Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 7344


Číslo jednací S197/2007-00232/2007/550-OŠ
Instance I.
Věc
Nákup strojů na výrobu karet
Účastníci Státní tiskárna cenin
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 22.01.2008
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7499.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7344.html
Rozhodnutí
             
Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠV Praze dne 3.9.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., ve správním řízení zahájeném dne 10.8.2007 z vlastního podnětu podle § 96 cit. zákona,jehož účastníky jsou-  zadavatel STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, IČ 00001279, se sídlem Růžová 943/6, 110 00 Praha 1, zast. Ing. Richardem Bulíčkem, generálním ředitelem,-  CCS Česká společnost pro platební karty a.s., IČ 27605507, se sídlem Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8, uchazeč, kterému byla zakázka přidělena,ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce na dodávku 3 kusů systému pro personalizaci e-pasů podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb. výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejněnírozhodl takto:I.Zadavatel – STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik se dopustil správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb. tím, že nedodržel postup pro přidělení veřejné zakázky stanovený v ustanovení § 25 odst. 1 zákona, když uzavřel smlouvu na dodávku 3 kusů systému pro personalizaci e-pasů v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky pro toto zadávací řízení uvedené v § 27 citovaného zákona, přičemž toto porušení mohlo podstatně ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.II.Za spáchání uvedeného správního deliktu se podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., ukládá pokuta STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státnímu podniku ve výši 30 000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých).Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 19707550.III.Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení se zadavateli ukládá uhradit náklady řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710,variabilní symbol19707550.Odůvodnění  Ministerstvo vnitra jako ústřední orgán státní správy příslušný k zadání zakázky na výrobu a dodání cestovních dokladů s biometrickými prvky předložilo STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státnímu podniku, IČ 00001279, se sídlem Růžová 943/6, 110 00 Praha 1, zast. Ing. Richardem Bulíčkem, generálním ředitelem (dále jen „STC“) výzvu k podání nabídky na základě ustanovení § 4 odst. 1, písm. a) a k) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb. (dále jen „zákon“), a požadovalo na STC předložení nabídky formou návrhu smlouvy do 30.9.2005. V souvislosti s přípravou Projektu zavedení cestovních dokladů s biometrickými prvky (dále jen „Projekt CDBP“) v průběhu roku 2005 oslovila STC pět společností - potencionální dodavatele personalizačních strojů pro personalizaci e-pasů. Po předvedení strojů, zvážení technických parametrů a detailním porovnáním cen STC vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku společnosti Datacard Czech Republic, která sdělila, že společnost CCS Česká společnost pro platební karty a.s., IČ 27605507, se sídlem Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8 (dále jen „CCS“), je distributorem požadovaných strojů společnosti Datacard Czech Republic.Dne 9.12.2005 zadavatel STC vyzval společnost CCS k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, na dodávku 3 kusů systému pro personalizaci e-pasů. Dne 14.3.2006 došlo k podepsání kupní smlouvy mezi zadavatelem STC a společností CCS evidované u kupujícího pod č. 180/2005/Fik a evidované u prodávajícího pod č. KX20061202.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „orgán dohledu“) jako orgán příslušný podle § 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. k dohledu nad dodržováním tohoto zákona, na základě obdrženého podnětu požádal zadavatele STC o zaslání dokumentace k cit. veřejné zakázce. Po přezkoumání předložené dokumentace získal orgán dohledu pochybnosti, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem a to tím, že uplatnil při zadání šetřené veřejné zakázky ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona, když pro použití tohoto ustanovení zákona nebyly splněny podmínky a proto zahájil správní řízení z vlastního podnětu.Účastníky správního řízení podle § 99 zákona ve znění pozdějších předpisů jsou-  zadavatel STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, IČ 00001279, se sídlem Růžová 943/6, 110 00 Praha 1, zast. Ing. Richardem Bulíčkem, generálním ředitelem,-  CCS Česká společnost pro platební karty a.s., IČ 27605507, se sídlem Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8, uchazeč, kterému byla zakázka přidělena.Zahájení správního řízení  oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem  ze dne 6.8.2007 č.j. S197/2007-00217/550-OŠ. Dnem 10.8.2007, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno prvnímu z účastníků řízení, bylo podle § 96 odst. 2 zákona zahájeno správní řízení.Současně orgán dohledu usnesením č. j. S197/2007-00217/2007/550-OŠ ze dne 6.8.2007 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které jsou podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a podle § 36 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 39 odst. 1 citovaného zákona oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se podle § 36 odst. 3 č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., v návaznosti na § 39 odst. 1 citovaného zákona se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.Zadavatel ve svém stanovisku ze dne 15.8.2007 ke správnímu řízení mj. uvádí, že se domnívá, že v daném případě byly splněny podmínky pro postup zadavatele podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona a to z následovních důvodů:-  projekt zavedení cestovních dokladů s biometrickými prvky je projektem zcela mimořádného zejména technického, organizačního, finančního a právního rozsahu,-  v případě prodlení se zavedením cestovních dokladů s biometrickými prvky by České republice jako subjektu přímo zodpovědnému za implementaci Nařízení hrozily vysoké sankce ze strany příslušných orgánů Evropské unie,-  v případě prodlení se zavedením cestovních dokladů s biometrickými prvky by občanům České republiky mohla vzniknout závažná újma spočívající zejména v nemožnosti cestovat do států, které budou vyžadovat při vstupu cizince na území tohoto státu předložení cestovního dokladu s biometrickými údajem (toto riziko bylo stále aktuálnější vzhledem k napjaté bezpečnostní situaci ve světě, zvláště v zemích Evropy a Severní Ameriky),-  prodlením vzniklým opožděnými úkony příslušných orgánu státní správy České republiky marně uplynula podstatná část relativně velmi krátké lhůty pro zavedení cestovních pasů s biometrickými údaji,-  STC žádnou překážku bránící v použití standardních druhů zadávacího řízení nezpůsobila,a má za to, že vzniklá situace vykazovala všechny markanty naléhavého případu (ustanovení § 17 písm. k) zákona z důvodů krizového stavu podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona a že podmínky pro užití tohoto druhu zadávacího řízení byly zcela a beze zbytku splněny.Společnost CCS se k zahájení správního řízení vyjádřila dopisem ze dne 15.8.2007 ve kterém uvedla, že STC pravděpodobně oslovila společnost Datacard Group, která uvedla, že hlavním dodavatelem bude společnost CCS, která je distributorem společnosti Datacard Group v ČR. CCS byla vtažena do celé kauzy až v okamžiku finálních příprav kupní smlouvy, kterou připravilo STC s Datacard Group a bývalé vedení bylo pravděpodobně vmanipulováno k podpisu smlouvy s tím, že Datacard Group vše zajistí a dodá. CCS má za to, že STC je státní podnik a tím i veřejným zadavatelem a měla postupovat podle zákona a to standardními druhy zadávacího řízení.Orgán dohledu přezkoumal na základě § 96 a následujících zákona případ ve všech souvislostech. Po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace, včetně vyjádření účastníku řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.STC je podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona veřejným zadavatelem.Ke způsobu zadání veřejné zakázkyPodle § 25 odst. 1 je zadavatel povinen zadat nadlimitní i podlimitní veřejnou zakázku (§§ 14 a 15 zákona) v zadávacím řízení pokud tento zákon nestanoví jinak, přičemž podle § 25 odst. 2 písm. d) zákona zadavatel může pro zadání veřejné zakázky zvolit jednací řízení bez uveřejnění, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 27 nebo § 28 zákona.Podle § 27 odst. 1) písm. c) zákona  jednací řízení bez uveřejnění může zadavatel použít, jestliže veřejnou zakázku je nezbytné zadat v naléhavém případě z důvodu krizového stavu a není možno veřejnou zakázku zadat v jiném zadávacím řízení. Zákon k pojmu krizový stav uvádí odkaz na zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.V případě zadání veřejné zakázky na dodávku 3 kusů systému pro personalizaci e-pasů se nejednalo o krizový stav a proto měl zadavatel postupovat standardními druhy zadávacího řízení, v tomto konkrétním případě otevřeným řízením nebo užším řízením, protože se jednalo o nadlimitní veřejnou zakázku. Použití ustanovení § 27 odst. 1 písm.c) zákona je možné jenom při splnění obou podmínek tj. jedná-li se o naléhavý případ a současně je vyhlášen krizový stav. V tomto případě nebyla splněna podmínka, která by odpovídala vyhlášení krizového stavu podle výše uvedených zákonů.  Po posouzení výše uvedených skutečností dospěl orgán dohledu k závěru, že zadavatel nesplnil povinnost stanovenou v § 25 odst. 2 písm. d) zákona tím, že pro zadání veřejné zakázky zvolil jednací řízení bez uveřejnění, aniž by proto byly splněny podmínky stanovené v § 27 odst. 1 písm. c) zákona.K postupu zadavatele orgán dohledu uvádí, že smyslem zákona je zajištění rámce pro efektivní vynakládání finančních prostředků zadavatelů při pořizování dodávek, služeb a stavebních prací, čehož lze dosáhnout pouze v transparentně provedeném zadávacím řízení, tedy postupem zajišťujícím nejvyšší míru konkurence, která je předpokladem pro získání co nejvýhodnějších podmínek pro zadavatele. K uložení pokutyPodle § 102 odst. 1 zákona se právnická osoba nebo fyzická osoba, která je zadavatelem, dopustí správního deliktu mj. tím, že a)  nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro přidělení veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit hodnocení nabídek,b)   uzavře smlouvu (§ 65 a 66) s uchazečem vybraným postupem podle písmene a).V případě předmětné veřejné zakázky se zadavatel správního deliktu dopustil tím, že pro zadání veřejné zakázky zvolil jednací řízení bez uveřejnění, aniž by dodržel podmínky stanovené v ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona, jejichž splnění je podmínkou pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, jak stanoví ustanovení § 25 odst. 2 písm.d) zákona. Orgán dohledu dále konstatuje, že postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit hodnocení nabídek a naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle ust. § 102 odst. 1 písm. b) zákona. Pokud by totiž zadavatel dodržel postup stanovený zákonem a veřejnou zakázku zadal v otevřeném nebo užším řízení, nelze vyloučit, že by podali nabídku i další dodavatelé, kteří mohli nabídnout výhodnější podmínky realizace veřejné zakázky, než jediný zadavatelem vyzvaný dodavatel.Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 105 odst. 3 zákona a to, že řízení o uložení pokuty za protiprávní jednání lze zahájit do 5 let ode dne, kdy bylo spácháno. V daném případě došlo k protiprávnímu jednání zadavatele uzavřením kupní smlouvy evidované u kupujícího pod č. 180/2005/Fik a evidované u prodávajícího pod č. KX20061202 dne 14.3.2006.Podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikty podle odstavce 1 právnické osobě, která je zadavatelem, uloží pokuta do výše 5 % ceny zakázky, jde-li o správní delikt podle písmene a), b) nebo d) cit. ustanovení zákona. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, za které může být zadavateli uložena pokuta, činí 105 272 136,- Kč s DPH (88 463 979,- Kč bez DPH). Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny zakázky) tedy činí 5 263 606,80 Kč.Podle § 105 odst. 1 zákona orgán dohledu v rámci správního uvážení ohledně výše pokuty přihlédne ke stupni závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Z hlediska přiměřenosti sankce vzal orgán dohledu v úvahu zejména tu skutečnost, že zadavatel zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny zákonné podmínky pro tento způsob zadání veřejné zakázky, čímž nezákonným způsobem vyloučil konkurenční prostředí. Nelze vyloučit, že zadáním veřejné zakázky v otevřeném nebo užším zadávacím řízení by zadavatel mohl realizovat plnění veřejné zakázky za výhodnějších podmínek, čímž by došlo k úspoře veřejných prostředků.Jako polehčující okolnost při stanovení výše pokuty vzal orgán dohledu skutečnost, že zadavatel musel naléhavě řešit tisk cestovních pasů. V případě prodlení se zavedením cestovních dokladů s biometrickými prvky hrozila řada negativních důsledků. Orgán dohledu také zohlednil, že zadavatel si předem udělal poptávkové řízení, kterým oslovil 5 možných dodavatelů a vybral nabídku, která měla nejnižší nabídkovou cenu a nejlépe splňovala technické požadavky stanoveny zadavatelem.V této souvislosti orgán dohledu poznamenává, že pokuta uložená zadavateli za zjištěné porušení zákona má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k  jednání, které je v souladu se zákonem. Po zvážení všech okolností případu orgán dohledu při stanovení výše uložené pokuty preferoval preventivní charakter sankce a stanovenou výši pokuty vzhledem k  okolnostem případu posoudil jako dostačující.Orgán dohledu posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť veřejná zakázka byla již částečně realizována a nápravy již nelze dosáhnout. Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2005 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., správní orgán uloží účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, nahradit náklady řízení paušální částkou. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení (dále jen „vyhláška“), stanoví paušální částku nákladů řízení podle § 6 odst. 1 vyhlášky ve výši 1000,- Kč. V § 6 odst. 2 pak vyhláška upravuje možnost zvýšení paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech a případech přibrání znalce.Vzhledem k tomu, že zadavatel vyvolal správní řízení porušením své právní povinnosti (viz výše), rozhodl orgán dohledu v části II. výroku tohoto rozhodnutí o uložení povinnosti uhradit náklady řízení ve výši dle § 6 odst. 1 vyhlášky, splatné v přiměřené lhůtě, a to do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, jak je uvedeno ve jeho výroku. Poučení:Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.Mgr. Jindřiška Koblihovámístopředsedkyně předsedy ÚOHSpověřená řízením sekce veřejných zakázekObdrží:STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 943/6, 110 00 Praha 1,CCS Česká společnost pro platební karty a.s., Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/7344
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.