Rozhodnutí UOHS 809


Číslo jednací ÚOHS-OF/S167/02-3239/02
Instance I.
Věc
spojení soutěžitelů - ALIACHEM a.s., , a Energetika Chropyně, a.s.,
Účastníci ALIACHEM a.s. Energetika Chropyně, a.s.
Typ řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Spojování soutěžitelů (fúze)
Nabytí právní moci 16.09.2002
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-809.html
Rozhodnutí
        
S 167/02-3239/02 V Brně 11. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 167/02, zahájeném dne 12. srpna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ALIACHEM a.s., se sídlem Pardubice č.p. 103, Semtín, Pardubice, IČ: 60108916, ve správním řízení zastoupeného Ing. Jiřím Hrdličkou, bytem Nad Jezem 932, Dobřichovice, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto r o z h o d n u t í : Spojení soutěžitelů ALIACHEM a.s., se sídlem Pardubice č.p. 103, Semtín, Pardubice, IČ: 60108916, a Energetika Chropyně, a.s., se sídlem Komenského 75, Chropyně, IČ: 25517074, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi a prodeji akcií" uzavřené dne 8. srpna 2002 mezi CINERGY GLOBAL RESOURCES 1 B.V., se sídlem Postbus 1469, 1000 BL Amsterdam, Nizozemí, jako prodávajícím, a ALIACHEM a.s., se sídlem v Pardubice č.p. 103, Semtín, Pardubice, IČ: 60108916, jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující získá 100 % akcií společnosti Energetika Chropyně, a.s., se sídlem Komenského 75, Chropyně, IČ: 25517074, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, p o v o l u j e . O d ů v o d n ě n í : Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a informací o spojovaných subjektech. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 35/02 ze dne 28. srpna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel. Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky Ke spojení soutěžitelů dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o koupi a prodeji akcií" uzavřené dne 8. srpna 2002 mezi CINERGY GLOBAL RESOURCES 1 B.V., se sídlem Postbus 1469, 1000 BL Amsterdam, Nizozemí, jako prodávajícím (dále jen "Cinergy"), a ALIACHEM a.s., se sídlem Pardubice č.p. 103, Semtín, Pardubice, IČ: 60108916 (dále jen "Aliachem"), jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Aliachem získá 100 % akcií společnosti Energetika Chropyně, a.s., se sídlem Komenského 75, Chropyně, IČ: 25517074 (dále jen "Energetika") a tím i kontrolu nad touto společností. Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení Aliachem je akciovou společností, která vznikla sloučením akciových společností Fatra, Technoplast, Moravské chemické závody a FSG s akciovou společností Synthesia v roce 1999. Je kontrolována společně společnostmi AGROBOHEMIA a.s. a UNIPETROL, a.s. Dceřiné společnosti Aliachemu vyvíjejí podnikatelskou aktivitu v rámci České republiky a rovněž exportují. Hlavním předmětem podnikání skupiny Aliachem je: výroba desek, fólií, hadic a profilů z plastů, výroba obalů z plastů, výroba výrobků z plastů pro stavebnictví, výroba barviv a pigmentů, výroba jiných základních anorganických chemických látek, výroba jiných základních organických chemických látek, výroba průmyslových hnojiv a dusíkatých sloučenin, výroba základních látek pro výrobu sloučeni, a výroba pesticidů a jiných agrochemických výrobků. Energetika působí na trhu ČR od roku 1998, kdy vznikla jako samostatná akciová společnost vyčleněním závodu energetika z bývalé akciové společnosti Technoplast, a.s. Jejím jediným akcionářem je společnost Cinergy, která patří do skupiny Cinergy. Skupina Cinergy vlastní energetické zdroje anebo distribuční společnosti v USA, Velké Británii, Španělsku, České republice, Zambii, Keni a Jižní Americe, dále pak obchodní společnosti zabývající se zejména obchodováním s plynem ve Velké Británii. V České republice je skupina Cinergy činná mimo Energetiku i v dalších lokálních zdrojích elektrické energie a tepla. Společnost Energetika působí na trhu výroby a distribuce elektrické energie a tepla, distribuce plynu a úpravy a rozvodu užitkové vody na území areálu ALIACHEM a.s., odštěpný závod TECHNOPLAST, a výroby a distribuce tepelné energie na území města Chropyně. Z výše uvedeného vyplývá, že předmětné spojení soutěžitelů má převážně vertikální charakter, na jednom trhu dochází ke konglomerátnímu spojení. K vertikálnímu spojení dochází na relevantních trzích výroby a dodávek elektrické energie a výroby a rozvodu tepla, rozvodu užitkové vody a zemního plynu na území areálu ALIACHEM a.s., odštěpný závod TECHNOPLAST, kde působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Energetika, která na těchto trzích je jediným dodavatelem, a to na základě smlouvy z roku 2000, kdy se Technoplast zavázal odebírat od Energetiky a Energetika se zavázala dodávat Technoplastu teplo, elektrickou energii, demineralizovanou vodu, stlačený vzduch, užitkovou vodu a zemní plyn. Doba platnosti smlouvy je do roku 2014. Jelikož jak i elektrická energie, teplo, voda, tak i zemní plyn, jsou důležitými složkami materiálových vstupů společnosti Aliachem, integrace výrazným způsobem umožní přizpůsobit technologii výroby energetických produktů výrobním potřebám společnosti ALIACHEM a.s., odštěpný závod TECHNOPLAST, což povede ke snížení jeho nákladů. Předmětné spojení má konglomerátní charakter na relevantním trhu výroby a rozvodu tepla na území města Chropyně. Na tomto trhu ze spojovaných soutěžitelů působí pouze společnost Energetika, která dosahuje 35% tržního podílu. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde k podstatnému navýšení tržních podílů na relevantním trhu, ani k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Ing. Vladimír Stankov, CSc. vrchní ředitel Rozhodnutí obdrží: Ing. Jiří Hrdlička Nad Jezem 932 252 29 Dobřichovice

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/809
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 712 lidí darovalo 1 962 738 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy