Rozhodnutí UOHS 8434


Číslo jednací ÚOHS-R13/2010/VZ-9081/2010/310-EKu
Instance II.
Věc
dodávka a zprovoznění ústředny pro řízení dopravy prostřednictvím SSZ zařízení v rámci ASŘD m. Plzně
Účastníci AŽD Praha s.r.o.
statutární město Plzeň
ELTODO dopravní systémy s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 24.06.2010
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-10539.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8434.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-R13/2010/VZ-9081/2010/310-EKuV Brně dne: 22. 6. 2010Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 28.1.2010 navrhovatelem ·  obchodní společností AŽD Praha s.r.o., IČ 48029483, se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, za něhož jedná Ing. Alice Dicková, jednatelkaproti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 11.1.2010, č. j. ÚOHS-S1/2010/VZ-307/2010/510/MOn, ve věci nadlimitní veřejné zakázky „dodávka a zprovoznění ústředny pro řízení dopravy prostřednictvím SSZ zařízení v rámci ASŘD m. Plzně“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 2. 9. 2009 a následně opraveno dne 16. 10. 2009 pod ev. č. 60035547 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 9. 2009 pod ev. č. 2009/S 169-243858 a následně opraveno dne 20. 10. 2009 pod ev. č. 2009/S 202-289967, jehož účastníky jsouzadavatel – statutární město Plzeň, IČ 00 75 370, se sídlem náměstí Republiky 1, 301 16 Plzeň, zastoupené Ing. Pavlem Rödlem, primátorem,navrhovatel – obchodní společnost AŽD Praha s. r. o., IČ 480 29 483, se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, za niž jedná Ing. Alice Dicková, jednatelka, vybraný uchazeč − obchodní společnost ELTODO dopravní systémy s. r. o., IČ 257 55 811, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, za niž jednají Ing. František Lusk a Ing. Libor Ťupa, MBA, jednatelé,jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona  č. 413/2005 Sb., na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 11.1.2010, č. j. ÚOHS-S1/2010/VZ-307/2010/510/MOnp o t v r z u j ia podaný rozkladz a m í t á m.OdůvodněníI.  Zadávací řízení a prvostupňové řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 17. 12. 2009 návrh navrhovatele – obchodní společnosti AŽD Praha s. r. o., IČ 480 29 483, se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, za niž jedná Ing. Alice Dicková, jednatelka l (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele statutárního města Plzeň, IČ 00 75 370, se sídlem náměstí Republiky 1, 301 16 Plzeň, zastoupeného Ing. Pavlem Rödlem, primátorem (dále jen „zadavatel“) ve veřejné zakázce „dodávka a zprovoznění ústředny pro řízení dopravy prostřednictvím SSZ zařízení v rámci ASŘD m. Plzně“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 2. 9. 2009 a následně opraveno dne 16. 10. 2009 pod ev. č. 60035547 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 9. 2009 pod ev. č. 2009/S 169-243858 a následně opraveno dne 20. 10. 2009 pod ev. č. 2009/S 202-289967. Současně s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, s tím, aby Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do rozhodnutí ve věci.2.  Z návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele a na vydání předběžného opatření podaného navrhovatelem dne 28.1.2010 Úřad zjistil následující skutečnosti. Navrhovatel se obává, že pokud nebude zadavateli uloženo v zákonné 45 denní lhůtě jím navrhované nápravné opatření, hrozí navrhovateli újma na jeho právech tím, že zadavatel neprovede řádné hodnocení nabídky navrhovatele a tím, že vyřadil nabídku navrhovatele, přestože dle jeho tvrzení nejlépe splnila jediné kritérium zadavatelem vyhlášené – nabídkovou cenu. Z tohoto důvodu, totiž že navrhovatel může uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s dalším uchazečem ještě před případným uložením nápravného opatření Úřadem, navrhoval navrhovatel vydání předběžného opatření dle ust. § 117 zákona.3.  Z předložené dokumentace Úřad zjistil následující skutečnosti. Dne 2.9.2009 zveřejnil zadavatel oznámení o zakázce – Dodávka a zprovoznění dopravní ústředny pro řízení dopravy prostřednictvím SSZ v rámci ASŘD m. Plzně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 2. 9. 2009 a následně opraveno dne 16. 10. 2009 pod ev. č. 60035547 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 9. 2009 pod ev. č. 2009/S 169-243858 a následně opraveno dne 20. 10. 2009 pod ev. č. 2009/S 202-289967. Navrhovatel byl jedním z uchazečů, kteří podali zadavateli nabídku na plnění uvedené veřejné zakázky. Dne 11.11.2009 bylo navrhovateli doručeno rozhodnutí zadavatele o vyloučení jeho nabídky pro nesplnění požadavků zadavatele specifikovaných v „Technických podmínkách pro plnění zakázky“, které byly součástí zadávací dokumentace. Proti tomuto rozhodnutí zadavatele podal navrhovatel námitky, kterým zadavatel nevyhověl.4.  K návrhu navrhovatele se zadavatel písemně vyjádřil svým vyjádřením ze dne 23.12.2009.II.  Napadené rozhodnutí5.  Po přezkoumání návrhu navrhovatele, vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 23.12.2009 a příslušné dokumentace k veřejné zakázce a po předběžném posouzení případu vydal Úřad dne 13.10.2009 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S1/2010/VZ-307/2010/510/MOn, kterým návrh na vydání předběžného opatření zamítl.6.  V odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad uvedl, že dle ust. § 117 zákonu může Úřad na návrh účastníka řízení nebo z vlastního podnětu před vydáním rozhodnutí podle ust. § 118 zákona v rozsahu nezbytně nutném nařídit navrhovateli předběžn opatření spočívající buď v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, nebo v pozastavení zadávacího řízení. Úřad dále v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že při svém rozhodování vycházel z vlastního návrhu navrhovatele, dále z vyjádření zadavatele ze dne 23.12.2009 a z dokumentace k veřejné zakázce. Po zhodnocení těchto podkladů dospěl Úřad k závěru, že navrhovatel ve svém návrhu na vydání předběžného opatření dostatečně neprokázal odůvodněnost vydání předběžného opatření.III.  Námitky rozkladu7.  Dne 1.2.2010 obdržel Úřad rozklad navrhovatele, který byl podán dne 28.1.2010. Rozkladem navrhovatel napadal prvostupňové rozhodnutí č. j. ÚOHS-S1/2010/VZ-307/2010/510/MOn v celém jeho rozsahu, když namítal, že Úřad při vydání tohoto rozhodnutí postupoval v rozporu s ust. § 3 a ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále s ust. § 112 a § 117 zákona.8.  V podaném rozkladu navrhovatel namítá, že Úřad výrok svého rozhodnutí odůvodnil pouze citacemi příslušných právních předpisů a dále obecným konstatováním, že navrhovatel ve svém návrhu na vydání předběžného opatření neprokázal odůvodněnost vydání předběžného opatření.Závěr rozkladu9.  S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí Úřadu zrušil, popřípadě změnil.IV.  Řízení o rozkladuStanovisko předsedy Úřadu10.  Úřad neshledal důvody pro zrušení nebo změnu svého rozhodnutí v rámci autoremedury, a proto v souladu s § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) předložil své rozhodnutí se spisovým materiálem rozkladové komisi.11.  Dne 11.2.2010 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k rozkladu navrhovatele. V tomto vyjádření zadavatel uvádí, že dle ust. § 117 zákona je nařízení předběžného opatření oprávněním a nikoliv povinností Úřadu. Předběžné opatření lze dle vyjádření zadavatele nařídit v případě potřeby prozatímní úpravy vztahů mezi účastníky či v případě, že existuje důvodná obava z ohrožení výkonu budoucího rozhodnutí Úřadu. Ve svém vyjádření dále zadavatel uvedl, že posouzení existence těchto důvodů Úřad provádí s ohledem na ust. § 112 odst. 1 zákona v návaznosti na ust. § 6 zákona, přičemž je povinen vždy zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, jak ukládá ust. § 3 správního řádu. Dále zadavatel uvedl, že dokumentace k veřejné zakázce, kterou již Úřad disponuje, je dostačujícím podkladem pro zjištění stavu věci, který nevzbuzuje důvodné pochybnosti. Konečně se zadavatel zabývá náležitostmi odůvodnění rozhodnutí o předběžném opatření. V návaznosti na to zadavatel konstatuje, že rozhodnutí o předběžném opatření vždy předchází vlastnímu rozhodnutí ve věci, přičemž vyžaduje posouzení případného porušení zákona zadavatelem. Na základě této úvahy pak zadavatel uvádí, že odůvodnění rozhodnutí o předběžném opatření musí být vždy nutně obecnější, než odůvodnění rozhodnutí ve věci samé, neboť by jej jinak suplovalo.12.  Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí ustavenou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu napadené rozhodnutí přezkoumal v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru. 13.  Úřad tím, že svým rozhodnutím č. j. ÚOHS-S1/2010/VZ-307/2010/510/MOn ze dne 11.1.2010 rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele na nařízení předběžného opatření dle ust. § 117, rozhodl správně a v souladu se zákonem. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí budou v podrobnostech rozvedeny důvody, proč jsem nepřistoupil ke zrušení nebo změně napadeného rozhodnutí.V.  K námitkám rozkladu14.  K námitce navrhovatele, že Úřad nepostupoval v řízení tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, uvádím, že předběžné opatření je pouze prozatímní úpravou poměrů účastníků řízení a při rozhodování o jeho nařízení se neprovádí dokazování ve smyslu ust. § 51 a násl. správního řádu. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, že Úřad využil všech dostupných prostředků k tomu, aby stav věci spolehlivě zjistil, když je zde uvedeno, že Úřad při svém rozhodnutí vycházel z návrhu navrhovatele, z vyjádření zadavatele k tomuto návrhu a z příslušné dokumentace k veřejné zakázce. Takové předběžné posouzení shledávám jako dostačující ke spolehlivému zjištění okolností rozhodných pro nařízení předběžného opatření. Úřad může nařídit předběžné opatření tehdy, pokud hrozí navrhovateli bezprostřední újma v důsledku namítaného porušení zákona. V této souvislosti je třeba připomenout, že správní orgán musí při svém rozhodování zjistit stav věcí nikoliv úplně, ale pouze spolehlivě tedy tak, aby o zjištěném stavu věcí neměl Úřad důvodné pochybnosti. V podkladech, ze kterých Úřad při vynesení napadeného rozhodnutí vycházel, neshledávám žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že navrhovateli hrozí bezprostřední újma, nebude-li předběžné opatření nařízeno. Takové skutečnosti nejsou obsaženy ani v návrhu ze dne 28.1.2010, kde navrhovatel pouze poukazuje na možná porušení zákona ze strany zadavatele. Dle ust. § 117 odst. 2 zákona však musí návrh na vydání předběžného patření obsahovat mimo jiné zejména uvedení toho, v čem je spatřování porušení zákona, přičemž toto porušení musí být takové, aby v jeho důsledku navrhovateli bezprostředně hrozila újma na jeho právech. V návrhu musí být rovněž označeny důkazy relevantní k posouzení, zda je újma natolik bezprostřední, že zakládá důvod pro vydání předběžného opatření. Navrhovatel však ve svém návrhu pouze paušálně odkazoval na možná porušení zákona ze strany navrhovatele a neuvedl nic, co by nasvědčovalo tomu, že újma jemu hrozící je újmou bezprostřední. 15.  Navrhovatel dále namítal, že napadené rozhodnutí neobsahuje náležitosti vyžadované ust.  § 68 odst. 3 správního řádu, tedy zejména že v odůvodnění nejsou uvedeny důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. K této námitce navrhovatele uvádím, že odůvodnění napadeného rozhodnutí je v souladu s rozhodovací praxí Úřadu a obsahuje všechny náležitosti předepisované ust. § 68 odst. 3 správního řádu. Důvodem pro vydání napadeného rozhodnutí je skutečnost, že navrhovatel neprokázal odůvodněnost vydání předběžného opatření. Úřad v odůvodnění rovněž uvedl podklady, kterými se řídil, totiž návrh navrhovatele, vyjádření zadavatele a příslušnou dokumentaci k veřejné zakázce. Za daného stavu věci neměl Úřad žádný důvod k pochybnostem o tom, že navrhovateli bezprostřední újma na jeho právech nehrozí, neboť žádný z podkladů rozhodnutí neobsahuje nic, co by zakládalo důvodnou obavu z toho, že navrhovateli hrozí bezprostřední újma a nejsou zde ani označeny žádné důkazy, které by umožňovaly učinit opačný závěr. Úvahy, kterými se Úřad řídil při hodnocení podkladů rozhodnutí a při výkladu právních předpisů jsou poroto shrnuty v závěru Úřadu, že návrh na vydání předběžného opatření neobsahuje skutečnosti, které by prokazovaly odůvodněnost nařízení předběžného opatření.Závěr16.  Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval ve věci v souladu se zákonem a správním řádem, když posoudil případ ve všech jeho vzájemných souvislostech a zhodnotil veškeré písemné podklady, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu.17.  Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.PoučeníProti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.Otisk úředního razítkaIng. Petr Rafaj  předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžeObdrží:·  statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 301 16 Plzeň,·  AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/8434
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 675 lidí darovalo 1 838 777 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy