Rozhodnutí UOHS 8221


Číslo jednací ÚOHS-S338/2009/VZ-501/2010/530/JWe
Instance I.
Věc
Nákup Periferií pro DMS
Účastníci Česká republika – Ministerstvo zemědělství ecommerce.cz, a. s.
společnost IMPROMAT-COMPUTER s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 03.02.2010
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8221.html
Rozhodnutí
        
Č. j. ÚOHS-S338/2009/VZ-501/2010/530/JWe            V Brně dne 14. ledna 2010Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 11. 2009 na návrh, jehož účastníky jsou·  zadavatel – Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha, jejímž jménem jedná Ing. Jakub Šebesta, ministr,·  navrhovatel – ecommerce.cz, a. s., IČ 26228467, se sídlem Londýnské nám. 1, 639 00 Brno, za niž jednají Radek Sedlář, předseda představenstva a Ing. Andrej Mikuš, místopředseda představenstva,  ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 21. 7. 2009 JUDr. Danielem Ševčíkem, advokátem, Společná advokátní kancelář, se sídlem Kobližná 19, 602 00 Brno,·  vybraný uchazeč – společnost IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., IČ 46992308, se sídlem Tř. T. Bati 5267, 762 02 Zlín, za níž jedná RNDr. Petr Kožela, jednatel,ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Nákup Periferií pro DMS“ zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 24. 8. 2009 pod ev. č. 60035408 a dne 26. 8. 2009 v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2009/S 163-236427, vydává tousneseníSprávní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.OdůvodněníÚřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 25.11.2009  návrh společnosti ecommerce.cz, a. s., IČ 26228467, se sídlem Londýnské nám. 1, 639 00 Brno, za niž jednají Radek Sedlář, předseda představenstva a Ing. Andrej Mikuš, místopředseda představenstva,  ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 21. 7. 2009 JUDr. Danielem Ševčíkem, advokátem, Společná advokátní kancelář, se sídlem Kobližná 19, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem Českou republikou – Ministerstvem zemědělství, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha, jejímž jménem jedná Ing. Jakub Šebesta, ministr (dále jen „zadavatel“), ve veřejné zakázce „Nákup Periferií pro DMS“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 24. 8. 2009 pod ev. č. 60035408 a dne 26. 8. 2009 v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2009/S 163-236427.Z protokolu o otevírání obálek ze dne 1. 10. 2009 vyplývá, že zadavatel obdržel tři nabídky, přičemž všechny splnily požadavky podle ust. § 71 odst. 8 zákona.Z protokolu o posouzení kvalifikace a posouzení nabídek ze dne 13. 10. 2009 vyplývá, že hodnotící komise vyřadila dvě nabídky pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a s odvoláním na ust. § 76 zákona navrhla zadavateli vyloučit z další účasti v zadávacím řízení navrhovatele a uchazeče Scanservice, a. s., IČ 25648101, se sídlem Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9.Oznámení o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení zaslal zadavatel navrhovateli dopisem ze dne 19. 10. 2009, který navrhovatel obdržel dne 21. 10. 2009.Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel v zákonné lhůtě námitky dopisem ze dne 2. 11. 2009. Zadavatel obdržel námitky dne 4. 11. 2009 a ve svém rozhodnutí ze dne 13. 11. 2009, které navrhovatel obdržel dne 16. 11. 2009,  jim částečně vyhověl.Vzhledem k tomu, že se navrhovatel neztotožnil s rozhodnutím zadavatele o námitkách, podal dopisem ze dne 24.11.2009 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele.Dnem 25.11.2009, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele. Součástí podaného návrhu je i návrh na vydání předběžného opatření. Stejnopis návrhu byl zadavateli doručen 26.11.2009.Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:·  zadavatel,·  navrhovatel,·  vybraný uchazeč.Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S338/2009/VZ-16289/2009/530/JWe ze dne 16. 12. 2009. Usnesením č. j. ÚOHS-S338/2009/VZ-16292/2009/530/JWe z téhož dne stanovil účastníkům lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.Ke skutečnostem uvedeným v návrhu se zadavatel vyjádřil ve svém stanovisku doručeném Úřadu dne 7. 12. 2009. Zadavatel v něm trvá na svém stanovisku uvedeném v jeho  vyjádření k námitkám navrhovatele a konstatuje, že nesouhlasí s požadavky uvedenými v návrhu.Dne 15. 12. 2009 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 14. 12. 2009, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele v celém rozsahu.Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět. Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.PoučeníProti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítkaMgr. Kamil RudoleckýmístopředsedaObdrží:Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 PrahaJUDr. Daniel Ševčík, Společná advokátní kancelář, Kobližná 19, 602 00 BrnoIMPROMAT-COMPUTER s. r. o., Tř. T. Bati 5267, 762 02 ZlínNa vědomí:ecommerce.cz, a. s., Londýnské nám. 1, 639 00 BrnoVypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/8221
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 958 288 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy