Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 6817


Číslo jednací VZ/S49/07
Instance I.
Věc
Provádění pěstebních a těžebních činností a dodávek sortimentů dříví. (SÚJ 18201 - Žatec)
Účastníci Lesy ČR s.p.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 12.05.2007
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-6817.html
Rozhodnutí
             
Usnesení Č. j. S049/2007-08099/2007/530-LB V Brně dne 16. dubna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 17.1.2007 na návrh ze dne 17.1.2007, jehož účastníky jsou zadavatel - Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, za nějž jedná Ing. Jiří Holický, generální ředitel, ve správním řízení zastoupený Dr. JUDr. Miroslavem Zámiškou, advokátem, advokátní kancelář Bakeš & partneři, se sídlem Na Příkopě 23, 110 00 Praha 1, navrhovatel - Dřevařská a lesnická společnost, s. r. o., IČ 62740407, se sídlem Moskevská 1/14, 434 01 Most, za niž jedná Ctirad Juha, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 21.12.2006 JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., advokátem, advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jungmanova 24, 110 00 Praha 1, a Krušnohorské lesy, a. s., IČ 47307731, se sídlem Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov, za niž jedná Ing. Petr Šulc, předseda představenstva, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce "Provádění pěstebních a těžebních činností a dodávek sortimentů dříví" v části Žatec (kód SÚJ 18201), zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 6.10.2006 pod evidenčním číslem 60002061, a následně opravné oznámení bylo zveřejněno dne 13.10.2006 rovněž pod evidenčním číslem 60002061, vydává toto usnesení: Správní řízení sepodle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zastavuje, neboť žádost (návrh navrhovatele Dřevařská a lesnická společnost, s. r. o.) se stala zjevně bezpředmětnou. Odůvodnění Zadavatel - Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, za nějž jedná Ing. Jiří Holický, generální ředitel, ve správním řízení zastoupený Dr. JUDr. Miroslavem Zámiškou, advokátem, AK Bakeš & partneři, se sídlem Na Příkopě 23, 110 00 Praha 1 (dále jen "zadavatel"), uveřejnil podle § 146 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 6.10.2006 pod evidenčním číslem 60002061 oznámení o zahájení otevřeného řízení, a následně dne 13.10.2006 opravné oznámení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky "Provádění pěstebních a těžebních činností a dodávek sortimentů dříví". Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou předala hodnotící komise zadavateli dne 11.12.2006, vyplývá, že po provedeném hodnocení podaných nabídek podle hodnotících kritérií uvedených v oznámení otevřeného řízení se v prvním pořadí umístila nabídka uchazeče Krušnohorské lesy, a. s., IČ 47307731, se sídlem Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov, za niž jedná Ing. Petr Šulc, předseda představenstva. Zadavatel se s provedeným posouzením a hodnocením nabídek hodnotící komisí ztotožnil a dne 13.12.2006 rozhodl o přidělení veřejné zakázky jmenovanému uchazeči. Dopisem ze dne 13.12.2006 oznámil zadavatel uchazeči - Dřevařská a lesnická společnost, s. r. o., IČ 62740407, se sídlem Moskevská 1/14, 434 01 Most, za niž jedná Ctirad Juha, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 21.12.2006 JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., advokátem v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jungmanova 24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Dřevařská a lesnická společnost, s. r. o.") své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, které bylo uchazeči Dřevařská a lesnická společnost, s. r. o. (dále jen "stěžovatel") doručeno dne 2.1.2007, podal stěžovatel dopisem ze dne 22.12.2006 a 4.1.2007 námitky, které byly zadavateli podle podacího razítka doručeny dne 8.1.2007. Po posouzení oprávněnosti podaných námitek zadavatel námitkám stěžovatele nevyhověl a své rozhodnutí ze dne 5.1.2007 doručil stěžovateli podle dodejky dne 10.1.2007. Vzhledem k tomu, že uchazeč Dřevařská a lesnická společnost, s. r. o. (dále jen "navrhovatel") nepovažoval rozhodnutí zadavatele za učiněné v souladu se zákonem, zaslal dne 17.1.2007 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") prostřednictvím faxu návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, který potvrdil písemně dopisem ze dne 17.1.2007, který Úřad obdržel dne 18.1.2007. Dnem 17.1.2007, kdy Úřad výše uvedený návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele Úřadem. Účastníky tohoto správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel, a Krušnohorské lesy, a. s., IČ 47307731, se sídlem Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov, za niž jedná Ing. Petr Šulc, předseda představenstva, které byla přidělena veřejná zakázka v části Žatec (kód SÚJ 18201). Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. S049/2007-02713/2007/530-LB ze dne 6.2.2007, v jehož příloze jim usnesením stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Dále Úřad usnesením stanovil navrhovateli lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce ve výši 316 911,--Kč. Dne 7.2.2007 vydal Úřad z moci úřední pod č. j. S372/2006-02759/2007/510-MO předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvy v šetřeném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí v uvedeném správním řízení, kterým bude výše specifikované správní řízení ukončeno. Kauci složil navrhovatel na účet orgánu dohledu dne 16.2.2007. Ke skutečnostem uvedeným v návrhu se ve lhůtě stanovené usnesením č. j. S049/2007-02714/2007/530-LB ze dne 6.2.2007 navrhovatel nevyjádřil. Úřad po zhodnocení všech podkladů rozhodl usnesením o zastavení správního řízení, neboť návrh se stal zjevně bezpředmětným. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti. Podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona může zadavatel zrušit zadávací řízení, pouze pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel dne 5.3.2007 rozhodl o zrušení otevřeného řízení na veřejnou zakázku "Provádění pěstebních a těžebních činností a dodávek sortimentů dříví" a všech jejich dílčích částí podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona, z důvodu vzniku kalamitní situace, kdy došlo k překročení celkového plánovaného objemu těžby dříví na území některých smluvních územních jednotek, a s tím souvisejícím výrazným změnám v projektech. Dopisem ze dne 12.3.2007, který Úřad obdržel dne 13.3.2007, oznámil zadavatel své rozhodnutí o zrušení výše uvedeného zadávacího řízení. Podmínky, za kterých lze zadávací řízení zrušit, jsou upraveny v § 84 zákona. Podle § 84 odst. 2 může zadavatel zrušit zadávací řízení na základě svého rozhodnutí, jestliže nastane skutečnost předvídaná v uvedeném paragrafu. Je pouze na rozhodnutí zadavatele, zda bude v řízení pokračovat, či jej zruší. Podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona může zadavatel zadávací řízení zrušit v průběhu zadávacího řízení, jestliže se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. V šetřeném případě tedy nastala situace, kdy zadavatel až v průběhu zadávacího řízení zjistil, že se vyskytly okolnosti významně měnící předmět veřejné zakázky. Touto okolností je kalamitní situace v lednu 2007, díky níž došlo k překročení celkového plánovaného objemu těžby dříví na území některých SÚJ. Na druhé straně na některých SÚJ by zadavatel musel objem těžby dřeva podstatně snížit, aby byl zachován celkový rozsah těžby dřeva uvedený v zadávací dokumentaci. Předpokládané těžby dříví byly vstupním údajem pro zpracování zadávací dokumentace, které se díky kalamitní situaci v lednu 2007 výrazně změnily a tím by skutečně došlo k výrazným změnám v projektech. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel zadání šetřené veřejné zakázky zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která má být Úřadem přezkoumána. Návrh ("žádost" v terminologii správního řádu, pozn. Úřadu) se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, pracoviště třída Kpt. Jaroše 31, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12.5.2007. Mgr. Jindřiška Koblihová místopředsedkyně ÚOHS pověřená řízením sekce veřejných zakázek Obdrží: Dr. JUDr. Miroslav Zámiška, advokát, advokátní kancelář Bakeš & partneři, Na Příkopě 23, 110 00 Praha 1 JUDr. Pavel Dejl, LL.M., Ph.D., advokát, advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, Jungmanova 24, 110 00 Praha 1 Krušnohorské lesy, a. s., Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov Na vědomí: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové Dřevařská a lesnická společnost, s. r. o., Moskevská 1/14, 434 01 Most Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/6817
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.