Rozhodnutí UOHS 790


Číslo jednací ÚOHS-VP/S069/02-160
Instance I.
Věc
Karel-Psota-Autoexpres, Znojmo Program MaS
Účastníci Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Karel PSOTA AUTOEXPRES
Typ řízení Veřejná podpora
Typ rozhodnutí Veřejná podpora
Nabytí právní moci 21.09.2002
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-790.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: VP/S 69/02-160 V Brně dne 3. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 27. 5. 2002 podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s § 18 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. ze dne 23. 5. 2002, č.j. 150/761/2002, ve věci povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory podle § 2 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře pro podnikatele Karel Psota - Autoexpres, rozhodl takto: Správní řízení ve věci povolení výjimka ze zákazu veřejné podpory pro veřejnou podporu ve formě příspěvku na úhradu úroků, v rámci Programu podpory malých a středních podniků, schváleného rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 12. 2000 č.j. VP/S 69b/00-160, pro podnikatele Karel Psota - Autoexpres, dle § 6 odst. 4 písm. a) zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, s e z a s t a v u j e. Odůvodnění: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 27. 5. 2002 žádost o povolení výjimky (dále jen "žádost") podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (dále jen "zákon o veřejné podpoře"), pro podnikatele Karel Psota - Autoexpres, kterou podala Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. dopisem ze dne 23. 5. 2001, č.j. 150/761/2002. Údaje získané z žádosti o povolení výjimky: poskytovatelem veřejné podpory je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. orgánem odpovědným za poskytnutí veřejné podpory je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. kontaktní osobou je Ing. Miloš Friedl, zaměstnanec Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., název veřejné podpory je Program podpory malého a středního podnikání na léta 2001-2004 (usnesení vlády České republiky č. 1257 ze dne 11. 12. 2000) základem pro poskytnutí veřejné podpory je zákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů jedná se o dílčí realizaci existujícího programu podpory povoleného rozhodnutím Úřadu ze dne 8. 12. 2000, č.j. VP/S 69b/00-160. V příloze k programu podpory REGION, na jehož základě se poskytuje veřejná podpora, je uvedeno, že před poskytnutím veřejné podpory do sektoru dopravy, který patří do citlivých sektorů, je poskytovatel veřejné podpory povinen podat žádost o povolení výjimky podle § 6 zákona o veřejné podpoře. Podklady pro rozhodnutí: Při posuzování veřejné podpory vycházel Úřad z následujících podkladů: žádosti o povolení výjimky podle ustanovení § 6 zákona o veřejné podpoře popisu činnosti firmy a podporovaného projektu kopie koncesní listiny kopie žádosti příjemce o finanční příspěvek Vymezení účastníka řízení Jediným účastníkem řízení o povolení výjimky je v souladu s § 3 písm. c) ve spojení s § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Vymezení pojmu Malým a středním podnikem se rozumí podnikatel, který podniká a má sídlo na území České republiky a který má méně než 250 zaměstnanců, má čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní rok nepřesahující 1450 mil. Kč nebo celková aktiva nepřesahující 980 mil. Kč a který splňuje podmínky nezávislosti. Nezávislostí se rozumí stav, kdy žádný jiný subjekt, který nesplňuje definici malého a středního podniku, nemá 25% nebo vyšší podíl hlasovacích práv v podniku. Při výpočtu výše uvedených hodnot se sčítají všechny hodnoty podniků a osob, které podnik přímo nebo nepřímo ovládá prostřednictvím 25% nebo vyššího podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech těchto osob. Charakteristika příjemce veřejné podpory Příjemcem veřejné podpory je podnikatel Karel Psota - Autoexpres, se sídlem ve Znojmě, jejímž hlavním předmětem podnikání je "silniční motorová doprava osobní". V současné době má firma dvanáct zaměstnanců a zabezpečuje dopravu zaměstnanců a poskytuje evakuační hotovost pro jadernou elektrárnu Dukovany. Dále zabezpečuje dopravu části zaměstnanců do jaderné elektrárny Temelín a provozuje nepravidelnou dopravu na území ČR i mezinárodní. Tržby, resp. obrat za poslední uzavřené účetní období dosáhly výše (…) mil. Kč a aktiva společnosti činila ve stejném období (…) mil. Kč. Společnost splňuje kritéria pro vymezení malého a středního podniku stanovená v příloze I. Nařízení Komise ES č. 70/2001 ze dne 12. 1. 2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malých a středních podniků (počet zaměstnanců, obrat, celková aktiva a kritérium nezávislosti). Charakteristika veřejné podpory Veřejná podpora má být poskytnuta na základě Úřadem povoleného programu podpory malého a středního podnikání - REGION ve formě příspěvku na úhradu úroků z úvěru nutného na realizaci podnikatelského záměru. Příspěvek na úhradu úroků má být poskytnut ve výši sedmiprocentního úroku z bankovního úvěru ve výši 4,3 mil. Kč, určeného na realizaci podnikatelského záměru (nákup autobusu). Vhodné náklady na podporu nebylo možné vyčíslit, neboť dle odst. 13 Nařízení Komise č. 70/2001 ze dne 12.1.2001, publikovaného v Official Journal L 10, o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na případy poskytnutí veřejné podpory ve prospěch malého a středního podnikání, do nákladů vhodných na podporu nelze zahrnout investice do dopravních prostředků a zařízení. Právní analýza V § 1 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že tento zákon upravuje postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody (Sdělení č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, dále jen "Evropská dohoda"). Čl. 64 odst. 1 bod (iii) Evropské dohody stanoví, že neslučitelná s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a Společenstvím, je jakákoliv veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek nebo výroby určitého zboží. Čl. 64 odst. 3 Evropské dohody stanoví, že Rada přidružení přijme do tří let od vstupu této dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2. Tato pravidla byla přijata dne 24.6.1998 s účinností od 11. 7. 1998 (sdělení č. 225/1998 Sb., o sjednání Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé ze dne 24.6.1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v čl. 64 odst. 1 bod (iii) a odst. 2, podle čl. 64 odst. 3 Evropské dohody, a v čl. 8 odst. 1 bod (iii) a odst. 2 Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích ESUO (dále jen "Prováděcí pravidla")). Čl. 2 Prováděcích pravidel stanoví, že posouzení slučitelnosti jednotlivých rozhodnutí o podpoře a programů veřejných podpor s Evropskou dohodou bude probíhat na základě kritérií vyplývajících z uplatnění pravidel článku 87 Smlouvy o založení Evropského společenství, včetně současné a budoucí sekundární legislativy, systémů, směrnic a dalších příslušných administrativních Nařízení platných v Evropské unii, jakož i precedenčního práva Soudu první instance a Soudního dvora ES a zvláštních pokynů, které budou vypracovány podle článku 4 odst. 3 Prováděcích pravidel. V § 3 písm. a) zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejnou podporou se rozumí jakákoliv forma podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovaná Českou republikou, ministerstvem, jiným správním orgánem, orgánem samosprávy nebo poskytovaná z veřejných prostředků. V § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejná podpora poskytovaná způsobem narušujícím nebo hrozícím narušením soutěže tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské Unie, je neslučitelná se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody a je zakázána. V § 2 odst. 2 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že zákaz veřejné podpory podle odst. 1 platí, pokud tento zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepovolil výjimku. Jedná o výhodu poskytnutou ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., která provádí finanční zajištění plnění na základě Programu podpory malých a středních podniků, povoleného rozhodnutím Úřadu ze dne 8. 12. 2000, č.j. VP/S 69b/00-160, a financovaného z prostředků rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, které jsou veřejnými prostředky dle § 3 písm. b) zákona o veřejné podpoře, tato výhoda může zvýhodnit určité podnikání, neboť snižuje výdaje spojené s obchodní činností a tím zvýhodňuje příjemce veřejné podpory na úkor konkurujících subjektů a posiluje pozici příjemce veřejné podpory (k obdobnému závěru obdobně dospěla Evropská komise v rozhodnutí č. 2000/524/EC ze dne 18. 1. 2000, publikovaném v Official Journal L 211/10, týkajícím se společnosti Linde). Může dojít k narušení hospodářské soutěže, neboť samotná skutečnost, že veřejný orgán zvýhodňuje poskytnutím určitého prospěchu určité podnikatele, kteří jsou činní v sektoru, kde je silná konkurence, přináší s sebou narušení hospodářské soutěže nebo alespoň výrazné riziko jejího narušení. Nedojde však k dotčení obchodu mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie, neboť příjemce veřejné podpory podniká v sektoru silniční doprava pouze místního významu, nebude tedy ovlivněn trh silniční dopravy v členských státech Evropských společenství a nejedná se tedy o veřejnou podporu splňující znaky uvedené v § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře. Závěr Dne 19. 8. 2002 bylo účastníku řízení doručeno vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, případně navrhnout jeho doplnění. Tohoto práva se účastník řízení vzdal. Vzhledem k výše uvedenému Úřad dospěl k závěru, že příspěvek na úhradu úroků z bankovního úvěru není veřejnou podporou, proto Úřad postupoval dle § 6 odst. 4 písm. a) zákona a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru veřejné podpory v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Mgr. Kamil Rudolecký ředitel odboru veřejná podpora Obdrží: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 4 110 00 Praha 1

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/790
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 392 lidí darovalo 1 102 666 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy