Rozhodnutí UOHS 7685


Číslo jednací ÚOHS-R146/2008/02-22137/2008/310-Ku
Instance II.
Věc
Soutěž o návrh-svozTKO
Účastníci Statutární město Plzeň, Nám. republiky 1, Plzeň
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 08.01.2009
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7684.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10225.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7685.html
Rozhodnutí
        
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.1.2009 Č. j.: R146/2008/02-22137/2008/310-Ku    V Brně dne 5. listopadu 2008Ve správním řízení o rozkladu doručeném dne 23.7.2008 společností ·  Becker Bohemia s. r. o., IČ 61776572, se sídlem Hrádecká 7, 312 00 Plzeň, zast. jednatelem Rolandem Engelhardtem, ve správním řízení na základě plné moci ze dne 15.4.2008 právně zast. advokátem JUDr. Pavlem Truxou, se sídlem AK Josefa Knihy 177, 337 01 Rokycany,proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30.6.2008, č. j. S140/2008/VZ-11848/2008/540/Šm, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – ·  Statutárního města Plzeň, IČ 00075370, se sídlem náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň, zast. primátorem Ing. Pavlem Rödlem, učiněných v soutěži o „Návrh řešení organizace nakládání s odpady ve Statutárním městě Plzni“, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jehož oznámení bylo uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 14.12.2007, pod ev. č. 60013441, ve které je dalším účastníkem správního řízení společnost·  Plzeňská teplárenská, a. s., IČ 497 90 480, se sídlem Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň, zast. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Levorou a členem představenstva Mgr. Tomášem Drápelou, jejíž návrh byl vybrán jako nejvhodnější, jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30.6.2008, č. j. S140/2008/VZ-11848/2008/540/Šm,p o t v r z u j ia podaný rozkladz a m í t á m.O d ů v o d n ě n íI.    Zadávací řízení a řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže1.  Statutární město Plzeň, IČ 00075370, se sídlem náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň, zast. primátorem Ing. Pavlem Rödlem (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 14.12.2007 pod ev. č. 60013441, soutěž o „Návrh řešení organizace nakládání s odpady ve Statutárním městě Plzni“ (dále jen „soutěž“).2.  Ve lhůtě pro podání návrhu řešení zadavatel obdržel dva návrhy řešení. Usnesením rady města Plzně zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnějšího návrhu a jako vítěze schválil účastníka soutěže – společnost Plzeňská teplárenská, a. s., IČ 497 90 480, se sídlem Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň, zast. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Levorou a členem představenstva Mgr. Tomášem Drápelou (dále jen „vybraný účastník“). Proti tomuto rozhodnutí obdržel zadavatel námitky podané společností Becker Bohemia s. r. o., IČ 617 76 572, se sídlem Hrádecká 7, 312 00 Plzeň, zast. jednatelem Rolandem Engelhardtem, ve správním řízení právně zast. na základě plné moci ze dne 15.4.2008 advokátem JUDr. Pavlem Truxou, se sídlem AK Josefa Knihy 177, 337 01 Rokycany (dále jen „navrhovatel“). Zadavatel námitkám nevyhověl. Navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, proto podal návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Téhož dne rovněž podal navrhovatel návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 zákona, které Úřad rozhodnutím ze dne 12.6.2008 č. j. S140/2008/VZ-11915/2008/540/Šm zamítl. Úřad obdržel návrh dne 7.5.2008 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, ve kterém Úřad jako účastníky správního řízení označil zadavatele, navrhovatele a vybraného účastníka. Napadené rozhodnutí3.  Po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 30.6.2008 rozhodnutí č. j. S140/2008/VZ-11848/2008/540/Šm, kterým zastavil správní řízení, neboť konstatoval, že není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu.4.  V napadeném rozhodnutí Úřad uvedl, že dle § 112 odst. 2 zákona Úřad rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu s tímto zákonem. Podle § 17 písm. m) zákona se zadáváním rozumí závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy. Jednotlivé druhy zadávacích řízení uvádí ustanovení § 21 odst. 1 zákona, a to otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní řízení. Jako soutěž o návrh je podle § 103 odst. 1 zákona označen postup zadavatele směřující k získání návrhu, projektu či plánu. Druhý odstavec § 103 zákona uvádí, že zadavatel použije soutěž o návrh zejména v oblasti územního plánování, architektury, stavitelství či zpracování dat.5.  Z citovaných ustanovení, zejména na základě úplného výčtu druhů zadávacích řízení, dospěl Úřad v napadeném rozhodnutí k závěru, že není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu, směřujícím proti přezkoumání postupu zadavatele v soutěži o návrh, neboť soutěž o návrh není typem zadávacího řízení. Úřad současně uvedl, že na základě výsledku soutěže o „Návrh na řešení organizace nakládání s odpady“ nelze  realizovat jednací řízení bez uveřejnění na vlastní svoz a likvidaci odpadů, neboť to představuje jiný předmět činnosti.II.   Námitky rozkladu6.  Dne 23.7.2008 byl Úřadu doručen rozklad podaný navrhovatelem. Navrhovatel napadá rozhodnutí v plném rozsahu. V úvodu rozkladu navrhovatel uvádí, že se zásadně neztotožňuje s právním názorem Úřadu o nedostatku jeho věcné příslušnosti k rozhodnutí v předmětném správním řízení.7.  Navrhovatel konstatuje, že již v návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele uvedl, že kompetence Úřadu k projednání a rozhodnutí v této věci vyplývá z ustanovení § 107 odst. 1 zákona (týkající se soutěže o návrh), kde je jednoznačně uvedeno, že „pro možnost podání námitek platí § 110 a 111 obdobně“. Z ust. § 111 odst. 2 zákona pak vyplývá, že „pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí navrhovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat ve lhůtě podle § 113 odst. 3 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu“. Podle § 113 odst. 3 zákona, „pokud zadavatel námitky nevyřídil podle § 111 odst. 1 zákona, lze návrh podat a doručit Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem“. Navrhovatel je proto toho názoru, že zákon výslovně stanoví možnost účastníků soutěže o návrh domáhat se přezkoumání rozhodnutí zadavatele o jejich námitkách, pokud jim nebude vyhověno, a to formou podání návrhu na zahájení řízení u Úřadu. Z toho pak navrhovateli vyplývá závěr, že má-li účastník soutěže o návrh právo požádat Úřad o přezkoumání úkonů zadavatele, pak je i dána pravomoc a věcná příslušnost Úřadu o takovém jeho návrhu rozhodnout.8.  Podle názoru navrhovatele je výklad zákona podaný Úřadem v napadeném rozhodnutí neoprávněně restriktivní a z toho důvodu jej navrhovatel považuje za zásadně nesprávný, když tento zcela ignoruje zákonem jednoznačně dané zmocnění Úřadu k rozhodování o tomto návrhu. Navrhovatel považuje ustanovení § 107 odst. 1 zákona za speciální vůči ustanovení § 21 zákona. Následně navrhovatel uvádí, že se Úřad s jeho argumentací a jím tvrzeným právním názorem nijak nevypořádal a nevysvětlil, proč zákonodárce stanovil v citovaných ustanoveních právo účastníka podat návrh na zahájení řízení, když zároveň neposkytl Úřadu kompetenci k rozhodnutí o něm.9.  Navrhovatel dále opírá svůj právní názor, týkající se existence pravomoci Úřadu k přezkoumání úkonů zadavatele v soutěži o návrh, o obecný princip přezkoumatelnosti jakéhokoliv výběrového řízení (veřejné zakázky či soutěže o návrh) vyšší instancí. Navrhovatel zde poukazuje na to, že směrnice 89/665/EHS stanoví, že všechny členské státy musejí zajistit efektivní právní ochranu účastníkům výběrového řízení (srov. především čl. 2 odst. 1.8 směrnice 89/665/EHS). Každé rozhodnutí o zadání musí být proto možné napadnout cestou zpětného přezkoumání. To platí rovněž pro přezkoumání volby postupu (zvoleného druhu výběrového řízení včetně soutěže o návrh). Navrhovatel poukazuje na to, že zadavatelem zvolený způsob výběru řešení formou soutěže o návrh není přípustný a tuto nesprávnost volby zadavatele musí být možné, stejně jako i jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, napadnout a Úřadem přezkoumat.10.  Navrhovatel se dále domnívá, že pokud zadavatel v návaznosti na své rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, vydané v soutěži o návrh, následně vybranému účastníkovi udělí veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění, vytvoří mu tak neoprávněnou výhodu oproti jiným budoucím účastníkům zadávacího řízení k veřejné zakázce, jejímž předmětem bude vlastní svoz a likvidace odpadu. Nemožnost Úřadu přezkoumat zvolený postup zadavatele je dle navrhovatele jasně v rozporu se směrnicí 2004/18/ES a uvádí, že každý postup zadavatele, tedy i postupy, které se ukazují jako neformální postupy, jsou napadnutelné a přezkoumatelné.11.  Další argumentace navrhovatele spočívá v tom, že ve stejné právní věci podal žalobu u Okresního soudu Plzeň – město. Touto žalobou se domáhal přezkoumání úkonů zadavatele v soutěži o návrh a rozhodnutí o námitkách v soutěži o návrh podle § 103 a násl. zákona. O podané žalobě Okresní soud Plzeň – město rozhodl usnesením ze dne 11.7.2008 č. j. 13 C 115/2008-16 tak, že řízení zastavil pro nepříslušnost a po právní moci tohoto usnesení se věc postoupí Úřadu. Soud tak potvrdil názor navrhovatele o existenci věcné příslušnosti Úřadu rozhodnout o jeho návrhu na zahájení řízení.12.  Vzhledem k námitkám uvedeným v rozkladu, trvá navrhovatel na svém návrhu na zahájení řízení a domáhá se zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání a rozhodnutí správnímu orgánu prvního stupně. III.   Řízení o rozkladu13.  K podanému rozkladu se dne 11.8.2008 vyjádřil rovněž zadavatel, přičemž argumentaci rozkladu odmítl jako neopodstatněnou. K otázce svého dalšího postupu při řešení organizace nakládání s odpady zadavatel uvedl, že návrh vzešlý z této soutěže bude vyžadovat implementaci projektu, tedy zavedení organizace do praxe a tato implementace bude spočívat v tom, že se v praxi nastaví a bude provozovat nový systém. Teprve implementací tohoto projektu bude umožněno, aby zadavatel mohl v otevřeném nebo užším zadávacím řízení zadat veřejnou zakázku na svoz a likvidaci odpadu. Vítězný návrh dle názoru zadavatele vylučuje, aby se vybraný účastník kdykoliv v budoucnu účastnil jakékoliv veřejné zakázky na svoz a likvidaci komunálního odpadu takovým způsobem a za takových podmínek, aby byl zvýhodněn v následujících zadávacích řízeních. 14.  Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu napadené rozhodnutí přezkoumal v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru.15.  Úřad tím, že svým rozhodnutím č. j. S140/2008/VZ-11848/2008/540/Šm ze dne 30.6.2008 zastavil správní řízení z důvodu nedostatku věcné příslušnosti Úřadu  k rozhodnutí o návrhu, rozhodl správně a v souladu se zákonem. Rovněž s odůvodněním napadeného rozhodnutí jsem se v plné míře ztotožnil.IV.   K námitkám rozkladu16.  K tvrzení navrhovatele ohledně věcné příslušnosti Úřadu týkající se soutěže o návrh uvádím, že pravomoc Úřadu je upravena v § 112 odst. 2 zákona, přičemž pravomoc k rozhodnutí v soutěži o návrh zde obsažena není, neboť „soutěž o návrh“ není zahrnuta mezi typy zadávacích řízení, které jsou taxativně vyjmenované ve shora uvedených typech zadávacích řízení (srovnej §§ 27 – 29, 34 - 35 a 38 zákona). V tomto bodě plně odkazuji na odůvodnění napadeného rozhodnutí, s jehož argumentací se ztotožňuji. 17.  Zákon platný a účinný v době rozhodování umožňuje Úřadu přezkoumat postupy zadavatele v soutěži o návrh až tehdy, pokud by na základě výsledků této soutěže o návrh došlo k zadání veřejné zakázky v jednacím řízením bez uveřejnění, které by na soutěž o návrh navazovalo. V posuzovaném případě se tak dosud nestalo a otázku posouzení tohoto stavu by tak bylo možno nastolit až eventuální realizací předmětného navazujícího řízení. 18.  Zadavatel dovozuje příslušnost Úřadu ze znění § 107 odst. 1 zákona, který pro podávání námitek v soutěži o návrh umožňuje „obdobné použití“ §§ 110 a 111 zákona, a tedy dle výkladu navrhovatele i § 111 odst. 2 zákona, který umožňuje podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu ve spojení s § 113 odst. 3 zákona. K tomu uvádím, že použití ustanovení týkajících s námitek je dle § 107 odst. 1 zákona pouze „obdobné“, a tedy nelze vykládat, že se bez dalšího použijí veškerá ustanovení §§ 110 a 111 zákona. Z dikce § 107 odst. 1 zákona in fine současně vyplývá, že tato ustanovení platí obdobně pouze pro „podání námitek“, a nikoliv dalšího, následného „odvolacího“ stupně, jakým je návrh. Interpretace tohoto ustanovení zákona podávaná navrhovatelem je tak zjevně nepřiměřeně extenzivní, a proto nelze na jejím základě rozšiřovat přezkumnou pravomoc Úřadu, která je dána konečným výčtem, jak bylo uvedeno výše.   19.  V této souvislosti je třeba připomenout i ústavní klauzuli vyjádřenou v Čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, podle které „státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“ Lze principielně souhlasit s tím, že výklad zákona by neměl být prováděn restriktivně, současně však zdůrazňuji, že ani extenzivní výklad není v této věci na místě neboť interpretací zákonných ustanovení nelze rozšiřovat kompetence Úřadu nad rámec výslovného zákonného zmocnění.20.  Neshledávám relevantní ani námitku porušení obecného principu „přezkoumatelnosti rozhodnutí“, neboť je třeba zdůraznit, že zákon tuto přezkoumatelnost explicitně stanoví, avšak v jiném okamžiku, než by si přál navrhovatel. Úvahy na téma zda se jedná o nedostatek zákona, vedené třeba i v návaznosti na uvedenou evropskou směrnici, je tak možno připustit pouze v teoretické rovině, k jejich eventuálnímu odstranění je však možné dospět jedině v rámci zákonodárného procesu, nikoli při aplikaci práva. 21.  Pro úplnost pak uvádím, že ani usnesení Okresního soudu Plzeň – město nemůže založit kompetenci Úřadu k projednání námitek soutěže o návrh, neboť by se opět jednalo o rozšíření jeho kompetence nad zákonné zmocnění. Věcná příslušnost k přezkoumání rozhodnutí Úřadu je navíc dána až na úrovni krajského soudu a místně příslušný je k ní Krajský soud v Brně. 22.  Uzavírám tedy, že Úřad postupoval správně a v intencích právního řádu, když rozhodl tak, že správní řízení zastavil z důvodu své nepříslušnosti.V.   Závěr23.  Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu.24.  Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody pro zrušení či změnu napadeného rozhodnutí, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.P o u č e n íProti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.    Ing. Martin Pecina, MBA    předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže   Obdrží:1.  Statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň2.  Becker Bohemia s. r. o., se sídlem Hrádecká 7, 312 00 Plzeň3.  Plzeňská teplárenská, a. s., se sídlem Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň4.  spis.Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/7685
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 684 lidí darovalo 1 851 077 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy