Rozhodnutí UOHS 8022


Číslo jednací ÚOHS-S161/2009-9191/2009/540/JSl
Instance I.
Věc
Rekonstrukce stadionu Zlín – Letná
Účastníci Sportovní kluby Zlín, Hradská 854, 761 05 Zlín
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 10.08.2009
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8022.html
Rozhodnutí
        
UsneseníČ. j. ÚOHS-S161/2009-9191/2009/540/JSl      V Brně dne 23.července 2009Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19.6.2009, jehož účastníky jsou·  zadavatel – Sportovní kluby Zlín, IČ 00531944, se sídlem Hradská 854, 761 05 Zlín, ·  navrhovatel – EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha, za niž jednají Ing. Martin Borovka, předseda představenstva, a Grégoire Pinasseau, člen představenstva, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 8.7.2009 JUDr. Josefem Březíkem, advokátem, se sídlem 2. května 4391, 760 01 Zlín,·  vybraný uchazeč – TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se sídlem Šternberská 300, 763 02 Zlín, za niž jedná Ing. Jiří Viktorín, předseda představenstva,ve věci přezkoumání úkonů učiněných výše jmenovaným zadavatelem při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce stadionu Zlín – Letná“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném výzvou k podání nabídky ze dne 3.4.2009,vydává podle § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, totousnesení:Správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a o vydání předběžného opatření se podle ust. § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha, vzal svůj návrh zpět.OdůvodněníZadavatel Sportovní kluby Zlín, IČ 00531944, se sídlem Hradská 854, 761 05 Zlín (dále jen „zadavatel“), zaslal výzvu k podání nabídky ze dne 3.4.2009 ve zjednodušeném podlimitním řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce stadionu Zlín – Letná“ podle ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 21.4.2009 vyplývá, že zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek tři nabídky, hodnotící komise provedla kontrolu úplnosti nabídek a žádnou nabídku nevyřadila. Hodnotící komise dne 21.4.2009 provedla posouzení kvalifikačních předpokladů a rozhodla o vyloučení uchazeče Zelený Pažit s.r.o., IČ 255367889, se sídlem Žákovská 842/27, 709 00 Ostrava – Hulváky, z důvodu nesplnění podmínek kvalifikace.Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19.5.2009 vyplývá, že hodnotící komise provedla posouzení a hodnocení nabídek podle dvou dílčích kritérií a to:Nabídková cena vč. DPH  váha 70 %Odborné hodnocení trávníku a složení vegetační vrstvy  váha 30 %V dílčím kritériu „odborné hodnocení trávníku a složení vegetační vrstvy“ všichni členové hodnotící komise shodně vycházeli z odborného posudku, který byl za tímto účelem vyžádán od pracovníků Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně prof. Františka Hraběte, CSc., a Ing. Stanislava Hejduka, PhD. Tento posudek obsahoval na základě kombinace porovnání předpěstovaného trávníku a vegetační vrstvy bodové hodnocení nabídky uchazečů EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha (dále jen „navrhovatel“), a TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se sídlem Šternberská 300, 763 02 Zlín (dále jen „vybraný uchazeč“), přičemž navrhovateli přidělil 45 bodů, vybranému uchazeči pak 100 bodů.Zadavatel zaslal dne 19.5.2009 navrhovateli i vybranému uchazeči rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky s tím, že nabídka vybraného uchazeče byla vybrána jako ekonomicky nejvhodnější. Oba uchazeči obdrželi rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dne 20.5.2009. Navrhovatel podal dne 2.6.2009 zadavateli námitky, kterým zadavatel rozhodnutím č.j. 12/0/2009027 ze dne 9.6.2009 nevyhověl. Navrhovatel obdržel rozhodnutí zadavatele dne 10.6.2009 a vzhledem k tomu, že je nepovažoval za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 19.6.2009 u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení v souladu s ustanovením § 113 odst. 1 zákona.Uchazeč v návrhu namítá, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje dostatečné odůvodnění přiděleného bodového hodnocení a že hodnocení nabídek proběhlo v rozporu se zadávací dokumentací. Svým návrhem se uchazeč domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 19.5.2009 a vydání předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.  Zadavatel zaslal dne 24.6.2009 dokumentaci a vyjádření k návrhu dopisem, ve kterém uvedl, že podle něj proběhlo zadávací řízení v souladu se zákonem a nabídky byly hodnoceny na základě předem stanoveného způsobu hodnocení, tj. podle odborného posudku, který si hodnotící komise za tímto účelem vyžádala. Zadavatel ve svém vyjádření rovněž namítá, že ze strany navrhovatele nedošlo k naplnění podmínky ust. § 113 odst. 2 zákona, neboť nedoručil stejnopis návrhu zadavateli ve stanovené lhůtě.Dne 10.7.2009 obdržel Úřad od navrhovatele podání ze dne 9.7.2009, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a zpětvzetí návrhu na vydání předběžného opatření. Zpětvzetí navrhovatel odůvodňuje smírným dořešením celé záležitosti. Účastníky správního řízení ve smyslu § 116 zákona jsou:•  zadavatel,•  navrhovatel,•  vybraný uchazeč.O zahájení správního řízení informoval Úřad účastníky řízení oznámením č. j. ÚOHS-S161/2009/VZ-7821/2009/540/JSl ze dne 30.6.2009. Usnesením č. j. ÚOHS-S161/2009/VZ-7822/2009/540/JSl z téhož dne stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona náležitosti podaného návrhu a předloženou dokumentaci a s ohledem na zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. Podle § 66 odst. 1 písm. a)  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení i návrh na vydání předběžného opatření zpět, a to v době před vydáním předběžného opatření i rozhodnutí ve věci, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.Poučení:Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.Mgr. Pavel Hermanředitel sekce veřejných zakázekObdrží:1)  Sportovní kluby Zlín, Hradská 854, 761 05 Zlín2)  JUDr. Josef Březík, advokát, 2. května 4391, 760 01 Zlín3)  TENNIS Zlín, a.s., Šternberská 300, 763 02 Zlín Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/8022
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 423 lidí darovalo 1 186 741 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy