Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 6420


Číslo jednací VZ/S289/06
Instance I.
Věc
FN Motol - CT spirální
Účastníci Fakultní nemocnice v Motole
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 07.03.2007
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-6705.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-6420.html
Rozhodnutí
                
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S289/2006-17736/2006/550-OŠ V Praze dne 20.11.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 6.10.2006, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou: navrhovatel Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Šafránkova 1, 155 00 Praha 5, IČ 63985306, zast. Jarmilou Dubovou a Jaroslavem Dyčkou, zadavatel Fakultní nemocnice v Motole, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ 00064203, zast. JUDr. Miloslavem Ludvíkem, MBA ve věci přezkoumání úkonů učiněných výše jmenovaným zadavatelem v otevřeném řízení "FN MOTOL - CT SPIRÁLNÍ", jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne 28.6.2006 pod evidenčním číslem 50023692 rozhodl takto: Správní řízení se podle § 101 odst. 5 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., zastavuje, neboť nebylo shledáno porušení zákona. Odůvodnění Zadavatel Fakultní nemocnice v Motole, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ 00064203, zast. JUDr. Miloslavem Ludvíkem, MBA (dále jen "zadavatel"), uveřejnil podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen "zákon") na centrální adrese dne 28.6.2006 pod evidenčním číslem 50023692 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky "FN MOTOL - CT SPIRÁLNÍ". Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 5 zájemců mezi nimi i společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Šafránkova 1, 155 00 Praha 5, IČ 63985306, zast. Jarmilou Dubovou a Jaroslavem Dyčkou (dále jen "navrhovatel"), který dne 25.7.2006 podal námitku proti nedostatečně vymezenému předmětu zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. V závěru námitky uvedl, že vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických parametrů přístroje, lze považovat za specifické pro určité výrobce a proto bude muset při zpracování nabídky využít svého práva na podání nabídky s obdobným řešením. Zadavatel v písemním sdělení námitkám nevyhověl dopisem ze dne 4.8.2006. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 3 nabídky. Po provedeném posouzení a hodnocení nabídek komise dne 28.8.2006 vyřadila 2 nabídky, mezi nimi i nabídku společnosti Philips Česká republika s.r.o. (dále jen "navrhovatel") pro nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel dne 7.9.2006 vydal rozhodnutí o vyloučení navrhovatele. Důvodem vyloučení bylo, že nabídka navrhovatele nesplnila zadávací podmínky. Rozhodnutí o vyloučení navrhovatel obdržel dne 12.9.2006 a dne 21.9.2006 podal námitky. Po jejich přezkoumání zadavatel námitkám nevyhověl, o čemž navrhovatele vyrozuměl dopisem ze dne 27.9.2006. Jelikož navrhovatel se způsobem vyřízení námitek nesouhlasil, podal dopisem ze dne 6.10.2006 návrh k přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"). Orgán dohledu obdržel návrh dne 6.10.2006 a tímto dnem bylo podle § 96 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Účastníky správního řízení jsou podle § 99 zákona: navrhovatel - Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Šafránkova 1, 155 00 Praha 5, IČ 63985306, zast. Jarmilou Dubovou a Jaroslavem Dyčkou, zadavatel - Fakultní nemocnice v Motole, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ 00064203, zast. JUDr. Miloslavem Ludvíkem, MBA. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem č.j.: S289/2006-17736/550-OŠ ze dne 10.10.2006, ve kterém usnesením účastníkům řízení stanovil lhůty, v níž se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, popř. navrhnout doplnění šetření. Navrhovatel využil svého práva a po nahlédnutí do spisu u orgánu dohledu dne 1.11.2006 zaslal faxem dne 3.11.2006 stanovisko k vyjádření zadavatele, ve kterém mimo jiné uvádí, že mu není známá ani jedna zmínka v odborné literatuře či prezentace na lékařském kongresu o tom, že světový trend vývoje metodiky CT vyšetření vyžaduje zařízení, které bude mít dva zdroje rentgenového záření, 80 kW generátor a časové rozlišení 100 ms při 1-segmentové rekonstrukci, tak jak vyžaduje zadání technických parametrů této veřejné zakázky. Výjimkou jsou odborné materiály a prezentace společnosti Siemens, jehož zařízení s obchodním označením Somatom Definition jako jediné splňuje výše uvedené požadavky. Pro objektivní posouzení tvrzení zadavatele navrhuje orgánu dohledu požadovat na zadavateli předložení věrohodných odkazů na výše uvedené zdroje (tj. nezávislou odbornou literaturu, nezávislé odborné prezentace, aj.). Dále navrhovatel doporučuje NHS Purchasing and Supply Agency (dále jen "NHS PASA") nezávislou a uznávanou agenturu, která mj. poskytuje odborné srovnávací studie produktů jednotlivých výrobců medicínských systému a umožňuje tak objednatelům lépe se orientovat při výběru technologií. Svůj návrh ze dne 6.10.2006 doplňuje navrhovatel o následující: přestože jeho nabídka obsahovala jednoznačný popis a vysvětlení obdobnosti nabízeného řešení ve vztahu k technickým parametrům, které nebyly exaktně splněny, zadavatel v odůvodnění vyloučení ani v následných vyjádřeních zaslaných orgánu dohledu nevysvětlil, proč jim nabízené řešení i řešení nabízená ostatními uchazeči jsou s vítěznou nabídkou nesrovnatelná, tudíž "neobdobná". U technických parametrů, které navrhovatel nemohl splnit uvádí: Nejkratší rotační čas méně než 0,4 s - krátké rotační časy jsou důležité ve vztahu k časovému rozlišení. Pokud některý výrobce používá pro získání odpovídajícího časového rozlišení rekonstrukci z 1 segmentu, je nutné použít k akvizici rotační čas výrazně nižší než 0,4 s. U systému Phlilips Brilliance 64 je použito k rekonstrukci 5 segmentů a proto k dosažení odpovídajícího časového rozlišení není zapotřebí kratšího rotačního času než je 0,4 s. Skenování s dvojí energií - tj. se dvěma rtg zářiči, je způsob technického řešení, díky kterému je možné dosáhnout dostatečné pokrytí objemu i s úzkým detektorovým systémem (resp. dvěma úzkými detektorovými systémy 2 x 28,8 mm). Philips a většina ostatních výrobců používá pro dosažení stejného výsledku široký detektorový systém (40 mm), a proto není třeba použít dvou rtg zářičů. Časové rozlišení menší než 100 ms při 1 segmentové rekonstrukci- tento parametr navrhovatel splňuje, protože časové rozlišení u systému Brilliance 64 je 42 ms. Tohoto rozlišení dosahuje pomocí 5 segmentové rekonstrukce, což je odlišný způsob technického řešení. Výkon generátoru min. 80 kW/550 mA - u systému Siemens Definition je použita tzv. dlouhá geometrie svazku, tzn. že vzdálenost mezi zdrojem rtg záření a detektorem je větší v porovnání se systémy s kratší geometrií. Z tohoto důvodu je nutné, aby výkon generátoru byl vyšší, jinak by nebylo možné aplikovat dostatečnou dávku rtg záření pro získání odpovídající obrazové kvality. Systém Philips Brilliance 64 a stejně tak i např. systém Toshiba Aquillion 64 dosahují minimálně stejné obrazové kvality i při použití generátoru s výkonem 60 kW. V závěru navrhovatel upozorňuje na precedentní charakter uvedeného postupu zadavatele. Pokud by uvedený postup byl považován za správný, mohl by stejným způsobem postupovat jakýkoliv jiný zadavatel, protože téměř vždy je možné nalézt unikátní technická řešení, která jsou charakteristická pouze pro jednoho výrobce, a ty pak vydávat za nejnovější světové trendy. Dopisem ze dne 23.10.2006 zadavatel orgánu dohledu zaslal dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky a svoje vyjádření k obsahu návrhu. V rámci vyjádření zadavatel odmítá názor navrhovatele, že jeho dvě rozhodnutí o námitkách jsou vzájemně v rozporu. Zadavatel umožnil podání nabídek s obdobným řešením, ale i jiným obdobným řešením musely být splněny zadávací podmínky. V případě, že by hodnotící komise nevyřadila nabídku uchazeče pro nesplnění zadávacích podmínek, byl by uchazeč výrazně zvýhodněn oproti jiným uchazečům. Zadavatel trvá na svých dřívějších vyjádřeních a doporučuje orgánu dohledu správní řízení ve smyslu ust. § 101 odst. 5 zákona zastavit. Zadavatel dne 31.10.2006 zaslal orgánu dohledu doplnění vyjádření ve kterém uvedl, že zadání nevycházelo z propagačních materiálů či údajů výrobců přístrojů, ale výhradně ze světových odborných zdrojů (NHS PASA), kdy zadavatel požadoval nejmodernější přístroj s nejkratším skenovacím časem, s možností všech dostupných zobrazovacích metod v nejlepší možné kvalitě. Zadavatel nepředpokládal, že požadované parametry nenabídne více uchazečů. Orgán dohledu po obdržení doplnění návrhu ze dne 3.11.2006, vydal Usnesení dne 6.11.2006 pod č.j. S289/2006-17736/2006/550-OŠ a stanovil zadavateli lhůtu do 14.11.2006 pro možnost vyjádřit své stanovisko, ve kterém měl dokázat, že technické parametry, které požadoval mají souvislost s funkcí diagnostického zařízení a zda jsou technické parametry nastaveny tak, že je může splnit jen konkrétní společnost (Siemens) a zda technické parametry nemají význam pro klinickou praxi. Dne 14.11.2006 orgán dohledu obdržel doplnění vyjádření od zadavatele. Z medicínsko-technického hlediska je podle názoru zadavatele zřejmé, že: nejkratší rotační čas a tím vyšší rychlost rotace je nespornou výhodou při vyšetření pacienta, zkracuje dobu vyšetření, snižuje radiační zátěž. Požadovaný parametr splnil i další uchazeč s časem 0,35 sec (Audioscan - Toshiba), skenování s dvojí energií umožňuje přímou subtrakci a lepší odlišení struktur a tkání (např. nádorů od zdravé tkáně, kostí a cév naplněných kontrastní látkou, atd.), multisegmentová rekonstrukce (stejná anatomická oblast je skenována na několikrát - v tomto případě je každá část srdce skenována v 5 srdečních cyklech) vede při nepravidelném srdečním rytmu ke snížení poměru signálu a šumu, jednosegmentová rekonstrukce tyto nevýhody nemá. Dále se zadavatel vyjádřil k navrhovatelovu tvrzení, že mu není známa ani jedna zmínka v odborné literatuře či presentace na lékařském kongresu o tom, že světový trend vývoje metodiky CT vyšetření vyžaduje zařízení, které bude mít dva zdroje rentgenového záření, 80kW generátor a časové rozlišení 100 ms při jednosegmentové rekonstrukci. V zadání přístroje nebyl požadavek dvou zdrojů záření, v zadání byl parametr: možnost skenování s dvojí energií, kterou navrhovatel ve své nabídce nenabídl. Časové rozlišení menší než 100 ms při jednosegmentové rekonstrukci pro vyšetření srdce vyplývá ze zdrojů zabývajících se též electron - beam CT a klasickou angiografií, která má rozlišení ještě nižší (40ms), proto pokud má CT dosahovat srovnatelného zobrazení s koronarografií, je nutné dosáhnout co nejmenšího časového rozlišení. Zadavatel některé výňatky z literatury a odkazy přiložil v příloze svého vyjádření, např. Thomas G. Flohr, Cynthia H. McCollough et. al, Dpt. of Diagnostic Radiology, University of Tubingen, Germany: First performance evaluation of dual-surce CT (DSCT) System; EUR Radiol (2006) 16: 256-268 (plné znění článku je v příloze vyjádření) a dále Thorsten R. C. Johnson, Konstantin Nikolau et. al; Dpt of Clinical Radiology, University of Munich - Grosshadern: Dual - source cardiac imagin: initial experience; EUR Radiol (2006) 16: 1409-1415 (plné znění článku je v příloze vyjádření). Zadavatel dále uvádí, že první klinické zkušenosti ukazují významný vzestup přesnosti vyšetření srdce u pacientů s vyšší srdeční frekvencí. Aplikace skenování s dvojí energií poskytuje možnost automatické separace kostí a kontrastní látkou naplněných cév. Vysoké časové rozlišení umožňuje funkční vyšetření chlopní a srdeční svaloviny. Zadavatel dále uvedl, že NHS PASA je nezávislou a uznávanou agenturou, která mj. poskytuje odborné srovnávací studie produktů a jednotlivých výrobců medicínských systému a umožňuje objednatelům lépe se orientovat při výběru technologií. Zadavatel trvá na svém stanovisku, že zadání technických parametrů nevycházelo z propagačních materiálů či údajů od výrobců a že zadávané parametry vycházely z údajů právě zmíněné renomované agentury, které mu poskytly lepší orientaci při výběru požadované technologie. V zadání veřejné zakázky byly vypsány konkrétní technické parametry, nebyly vypisovány medicínsky - technické aplikace, které vždy závisí na uživateli a jejich klinické využití nelze exaktně hodnotit ve výběrovém řízení. V zájmu získání možnosti co možná nejširšího spektra vyšetření s nejnovější technologií v oboru CT diagnostiky zadavatel stanovil technické podmínky tak, aby jeho požadavku vyhověly. Zadavatel uvedl, že chtěl poskytnout prostor co největšímu počtu uchazečů, proto připustil nabídku "obdobného řešení". Z výše uvedených skutečností ale vyplývá, že řešení navrhovatele se liší v základních parametrech a hodnotící komise toto řešení nepovažovala za obdobné. Orgán dohledu přezkoumal na základě ust. § 96 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání šetřené veřejné zakázky, dokumentů předložených zadavatelem a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. V zadávací dokumentaci pod bodem 2 zadavatel uvedl, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spirálního CT přístroje s příslušenstvím a že na základě ust. § 48 odst. 6 zákona v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Dále ještě zadavatel konstatoval, že uvedené standardy jsou však minimální a jejich nesplnění povede k vyřazení nabídky ze zadávacího řízení. Uvedení ustanovení § 48 odst. 6 zákona zadavatelem v zadávací dokumentaci bylo nadbytečné, neboť zadávací dokumentace neobsahovala požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu a zadavatel popsal předmět veřejné zakázky s použitím specifikací, které jsou dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům. V Příloze č. 1 k zadávací dokumentaci zadavatel podrobně uvedl na třech stranách požadované technické parametry přístroje, které musí nabídka obsahovat např. 1.1.1 Nejkratší rotační čas (min. rot. time): méně než 0,4s, 1.1.10 Skenování s dvojí energií, 1.1.14 Časové rozlišení menší než 100 ms při 1 segmentové rekonstrukci umožňující vyšetřování srdce bez podání betablokátorů nezávisle na srdeční frekvenci a 1.3.3 Minimální výkon generátoru min. 80 kW/550 mA. Všechny tyto výše jmenované technické parametry navrhovatel ve své nabídce nepředložil a proto byl v souladu s ust. § 61 odst. 2 zákona vyloučen zadavatelem oprávněně. Zadavatel předložil vyjádření, ve kterém odpověděl na dotazy, které mu orgán dohledu v Usnesení uložil a dále uvedl i odkazy a zdroje, ze kterých čerpal při zadání veřejné zakázky. Mimo jiné zadavatel ve vyjádření uvedl, že NHS PASA je nezávislou a uznávanou agenturou, která mj. poskytuje odborné srovnávací studie produktů a jednotlivých výrobců medicínských systému a umožňuje objednatelům lépe se orientovat při výběru technologií. (Na stejnou agenturu se ve svém doplnění návrhu odvolává i navrhovatel). Zadavatel dále uvedl, že při stanovení technických parametrů vycházel z údajů právě zmíněné renomované agentury, které mu poskytly lepší orientaci při výběru požadované technologie. V zájmu získání možnosti co možná nejširšího spektra vyšetření s nejnovější technologií v oboru CT diagnostiky zadavatel stanovil technickou specifikaci tak, aby jeho požadavku vyhověly. Právě navrhovatel ve svém doplnění návrhu ze dne 3.11.2006 žádal pro objektivní posouzení celého šetřeného případu obrátit se na zadavatele o předložení konkrétních důvodů, proč jsou nabídky ostatních uchazečů považovány za nesrovnatelné s nabídkou uchazeče Siemens a tudíž "neobdobné", což zadavatel ve svém vyjádření splnil a potvrdil, že vycházel z poznatků nezávisle a uznávané agentury a ze srovnávacích odborných studií produktů od jednotlivých výrobců. Orgán dohledu se dále zabýval otázkou, zda zadavatel neporušil ustanovení § 49 odst. 2 zákona tím, že stanovil technickou specifikaci přístroje tak, že by určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely překážky pro mezinárodní obchod a zda vyhověly požadavku podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona, kdy technické specifikace představují technické charakteristiky prací, materiálů, zboží nebo služeb, které mají být použity nebo dodány, popsané objektivně způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je zadavatelem zamýšlen. Technické parametry jsou pro vyšetření pacienta výhodné, zkracují dobu vyšetření, snižují radiační zátěž. Aplikace skenování s dvojí energií poskytuje možnost automatické separace kostí a kontrastní látkou naplněných cév a vysoké časové rozlišení umožňuje funkční vyšetření srdečních chlopní a srdeční svaloviny. První klinické zkušenosti dále ukazují významný vzestup přesnosti vyšetření srdce u pacientů s vyšší srdeční frekvencí, což zadavatel doložil odbornými články nezávislou a odborně uznávanou společností. Technické specifikace byly stanoveny s cílem zajistit přístroj s vysokými užitnými vlastnostmi, zejména vyšší přesnost vyšetření srdce a šetrnější přístup k pacientovi a nebyly tedy stanoveny pouze účelově, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu. Z dokumentace o zadání veřejné zakázky a následně i z vyjádření zadavatele orgán dohledu neshledal, že zadavatel stanovil technickou specifikaci tak, aby zaručovala konkurenční výhodu, při stanovení technických parametrů vycházel z odborné literatury a ze studie nezávislé a uznávané agentury, ze srovnávacích studií produktů od jednotlivých výrobců a tedy zákon neporušil. Na základě výše uvedených skutečností orgán dohledu konstatuje, že uchazeč byl zadavatelem vyloučen v souladu se zákonem a proto orgán dohledu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis. Mgr. Jindřiška Koblihová náměstek předsedy ÚOHS pověřený řízením sekce veřejných zakázek Obdrží: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Philips Česká republika s.r.o., Šafránkova 1, 155 00 Praha 5 Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/6420
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.