutěžitelé prodejci, ale rovněž prodejci a distributoři srovnatelných strojů a vozidel jiných značek. Rovněž neexistují významné bariéry pro import zemědělské a stavební techniky a nákladních a osobních automobilů ze zahraničí. S ohledem na nízký nárůst tržních podílů a existenci řady konkurenčních subjektů v uvedených oblastech dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Luděk Svoboda ředitel Sekce ochrany hospodářské soutěže I Rozhodnutí obdrží: JUDr. Miroslava Rybová AGROFERT HOLDING, a.s. Roháčova 1099/83 130 00 Praha 3

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/6283
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 476 lidí darovalo 1 404 054 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy