Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 7547


Číslo jednací S283/2007-00333/2007/550-OŠ
Instance I.
Věc
14 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci - 1. část
Účastníci Fakultní nemocnice v Motole
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 14.12.2007
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7547.html
Rozhodnutí
                
Č. j.: S283/2007-00333/2007/550-OŠ    V Praze dne  26.11.2007Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 23.10.2007, na návrh ze dne 22.10.2007, jehož účastníky jsou:·  zadavatel Fakultní nemocnice v Motole, IČ 00064203, se sídlem V Úvalu 84, 150 05 Praha 5, zast. ředitelem JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA,·  navrhovatel MAQUET Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH, o.z., IČ 35876859, se sídlem Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, kterého zastupuje jednatel společnosti MUDr. Ján Sýkora,·  uchazeč CHEIRÓN, a.s., IČ 2709411, se sídlem Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6, zast. předsedou představenstva Ing. Jindřichem Petříkem, jemuž byla veřejná zakázka přidělena v částech 1, 3, 5 a 6,·  uchazeč A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o., IČ 63983524, se sídlem Letohradská 3, 170 00 Praha 7, zast. jednatelem společnosti Zbyňkem Macháčkem, jemuž byla veřejná zakázka přidělena v částech 2 a 4,ve věci přezkoumání úkonů zadavatele Fakultní nemocnice v Motole, IČ 00064203, se sídlem V Úvalu 84, 150 05 Praha 5, zast. ředitelem JUDr. Miloslavem Ludvíkem, učiněných při zadávání veřejné zakázky „14 ks objemových dýchacích přístrojů pro umělou plicní ventilaci“, zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, formou otevřeného nadlimitního řízení, jehož oznámení bylo dne 22.9.2006 zveřejněno na centrální adrese pod evidenčním číslem 60000695,rozhodl takto:I.Správní řízení se podle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zastavuje.II.  Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, zadavateli nevzniká povinnost nahradit náklady řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.OdůvodněníZadavatel Fakultní nemocnice v Motole, IČ 00064203, se sídlem V Úvalu 84, 150 05 Praha 5, zast. ředitelem JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA (dále jen „zadavatel“), uveřejnil na centrální adrese dne 18.8.2006 oznámení o otevřeném řízení, jeho 1. opravné oznámení ze dne 5.9.2006 a 2. opravné oznámení ze dne 22.9.2006, vždy pod evid. č. 60000695 podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), na veřejnou zakázku „14 ks objemových dýchacích přístrojů pro umělou plicní ventilaci“, jejíž plnění bylo v zadání veřejné zakázky rozděleno do šesti částí, podle požadovaných funkcí na jednotlivé přístroje.Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek byly zpracovány dne 8.1.2007 pro jednotlivé části veřejné zakázky samostatně. Ze zpráv o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že po provedeném hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti, podle dílčích kritérií, hodnotící komise navrhla pro každou část veřejné zakázky samostatné pořadí nabídek.Hodnocení nabídek komisí bylo provedeno podle dílčích kritérií uvedených v zadávací dokumentaci. Dílčí kritéria pro hodnocení nabídek:1. Nabídková cena  váha 36%2. Technická úroveň  váha 34%3. Cena plného záručního servisu po dobu 8 let v ceně za 1 rok    váha 15%4. Interval pravidelných periodických kontrol  váha 10%5. Délka záruky  váha  5%Zadavatel se s provedeným posouzením a hodnocením nabídek ztotožnil a dne 9.1.2007 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v jednotlivých částech níže jmenovaným uchazečům.Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v jednotlivých částech veřejné zakázky ze dne 9.1.2007, byla příslušným uchazečům zaslána oznámením dne 17.1.2007, s takovýmto výsledkem umístění nabídek:  I.  část  CHEIRÓN, a.s., Praha 6  II.  část  A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o., Praha 7  III.  část  CHEIRÓN, a.s., Praha 6  IV.  část  A.M.I. Analytical Madical Instruments, s.r.o., Praha 7  V.  část  CHEIRÓN, a.s., Praha 6  VI.  část  CHEIRÓN, a.s., Praha 6V oznámeních bylo rovněž uvedeno pořadí nabídek, které se umístily na druhých a třetích místech.Uchazeč MAQUET Medizintechnik Vertrieb und service GmbH, o.z., IČ 35876559, se sídlem Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, zast. MUDr. Jánem Sýkorou (dále jen „navrhovatel“), který oznámení o výběru nejvhodnější nabídky obdržel dne 19.1.2007, podal zadavateli námitky ze dne 2.2.2007 proti rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ve všech 6 částech.Zadavatel námitkám navrhovatele ze dne 2.2.2007 rozhodnutím ze dne 12.2.2007 nevyhověl. Jelikož navrhovatel  se způsobem vyřízení námitek nesouhlasil, podal dopisem ze dne 22.2.2007 návrh k přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Úřad po přezkoumání návrhu vydal dne 6.4.2007 rozhodnutí č.j.: S066/2007-00056/2007/550-ZH, kterým zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9.1.2007.Na základě citovaného rozhodnutí Úřadu zadavatel jmenoval novou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která se sešla na  čtyřech jednáních ve dnech 30.5.2007, 13.6.2007, 20.6.2007 a 20.7.2007, jak je zřejmé z předložených protokolů o posouzení a hodnocení nabídek. Komise vypracovala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro všech šest částí dne 31.7.2007 s takovýmto výsledkem umístění nabídek: I.  část  CHEIRÓN, a.s., Praha 6II.  část  A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o., Praha 7III.  část  CHEIRÓN, a.s., Praha 6IV.  část  A.M.I. Analytical Madical Instruments, s.r.o., Praha 7V.  část  CHEIRÓN, a.s., Praha 6VI.  část  CHEIRÓN, a.s., Praha 6Navrhovatel obdržel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pod č.j. 251, 257, 263, 269, 273 a 279/07/VZ dne 3.8.2007 a dne 15.8.2007 podal námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve všech 6-ti částech. Zadavatel obdržel námitky ve stejný den a dne 23.8.2007 pod č.j. 371- 376/07-VZ rozhodl, že námitkám vyhovuje a doplnil zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v kapitole 7. - Hodnocení na základě dílčích kritérií hodnocení o subkritéria druhého dílčího kritéria. Navrhovatel obdržel rozhodnutí o vyhovění námitkám dne 27.8.2007 a dne 7.9.2007 podal námitky proti nedostatečnému doplnění zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve všech šesti částech. Zadavatel dne 13.9.2007 rozhodl, že námitkám vyhovuje podruhé a doplnil  zprávu o posouzení a hodnocení nabídek slovním popisem hodnocení druhého dílčího kritéria ve všech šesti částech. Navrhovatel obdržel rozhodnutí č.j. 414-419/07-VZ dne 19.9.2007 a dne 2.10.2007 podal námitky. Zadavatel dne 11.10.2007 navrhovateli zaslal pod č.j. 454-459/07-VZ rozhodnutí o nevyhovění námitek, neboť považuje námitky za nedůvodné a trvá na tom, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je zpracovaná v souladu se zákonem. Navrhovatel obdržel rozhodnutí dne 15.10.2007.Jelikož navrhovatel  se způsobem vyřízení námitek nesouhlasil, podal dopisem ze dne 22.10.2007 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu.Úřad obdržel návrh dne 23.10.2007 a tímto dnem bylo podle § 116 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.Navrhovatel rekapituluje postup, kterým opakovaně podával námitky proti postupu zadavatele, ve kterých se domáhal doplnění nové zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve všech šesti částech tak, aby byly v souladu se zákonem a s rozhodnutím Úřadu č.j.: S066/2007-00056/2007/550-ZH.  Navrhovatel spatřuje porušení zákona, v jehož důsledku mu hrozí nebo vznikla újma v tom, že zadavatel resp. hodnotící komise postupovala netransparentně při hodnocení jednotlivých nabídek, neboť ze zprávy nadále nevyplývá, jakým způsobem hodnotila jednotlivé nabídky v dílčím kritériu „Technická úroveň“, u ostatních dílčích kritérií lze dovodit, že zadavatel použil pro hodnocení způsob uvedený ve zrušené vyhlášce č. 240/2004 Sb. U dílčího kritéria „Technická úroveň“ je však v nové zprávě o posouzení a hodnocení nabídek i po dvou doplněních uveden pouze konečný počet bodů a krátký slovní popis hodnocení, ze kterého nevyplývá, jak bylo ve skutečnosti hodnocení provedeno.Dopisem ze dne 30.10.2007 č.j. 07/05577-ŘED zadavatel Úřadu zaslal dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky a vyjádření k obsahu návrhu. Ve svém vyjádření zadavatel uvádí své vysvětlení k jednotlivým bodům návrhu a v závěru konstatuje, že postupoval v souladu se zákonem.Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j.: S283/2007-00325/2007/550-OŠ ze dne 26.10.2007, ve kterém usnesením účastníkům řízení stanovil lhůty, v nichž se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, popř. navrhnout doplnění šetření. Účastníky správního řízení jsou podle § 116 zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.,·  zadavatel Fakultní nemocnice v Motole, IČ 00064203, se sídlem V Úvalu 84, 150 05 Praha 5, zast. ředitelem JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA,·  navrhovatel MAQUET Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH, o.z., IČ 35876859, se sídlem Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, kterého zastupuje jednatel společnosti MUDr. Ján Sýkora,·  uchazeč CHEIRÓN, a.s., IČ 2709411, se sídlem Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6, zast. předsedou představenstva Ing. Jindřichem Petříkem, jemuž byla veřejná zakázka přidělena v částech 1, 3, 5 a 6,·  uchazeč A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o., IČ 63983524, se sídlem Letohradská 3, 170 00 Praha 7, zast. jednatelem společnosti Zbyňkem Macháčkem, jemuž byla veřejná zakázka přidělena v částech 2 a 4,Úřad přezkoumal na základě ust. § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání šetřené veřejné zakázky, dokumentů předložených zadavatelem a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.K hodnocení nabídekPodle ustanovení § 78 odst. 4 zákona rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Jednotlivým dílčím kritériím musí zadavatel stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech. Jedním z dílčích kritérií je vždy nabídková cena a dále zejména kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle hodnotících kritérií uvedených v dokumentech § 78 odst. 6 zákona.V zadávací dokumentaci v bodě I. Kritéria pro hodnocení nabídky je uvedeno, že nabídka bude hodnocena podle níže uvedených kritérií:1. Nabídková cena  váha 36%2. Technická úroveň  váha 34%3. Cena plného záručního servisu po dobu 8 let v ceně za 1 rok  váha 15%4. Interval pravidelných periodických kontrol  váha 10%5. Délka záruky  váha  5%ad 2) v rámci hodnocení kritéria 2 se bude hodnotit míra splnění požadavků stanovených technickou specifikací a kompatibilita přístrojů se stávajícím vybavením jednotlivých klinik. (Překročení minimálně stanovených parametrů).Rozhodnutím Úřadu č.j.: S066/2007-00056/2007/550-ZH, ze dne 6.4.2007 bylo zadavateli zrušeno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9.1.2007 a také, že vzhledem k tomu, že základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky a byla stanovena dílčí kritéria včetně vah v sestupném pořadí podle významu, byla povinna hodnotící komise ve zprávě o posouzení a hodnocení odůvodnit přiřazení konkrétních hodnot u každého dílčího kritéria jednotlivé nabídky, zvláště při hodnocení kritérií, které nemají v nabídce adekvátní číselně vyjádřenou hodnotu. V případě hodnocení dílčího kritéria „Technická úroveň“ musí komise ve zprávě uvést jaké technické parametry se hodnotí a jaké jsou hodnoty uvedeny v nabídkách. Zvláště důležité je slovní zdůvodnění kritérií, u nichž nelze hodnocení provést číselně, tj. u kritérií neměřitelných.“Zadavatel na základě cit. rozhodnutí Úřadu jmenoval novou hodnotící komisi pro zajištění větší objektivity při posuzování a hodnocení nabídek. Hodnotící komise  v průběhu 4. jednání provedla hodnocení nabídek. Vzhledem k rozsahu veřejné zakázky, k počtu hodnocených nabídek i vzhledem k počtu subkritérii dílčího kritéria technická úroveň využili členové komise pro hodnocení přehledné tabulky s uvedením hodnot, které uchazeči nabídli v jednotlivých nabídkách. O průběhu posuzování a hodnocení nabídek vyhotovila hodnotící komise Zprávy o posouzení nabídek – pro každou ze šesti částí veřejné zakázky samostatně. Závěrečné zprávy, vyhotovené a podepsané členy komise dne 31.7.2007 předala zadavateli. Ve všech zprávách komise uvedla m.j. součet bodů přidělených za subkritéria jednotlivým nabídkám v dílčím kritériu „Technická úroveň“, „Přepočtené body“, které vyjadřují celkovou míru splnění tohoto dílčího kritéria a hodnotu, vypočtenou násobkem přepočtených bodů a váhou dílčího kritéria. Tyto hodnoty jsou uvedeny v individuálních tabulkách. Každá závěrečná zpráva obsahuje i komentář tabulky, v němž zadavatel uvádí, že v rámci dílčího kritéria „Technická úroveň“ byla hodnocena míra splnění požadavků stanovených technickou specifikací – (míra překročení minimálně stanovených parametrů) a kompatibilita přístrojů se stávajícím vybavením. Komise stupnicí 0-100 bodů bodovala subkritéria tohoto dílčího kritéria tak, jak byla zveřejněna v technické části zadávací dokumentace pro příslušnou část veřejné zakázky. Součástí dokumentace jsou i individuální tabulky hodnocení jednotlivými členy komise podle jednotlivých subkritérii. Vzhledem k tomu, že navrhovatel podal námitky a zadavatel se rozhodl námitkám vyhovět, současně přikročil k doplnění zpráv o posouzení a hodnocení nabídek ve všech šesti částech. V rámci tohoto doplnění zadavatel uvedl ve zprávě všechna subkritéria, která komise posuzovala v rámci hodnocení dílčího kritéria „Technická úroveň“.  Na  další navrhovatelovi námitky se zadavatel rozhodl, že mu vyhoví podruhé a rozšířil komentář k výsledné  tabulce. Např. ve 2. doplnění zprávy o posouzení a hodnocení nabídek pro 1. část: „V dílčím kritériu „Technická úroveň“ získala nabídka druhý nejvyšší počet přepočtených bodů (15,3) – v porovnání s nabídkou, která byla v tomto kritériu hodnocena nejlépe, byla nabídka tohoto uchazeče horší zejména u subkritéria „Použitelný pro hmotnostní rozpětí 20 – 200 kg“, „PEEP minimálně 30 cm H2O“ a „Zakoupené přístroje budou sloužit k částečné obnově existujícího vybavení a mají s ním být kompatibilní“. Obdobně postupoval zadavatel resp. komise u všech šesti částí. Navrhovatel měl k dispozici všechny zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, Doplnění zpráv o posouzení a hodnocení nabídek a 2. Doplnění zpráv. Navrhovateli nebyly poskytnuty pouze individuální tabulky hodnocení podle subkritérií v dílčím kritériu č. 2.  V tomto konkrétním dílčím kritériu navrhovatel byl nejlépe hodnocen v první části zakázky, 4 x jako druhý nejlepší a v části 6 jako třetí nejlepší. Vzhledem k tomu, že navrhovatel měl poměrně vysokou nabídkovou cenu a i v dalších dílčích kritériích byl hodnocen hůře než jiní uchazeči ani v jedné části veřejné zakázky nebyla jeho nabídka hodnocena jako nejvýhodnější.Hodnotící komise hodnotila nabídky transparentním a nediskriminačním postupem podle ust. § 79 zákona a zadavatel rozhodl v souladu s ustanovením § 81 zákona. Zadavatel celkem dvakrát doplňoval zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Zadavatel se řídil rozhodnutím Úřadu a odstranil nedostatky prvního výběru ze dne 8.1.2007. Již při novém hodnocení byly vypracovány podrobné individuální tabulky s hodnocením všech subkritérií druhého dílčího kritéria. Zadavatel tentokrát v prvním doplnění zprávy vyjmenoval která subkritéria v dílčím kritériu č. 2 hodnotil. Zadavatel ve druhém doplnění zprávy slovně popsal hodnocení tohoto dílčího kritéria, které vycházelo z individuálních tabulek jednotlivých členů komise, tzn. že  slovně popsal v čem nabídky lépe vyhověly než u jiného uchazeče a proč jim bylo v konečném důsledku komisí přiděleno více bodů než jinému uchazeči. Zadavatel resp. komise v tomto dílčím kritériu přikládal největší význam kompatibilitě, což uvedl již v zadávací dokumentaci - v rámci hodnocení kritéria 2 se bude hodnotit míra splnění požadavků stanovených technickou specifikací a kompatibilita přístrojů se stávajícím vybavením jednotlivých klinik. (Překročení minimálně stanovených parametrů).Pro úplnost Úřad uvádí, že mu nepřísluší hodnotit nabídky. Odborné posouzení a hodnocení nabídek ponechává zákon na zadavateli. V rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. A 19/2002 ze dne 16.3.2004 je uvedeno, že pravomoci orgánu dohledu sahají do úrovně těch činností zadavatele, které obecně vyjádřeno, vytváří prostor pro fair podmínky pro účast uchazečů v soutěži, ale končí tam, kde nastupuje vlastní úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě. Nelze přezkoumávat úvahy členů komise, neboť tím by orgán dohledu ve svých důsledcích sám se stylizoval do role zadavatele a určoval by, která zakázka má vyhovět stanoveným kritériím a také v soutěži zvítězit. Orgán dohledu nemůže přebírat odpovědnost za výběr nejvýhodnější nabídky, neboť k tomu nemá odborné předpoklady a nelze to požadovat ani po soudu. Úkolem obou je kontrola rámce, v němž se výběr provádí, nikoliv samotné kvality výběru.Úřad z předložené dokumentace nezjistil skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že zadavatel nedodržel zásadu transparentního a nediskriminačního postupu při jednání s uchazeči a zákonem stanovené postupy při zadání veřejné zakázky.Součástí rozhodnutí Úřadu podle § 119 zákona je též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Podle § 1 vyhlášky 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen uhradit náklady řízení o přezkoumání úkonů zadavatele paušální částkou v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele. Protože Úřad správní řízení zastavil, nevznikla zadavateli ani povinnost hradit náklady řízení.Úřad s ohledem na všechny uvedené skutečnosti, které prokázal v průběhu správního řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.  Poučení:Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.Mgr. Jindřiška Koblihová   místopředsedkyně ÚOHS  pověřená řízením sekce veřejných zakázek  Obdrží:1.  Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 05 Praha 52.  MAQUET Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH, o.z., Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava, Slovenská republika3.  CHEIRÓN, a.s., Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 64.  A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o., Letohradská 3, 170 00 Praha 7Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/7547
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.