Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 7622


Číslo jednací S196/2008/VZ-15318/2008/530/Ra
Instance I.
Věc
Vybavení oddělení vnitřního lékařství a oddělení rentgenologie a zobrazovacích metod ultrazvukovými přístroji vyšší kategorie
Účastníci Kroměřížská nemocnice a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 24.09.2008
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7622.html
Rozhodnutí
             
Č. j.  S196/2008/VZ-15318/2008/530/RaV Brně dne 3. září 2008Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 3.7.2008 na návrh ze dne 1.7.2008, jehož účastníky jsou·  navrhovatel – společnost S & T s. r. o.,  IČ  25701576, Novodvorská 994, 142 21 Praha,·  zadavatel – Kroměřížská  nemocnice a. s.,  IČ 27660532, Havlíčkova 660/73,   767 55 Kroměříž,·  vybraný uchazeč – společnost Audioscan s. r. o., IČ  40615421, Oldřichova 107/50,  128 00  Praha 2,ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v podlimitní veřejné zakázce „Vybavení oddělení vnitřního lékařství a oddělení rentgenologie a zobrazovacích metod ultrazvukovými přístroji vyšší kategorie“ zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, formou zjednodušeného podlimitního řízení, na základě výzvy ze dne 2.4.2008,rozhodl takto: I.Zadavatel Kroměřížská nemocnice a. s., IČ 27660532, Havlíčkova 660/73,  767 55 Kroměříž, nedodržel postup stanovený v ustanovení a)  § 78 odst. 4 v návaznosti na § 6 zákona o veřejných zakázkách tím, že v zadávacích podmínkách nespecifikoval transparentním způsobem obsah dílčího  hodnotící kritéria „technické a funkční vlastnosti“, b)  § 80 odst. 1 cit. zákona, jelikož ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek není uveden  způsob hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií ani  odůvodnění hodnocení, c)  § 79 odst. 5 výše citovaného zákona tím, že rozhodl o novém posouzení a hodnocení nabídek, aniž by zjistil, že hodnotící komise porušila postup stanovený tímto zákonem,d)  § 81 v návaznosti na § 78 odst. 5 cit. zákona, když rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na základě hodnocení, při kterém nedodržel váhy dílčích kritérií ekonomické výhodnosti stanovené v zadávacích podmínkách,  e)  § 76 odst. 1 cit. zákona tím, že nevyloučil uchazeče společnost   Audioscan s. r. o., IČ  40615421, Oldřichova 107/50, 128 00  Praha 2, která nesplnila zadávací podmínky, přičemž tyto postupy mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Jako opatření k nápravě na základě nedodržení postupu uvedeného v  písm. a) této části výroku  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší zadávací řízení.II.Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli Kroměřížská nemocnice a. s. ukládá:uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 1960850001.OdůvodněníZadavatel Kroměřížská nemocnice a. s., IČ 27660532, Havlíčkova 660/73,  767 55 Kroměříž (dále jen „zadavatel“), zaslala písemnou výzvu k podání nabídky   a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku ze dne 2.dubna 2008 (dále jen „písemná výzva ze dne 2.4.2008“), ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 odst. 1 zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pěti zájemcům o veřejnou zakázku „Vybavení oddělení vnitřního lékařství a oddělení rentgenologie  a zobrazovacích metod ultrazvukovými přístroji vyšší kategorie“ (dále jen „veřejná zakázka“). Písemnou výzvu k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel v souladu   s § 38 odst. 2 zákona uveřejnil dne 2.4.2008 na své úřední desce. Zadavatel v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Vybavení oddělení vnitřního lékařství a oddělení rentgenologie a zobrazovacích metod ultrazvukovými přístroji vyšší kategorie“ v čl. 8 bodě 8.1 stanovil základním hodnotícím kritériem ekonomickou  výhodnost nabídky, přičemž stanovil tato dílčí kritéria hodnocení a jejich váhy:1.  celková výše nabídkové ceny   50%2.  technické a funkční vlastnosti   30%3.  výše smluvních pokut  15%4.  cena pozáručního servisu    5%V bodě 8.3 zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že dílčí kritérium „technické  a funkční vlastnosti“ se budou hodnotit dle přiřazených bodů, které budou vyjadřovat míru splnění technických a funkčních vlastností. V čl. 9 Přílohy zadávací dokumentace zadavatel odkazuje na technickou část zadávací dokumentace. V příloze jsou uvedeny požadované technické specifikace. Ve formuláři Vstupní údaje pro veřejnou zakázku ze dne 27.3.2008 v části popis  nebo seznam požadovaných dodávek, služeb nebo stavebních prací zadavatel  uvádí, že v technické části zadávací dokumentace jsou technické podmínky dodávaných zdravotnických prostředků stanoveny formou souboru požadavků na výkon nebo její speciální funkci, a že v případě nesplnění technických podmínek uvedených v technické části zadávací dokumentace, bude nabídka takového uchazeče  dle § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena  dle § 76 odst. 6 zákona bude uchazeč z otevřeného řízení zadavatelem vyloučena. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 15.5.2008 vyplývá, že zadavatel  ve stanovené lhůtě obdržel tři nabídky, které zapsal do seznamu doručených a přijatých nabídek.Ze zprávy o jednání hodnotící komise - posouzení a hodnocení ze dne 22. 5. 2008  vyplývá, že všichni uchazeči splnili kvalifikační podmínky a byli zařazeni  do seznamu posuzovaných nabídek. Z výsledků hodnocení vyplývá, že dle hodnotící  komise nejlepší nabídku přeložila společnost S & T s. r. o., která získala  v hodnocení  245 bodů, dále pak společnost Audioscan s. r. o.  s  205 body a společnost Elektric Medical  Servis s. r. o. s 195 body. Zadavatel se s posouzením a hodnocením nabídek provedeným hodnotící komisí neztotožnil a v Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky ze dne 27.5.2008 rozhodl  o přidělení veřejné zakázky společnosti Audioscan s. r. o. V odůvodnění zadání veřejné zakázky zadavatel uvedl, že společnost S & T s. r. o.  měla výrazně vyšší cenu za  realizaci veřejné zakázky při v zásadě srovnatelných technických parametrech zdravotnických prostředků a finanční situace zadavatele určuje cenu jako rozhodující kritérium při výběru uchazeče. Dále v odůvodnění zadavatel poukazuje, že smluvní pokuta za opožděnou dodávku zdravotnického prostředku, kterou ve své nabídce uvádí společnost je výrazně vyšší   než obvyklé sankční ujednání, což dle zadavatele zvýhodňuje uchazeče při hodnocení nabídek. Společnost S & T s. r. o., IC 25701576, se sídlem Novodvorská 994, 142 21  Praha 4 (dále jen „společnost S & T s. r. o.“ nebo „navrhovatel“)  podala dopisem ze dne 9. 6. 2008 námitky proti postupu zadavatele dle § 110 odst. 1 zákona (dále jen „námitky“), které zadavatel obdržel dne 10.6.2008. Námitky byly podány proti postupu hodnotící komise zadavatele a postupu zadavatele při hodnocení nabídek – nevyloučení uchazeče  Audioscan s. r. o. ze zadávacího řízení a proti rozhodnutí zadavatele  o přidělení veřejné zakázky. K námitce o nevyloučení uchazeče společnosti Audioscan s. r. o. navrhovatel  uvádí, že přístroje, které jsou předmětem nabídky výše uvedené společnosti nesplňují požadovanou technickou specifikaci, která byla uvedena v zadávací dokumentaci. K druhé námitce podané proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky dle § 81 zákona navrhovatel poukazuje na nezákonnost takového rozhodnutí a rozpor obsahu rozhodnutí zadavatele  o předělení veřejné zakázky se zákonem z důvodu nedostatku náležitostí. Zadavatel se rozhodl po přezkoumání jejich oprávněnosti námitkám nevyhovět rozhodnutím  ze dne 19.6.2008.  V rozhodnutí k námitce tykající se postupu hodnotící komise a zadavatele  o nevyloučení společnosti Audioscan s. r. o., zadavatel uvádí, že členové hodnotící komise jako budoucí uživatelé, žádným způsobem technickou způsobilost nabídky nezpochybnili a zadavatel nehledal v postupu hodnotící komise žádné porušení  ve smyslu  § 76 odst. 1 zákona. Dále v rozhodnutí uvádí, že souhlasí s hodnotící komisí, která konstatovala, že všichni uchazeči splnili kriteria technických specifikací a neshledal v postupu hodnotící komise rozpor se zákonem, nemůže vydat rozhodnutí o novém posouzení  a hodnocení nabídek ve smyslu § 79 odst. 5 zákona. K druhé námitce tykající se rozhodnutí  o přidělení veřejné zakázky jinému uchazeči než doporučila hodnotící komise, zadavatel uvádí, že dle § 81 odst. 3 písm. c zákona má právo vybrat nabídku jiného uchazeče, pokud  ji považuje za nejvhodnější. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách   za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 1.7.2008 návrh na zahájení řízení  o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel návrh dne 3.7.2008 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel návrh dne 7.7.2008. V návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dle §113 a násl. zákona navrhovatel navrhuje přezkoumat postup hodnotící komise a zadavatele při hodnocení nabídek – nevyloučení uchazeče společnosti Audioscan s. r. o. ze zadávacího řízení  a rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky. Porušení zákona spatřuje navrhovatel v tom, že hodnotící komise nevyřadila z dalšího hodnocení nabídku společnosti Audioscan s. r. o. na základě nesplnění požadované technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, a dále v tom, že zadavatel nevyvodil z porušení zákona hodnotící komise důsledek v podobě rozhodnutí o novém posouzení a hodnocení nabídek podle § 79 odst. 5 zákona. Navrhovatel dále navrhuje přezkoumat rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky, a to hlediska nezákonného rozhodnutí o výběru nabídky jiného uchazeče jako nejvhodnějšího, než kterého doporučila hodnotící komise  a  jeho nejasného a nedostatečného odůvodnění. Na základě výše uvedených skutečností navrhuje, aby Úřad vydal v  souladu  s  § 117 zákona předběžné opatření, kterým by zadavateli zakázal uzavřít smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky.Zadavatel dopisem ze dne  8.7.2008 zaslal zadávací dokumentaci o zadání veřejné zakázky. Dále v uvedeném dopise žádá Úřad o prošetření, zda-li postup společnosti  S & T s. r. o. (především stížnost společností S & T s. r. o.adresovaná Zlínskému Kraji) je v souladu  se zákonem.Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:·  zadavatel,·  navrhovatel,·  vybraný uchazeč společnost Audioscan s. r. o.Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. S196/2008/VZ-14050/2008/530/Ra ze dne 14. 7. 2008.Současně Úřad usnesením č. j. S196/2008/VZ-14079/2008/530/Ra ze dne 15.7.2008 vyzval v souladu se zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zadavatele k  dokladu prokazujícího, že zadavatel písemnou výzvu uveřejnil v souladu s § 38 odst. 2 zákona a stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. K zahájení řízení se ve lhůtě stanovené usnesením č. j. S196/2008/VZ-14079/2008/530/Ra ze dne 15. 7. 2008 ani později žádný z účastníků správního řízení nevyjádřil.Rozhodnutím ze dne 15. 6. 2008, č. j. S196/2008/VZ-14189/2008/530/Ra,  o předběžném opatření Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude specifikované správní řízení ukončeno. Úřad přezkoumal na základě § 113 a následujících zákona  případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace,   a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující  rozhodné skutečnosti. K otázce hodnocení nabídekUstanovení § 78 zákona upravuje stanovení kritérií při hodnocení nabídky.  Dle § 78 odst. 3  zákona  s ohledem na § 78 odst. 1 si zadavatel může zvolit jako základní hodnotící kritérium buď ekonomickou výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídkovou cenu. Zvolí-li zadavatel jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost je povinen v souladu s § 78 odst. 4 stanovit dílčí hodnotící kritéria. Při volbě dílčích kritérií by měl zadavatel zohlednit předmět  veřejné zakázky a ustanovení § 6 zákona. Podle § 78 odst. 5 zákona je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, musí zadavatel jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech. Stanovená váha může být u jednotlivých dílčích hodnotících kritérií shodná.V ustanovení § 79 odst. 5 zákona je uvedeno, že zadavatel rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek, pokud zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený tímto zákonem. Pro nové posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel jinou hodnotící komisi, případně provede nové posouzení a hodnocení nabídek  sám. Důvody pro nové posouzení a hodnocení nabídek zadavatel připojí k původní zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Provede-li nové posouzení a hodnocení nabídek podle tohoto odstavce zadavatel sám, zpravuje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 odst. 1 cit. zákona. Dle § 80 odst. 1 zákona  musí o posouzení a hodnocení nabídek pořídit hodnotící komise písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, údaj o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií, a údaj o složení hodnotící komise. Neprováděla-li hodnotící komise hodnocení nabídek podle § 76 odst. 6, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje údaje související s hodnocením nabídky. K stanovení hodnotících kritérií  zadavatelem Úřad uvádí, že zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil pro hodnocení nabídek jako jedno z hodnotících kritérií „technické  a funkční vlastnosti“ , které však dále v podmínkách, ani v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky blíže nespecifikoval. Z uvedeného kritéria ani ze zadávací dokumentace není patrné, které skutečnosti z nabídek uchazečů jsou rozhodné pro hodnocení  nabídek dle tohoto kritéria. O předmětném kritériu nelze říci, že je kritériem jednoznačným a transparentním, neboť potřebuje následné upřesnění, které z technických a funkčních vlastnosti předmětu veřejné zakázky budou v tomto kritériu hodnoceny. Užije-li zadavatel obecné kritérium měl by jej v zadání veřejné zakázky náležitým způsobem upřesnit, popř. stanovit podkritéria tak,   aby se  uchazeč mohl náležitě seznámit se způsobem hodnocení dílčích kritérií a na základě toho podat adekvátní nabídku. Má-li tedy být naplněna jedna ze základních zásad zákona, totiž průhlednosti postupu při zadávání veřejné zakázky (transparentnosti), je nezbytné, aby zadavatel stanovil kritéria hodnocení jednoznačným  a srozumitelným způsobem, tzn. tak, aby bylo umožněno jejich transparentní hodnocení a přezkum postupu zadavatele.Úřad konstatuje, že zadavatel stanovením dílčího kritéria „technické a funkční vlastnosti“  porušil ustanovení § 78 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 6 zákona, jelikož  v zadávacích podmínkách nespecifikoval transparentním způsobem obsah dílčího hodnotícího kritéria, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.Dále Úřad ke způsobu hodnocení nabídek uvádí, že ze Zprávy o jednání hodnotící komise - posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22.5.2008, která je součástí předložené dokumentace předmětné veřejné zakázky nevyplývá, jaké skutečnosti z nabídek uchazečů byly pro hodnocení členů hodnotící komise podle výše uvedeného kritéria rozhodné. K hodnocení nabídek a obsahu zprávy lze dále konstatovat, že je nezbytné, aby zpráva obsahovala skutečnosti, které vedly členy komise k přidělení konkrétního počtu bodů, což je zvláště důležité u obecně stanovených kritérií, jejich hodnocení záleží ve značné míře na úvaze a zkušenostech členů komise, aby bylo zcela zřejmé, proč právě určitá nabídka získala v daném kritériu určitý počet bodů a rovněž další okolnosti související s hodnocením nabídek. Z takto zpracovaného výsledku hodnocení jednotlivých nabídek pak komise vychází při zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, které je obligatorní náležitostí zprávy. Lze konstatovat, že  šetřeném případě je průběh hodnocení a výběr vítězného uchazeče v rozporu s ustanovením § 80 odst. 1 zákona, jelikož ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek není uveden způsob hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií ani odůvodnění přidělených bodů jednotlivým nabídkám, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. V případě výběru vítězného uchazeče, zadavatel nerespektoval doporučení hodnotící komise a rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky ze dne 27.5.2008 vybral jiného uchazeče, a to společnost Audioscan s. r. o. V odůvodnění zadavatel uvedl, že nabídková cena společnosti Audioscan s. r. o. je pro zadavatele příznivější při v zásadě srovnatelných technických parametrech a navrhovatelem uvedená smluvní pokuta za opožděnou dodávku  je výrazně vyšší než obvyklé sankční ujednání, což jej nepřiměřeně zvýhodňuje oproti ostatním uchazečům. S takovýmto postupem při volbě vítězného uchazeče a odůvodněním nelze souhlasit, a to z důvodů, že zadavatel v souladu s § 78 zákona si může zvolit sám základní hodnotící kritérium. V případě, že jako základní hodnotící kritérium zvolí ekonomickou výhodnost má možnost své požadavky a priority uvést v dílčích hodnotících kriteriích a význam jednotlivých dílčích kritérií určit stanovením výše vah. Hodnotící kritéria, které zadavatel uvede v zadávací dokumentaci slouží jako podklad  pro uchazeče při sestavování nabídky  a hodnotící komise je podle § 79 zákona povinna podle nich hodnotit nabídky. Podle § 79 odst. 5 zákona pak zadavatel může změnit hodnocení provedené hodnotící komisí jen v případě, že zjistí porušení zákona ze strany hodnotící komise. V oznámení o výběru podle  § 81 odst. 3 zákona pak v takovém případě uvede údaje o novém hodnocení. Porušení zákona hodnotící komisí však nebyla zadavatelem zjištěna. V šetřeném případě zadavatel porušil ustanovení § 79 odst. 5 zákona, když provedl nové posouzení a hodnocení nabídek, aniž by před tím zjistil porušení postupu hodnotící komise stanoveném v zákoně a zpracoval zprávu o posouzení a hodnocení nabídek  dle § 80 odst. 1 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.V souvislosti s výše uvedeným Úřad dále konstatuje, že došlo k porušení   § 81 v návaznosti  na § 78 odst. 5 zákona, jelikož v šetřeném případě zadavatel při novém hodnocení v odůvodnění změnil váhy dílčích kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, neboť z odůvodnění zadavatele vyplývá, že při novém hodnocení nabídek kladl vyšší váhu  na dílčí kritérium „celková výše nabídkové ceny“ a naopak nižší váhu na dílčí kritérium „výše smluvních pokut“. Změna vah dílčích kritérií přitom podstatně ovlivnila výběr nejvhodnější nabídky, neboť zadavatel vybral jako nejvhodnější jinou nabídku než hodnotící komise.   Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.V ustanovení § 45 odst. 1 je uvedeno, že technickými podmínkami se v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem. V § 76 odst. 1 je uvedeno, že hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal přijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. K vymezení technických podmínek požadovaného plnění Úřad konstatuje, že zadávací dokumentace je rozhodujícím podkladem, na jehož základě uchazeči zpracovávají své nabídky, a proto zákon ukládá zadavateli vymezit prostřednictvím zadávací dokumentace veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby uchazeči mohli řádně zpracovat a podat své nabídky. Zadávací dokumentace musí obsahovat požadavky a technické podmínky zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky v takových podrobnostech, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky. Zároveň musí zadávací dokumentace obsahovat požadavky a technické podmínky v takovém rozsahu, aby byla zadávací dokumentace úplná  a správná, a zároveň aby byla jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná tak,  aby jakýkoliv potencionální dodavatel si po přečtení zadávací dokumentace dokázal udělat představu, co je předmětem veřejné zakázky a zda se daného zadávacího řízení zúčastní.K námitce navrhovatele tykající se postupu hodnotící komise zadavatele – nevyloučení uchazeče společnosti Audioscan s. r. o.  ze zadávacího řízení Úřad uvádí, že nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách  je důvodem k vyloučení uchazeče dle § 76 odst. 1 zákona. V takovém případě nelze souhlasit s argumentací, že technické požadavky uvedené v zadávací dokumentaci složí pouze jako určité parametry, ke kterým se uchazeč svými nabídkami přiblížit a nesplnění jednotlivých parametrů není důvodem k vyloučení. Jak již bylo výše uvedeno, zadávací dokumentace musí být zpracována tak, aby uchazeč, který podá svou nabídku byl zcela srozuměn s požadavky, které zadavatel v dokumentaci stanoví jako povinné, a které nejsou povinné, ale jsou výhodou z hlediska kriterií (např. při stanovení kritéria „technické a funkční vlastnosti“). V šetřeném případě je třeba také poukázat na skutečnost, že zadavatel sám potvrdil závaznost technické části dokumentace a následný postup při nesplnění požadavků,  a to ve formuláři Vstupní údaje pro veřejnou zakázku,  kde uvádí, že v technické části zadávací dokumentace jsou technické podmínky dodávaných zdravotnických prostředků stanoveny formou souboru požadavků na výkon nebo její speciální funkci, a že v případě nesplní technických podmínek dodávané zdravotnické techniky, uvedené v technické části zadávací dokumentace, bude nabídka takového uchazeče dle § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena dle § 76 odst. 6 zákona bude uchazeč z otevřeného řízení zadavatelem vyloučen.Zadavatel v technické části specifikoval požadavky na oba předmětné přístroje vyšší třídy, a pro upřesnění uvedl některé limitující faktory pro zařazení přístrojů do vyšší třídy. Jedním z těchto faktorů byl i požadavek na anatomický M-mód. Úřad z nabídky uchazeče společnosti Audioscan  s. r. o. zjistil, že jimi nabízený přístroj pro kardiologii  a obory interního profilu  výše uvedený požadavek nesplňuje. Vzhledem ke skutečnosti, že nabízený přístroj společnosti  Audioscan s. r. o. nesplňuje požadavek, který zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci, měl být výše uvedený uchazeč vyloučen. Lze konstatovat, že v šetřeném případě došlo k porušení postupu stanoveném  v § 76 odst. 1 zákona tím, že nebyla vyřazena nabídka společnosti Audioscan s. r. o.,  která nesplnila zadávací podmínky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nabídka vítězného uchazeče měla být vyřazena. K žádosti zadavatele o přezkoumání  se postupu společností S & T s. r. o. v souvislosti se stížností, kterou uvedená společnost adresovala Zlínskému kraji, Úřad uvádí, že uvedená stížnost nijak nesouvisí s postupem dle zákona a tudíž se k ní Úřad nemůže blíže vyjádřit.Uložení nápravného opatřeníPři rozhodování podle § 118 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Zadavatel při zadávání veřejné zakázky závažně pochybil již v samotném stanovení dílčích hodnotících kritérií, což mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a protože zadavatel po podání nabídek již nemůže změnit popř. zpřesnit dílčí hodnotící kritéria, musel Úřad zrušit celé zadávací řízení. Rovněž ostatní zjištěné porušení zákona podstatně ovlivnily či mohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť se jedná o porušení bezprostředně se vztahující k hodnocení nabídek, které je předpokladem výběru nejvhodnější nabídky. Tato porušení však nejsou důvodem pro zrušení zadání veřejné zakázky, neboť by mohla být napravena i jiným způsobem. V návaznosti na zrušení zadávacího řízení jsou dosavadní úkony zadavatele učiněné v procesu zadávacího řízení (včetně rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 27.5.2008) neúčinné.Pro informaci Úřad dále uvádí, že podle § 84 odst. 7 zákona je zadavatel povinen odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému podle  § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí. Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen doručit písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 5 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. Pro úplnost k této problematice Úřad uvádí, že v daném případě nejsou uvedené lhůty vázány na „přijetí rozhodnutí“ zadavatele, ale je pro jejich počátek rozhodující okamžik nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  Úřad na základě zhodnocení všech důkazů, a to jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemných souvislostech, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.Mgr. Pavel Hermanředitel sekce veřejných zakázekObdrží:Kroměřížská  nemocnice a. s.,  Havlíčkova 660/73, 767 55  KroměřížSpolečnost Audioscan s. r. o., IČ  40615421, Oldřichova 107/50, 128 00  Praha 2Společnost S & T s. r. o.,  Novodvorská 994, 142 21  PrahaVypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/7622
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.