Rozhodnutí UOHS 6421


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S278/06
Instance I.
Věc
Úklid a údržba VŠ kolejí Purkyňova 93
Účastníci Vysoké učení technické
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 22.02.2007
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-6857.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-6858.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-6421.html
Rozhodnutí
        
Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhoinstančním rozhodnutím č. j. R152/2006/02-02931/2007/300-Hr ze dne 20.2.2007. Obě citovaná rozhodnutí nabyla právní moci dne 22.2.2007. Č. j. S278/2006-21002/2006/530-LB V Brně dne 22.11.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., ve správním řízení zahájeném dne 22.9.2006 na návrh stěžovatele ze dne 21.9.2006 podle § 96 cit. zákona, jehož účastníky jsou navrhovatel - společnost OLMAN spol. s r. o., se sídlem Jakuba Obrovského 228/1a, 635 00 Brno, IČ 25578375, a zadavatel - Vysoké učení technické v Brně, Správa kolejí a menz, se sídlem Kolejní 2905/2, 612 00 Brno-Královo Pole, IČ 00216305, zastoupené Ing. Jaroslavem Grulichem, ředitelem, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce "Úklid a údržba VŠ kolejí Purkyňova 93", zadávané podle § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 7.6.2006 pod ev. č. 50022683 a dne 8.6.2006 v Úředním věstníku Evropské unie č. S 107/2006 pod ev. č. 114600, rozhodl podle § 101 citovaného zákona o veřejných zakázkách takto: I. Zadavatel - Vysoké učení technické v Brně nesplnil povinnosti stanovené v ustanovení § 30 odst. 3 v návaznosti na § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., tím, že požadoval k prokázání odborné způsobilosti k plnění veřejné zakázky předložení Osvědčení o úspěšném složení zkoušky znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných, aniž by bylo vyžadováno podle zvláštních právních předpisů, přičemž tento úkon zadavatele mohl podstatně ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek. II. Zadavatel - Vysoké učení technické v Brně nedodržel postup uvedený v ustanovení § 88 odst. 3 posledně citovaného zákona, neboť námitky podané stěžovatelem nevyřídil v zákonem stanovené lhůtě. Nesplnění výše uvedené povinnosti však podstatně neovlivnilo pořadí nabídek. III. Za nesplnění povinnosti uvedené v bodě I. výroku rozhodnutí se zadavateli - Vysokému učení technickému v Brně, Správa kolejí a menz, se sídlem Kolejní 2905/2, 612 00 Brno-Královo Pole, IČ 00216305, zastoupenému Ing. Jaroslavem Grulichem, ředitelem - podle § 101 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., ukládá zrušit otevřené řízení na výše citovanou veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. IV. Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se výše jmenovanému zadavateli ukládá: uhradit náklady řízení ve výši 1 000,-- Kč(jeden tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2780650001. Odůvodnění Vysoké učení technické v Brně, Správa kolejí a menz, se sídlem Kolejní 2905/2, 612 00 Brno-Královo Pole, IČ 00216305, zastoupené Ing. Jaroslavem Grulichem, ředitelem (dále jen "zadavatel"), uveřejnilo podle § 84 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen "zákon"), na centrální adrese dne 7.6.2006 pod ev. č. 50022683 a dne 8.6.2006 v Úředním věstníku Evropské unie č. S 107/2006 pod ev. č. 114600, oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky "Úklid a údržba VŠ kolejí Purkyňova 93". Rozhodnutím ze dne 17.7.2006 jmenoval zadavatel 5-ti člennou hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení. Komise se ke svému jednání sešla postupně ve dnech 26.7.2006, 8.9.2006 a 22.9.2006. Na svém prvním jednání dne 26.7.2006 hodnotící komise otevřela obálky s nabídkami jednotlivých uchazečů a provedla kontrolu, zda jsou nabídky zpracovány v požadovaném jazyku, podepsány oprávněnou osobou a z hlediska požadovaného obsahu úplné. O otevírání obálek sepsala hodnotící komise protokol o otevírání obálek s nabídkami z téhož dne, z něhož vyplývá, že ve lhůtě stanovené pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno 10 nabídek, a že všechny podané nabídky splnily požadavky podle § 59 odst. 3 zákona. Hodnotící komise následně vyhodnotila kvalifikaci uchazečů podle kritérií stanovených v oznámení otevřeného řízení, přičemž nabídky šesti uchazečů vyřadila pro nesplnění kvalifikace. Uchazeči OLMAN spol. s r. o., se sídlem Jakuba Obrovského 228/1a, 635 00 Brno, IČ 25578375 (dále jen "OLMAN spol. s r. o.") oznámil zadavatel dopisem ze dne 11.8.2006 vyloučení z otevřeného řízení pro neprokázání odborné způsobilosti nebo členství v profesní organizaci v souladu s bodem 9.5. oznámení zadávacího řízení a bodem 10.1. odst. 4 písm. g) soutěžních podmínek. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče OLMAN, spol. s r. o., které bylo jmenovanému uchazeči doručeno podle dodejky dne 15.8.2006, podal stěžovatel dopisem ze dne 23.8.2006 námitky, které zadavatel podle vlastního podacího razítka obdržel dne 28.8.2006. Po posouzení oprávněnosti podaných námitek zadavatel svým rozhodnutím ze dne 7.9.2006 námitkám uchazeče OLMAN, spol. s r. o. nevyhověl. Předmětné rozhodnutí zadavatele bylo stěžovateli doručeno podle dodejky dne 14.9.2006. Vzhledem k tomu, že uchazeč OLMAN, spol. s r. o. (dále také "navrhovatel") nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 21.9.2006 návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") obdržel návrh dne 22.9.2006 a tímto dnem bylo podle § 96 odst. 2 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Ve svém návrhu navrhovatel v souvislosti s rozhodnutím zadavatele o jeho vyloučení z otevřeného řízení napadá oprávněnost požadavku zadavatele na prokázání odborné způsobilosti uchazečů podle § 30 odst. 2 písm. d) zákona. Navrhovatel namítá nezákonnost požadavku zadavatele na doložení Osvědčení o úspěšném složení zkoušky znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných, přičemž se odvolává na ustanovení § 19 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který je v daném případě nepochybně zvláštním právním předpisem, na jehož základě by bylo možné pro plnění veřejné zakázky vyžadovat prokázání odborné způsobilosti nebo členství v profesní organizaci. Navrhovatel je dále přesvědčen, že se v případě požadavku zadavatele ve smyslu § 30 odst. 2 písm. d) zákona nejednalo o prokazování kvalifikace prostřednictvím třetí osoby, tudíž nebyl navrhovatel povinen předložit doklad o budoucí spolupráci. Navrhovatel tedy namítá, že i přes nezákonnost výše uvedeného požadavku zadavatele ve své nabídce doložil Osvědčení o úspěšném složení zkoušky znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných a také Osvědčení pro úklid spojený s dezinfekcí ve zdravotnických zařízeních, které prvně jmenované osvědčení dle právních předpisů nahrazuje. Obě uvedená osvědčení získali pracovníci navrhovatele, kteří bezesporu jsou k navrhovateli v právním vztahu, konstatuje navrhovatel. Pokud tedy měl zadavatel jakoukoli pochybnost, mohl využít svého oprávnění a v souladu s ustanovením § 61 odst. 4 zákona požádat o písemné vysvětlení nabídky, míní navrhovatel. Dále ve svém návrhu spatřuje navrhovatel pochybení zadavatele v postupu při vyřizování námitek, kdy včas podaným námitkám zadavatel svým rozhodnutím ze dne 7.9.2006 odeslaným po zákonem stanovené lhůtě nevyhověl. S odkazem na skutečnosti uváděné v návrhu se navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení a uložení opatření k nápravě ve formě provedení nového posouzení podaných nabídek. Kauci a správní poplatek uhradil navrhovatel s podáním návrhu. O podání návrhu vyrozuměl orgán dohledu zadavatele dopisem č. j. S278/2006-17436/2006/530-LB ze dne 2.10.2006, který zadavatel obdržel dne 4.10.2006. K výše uvedenému návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podal zadavatel v souladu s § 97 odst. 4 zákona dopisem ze dne 10.10.2006 orgánu dohledu své vyjádření, v němž k argumentu navrhovatele o neoprávněnosti požadavku zadavatele na doložení osvědčení o úspěšném složení zkoušky znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných uvádí, že přestože byl navrhovatel přesvědčen o neoprávněnosti napadeného požadavku zadavatele, snažil se tento doložit a neoprávněnost spatřoval až po svém vyloučení. K vyloučení uchazeče OLMAN, spol. s r. o. z otevřeného řízení zadavatel dále uvádí, že navrhovatel ve své nabídce sice doložil osvědčení o úspěšném složení zkoušky znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných, avšak ověřením údajů uvedených v předloženém osvědčení bylo zjištěno, že uvedený pracovník není zaměstnancem navrhovatele, a že v jeho nabídce není žádným způsobem doložen právní vztah s touto osobou. V důsledku uvedeného zjištění tedy hodnotící komise vyřadila tuto nabídku z dalšího hodnocení, uzavírá zadavatel. Dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky obdržel orgán dohledu dne 10.10.2006 přílohou výše cit. dopisu zadavatele. Účastníky správního řízení podle § 99 zákona jsou: zadavatel, a společnost OLMAN spol. s r. o., se sídlem Jakuba Obrovského 228/1a, 635 00 Brno, IČ 25578375, jež podala návrh. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem č. j. S278/2006-18597/2006/530-LB ze dne 16.10.2006. K zajištění účelu správního řízení vydal orgán dohledu usnesení z téhož dne, v němž stanovil účastníkům řízení lhůtu do 28.10.2006, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a vyjádřit své stanovisko podle odst. 2 téhož ustanovení zákona. Orgán dohledu stanovil účastníkům řízení dále lhůtu do 2.11.2006, v níž se mohou podle odst. 3 posledně cit. ustanovení zákona vyjádřit k podkladům rozhodnutí. K oznámení o zahájení správního řízení se ve lhůtě stanovené orgánem dohledu nevyjádřil žádný z účastníků řízení. Rozhodnutím č. j. S278/2006-19642/2006/530-LB ze dne 3.11.2006 uložil orgán dohledu zadavateli jako předběžné opatření podle § 100 odst. 1 písm. a) zákona v platném znění zákaz uzavřít smlouvu v otevřeném zadávacím řízení - "Úklid a údržba VŠ kolejí Purkyňova 93",a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí orgánu dohledu ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve výše uvedené veřejné zakázce. Orgán dohledu přezkoumal na základě § 96 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace, vyjádření zadavatele a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při formulaci zadávacích podmínek nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Předpokladem účasti dodavatele v užším řízení a předpokladem hodnocení nabídek v otevřeném řízení je podle § 30 odst. 1 zákona splnění kvalifikace. Podle odst. 2 písm. d) téhož ustanovení zákona se splněním kvalifikace rozumí prokázání odborné způsobilosti nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů. Ustanovení § 30 odst. 3 zákona stanoví, že požadavky na splnění kvalifikace podle odstavce 2 včetně dokladů požadovaných k jejich prokázání uvede zadavatel v oznámení zadávacího řízení. Zadavatel není oprávněn požadovat splnění kvalifikace nad rámec požadavků na splnění kvalifikace stanovených úplným výčtem v oznámení zadávacího řízení. Zadavatel je povinen omezit rozsah požadovaných informací o kvalifikaci dodavatelů pouze na informace bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Zadavatel v oznámení zadávacího řízení pod bodem 9.5 a následně pak v zadávací dokumentaci bod 10.1.4. písm. g) na str. 10, k prokázání kvalifikace podle § 30 odst. 2 písm. d) zákona uvedl, že "uchazeči předloží Osvědčení o složení zkoušky znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných". Navrhovatel ve své nabídce předložil kopii osvědčení Krajského hygienika Jihomoravského kraje č.j. -16-254/H-III ze dne 10.1.2002 o úspěšném složení zkoušky znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných panem Antonínem Pernicou vydaného podle § 8 vyhlášky č. 490/2000 Sb., vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví (dále jen "vyhláška č. 490/2000 Sb."). Na základě předmětného osvědčení může pan Antonín Pernica vykonávat činnost epidemiologicky závažnou v oblasti úklidu spojeného s dezinfekcí ve zdravotnických zařízeních. Je-li pro plnění veřejné zakázky vyžadována odborná způsobilost podle zvláštních právních předpisů, jsou uchazeči o veřejnou zakázku povinni tuto odbornou způsobilost prokázat. Každý právní předpis upravující odbornou způsobilost obvykle stanovuje také listinu osvědčující její získání a rovněž instituci, která takovou listinu vydá nebo náležitosti nutné ke splnění odborné způsobilosti podle daného právního předpisu. Zákon tedy problematiku odborné způsobilosti uchazečů o veřejnou zakázku blíže nespecifikuje a ponechává její úpravu v kompetenci příslušných právních předpisů podle předmětu veřejné zakázky. V šetřeném případě vymezil zadavatel předmět veřejné zakázky v oznámení otevřeného řízení a v zadávací dokumentaci jako provádění úklidu a základní vodoinstalatérské údržby v areálu vysokoškolských kolejí VUT, a to dvou šestipodlažních budov (bloky B02, B05), dvou třináctipodlažních budov (bloky B04, B07) a spojovacích krčků (B03, B06). Specifikace rozsahu a četnosti prací Základní úklid bude zahrnovat: a) denně zametení a umytí saponátem - PVC plochy, mramorové plochy, dlažby umytí saponátem - svislé obklady, zrcadla, WC mísy, pisoáry, umyvadla, kuchyňské dřezy b) týdně umýt saponátem copilitové stěny c) měsíčně strojově vyčistit a vyleštit PVC plochy d) čtvrtletně vyfrézovat pisoárové odpady, vyčistit pisoárové a umyvadlové sifony e) půlročně vyčistit a umýt zářivková a žárovková svítidla, uklidit suterény f) ročně rozšroubovat, vyčistit a umýt okna v halách a spojovacích krčcích Vedle základního úklidu, úklidu pokojů a vodoinstalatérské údržby pak požadoval zadavatel, aby uchazeč zajistil přejímku pokojů při odchodu studentů na konci školního roku a jejich dočištění a úklid pokojů v době prázdnin. Dále požadoval zadavatel na těchto pokojích zajistit jedenkrát ročně výměnu závěsů a záclon. Podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se za činnosti epidemiologicky závažné považuje provozování stravovacích služeb (§ 23), výroba potravin, uvádění potravin do oběhu, výroba kosmetických prostředků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, a provozování živnosti, ve které se používají k péči o tělo speciální přístroje (například solária, myostimulátory). Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a zdravotní průkaz musí mít podle odst. 2 téhož ustanovení zákona fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách (§ 23), při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, dále fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů do přímého styku s vodou a fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v ostatních činnostech podle odstavce 1 do přímého styku s kosmetickými prostředky, jejich ingrediencemi (§ 28 odst. 1) nebo tělem spotřebitele. Jak vyplývá z výše uvedeného požadavek zadavatele na doložení Osvědčení v rámci prokazování odborné způsobilosti uchazečů byl s ohledem na charakter veřejné zakázky nepřiměřený. Zadavatel nebyl v šetřeném případě vzhledem k předmětu veřejné zakázky (úklid a údržba kolejí) oprávněn požadovat, aby osoby provádějící úklidové práce v areálu kolejí byly odborně způsobilé, resp. disponovaly znalostmi nutnými k ochraně veřejného zdraví, neboť tyto osoby dle specifikace rozsahu prací uvedené v zadávací dokumentaci (viz výše) nebudou vykonávat činnosti epidemiologicky závažné. Orgán dohledu dále uvádí, že zadavatel je povinen zadat nadlimitní i podlimitní veřejnou zakázku (§ 14 a 15 zákona) v zadávacím řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak. V zadávacím řízení je zadavatel dále povinen podle § 25 odst. 1 zákona dodržovat zásady stejného zacházení se všemi zájemci a uchazeči s výjimkami uvedenými v § 87 zákona, zákazu diskriminace a transparentnosti. K naplnění výše uvedených zásad zadávacího řízení přispívá i stanovení zadávacích podmínek, včetně požadavků na prokázání kvalifikace, přičemž je povinen omezit rozsah požadovaných informací pouze na informace bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 30 odst. 3 zákona, neboť požadoval, aby uchazeči v podaných nabídkách k prokázání kvalifikace podle § 30 odst. 2 písm. d) zákona doložili Osvědčení o úspěšném složení zkoušky znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných, čímž mohl podstatně ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek, neboť tato podmínka mohla omezit počet podaných nabídek. Prokazování technické způsobilosti Podle § 30 odst. 2 písm. b) zákona se splněním kvalifikace rozumí splnění dalších kvalifikačních kritérií stanovených zadavatelem, jimiž zadavatel vymezí odpovídající úroveň finanční a ekonomické a technické způsobilosti dodavatele a zabezpečení jakosti podle druhu, rozsahu a složitosti zadávané veřejné zakázky. Podle § 33 odst. 1 písm. c) bod 2. zákona prokazuje uchazeč nebo zájemce technickou způsobilost, jde-li o veřejné zakázky na služby, seznamem významných služeb poskytnutých v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením osvědčení o řádném poskytnutí služby vyhotoveného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o poskytnutí služby není-li možno takovéto osvědčení od soukromého dodavatele získat. Způsob prokázání technické způsobilosti podle odstavce 1 citovaného ustanovení je zadavatel v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona povinen stanovit v oznámení podle § 42 až 44 zákona, nebo ve výzvě k jednání podle § 45 zákona. V šetřeném případě zadavatel v bodě 9.3. oznámení otevřeného řízení - kritéria a doklady pro prokazování technické způsobilosti - stanovil způsob prokazování technické způsobilosti uchazečů tak, že uvedl "dle § 33 odst. 1 písm. c) bod 2. - min. 1 zakázka za posl. 3 roky (min. objem 2 mil. Kč bez DPH/zak. - úklid ubytovacích zařízení). Následně pak v zadávací dokumentaci bod 10.1.4. na str. 4, k prokázání kvalifikace podle § 33 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona uvedl, že "kvalifikační předpoklad bude považován za splněný předložením min. jednoho osvědčení o významné službě (úklidy) provedené v minimálním objemu nad 2 mil. Kč (bez DPH) za zakázku - úklid ubytovacích zařízení." Rozhodnutím ze dne 11.8.2006 vyloučil zadavatel uchazeče HECTAS - TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY, s. r. o., CORA úklid spol. s r. o., Bartoň a Partner s. r. o. a Clarima, s. r. o. z otevřeného řízení pro nesplnění kvalifikace podle § 33 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona. Přezkoumáním jednotlivých nabídek orgán dohledu zjistil, že uchazeči HECTAS - TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY, s. r. o., CORA úklid spol. s r. o. a Bartoň a Partner s. r. o. ve svých nabídkách doložili seznam významných služeb s ročním finančním objemem nad 2 mil. Kč spolu s čestným prohlášením o řádném poskytování služeb uvedeným objednatelům. Uchazeč Clarima, s. r. o. předložil ve své nabídce pouze osvědčení o řádném poskytnutí služby vyhotovené Masarykovým onkologickým ústavem a Nemocnicí milosrdných bratří v Brně. Zadavatel vyloučil jmenované uchazeče pro neprokázání technické kvalifikace s odůvodněním, že ze seznamů, které uchazeči předložili k prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 33 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona není patrno zda se jedná o ubytovací služby. V případě nabídek uchazečů Bartoň a Partner s. r. o. a Clarima, s. r. o. provedl zadavatel na základě předložených seznamů následně telefonické šetření u uvedených objednatelů, přičemž mu ani v jednom případě nebylo potvrzeno, že se jedná o ubytovací služby. Vzhledem k tomu, že orgán dohledu rozhodl o zrušení otevřeného řízení pro nesplnění povinnosti stanovené v ustanovení § 30 odst. 3 zákona, nebyla otázka oprávněnosti důvodů, jež vedly k vyloučení uchazečů z výše uvedených důvodů dále zkoumána. Obecně lze konstatovat, že vyloučí-li zadavatel uchazeče o veřejnou zakázku pro neprokázání odpovídající úrovně technické způsobilosti, v daném případě konkrétně z důvodu nepředložení referencí odpovídajícím druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky, měl by odůvodnit, které reference nepovažuje za obdobné a proč. Pro úplnost dodáváme, že podle § 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, podle něhož se bude posuzovat postup zadavatelů při zadávání veřejných zakázek, jejichž zadávání započalo dne 1.7.2006, může veřejný zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. Způsob vyřízení námitek Podle ust. § 88 odst. 1 zákona může zdůvodněné námitky v případě nadlimitních veřejných zakázek podat kterýkoliv dodavatel, přičemž námitky musí být v souladu s odst. 2 téhož ustanovení zákona doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky podle § 65 odst. 2 zákona. Opožděně podané námitky zadavatel s odůvodněním vrátí stěžovateli. Zadavatel je povinen ve smyslu § 88 odst. 3 zákona do 10 dnů od obdržení námitek odeslat stěžovateli písemné sdělení, zda námitkám vyhovuje či nikoliv a zdůvodnit způsob jejich vyřízení. Podle § 96 odst. 3 zákona pokud zadavatel námitky nevyřídil podle § 88 odst. 3 zákona, lze návrh doručit orgánu dohledu nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem. V šetřeném případě stěžovatel využil svého práva a dne 23.8.2006 podal zadavateli námitky. Zadavatel po obdržení námitek podle svého sdělení přezkoumal jejich náležitosti a dopisem datovaným dne 7.9.2006 oznámil stěžovateli, že jeho námitkám nebylo vyhověno. Rozhodnutí o námitkách odeslal zadavatel prostřednictvím držitele poštovní licence dne 13.9.2006 (dle podacího lístku), přičemž poslední den pro odeslání písemného sdělení o vyřízení podaných námitek stěžovateli byl 7.9.2006. Stěžovatel převzal předmětné rozhodnutí podle dodejky dne 14.9.2006. Dne 22.9.2006 podal stěžovatel v souladu s § 96 odst. 3 zákona, tj. ve lhůtě 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek, návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. K vyřízení námitek zadavatel ve svém vyjádření ze dne 10.10.2006 orgánu dohledu sdělil, že "nepozorností nedodržel lhůtu dle § 88 odst. 3 zákona, tj. neodeslal odpověď, resp. zamítnutí námitek do 10 dnů od obdržení námitek." Ustanovení § 88 odst. 3 zákona upravuje postup zadavatele při vyřizování námitek jednoznačně a srozumitelně, když zadavateli stanoví povinnost námitky vyřídit do 10 dnů od jejich obdržení, resp. odeslat stěžovateli písemné a odůvodněné sdělení o způsobu jejich vyřízení, z něhož musí být zřejmé, zda zadavatel námitkám vyhovuje či nevyhovuje. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem orgán dohledu konstatuje, že zadavatel nevyřízením námitek (resp. jejich neodesláním) v zákonem stanovené lhůtě nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 88 odst. 3 zákona. Poněvadž však zadavatel o námitkách (i když opožděně) rozhodl a stěžovatel řádně podal k orgánu dohledu návrh na zahájení řízení, nepovažuje orgán dohledu nevyřízení námitek zadavatelem podle § 88 odst. 3 zákona za úkon, jež mohl podstatně ovlivnit stanovení pořadí nabídek. Závěrem orgán dohledu uvádí, že při rozhodování podle § 101 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaký další postup má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace zájemců a uchazečů o veřejné zakázky. Zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky svým postupem neumožnil orgánu dohledu nařídit pouhé zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele, neboť zadavatel závažně pochybil již v samotném oznámení zadávacího řízení, a proto musel orgán dohledu nařídit zrušení celého zadávacího řízení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl orgán dohledu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. K uložení úhrady nákladů řízení Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2005 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., správní orgán uloží účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, nahradit náklady řízení paušální částkou. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení (dále jen "vyhláška"), stanoví paušální částku nákladů řízení podle § 6 odst. 1 vyhlášky ve výši 1000 Kč. V ustanovení § 6 odst. 2 vyhláška dále upravuje možnost zvýšení paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech a případech přibrání znalce. Vzhledem k tomu, že zadavatel vyvolal správní řízení porušením svých právních povinností (viz výše), rozhodl orgán dohledu o uložení povinnosti uhradit náklady řízení ve výši podle § 6 odst. 1 vyhlášky, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že v souladu s § 158 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, které bylo zahájeno po nabytí účinnosti tohoto zákona a které na zadávání veřejné zakázky navazuje, postupuje podle dosavadních právních předpisů, tedy dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis. Mgr. Jindřiška Koblihová náměstkyně předsedy ÚOHS pověřená řízením sekce veřejných zakázek Obdrží: OLMAN spol. s r.o., Jakuba Obrovského 1, 635 00 Bystrc, Brno Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2905/2, 612 00 Královo Pole, Brno Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/6421
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 033 373 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy