Rozhodnutí UOHS 7472


Číslo jednací ÚOHS-S091/2008/VZ-06174/2008/540/Šm
Instance I.
Věc
Rekonstrukce historického centra
Účastníci Město Čáslav
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 10.05.2008
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7472.html
Rozhodnutí
        
UsneseníČ.j. S091/2008/VZ-06174/2008/540/Šm    V Brně dne 21. dubna  2008Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona    č. 76/2008 Sb., ve správním řízení, zahájeném dne 14.3.2008, na návrh ze dne 13.3.2008, jehož účastníky jsou·  navrhovatel –  SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., IČ 25261282, se sídlem   Zbraslavice čp. 331, PSČ 285 21, okres Kutná Hora, za něhož jedná Ing. Alois Holík, předseda představenstva,·  zadavatel – město Čáslav, IČ 00236021,  Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, PSČ 286 16 Čáslav, zast. Ing. Vladimírem Hamalem,  starostou,·  vybraný uchazeč - GEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY a.s., IČ 26701294,  se sídlem Havlíčkova 48, PSČ 281 44 Zásmuky, za něhož jedná Ing. Josef Malina, předseda představenstva,ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce historického centra a přilehlých komunikací“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 21.12.2007 pod  ev. č. 60013733, vydává toto usnesení:Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zastavuje, neboť navrhovatel SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., IČ 25261282, se sídlem  Zbraslavice čp. 331, PSČ 285 21, okres Kutná Hora,  vzal svůj návrh zpět. OdůvodněníZadavatel město Čáslav, IČ 00236021, Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 16 Čáslav, zast. Ing. Vladimírem Hamalem,  starostou města (dále jen „zadavatel“), uveřejnil dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  ve znění zákona č. 110/2007 Sb., (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 21.12.2007 pod  ev. č. 60013733, oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce historického centra a přilehlých komunikací“ (dále jen „zakázka“).Proti úkonům a rozhodnutím zadavatele podala  společnost SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., IČ 25261282, se sídlem   Zbraslavice čp. 331, PSČ 285 21, okres Kutná Hora, za něhož jedná Ing. Alois Holík, předseda představenstva (dále jen „navrhovatel“), dopisem ze dne 3.3.2008 námitky, které zadavatel obdržel téhož dne a které svým  rozhodnutím ze dne 4.3.2008 odmítnul. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 13.3.2008 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).Úřad obdržel výše uvedený návrh dne 14.3.2008 a tímto dnem bylo podle § 113  odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ve znění pozdějších předpisů“), zahájeno příslušné správní řízení.Účastníky řízení podle § 116 zákona ve znění pozdějších předpisů jsou:·  zadavatel, ·  navrhovatel,·  vybraný uchazeč – GEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY a.s., IČ 26701294,  se sídlem  Havlíčkova 48, 281 44 Zásmuky, za něhož jedná Ing. Josef  Malina, předseda představenstva (dále jen „vybraný uchazeč“).Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že v  Oznámení zadávacího řízení, které bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 21.12.2007 pod  ev. č. 60013733, zjistil nesrovnatelnosti, které jej vedly k podrobnějšímu zkoumání průběhu zadávacího řízení a zejména činnosti komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, a proto se domnívá, že se zadavatel dopustil těchto konkrétních pochybení:Názvy některých obchodních společností neodpovídají obchodnímu názvu uvedenému v obchodním rejstříku (např. uchazeč č. 1 a č. 6), dále oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky neobsahuje jednoznačnou identifikaci jednotlivých uchazečů, kterou je vedle správného obchodního názvu a sídla, zejména identifikační číslo, a tím zadavatel porušil § 17 písm. d) zákona. Seznam hodnocených nabídek uvedených v Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky neodpovídá seznamu nabídek, který si navrhovatel pořídil při otevírání obálek  s nabídkami dne 4.2.2008. Dle tvrzení navrhovatele nebyla nabídka vybraného uchazeče při otvírání obálek otevírána a kontrolována, což dokládá svým záznamem, pořízeným při otevírání obálek. Navrhovatel tvrdí, že nabídky uchazečů byly otevírány a kontrolovány  v jiném pořadí a složení, než je uvedeno v protokolu „Přijaté zásilky“, pořízeného zadavatelem. Nabídky, u kterých bylo komisí konstatováno nesplnění zadávacích podmínek, byly dále dle Oznámení rozhodnutí zadavatele posuzovány a hodnoceny. Z toho navrhovatel dovozuje, že pokud bylo při otevírání obálek zjištěno, že nabídka není úplná nebo v souladu s podmínkami zadání, měla být  podle § 71 odst. 10 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen   z účasti v zadávacím řízení. Toto však zadavatel neučinil, a tím porušil  § 71 odst. 10 zákona.K tomu navrhovatel ještě doplňuje, že chybějící reference v nabídce uchazeče  M-SILNICE a.s., lze zcela určitě charakterizovat jako nesplnění požadavků zadavatele na prokázání technických kvalifikačních předpokladů, a proto měla být jeho nabídka  z dalšího posuzování a hodnocení vyřazena.Navrhovatel dále konstatuje, že po provedení kontroly úplnosti každé nabídky je povinností komise sdělit přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci    o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle § 71 odst. 8 zákona, a tvrdí, že tento postup nebyl komisí dodržen, neboť přítomným uchazečům nebyly sděleny jednoznačné identifikační údaje jednotlivých uchazečů, jak stanoví  § 17 písm. d) zákona.   Dle názoru navrhovatele Seznam přijatých nabídek ani Protokol o otevírání obálek neobsahují jednoznačnou identifikaci uchazečů. V protokolu nejsou nabídky seřazeny podle data a hodiny přijetí, a nejsou ani v souladu se seznamem přijatých nabídek. Vybraný uchazeč podal nabídku jako poslední, ale přiděleno mu bylo pořadové číslo 2. Tím měl zadavatel  porušit § 69 odst. 6 zákona.Dále navrhovatel poukazuje na to, že Protokol o jednání, týkající se posouzení  a vyhodnocení nabídek, a dále zápis ze zasedání hodnotící komise, není v souladu se zákonem a vykazuje řadu nesrovnalostí. Hodnocení nabídek uchazečů se uskutečnilo dle tohoto zápisu dne 11.2.2008, datum podpisu zápisu je však uvedeno 12.2.2008, přičemž na kopii, která byla navrhovateli zaslána, podpisy přítomných členů komise chybí.V tomto protokolu je uveden seznam podaných nabídek s chybnými obchodními názvy uchazečů, bez jejich jednoznačné identifikace a Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje výsledek hodnocení nabídek, a proto za navrhovatel domnívá, že zadavatel  porušil § 80 odst. 1 zákona.Navrhovatel dále tvrdí,  že se zadavatel v průběhu zadávacího řízení dopustil  i  dalšího porušení zákona, a to: ·  § 49 odst. 2 zákona, tím, že  nedodržel lhůtu pro doručení odpovědi k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám,·  § 148 a 149 zákona tím, že  komunikaci s uchazeči prováděl pouze prostřednictvím   e-mailu bez autorizace zadavatelem, ·  § 49 odst. 2 zákona tím, že  k doručení dodatečných informací k zadávací dokumentaci došlo pouze 2 dny před termínem podání nabídek, ·  § 56 odst. 3 písm. a) zákona tím, že v bodu III.2.3) Oznámení o zakázce nejsou uvedeny požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů.  Požadavek na doložení  5 významných stavebních akcí – dokladu podepsaného oprávněnou osobou objednatele v min. výši objemu zakázky 20 mil. Kč za každou, a dále minimálně jedné reference z oblasti rekonstrukce technicky a technologicky srovnatelné stavby jsou patrné až ze zadávací dokumentace,·  § 84 zákona tím, že v čl. 13 zadávací dokumentace je uvedeno, že „Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku z důvodu neodůvodněně nízké ceny vítězné nabídky, popř. si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazeče písemné vysvětlení nabízené ceny“. K tomu navrhovatel dodává, že zadavatel nemá právo, ale povinnost vyžádat si písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Zákon také jednoznačně vymezuje a upravuje podmínky pro zrušení zadávacího řízení, přičemž možnost pro zrušení zadávacího řízení na základě úvahy zadavatele nepřipouští. Na základě uvedených skutečností se  navrhovatel domáhá toho, aby zadávací řízení evid. č. 60013733 bylo zrušeno z důvodu opakovaného porušení zákona. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. S091/2008/VZ-05842/2008/540/Šm, ze dne 11.4.2008. Usnesením č.j. S091/2008/VZ-05844/2008/540/Šm, téhož dne Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které jsou podle § 36 odst. 1 zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“),oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a podle § 36 odst. 2 citovaného zákona  v návaznosti na § 39 odst. 1 téhož zákona oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se podle § 36 odst. 3 v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu mohou vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Dne 15.4.2008 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 8.4.2008, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení. Podle § 66 odst. 1 písm. a)  správního  řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení tak,  jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.Mgr. Jindřiška KoblihováII. místopředsedkyně ÚOHSpověřená řízením sekce veřejných zakázek     Obdrží:SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice čp. 331, PSČ 285 21, okres Kutná Horaměsto Čáslav,  Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, PSČ 286 16 ČáslavGEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY a.s., Havlíčkova 48, PSČ 281 44 Zásmuky Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/7472
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 302 lidí darovalo 825 770 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy