788 Rozhodnutí UOHS

Číslo jednací ÚOHS-OF/S132/02-2323/02
Instance I.
Věc spojení soutěžitelů - Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová a ŽĎAS, a.s.,
Účastníci Železiarne Podbrezova a.s.
ŽĎAS, a.s.,
Typ řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Spojování soutěžitelů (fúze)
Nabytí právní moci 15.07.2002
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-788.html
Rozhodnutí
               
S 132/02-2323/02 V Brně dne 3.července 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 132/02, zahájeném dne 10.června 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Železiarne Podbrezová, a.s., se sídlem Kolkáreň 35, Podbrezová, 976 81, Slovenská republika, ve správním řízení zastoupená Mgr. Andreou Löfflerovou, advokátkou se sídlem Jindřišská 34, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Železiarne Podbrezová a.s., se sídlem Kolkáreň 35, Podbrezová, 976 81, Slovenská republika, a ŽĎAS, a.s., se sídlem Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě tří smluv o prodeji akcií, uzavřených mezi společností Železiarne Podbrezová a.s., se sídlem Kolkáreň 35, Podbrezová, 976 81, Slovenská republika, jako kupujícím, společností The Central European Growth Fund PLC - in liquidation, se sídlem Fetter Lane, London EC4A1NH, Rolls House, Spojené království, společností Česká konsolidační agentura, se sídlem Janovského 438/2, Praha, a První investiční společností, a.s., se sídlem Bělehradská 478/110, Praha, spolu s dalšími společnostmi uvedenými ve smlouvě, jako prodávajícími, v jejichž důsledku společnost Železiarne Podbrezová a.s., se sídlem Kolkáreň 35, Podbrezová, 976 81, Slovenská republika, získá 79,14 % akcií společnosti ŽĎAS, a.s., se sídlem Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, smluv zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 26/02 ze dne 26.6.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě tří smluv o prodeji akcií, v jejichž důsledku společnost Železiarne Podbrezová a.s., se sídlem Kolkáreň 35, Podbrezová, 976 81, Slovenská republika, (dále jen "ŽP"), získá možnost kontrolovat společnost ŽĎAS, a.s., se sídlem Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, (dále jen "Žďas").
Celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený na trhu v České republice byl v roce 2001 vyšší než 550 milionů Kč a zároveň oba spojující se soutěžitelé dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. b) zákona.
Dopady spojení
ŽP je kontrolována společností CPA s.r.o., která mimo jiné podniká v oblasti maloobchodu a velkoobchodu, reklamní a propagační činnosti, faktoringu a forfaitingu. ŽP je významným producentem ocelových trubek, který své výrobky prodává do více než 60 zemí světa. ŽP vyrábí standardní trubky z uhlíkové oceli, přesné trubky z uhlíkové oceli, svařované trubky z uhlíkové oceli velkých rozměrů. Tyto typy ocelových trubek se navzájem liší způsobem výroby, vlastnostmi, rozměry a způsobem použití. ŽP také produkuje ocelové bloky z uhlíkové oceli, které slouží jako polotovar pro výrobu standardních trubek. Bloky se vyrábějí v kulatých, čtvercových a obdélníkových průřezech různých rozměrů. ŽP vyrábí ocelové bloky zejména pro svoji potřebu, přebytek produkce je dodáván ostatním spotřebitelům.
CPA s.r.o. nepřímo kontroluje v České republice společnosti:


ŽP Trade Bohemia, a.s., která se zabývá distribucí výrobků v hutnictví,


ŽP Tažírny trub Svinov, spol. s r.o., která je činná především v oblasti výroby a prodeje přesných tahaných ocelových trubek a trubkových oblouků.


ŽP Na území České republiky distribuuje veškeré své zboží prostřednictvím společnosti ŽP Trade Bohemia, a.s. Výjimkou jsou ocelové bloky, které společnost ŽP distribuuje přímo, prostřednictvím svého odbytového oddělení.
Ve společnosti Žďas vykonává kontrolu První investiční společnost, a.s., a to přímo i nepřímo prostřednictvím ovládaných investičních fondů. Celkový podíl této skupiny na základním kapitálu společnosti Žďas činí cca […] %.Žďas podniká v oblasti zařízení válcoven, tvářecích strojů, metalurgie a výroby velkoobjemových nástrojů, nepůsobí však v oblasti výroby a prodeje ocelových trubek. Dceřiné společnosti Žďasu podnikají na území České republiky v dalších oborech:


JMZ-KARTONEX spol. s r.o., podniká v oblasti výroby, zpracování a potisku papíru, kartonu a kartonových krabic,


EXPORT-Z a.s. v likvidaci, která je aktivní v oblasti obchodu a projektování,


TREND obchodní dům ŽĎAS s.r.o., která vyvíjí obchodní činnost.


V rámci zařízení válcoven Žďas dodává několik typů zařízení, která by bylo možno dále dělit podle účelu užití jednotlivých zařízení na zařízení pro kontilití, zařízení válcovnen profilů, kolejnic, tyčí, zařízení válečkových rovnaček tlustých plechů, dělících zařízení na plech, zařízení rovnacích linek, zařízení převodových skříní a rozvodů. Obor tvářecích strojů lze dále členit do čtyř kategorií: zařízení pro volné kování, zařízení pro plošné tváření, zařízení pro objemové tváření, zařízení pro zpracování kovového odpadu. V rámci metalurgie Žďas podniká na trhu výroby ocelí a ingotů, trhu odlitků z ocelolitiny a z tvárné litiny, trhu modelů, trhu volně kovaných výkovků, trhu hrubování výkovků. Žďas se v poslední době zaměřil též na výrobu nástrojů pro různé průmyslové obory, a to zejména pro automobilový průmysl, pro postupné tváření, pro spotřební průmysl a speciálních nástrojů a přípravků. Vedle výše uvedených výrobků a služeb Žďas poskytuje celou řadu služeb souvisejících s dodávkou jmenovaných výrobků, jako jsou vývoj, konstrukce a výroba nástrojů, projekční a konstrukční zpracování hydraulických prvků, dodávku rekonstrukčních, modernizačních a podobných prací na klíč a provádění externích montáží, demontáží, oprav a uvedení zařízení do provozu. Tyto služby zpravidla souvisejí s dodávkou konkrétního výrobku.
Pro účely tohoto rozhodnutí Úřad vymezil relevantní trhy po stránce věcné jako relevantní trh zařízení válcoven, trh tvářecích strojů a velkoobjemových nástrojů, trh metalurgických výrobků a trh výroby, zpracování a potisku kartónu a kartónových krabic. V oblasti metalurgických výrobků se společnost ŽP zabývá výrobou a prodejem ocelových trubek, zatímco společnost Žďas je aktivní na trhu výroby oceli a ingotů, trhu odlitků z ocelolitiny a z tvárné litiny, trhu modelů, trhu volně kovaných výrobků a trhu hrubování výkovků. Činnost spojujících se soutěžitelů se tedy na trhu metalurgických výrobků nepřekrývá. Také další relevantní trhy by bylo možné podrobněji členit, ale vzhledem k tomu, že se činnost spojujících se soutěžitelů na žádném relevantním trhu nepřekrývá, Úřad k tomuto podrobnějšímu členění nepřistoupil. Výrobky dodávané společností Žďas představují výrobky dodávané prakticky výhradně na zakázku dle konkrétní specifikace ze strany zákazníků, jejichž pořizovací náklady se pohybují v řádech desítek až stovek milionů Kč. Dodávky jsou charakteristické dlouhým časovým obdobím, neboť se jedná o dodávky strojírenských celků "na klíč". Z pohledu zákazníka se jedná o dlouhodobé investice v řádech desítek let. Jedním z důsledků je skutečnost, že podíl jednotlivých soutěžitelů na trhu značně kolísá a proto přesné určení postavení společnosti Žďas na jednotlivých relevantních trzích je obtížné. Přesto lze říci, že tržní podíly společnosti Žďas jsou na relevantním trhu zařízení válcoven cca […] %, na trhu tvářecích a velkoobjemových nástrojů cca […] %, na trhu metalurgických výrobků cca […] %, trhu kartónu a kartónových krabic cca […] %.
Protože se činnost spojujících se soutěžitelů na trhu v České republice nepřekrývá, uskutečněním spojení nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů ani některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Andrea Löfflerová,
Kocián Šolc Balaštík,
Jindřišská 34,
110 00 Praha
PM nabylo dne 15.7.2002
            

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/788
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 287 lidí darovalo 768 189 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy