Rozhodnutí UOHS 6298


Číslo jednací ÚOHS-S252/0616554/2006/710/SOHSII
Instance I.
Věc
Spojení soutěžitelů Komerční banka/BHW Holding AG
Účastníci BHW Holding AG, Berlín, Spolková republika Německo Komerční banka, a.s.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
Typ řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Spojování soutěžitelů (fúze)
Nabytí právní moci 05.10.2006
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-6298.html
Rozhodnutí
        
S 252/06-16554/2006/710 V Brně dne 15. září 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 252/06, zahájeném dne 23. srpna 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, ve správním řízení zastoupené Mgr. Pavlem Urbanem, advokátem, se sídlem V Celnici 4, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 16. srpna 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto : Spojení soutěžitelů Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, a Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 128, čp. 222, PSČ 12021, IČ: 60192852, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Rámcové smlouvy" uzavřené dne 20. července 2006 mezi společnostmi BHW Holding AG, se sídlem Berlín, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, a Komerční banka, a.s., jako kupujícím, a "Smlouvy o prodeji akcií", uzavírané mezi společnostmi BHW Holding AG, jako prodávajícím, a Komerční banka, a.s., jako kupujícím, v jejichž důsledku nabude společnost Komerční banka, a.s. 40% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. a navýší tak svůj stávající podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech této společnosti na 80 %, a tím získá i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, p o v o l u j e . Odůvodnění: Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/2006 ze dne 6. září 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky K navrhované transakci má dojít na základě "Rámcové smlouvy" uzavřené dne 20. července 2006 mezi společnostmi BHW Holding AG, se sídlem Berlín, Spolková republika Německo (dále jen "BHW"), jako prodávajícím, a Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054 (dále jen "KB"), jako kupujícím, a "Smlouvy o prodeji akcií", uzavírané mezi společnostmi BHW, jako prodávajícím, a KB, jako kupujícím (dále jen "Smluv"). Na základě uvedených Smluv nabude společnost KB 40% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 128, čp. 222, PSČ 12021, IČ: 60192852 (dále jen "MPSS"), a navýší tak svůj stávající podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech této společnosti na 80 %, a tím získá i výlučnou kontrolu nad touto společností. Výše popsaná transakce představuje tedy spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Společnost BHW vyjádřila v "Rámcové smlouvě" svůj úmysl prodat celkem ["obchodní tajemství"] akcií ve společnosti MPSS, jež představují 50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech této společnosti. Společnost KB, jakožto druhý největší akcionář MPSS, vyjádřila svůj úmysl předmětné akcie koupit. Podle Stanov společnosti MPSS náleží při převodu akcií ve společnosti MPSS ostatním akcionářům předkupní právo v poměru jejich stávajících akciových podílů. Společnost KB hodlá využít svého předkupního práva a nabýt ["obchodní tajemství"] akcií MPSS. Na zbývajících ["obchodní tajemství"] akcií MPSS má předkupní právo třetí akcionář MPSS, společnost Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 11304, IČ: 45272956 (dále jen "ČP"). Společnost BHW proto nabídla ["obchodní tajemství"] akcií ve společnosti MPSS, představujících 10% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech MPSS, společnosti ČP. V případě, že ČP svého práva nevyužije, koupí tyto akcie KB. Zároveň společnost KB nabídla společnosti ČP, že odkoupí i zbývajících ["obchodní tajemství"] akcií ve společnosti MPSS, které ČP v současnosti vlastní. Pokud se menšinový akcionář ČP rozhodne nevyužít svého předkupního práva, případně se rozhodne prodat tyto akcie KB, zvýšil by se podíl společnosti KB ve společnosti MPSS na 100 %. Nicméně případné navýšení podílu společnosti KB na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti MPSS (z 80% podílu na 100% podíl) nebude mít žádný vliv na kvalitu kontroly, kterou má možnost získat společnosti KB ve společnosti MPSS na základě výše uvedených Smluv. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů Společnost KB je akciovou společností založenou podle českého právního řádu, jež patří do mezinárodní skupiny společností kontrolované Société Générale S.A., se sídlem 29 Bld. Haussmann, Paříž, Francouzská republika (dále jen skupina "Société Générale"). Skupina Société Générale je organizována jako mezinárodní holding a působí v řadě zemí prostřednictví svých organizačních složek či majetkových účastí zejména v oblasti bankovních a finančních služeb. Skupina Société Générale je činná na území České republiky prostřednictvím společnosti KB a jejich dceřiných společností (dále jen "skupina KB"), dále společností společně kontrolovaných ze strany Société Générale S.A. a KB a dalších společností přímo či nepřímo kontrolovaných ze strany společnosti Société Générale S.A. mimo skupinu KB. Společnost KB je univerzální bankou, která je držitelem úplné bankovní licence, licence obchodníka s cennými papíry a registrace vázaného pojišťovacího zprostředkovatele. Tato povolení jí umožňují poskytovat široké spektrum bankovních služeb pro fyzické a právnické osoby, zprostředkovávat prodej produktů životního a neživotního pojištění, produktů penzijního připojištění, podílových listů a stavebního spoření. Společnost KB kontroluje skupinu společností působících převážně v oblasti bankovních a finančních služeb v České republice, popř. na území Slovenské republiky. Jedná se zejména o následující společnosti: (i) Penzijní fond Komerční banky a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Lucemburská 1170/7, PSČ 11311, IČ: 61860018, činná v oblasti penzijního připojištění, (ii) Factoring KB, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 36, IČ: 25148290, působící v oblasti odkupu pohledávek, (iii) ESSOX s.r.o., se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, PSČ 37001, IČ: 26764652, podnikající v oblasti kreditních úvěrů a karet, a (iv) ALL IN REAL ESTATE LEASING a.s., se sídlem Praha 1, Truhlářská 18, č.p. 1118, PSČ 11000, IČ: 49617982, jež se zabývá realitní činností. Skupina Société Générale dále nabízí, mimo skupinu KB, své služby na území České republiky prostřednictvím dalších společností, a to společností (v) Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 1, čp. 650, PSČ 18600, IČ: 63998017, nabízející produkty životného pojištění, (vi) Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ 11015, IČ: 60196769, působící v oblasti správy aktiv, a společností (vii) ALD Automotive s.r.o., se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 527/1, PSČ 10040, IČ: 61063916, (viii) SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/79, PSČ 14000, IČ: 61061344, a (ix) ECS International Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 42/796, PSČ 11000, IČ: 27382893, které jsou činné v oblasti finančního a operativního leasingu. Společnost MPSS je akciová společnost založená podle českého právního řádu, jež byla kontrolována před uskutečněním předmětného spojení ze strany prodávajícího, společnosti BHW1. Společnost MPSS je specializovanou bankou, jež se v souladu se svojí licencí zabývá výhradně poskytováním služeb v oblasti stavebního spoření. Uvedené služby spočívají v přijímaní vkladů od účastníků stavebního spoření a v poskytování úvěrů a příspěvků jeho účastníkům. Dopady spojení Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Jak vyplývá ze skutečností uvedených v kapitole "Charakteristika subjektů" tohoto rozhodnutí, činnosti spojujících se soutěžitelů a skupin soutěžitelů, ke kterým patří konkrétně skupina Societé Générale a společnosti MPSS, se překrývají. Skupina Societé Générale, která prostřednictvím společnosti KB získává kontrolu nad společností MPSS, působí na území České republiky především v oblasti bankovních a finančních služeb a pojišťovnictví. Naproti tomu nabývaná společnost MPSS, jako specializovaná banka, poskytuje na tomto území služby výhradně v oblasti stavebního spoření. Společnost KB tedy v oblasti stavebního spoření vlastní produkty ani služby samostatně nenabízí, pouze na smluvním základě distribuuje a nabízí produkty MPSS prostřednictvím své distribuční sítě. Stavební spoření je forma spoření fyzických či právnických osob upravená zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dál jen "zákon o stavebním spoření"). Pojem stavební spoření je vymezen v zákoně o stavebním spoření jako účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, dále v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření a v poskytování příspěvku státní podpory fyzickým osobám - účastníkům stavebního spoření. Provozovatelem stavebního spoření je bankovní subjekt, stavební spořitelna, která může vykonávat pouze činnosti povolené v jí udělené bankovní licenci, kterými jsou stavební spoření a další činnosti podle zákona o stavebním spoření. Stavební spoření je specifickým produktem založeným především za účelem podpory financování potřeb bydlení s nárokem na státní příspěvek. Účelem stavebního spoření je nashromáždit v poměrně krátké době určité finanční prostředky, a to za účelem možného vzniku nároku na poskytnutí výhodně úročeného úvěru za stanovených podmínek. Stavební spoření se tedy v zásadě dělí na dvě rozdílné, časově navazující fáze, jedná se o fázi spoření a fázi poskytnutí příslušné půjčky. Na základě šetření Úřadu je možno uvést, že stavební spoření se liší od ostatních forem spoření či poskytování úvěru, a to zejména pevně sjednanou výší úroku po dobu spoření, přidělovanou státní podporou, výnosem ze stavebního spoření a dále charakteristikou, cenou a způsobem použití poskytnutého úvěru. Zejména s ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají a nabývaná společnost BHW Holding je vystavena konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, Úřad pro účely daného správního řízení odhlédl od případné podrobnější segmentace relevantního trhu z hlediska věcného2 a vymezil relevantní trh z hlediska věcného jako trh stavebního spoření.3 Z hlediska geografického je relevantním trhem území celé České republiky, neboť poskytování služeb stavebního spoření probíhá na celém tomto území za homogenních podmínek. Ze spojujících se soutěžitelů je činná na trhu stavebního spoření pouze společnost MPSS, přičemž tržní podíl této společnosti na vymezeném trhu za minulé účetní období byl okolo ["obchodní tajemství"] %. V oblasti poskytování služeb stavebního spoření vyvíjí na území České republiky činnost řada dalších soutěžitelů, jedná se například o společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Hypo stavební spořitelna a.s. a Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. Po celkovém zhodnocení situace, která vznikne v důsledku spojení uvedených soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že spojení nepovede, zejména vzhledem k absenci překrývajících se aktivit spojujících se soutěžitelů a působení dalších významných soutěžitelů, ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na věcně relevantním trhu. Posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na vymezeném trhu. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek. Ing. Bc. Monika Kučerová ředitelka Sekce ochrany hospodářské soutěže II. Rozhodnutí obdrží: Mgr. Pavel Urban, advokát AK Allen&Overy V Celnici 4 110 00 Praha 1 110 00 Praha 1 1 Společnost BHW vlastnila před realizací předmětné transakce 50% podíl na základním kapitálu společnosti MPSS, přičemž zbylé podíly byly v držení společnosti KB (40 %) a ČP (10 %). 2 dalším možným členěním je například rozlišení na segment vkladů stavebního spoření a na segment úvěrů stavebního spoření, 3 Shodně definoval Úřad věcně relevantní trh ve svém rozhodnutí spis. zn. S 51/05 Deutsche Postbank/BHW

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/6298
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 270 778 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy