Rozhodnutí UOHS 6317


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S272/06
Instance I.
Věc
Více zakázek CKTCH Brno
Účastníci Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 27.10.2006
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-6317.html
Rozhodnutí
        
Č. j. S272/2006/DO-17322/2006/540-Šm V Brně dne 2. října 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle příslušný podle § 51 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 20.9.2006 z vlastního podnětu podle ustanovení § 57 v návaznosti na § 62 téhož zákona, jehož účastníkem je zadavatel Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno, IČ 00209775, za něhož jedná MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel, ve věci přezkoumání úkonů tohoto zadavatele při zadávání veřejných zakázek: "Obměna intenzivních lůžek a příslušenství" na základě výzvy pěti zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky ze dne 18. 9. 2003 podle ust. § 49 odst. 1 zákona, "Dodávka a instalace zařízení pro intravaskulární sonografické zobrazování" na základě výzvy dvěma zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky ze dne 29.10.2003 podle ust. § 49 odst. 2 písm. b citovaného zákona, "Obnova pacientského monitorovacího systému CKTCH Brno" na základě obchodní veřejné soutěže podle § 3 citovaného zákona, zveřejněné v Obchodním věstníku č. 40/2003 dne 8.10.2003, rozhodl I. podle ustanovení § 62 odst. 1 citovaného zákona takto: Výše uvedený zadavatel ve veřejné zakázce: "Obměna intenzivních lůžek a příslušenství" závažně porušil ustanovení § 49 odst. 9 v návaznosti na § 2e citovaného zákona tím, že nevyloučil z další účasti v této veřejné zakázce uchazeče LINET, spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, který před uzavřením "Kupní smlouvy KS2003 - CKTCH Brno - 421611", ze dne 30.12.2003, s cenou plnění ve výši 3 779 716,88 Kč bez DPH, neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů podle § 2b odst. 1 písm. f) způsobem podle § 2c odst. 2 písm. c) téhož zákona, "Dodávka a instalace zařízení pro intravaskulární sonografické zobrazování" závažně porušil ustanovení § 49 odst. 9 v návaznosti na § 2e citovaného zákona tím, že nevyloučil z další účasti v této veřejné zakázce uchazeče A care, s.r.o., Novohradská 994, 142 21 Praha 4, který před uzavřením "Kupní smlouvy" ze dne 18.2.2004, s cenou plnění ve výši ve výši 4 220 000,- Kč bez DPH, neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů podle § 2b odst. 1 písm. d) a f) způsobem podle § 2c odst. 2 písm. b) a c) téhož zákona, "Obnova pacientského monitorovacího systému CKTCH Brno" závažně porušil ustanovení § 38 odst. 4 citovaného zákona tím, že nevyzval vybraného uchazeče S&T Plus, s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha před uzavřením "Kupní smlouvy č. TP 2003/500", ze dne 23.12.2003, s cenou plnění ve výši 19 500 000,- Kč bez DPH, k předložení dokladů podle § 2c zákona, a poté jej nevyloučil z další účasti v této veřejné zakázce, když neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů podle § 2b odst. 1 písm. f) způsobem podle § 2c odst. 2 písm. c) téhož zákona. Za zjištěná závažná porušení uvedeného zákona se výše jmenovanému zadavateliukládápodle § 62 odst. 1 téhož zákona pokutave výšive výši 5 000,- Kč(slovy pět tisíc korun českých). Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u ČSOB v Brně číslo 3754-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 2720650001. II. Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení takto: Výše uvedenému zadavateli se ukládá uhradit náklady řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 272065001. Odůvodnění Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), jako orgán příslušný podle § 51 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), obdržel dne 27.7.2006 podnět (vedený u orgánu dohledu pod spisovou značkou P559/2006) od Ministerstva zdravotnictví, odboru kontroly a inspekce (dále jen "MZ") "Kontrolní zjištění dle ust. § 16 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů" ze dne 24.7.2006, týkající se veřejných zakázek zadávaných Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno, IČO 024 341 (dále jen "zadavatel"). V podnětu je poukazováno zejména na to, že zadavatel při zadávání zakázky "Obměna intenzivních lůžek a příslušenství", na kterou byla uzavřena dne 30.12.2003 "Kupní smlouva KS2003 - CKTCH Brno - 421611" nepostupoval v souladu s ust. § 2c odst. 2 zákona, neboť uzavřel zmíněnou smlouvu s uchazečem, který neprokázal kvalifikační předpoklady, tj., že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dále dle názoru MZ zadavatel v této zakázce také nepostupoval v souladu s ust. § 49 odst. 11, resp. odst. 7 zákona neboť nedodržel povinnost uzavřít smlouvu s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, v době, kdy byl uchazeč svou nabídkou vázán. V dalším zadávacím řízení "Dodávka a instalace zařízení pro intravaskulární sonografické zobrazování" na kterou byla uzavřena dne 18.2.2004 příslušná kupní smlouva, nepostupoval v souladu s ust. § 2c odst. 2 zákona neboť uzavřel smlouvu s uchazečem, který neprokázal kvalifikační předpoklady. Uchazeč je neprokázal výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než šest měsíců, dále tím, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dále dle názoru MZ zadavatel v této zakázce také nepostupoval v souladu s ust. § 49 odst. 10 zákona, protože nedodržel povinnost oznámit rozhodnutí všem uchazečům ve lhůtě, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 20.11.2003, rozhodnutí uchazečům bylo oznámeno až dne 13.1. 2004, a též porušil ust. § 49 odst. 11 resp. odst. 7 zákona tím, že zadavatel nedodržel povinnost uzavřít smlouvu s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, v době, kdy byl uchazeč svou nabídkou vázán. Pokud jde o třetí zakázku "Obnova pacientského monitorovacího systému CKTCH Brno", na kterou byla dne 23.12.2003 uzavřena "Kupní smlouva č. TP 2003/500",MZ upozorňuje na to, že zadavatel nepostupoval v souladu s ust. 2c odst. 2 písm. c) zákona, neboť uchazeč, se kterým měla být uzavřena smlouva, neprokázal kvalifikační předpoklady potvrzením příslušných orgánů. Uvedený podnět orgán dohledu zaslal zadavateli spolu se žádostí ze dne 3.8.2006 o zaslání originálu kompletní dokumentace k zakázkám specifikovaným v kontrolním zjištění, kterou tvoří podle ust. § 2 písm. k) zákona soubor dokladů, jejichž pořízení vyžaduje tento zákon, a nabídky všech uchazečů. Po prostudování podnětu a příslušné dokumentace vznikly pochybnosti o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání veřejných zakázek: "Obměna intenzivních lůžek a příslušenství" v souladu s ustanovením § 49 odst. 9 v návaznosti na § 2b odst. 1 písm. f) a § 2c odst. 2 písm. c) zákona, když uzavřel smlouvu s uchazečem LINET, spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, který před uzavřením smlouvy neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů, "Dodávka a instalace zařízení pro intravaskulární sonografické zobrazování" v souladu s ustanovením § 49 odst. 9 v návaznosti na na § 2b odst. 1 písm. d) a f) a § 2c odst. 2 písm. b) a c) zákona když uzavřel smlouvu s uchazečem A care, s.r.o., Novohradská 994, 142 21 Praha 4, který před uzavřením smlouvy neprokázal splnění příslušných kvalifikačních předpokladů, "Obnova pacientského monitorovacího systému CKTCH Brno" v souladu s ustanovením § 38 odst. 4 v návaznosti na § 2b odst. 1 písm. f) a § 2c odst. 2 písm. c) zákona, když uzavřel smlouvu s uchazečem S&T Plus, s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha, který před uzavřením smlouvy neprokázal splnění příslušných kvalifikačních předpokladů. Orgán dohledu proto oznámil dopisem S272/2006/DO-16567/2006/540-Šm, ze dne 15.9.2006, že zahajuje z vlastního podnětu podle ustanovení § 57 v návaznosti na § 62 zákona správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí a úkonů zadavatele, učiněných při zadávání výše uvedených veřejných zakázek. Připojeným usnesením poskytl zadavateli lhůtu do 29.9.2006, v níž podle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn navrhovat důkazy, činit návrhy a vyjádřit své stanovisko, a dále lhůtu do 3.10.2006, v níž se může vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Toto oznámení i usnesení zadavatel obdržel dne 20.9.2006. Účastníkem řízení je podle § 58 zákona zadavatel, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno, IČ 00209775, za něhož jedná MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel. Zadavatel svého práva vyplývajícího z výše uvedeného usnesení, tj. navrhovat důkazy, činit návrhy a vyjádřit své stanovisko a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, nevyužil. Orgán dohledu přezkoumal na základě ustanovení § 57 zákona šetřené případy ve vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání uvedených zakázek, dokumentů předložených zadavatelem a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel závažně porušil zákon. Ke svému rozhodnutí orgán dohledu uvádí následující rozhodné skutečnosti. Předmětem správního řízení v dané věci bylo posouzení, zda zadavatel tím, že nevyloučil z další účasti na veřejné zakázce uchazeče, kteří před uzavřením smlouvy neprokázali splnění příslušných kvalifikačních předpokladů, porušil ustanovení § 49 odst. 9, resp. § 38 odst. 4 v návaznosti na § 2e zákona, a dále možnosti uložení sankce zadavateli podle § 62 odst. 1 téhož zákona. K veřejné zakázce "Obměna intenzivních lůžek a příslušenství". Ustanovení § 49 odst. 9 zákona zadavateli ukládá, aby posoudil nabídku uchazeče podle § 2c zákona a podle dalších požadavků stanovených v zadání nebo v zadávací dokumentaci. Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní-li další požadavky stanovené zadavatelem, zadavatel ho z další účasti na veřejné zakázce vyloučí. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce je zadavatel povinen bezodkladně oznámit příslušnému uchazeči. Podle § 2c odst. 2 písm. c) zákona uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona potvrzením příslušného orgánu ne starším než šest měsíců. Ustanovení § 2e zákona pak uvádí důsledky nesplnění kvalifikačních předpokladů, a sice: "Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, popřípadě nesplní povinnost podle § 2d, musí ho zadavatel vyloučit z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce. Rozhodnutí o vyloučení zadavatel bezodkladně sdělí vyloučenému uchazeči". Jak orgán dohledu zjistil, dokumentace o zadání veřejné zakázky neobsahuje potvrzení správy sociálního zabezpečení a potvrzení zdravotních pojišťoven dle § 2c odst. 2 písm. c) zákona, že uchazeč LINET, spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný,neměl nedoplatky ve smyslu § 2b odst. 1 písm. f) zákona. V rámci šetřeného podnětu P559/2006 se zadavatel ve svém dopisu č.j. CKTCH/2006/8, ze dne 11.8.2006 vyjádřil tak, že uvedený nedostatek uznává s vysvětlením, že jmenovaného uchazeče zná řadu let jako seriózního obchodního partnera, který své závazky vždy plní. K veřejné zakázce "Dodávka a instalace zařízení pro intravaskulární sonografické zobrazování". Také v této zakázce měl zadavatel aplikovat ustanovení § 49 odst. 9 zákona, které ukládá, aby posoudil nabídku uchazeče podle § 2c zákona a podle dalších požadavků stanovených v zadání nebo v zadávací dokumentaci. Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní-li další požadavky stanovené zadavatelem, zadavatel ho z další účasti na veřejné zakázce vyloučí. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce je zadavatel povinen bezodkladně oznámit příslušnému uchazeči. Současně i v tomto případě platí ustanovení § 2c odst. 2 písm. c) zákona, podle kterého uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady uvedené v § 2b odst. 1 písm. f) zákona potvrzením příslušného orgánu ne staršímnež šest měsíců, a dále, kvalifikační předpoklady uvedené § 2b odst. 1 písm. d) zákona výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než šest měsíců. Také i v tomto případě nastávají stejné důsledky nesplnění kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 2e zákona. Příslušná dokumentace o zadání veřejné zakázky též neobsahuje potvrzení správy sociálního zabezpečení a potvrzení zdravotních pojišťoven dle § 2c odst. 2 písm. c) zákona, že uchazečA care, s.r.o., Novohradská 994, 142 21 Praha 4,neměl nedoplatky ve smyslu § 2b odst. 1 písm. f) zákona. Obsahem dokumentace není ani výpis z evidence Rejstříku trestů k prokázání splnění kvalifikačního předpokladu dle § 2c odst. 2 písm. b) zákona, žejmenovaný uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku dle § 2b odst. 1 písm.d) zákona. V rámci šetřeného podnětu P559/2006 se zadavatel ve svém dopisu č.j. CKTCH/2006/8, ze dne 11.8.2006 vyjádřil tak, že jmenovaný uchazeč skutečně nepředložil před uzavřením smlouvy výpis z evidence Rejstříku trestů, ani potvrzení příslušného orgánu o splnění kvalifikačního předpokladu dle § 2b odst. 1 písm. f) zákona, a přesto s ním byla smlouva uzavřena. Zadavatel tyto nedostatky uznává s tím, že uchazeče zná řadu let jako seriózního obchodního partnera, který své závazky vždy plní. K veřejné zakázce "Obnova pacientského monitorovacího systému CKTCH Brno". V této zakázce měl zadavatel aplikovat ustanovení § 38 odst. 4 citovaného zákonaa vyzvat vybraného uchazeče S&T Plus, s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha před uzavřením kupní smlouvy k předložení dokladů podle § 2c. Nesplnil-li uchazeč tuto povinnost nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro uzavření smlouvy, měl jej vyloučit ze soutěže a vyzvat dalšího v pořadí. Tento zákonný postup však zadavatel nedodržel. Navíc i v tomto případě platí ustanovení § 2c odst. 2 písm. c) zákona, podle kterého uchazeč se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. f) zákona potvrzením příslušného orgánu ne starším než šest měsíců. Pokud se tak nestane, nastávají důsledky nesplnění kvalifikačních předpokladů § 2e zákona. V rámci šetřeného podnětu P559/2006 se zadavatel ve svém dopisu č.j. CKTCH/2006/8, ze dne 11.8.2006 sdělil, že také tyto nedostatky uznává s vysvětlením, že jmenovaného uchazeče zná řadu let jako seriózního obchodního partnera, který své závazky vždy plní. Orgán dohledu má tedy za prokázané, že zadavatelporušil ustanovení § 49 odst. 9, resp. § 38 odst. 4 v návaznosti na § 2e zákona tím, že při zadávání výše uvedených zakázek nevyloučil příslušné uchazeče z další účasti na veřejné zakázce, kteří před uzavřením smlouvy neprokázali splnění kvalifikačních předpokladů. V této souvislosti orgán dohledu uvádí, že prokazování kvalifikačních předpokladů před uzavřením smlouvy je jedním ze základních předpokladů, které opravňují uchazeče k realizaci veřejné zakázky. Orgán dohledu dále konstatuje, že doložení kvalifikačních předpokladů uchazeče před podpisem smlouvy příslušnými výpisy a potvrzeními příslušných orgánů má sloužit k tomu, aby na plnění zakázek hrazených z veřejných prostředků nebyli vybíráni uchazeči, za kterými má stát pohledávky. Podle § 62 odst. 1 zákona "zjistí-li orgán dohledu, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona, může mu uložit pokutu do výše 1 % ceny zakázky". Pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Uložení sankce zákon spojuje s takovým protiprávním jednáním, které dosahuje intenzity závažného porušení zákonem uložených povinností. Porušení zákona, kterého se zadavatel při zadávání předmětných veřejných zakázek dopustil, když uzavřel příslušné smlouvy s uchazeči, kteří se nekvalifikovali k plnění výše uvedených zakázek, nepochybně zákonný znak závažného porušení naplňuje. Porušení ust. § 49 odst. 10 zákona tím, že zadavatel nedodržel povinnost oznámit rozhodnutí všem uchazečům ve lhůtě, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, a porušení ust. § 49 odst. 11 resp. odst. 7 zákona tím, že zadavatel nedodržel povinnost uzavřít smlouvu s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, v době, kdy byl uchazeč svou nabídkou vázán, orgán dohledu nepovažuje za závažná porušení zákona a proto k nim při stanovení výše pokuty nepřihlédl. Před uložením pokuty však orgán dohledu ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona, a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení (o porušení zákona se orgán dohledu dověděl dne 27.7.2006 z podnětu MZ) a k uzavření smluv na jednotlivé zakázky došlo v období od 23.12.2003 do 18.2.2004. Jsou tedy naplněny obě podmínky uvedené v cit. ustanovení § 62 odst. 1 zákona. Celková výše ceny všech tří šetřených zakázek činila 28 875 807,78 Kč včetně DPH, přičemž 1 % činí 288 758,- Kč. Při stanovení konkrétní výše pokuty orgán dohledu pak přihlédl k tomu, že pokuta uložená zadavateli má splnit dvě základní funkce, a to funkci represivní - postih za porušení povinností stanovených zákonem a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k takovému chování, které je v souladu se zákonem. Proto orgán dohledu vzal v úvahu to, že zadavatel si je vědom svého pochybení a samotné projednání tohoto případu ve správním řízení je pro něho důležitým poučením, takže za zjištěné závažné porušení zákona mu uložil pokutu ve výši 5 000,- Kč, tedy v dolní polovině možné sazby. Orgán dohledu na základě všech zjištěných skutečností, hodnocení důkazů jak jednotlivě, tak ve vzájemné souvislosti posoudil případ tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2005 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., správní orgán uloží účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, nahradit náklady řízení paušální částkou. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení (dále jen "vyhláška"), stanoví paušální částku nákladů řízení podle § 6 odst. 1 vyhlášky ve výši 1000,- Kč. V § 6 odst. 2 pak vyhláška upravuje možnost zvýšení paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech a případech přibrání znalce. Vzhledem k tomu, že zadavatel vyvolal správní řízení porušením své právní povinnosti (viz výše), rozhodl orgán dohledu o uložení povinnosti uhradit náklady řízení ve výši dle § 6 odst. 1 vyhlášky, splatné v přiměřené lhůtě, a to do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, jak je uvedeno ve jeho výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis. Mgr. Jindřiška Koblihová náměstkyně předsedy ÚOHS pověřená řízením sekce veřejných zakázek Obdrží: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/6317
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 674 lidí darovalo 1 833 349 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy