Rozhodnutí UOHS 8451


Číslo jednací ÚOHS-R18/2010/VZ-9280/2010/310-ASc
Instance II.
Věc
GŘ OL – pořízení ručních radiostanic
Účastníci Česká republika – Vězeňská služba České republiky Pramacom Prague spol. s r. o.
KonekTel, a. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 12.07.2010
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8450.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8451.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-R18/2010/VZ-9280/2010/310-AScV Brně dne:  24. 6. 2010Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 17.2.2010 navrhovatelem ·  obchodní společností Pramacom Prague spol. s r. o., IČ 186 30 782, se sídlem Radčina 497/22, 161 00 Praha 6, jednající JUDr. Lubošem Doležalem, jednatelem,proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9.2.2010, č. j. ÚOHS-S333/2009/VZ-1194/2010/510/MOn, ve věci ve věci přezkoumání úkonů zadavatele České republiky – Vězeňské služby České republiky, IČ 002 12 423, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, jejímž jménem jedná genmjr. PhDr. Luděk Kula, generální ředitel, učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „GŘ OL – pořízení ručních radiostanic“ zadávané v otevřeném řízení de zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 17. 8. 2009 pod ev. č. 60035111 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 8. 2009 pod ev. č. 2009/S 158-230478, jehož účastníky je·  vybraný uchazeč − obchodní společnost KonekTel, a. s., IČ 150 51 145, se sídlem Pražská 152, 530 06 Pardubice, za niž jedná George Joseph Grubr, předseda představenstva, jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona  č. 413/2005 Sb., na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9.2.2010, č. j. ÚOHS-S333/2009/VZ-1194/2010/510/MOnp o t v r z u j ia podaný rozkladz a m í t á m.OdůvodněníI.  Zadávací řízení a prvostupňové řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 30.11.2009 návrh navrhovatele Pramacom Prague spol. s r. o., IČ 186 30 782, se sídlem Radčina 497/22, 160 00 Praha 6, jednající JUDr. Luboše Doležalem, jednatelem (dále jen „navrhovatel“) na přezkoumání úkonů zadavatele Česká republika – Vězeňská služba České republiky, IČ 002 12 423, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, jejímž jménem jedná genmjr. PhDr. Luděk Kula, generální ředitel (dále jen „zadavatel“) učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „GŘ OL – pořízení ručních radiostanic“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 17. 8. 2009 pod ev. č. 60035111 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 8. 2009 pod ev. č. 2009/S 158-230478. Pozn.: pokud je dále v textu uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění platné v době provedení úkonu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“ nebo „orgán dohledu“) nebo v době provedení úkonů jednotlivých účastníků řízení.2.  Z předložené dokumentace k veřejné zakázce zjistil Úřad následující. Zadavatel uveřejnil v informačním systému o veřejných zakázkách dne 17. 8. 2009 pod ev. č. 60035111 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 8. 2009 pod ev. č. 2009/S 158-230478 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „GŘ OL – pořízení ručních radiostanic“ (dále jen „veřejná zakázka“). V oznámení zadávacího řízení zadavatel stanovil jako kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil příslušná dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky. Těmito dílčími kritérii byly cena za 1 ks a příslušenství vč. DPH (s váhou 80 %) a záruční doba (měsíců) (s váhou 20 %). Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel nabídky od sedmi uchazečů. Dne 1. 10. 2009 proběhlo otevírání obálek s nabídkami. Hodnotící komise shledala všechny nabídky jako úplné podle ust. § 71 odst. 8 zákona a žádnou z nich nevyřadila. Následně komise na svém jednání dne 20. 10. 2009 posuzovala prokázání kvalifikace jednotlivých uchazečů, přičemž ve svém zápisu z téhož dne uvádí, že z celkového počtu uchazečů neprokázalo splnění kvalifikace pět z nich. Zadavatel následně u těchto uchazečů rozhodl o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.3.  Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení zadavatel oznámil navrhovateli dopisem  č. j. VS 61/160/2009-50/772 ze dne 29. 10. 2009, který navrhovatel obdržel dne 4. 11. 2009. 4.  Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení podal navrhovatel dopisem ze dne 6. 11. 2009 námitky, které zadavatel obdržel dne 19. 11. 2009. Zadavatel po přezkoumání jejich oprávněnosti námitkám nevyhověl a tyto námitky odmítl rozhodnutím  č. j. VS 61/174/2009-50/Všeob/772 ze dne 20. 11. 2009, které navrhovatel osobně převzal téhož dne.5.  Navrhovatel podal dne 27. 11. 2009 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu. Úřad obdržel návrh dne 30. 11. 2009 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S333/2009/VZ-16299/2009/510/MOn ze dne  16. 12. 2009.6.  Usnesením č. j. ÚOHS-S333/2009/VZ-16310/2009/510/MOn ze dne 16. 12. 2009 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni vyjádřit své stanovisko v řízení. Tímtéž usnesením Úřad stanovil navrhovateli lhůtu do 5. 1. 2010 k  prokázání doručení návrhu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele ze dne 20. 11. 2009 o námitkách ze dne 6. 11. 2009, tedy nejpozději dne 30.11.2009. Důvodem pro vydání tohoto usnesení byla skutečnost, že z předložených podkladů nevyplývalo, že by stejnopis návrhu byl zadavateli doručen do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Zároveň byl v tomto usnesení navrhovatel poučen o tom, že jestliže ve stanovené lhůtě Úřadu nedoloží doklad o doručení návrhu v zákonem stanovené lhůtě, Úřad zahájené řízení zastaví.7.  Dne 10. 12. 2009 Úřad obdržel stanovisko zadavatele k návrhu navrhovatele, ze kterého je zřejmé, že se s obsahem návrhu neztotožňuje a setrvává na svém původním rozhodnutím o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění technických požadavků zadavatele na předmět veřejné zakázky. 8.  Dne 17. 12. 2009 Úřad obdržel písemné vyjádření navrhovatele, jehož přílohou je kopie podacího listu České pošty, a. s., který mj. obsahuje podací číslo zásilky 403944. Z uvedené přílohy je zřejmé, že navrhovatel zadavateli odeslal návrh dne 27. 11. 2009.9.  Usnesením č. j. ÚOHS-S333/2009/VZ-1199/2010/510/MOn  ze dne 26. 1. 2010 Úřad rozhodl o přibrání vybraného uchazeče mezi ostatní účastníky správního řízení. Tímto usnesením Úřad rovněž všem účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit svá stanoviska v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.II.  Napadené rozhodnutí10.  Po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 9.2.2010 rozhodnutí  č. j. ÚOHS-S333/2009/VZ-1194/2010/510/MOn, kterým rozhodl, že správní řízeno zahájené na základě návrhu navrhovatele doručeného Úřadu dne 30.11.2009 se podle ust. § 114 odst. 3 zákona v tehdy účinném znění zastavuje.11.  Úřad na základě ust. § 112 a následujících zákona zhodnotil předložené podklady a stanoviska předložená zadavatelem a navrhovatelem a na základě vlastního zjištění konstatuje, že navrhovatel nedoručil stejnopis návrhu do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl, a proto musel správní řízení zastavit. 12.  V odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad uvedl, že podle ust. § 113 odst. 2 zákona návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Návrh musí podle  § 114 odst. 2 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat přesné označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu zasílaného Úřadu je doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o složení kauce podle § 115 zákona. Dále Úřad v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že jestliže podle § 114 odst. 3 zákona návrh nemá předepsané náležitosti podle § 114 odst. 2 zákona a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní nebo nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 113 odst. 2 nebo 3 zákona nebo nebyl podán oprávněnou osobou nebo není-li Úřad věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu, Úřad zahájené řízení zastaví; pokud má důvodné podezření, že došlo k porušení tohoto zákona, zahájí správní řízení z moci úřední.  13.  V odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad dále zhodnotil podklady, z nichž při jeho vydání vycházel. Úřad z dokumentace o veřejné zakázce zjistil, že zadavatel přezkoumal námitky navrhovatele proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti na veřejné zakázce a námitkám nevyhověl rozhodnutím č. j. VS 61/174/2009-50/Všeob/772 ze dne 20. 11. 2009, které navrhovatel dle předložené dokumentace osobně převzal téhož dne (kopie rozhodnutí o námitkách založená v dokumentaci obsahuje otisk razítka navrhovatele, jeho podpis a text „převzal dne 20. 11. 2009“). Návrh byl doručen Úřadu dne 30. 11. 2009. Z předložené dokumentace (otisk časového razítka na obálce s návrhem navrhovatele a otisk časového razítka na vyhotovení návrhu doručeného zadavateli) vyplývá, že zadavatel obdržel stejnopis návrhu až dne 1. 12. 2009. Z předložených podkladů nevyplývá, že by stejnopis návrhu byl zadavateli doručen do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Navrhovatel tento doklad následně nedoručil ani na výzvu Úřadu (doručen byl pouze doklad prokazující, že navrhovatel podal zásilku s návrhem k poštovní přepravě dne 27. 11. 2009).  V daném případě byl posledním dnem pro podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách  30. listopad 2009. Na základě výše uvedeného Úřad konstatoval, že navrhovatel nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, který se podle § 113 odst. 2 zákona v tehdy účinném znění musí doručit Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Z uvedeného vyplývá, že příslušný návrh musí být doručen v zákonem stanovené lhůtě na obě zákonem určená místa. V daném případě nebyl návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách doručen ve stanovené lhůtě zadavateli.14.  Po provedeném výkladu právních předpisů a zhodnocení podkladů, z nichž při vynesení rozhodnutí vycházel, Úřad uzavřel, že vzhledem k tomu, že návrh nebyl doručen zadavateli ve lhůtě stanovené v § 113 odst. 2 zákona, bylo řízení zastaveno.III.  Námitky rozkladu15.  Dne 17.2.2010 obdržel Úřad od navrhovatele rozklad ze dne 15.2.2010 a to proti napadenému rozhodnutí č.j. ÚOHS-S333/2009/VZ-1194/2010/510/MOn ze dne 9.2.2010 v němž navrhovatel uvádí, že s napadeným rozhodnutím nesouhlasí a domnívá se, že stejnopis návrhu na přezkum úkonů zadavatele doručil zadavateli včas, tedy 30.11.2009.16.  V podaném rozkladu navrhovatel namítá, že návrh byl zadavateli odeslán stejného dne jako Úřadu, který jej obdržel včas. Dále navrhovatel uvedl, že dotazem na Českou poštu a.s. mu bylo sděleno, že zadavateli byla zásilka doručena dne 30.11.2009 do poštovního boxu, přičemž v této věci podal u České pošty dne 10.2.2010 reklamaci, jejíž výsledky obdrží do 30 dnů.17.  Na základě své předchozí námitky dále navrhovatel namítal, že je zřejmé, že zadavateli byla zásilka doručena dne 30.11.2009 a zadavatel si ji ze své poštovní přihrádky nevyzvedl, přestože ji vyzvednout mohl a měl, když byl předem navrhovatelem telefonicky informován o tom, že zásilka byla odeslána.18.  Ve svém rozkladu pak navrhovatel na základě výše uvedených námitek uzavřel, že zadavatel si zásilku ze své poštovní přihrádky dne 30.11.2009 nevyzvedl, neboť neměl zájem tak učinit, což však nelze přičítat k tíži navrhovatele. Zadavatel tak stejnopis obdržel v zákonem stanovené lhůtě a převzetí zásilky vyznačení razítkem ze dne 1.12.2009 bylo pouze formální a z hlediska vlastního doručení nerozhodné. Závěr rozkladu19.  S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí Úřadu změnil tak, že v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se pokračuje.IV.  Řízení o rozkladuStanovisko předsedy Úřadu20.  Úřad neshledal důvody pro zrušení nebo změnu svého rozhodnutí v rámci autoremedury, a proto v souladu s § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) předložil své rozhodnutí se spisovým materiálem rozkladové komisi.21.  K podanému rozkladu navrhovatele se žádný z dalších účastníků nijak nevyjádřil.22.  Navrhovatel rovněž Úřadu nedoložil výsledek reklamačního řízení vedeného u České pošty a.s., na které odkazoval ve svém rozkladu.23.  Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí ustavenou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu napadené rozhodnutí přezkoumal v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru. 24.  Úřad tím, že svým rozhodnutím č. j. ÚOHS-S333/2009/VZ-1194/2010/510/MOn ze dne 9.2.2010 rozhodl dle ust. § 114 odst. 3 zákona o zastavení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, rozhodl správně a v souladu se zákonem. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí budou v podrobnostech rozvedeny důvody, proč jsem nepřistoupil ke zrušení nebo změně napadeného rozhodnutí.V.  K námitkám rozkladu25.  K právnímu hodnocení věci na úvod uvádím, že podle čl. II odst. 1 zákona č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů.26.  K výhradě navrhovatele, že stejnopis návrhu na přezkum úkonů zadavatele byl zadavateli doručen do poštovního boxu v zákonné lhůtě, tj. 30.11.2009 uvádím následující. Z předložených dokladů nevyplývá, že by byl stejnopis návrhu na přezkum úkonů zadavatele zadavateli doručen dne 30.11.2009, byť i jen do poštovního boxu. Naopak z těchto podkladů, konkrétně z otisku časového razítka na obálce s návrhem navrhovatele a otisku časového razítka na vyhotovení návrhu doručeného zadavateli, vyplývá že byl tento stejnopis doručen až dne 1.12.2009, tedy po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Navrhovatel ani přes výzvu Úřadu ze dne 16.12.2009 nedoložil žádný důkaz, z něhož by vyplývalo, že byl stejnopis návrhu doručen zadavateli již dne 30.11.2009. Poštovní podací arch s datem odeslání tohoto návrhu tvrzení navrhovatele osvědčit nemůže, jak bude níže uvedeno. Navrhovatel rovněž Úřadu nedoložil výsledek reklamačního řízení, které vedl u České pošty a.s., na které odkazoval ve svém rozkladu a z něhož mělo dle jeho tvrzení vyplynout, že stejnopis návrhu byl zadavateli doručen dne 30.11.2009. Z tohoto důvodu se ztotožňuji s hodnocením podkladů rozhodnutí, jak je provedl Úřad před vynesením napadeného rozhodnutí. O stavu věcí, na nichž bylo toto rozhodnutí založeno a který byl zjištěn zejména z výše uvedeného otisku časového razítka, nemám důvodné pochybnosti. Samotné tvrzení navrhovatele, ke kterému navrhovatel ani přes výzvu Úřadu a své pozdější tvrzení v podaném rozkladu nedoložil žádné důkazy, důvodem k takovýmto pochybnostem není. 27.  Dle ust. § 114 odst. 3 zákona ve znění účinném ke dni podání návrhu na přezkum úkonů zadavatele musí být návrh nejpozději v poslední den lhůty pro podání návrhu doručen Úřadu a ve stejnopise zadavateli. Shodnou povinnost stanovuje ust. § 114 odst. 4 zákona v platném znění. Ztotožňuji se se závěrem Úřadu, že podmínkou pro zachování lhůty pro podání návrhu je, aby příslušné podání dodavatele bylo adresátovi (zadavateli a Úřadu) doručeno nejpozději v poslední den zákonem stanovené lhůty, tzn., aby v této lhůtě návrh zadavatel i Úřad obdržel. Obecně tedy nepostačuje, aby navrhovatel příslušné podání předal k poštovní přepravě v poslední den lhůty, popřípadě je podal k poštovní přepravě i dříve a spoléhal se, že bude nejpozději v poslední den lhůty poštou příslušnému adresátovi doručeno. Záleží již na navrhovateli, který návrh podává, jaký postup zvolí, aby návrh byl zadavateli i Úřadu doručen řádně a včas. Rovněž se ztotožňuji se závěrem Nejvyššího soudu učiněném v jeho rozsudku ve věci sp. zn. 29 Odo 1106/2003 ze dne 29.6.2004, tedy že nejsou-li zásilky z poštovní přihrádky vyzvedávány denně, pak případné prodlení s převzetím zásilky tím způsobené, nelze přičítat k tíži odesílatele. V takovém případě je nutno vyjít z toho, že zásilka byla doručena nejpozději dnem následujícím poté, kdy měl adresát možnost ji na poště vyzvednout. Vzhledem k výše uvedenému jsem dospěl k závěru, že nevyzvedával-li si zadavatel poštu ze své poštovní přihrádky denně, nelze to přičítat k tíži navrhovatele. Jak uvedl i Nejvyšší soud ve svém výše cit. rozsudku, je přitom v mezích přiměřené tolerance, aby zásilky došlé držiteli poštovní licence v týž den později (poté, co adresát ostatní zásilky došlé dříve již odnesl), byly mu uloženy a vyzvednuty až následující den. Ani prostá skutečnost, že by zásilka byla doručena do poštovního boxu zadavatele poslední den lhůty, jak tvrdil navrhovatel, tak sama o sobě nemůže osvědčit, že mu byla v týž den rovněž doručena. Poštovní podací arch doložený na výzvu Úřadu navrhovatelem s datem odeslání stejnopisu návrhu zadavateli, tak nemůže osvědčit, že byl návrh zadavateli doručen alespoň v poslední den lhůty k podání návrhu, resp. v jiný den, než je uvedeno na zmíněném otisku časového razítka, či o tom alespoň vzbudit důvodnou pochybnost. 28.  Návrh musí podle § 114 odst. 2 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat přesné označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu zasílaného Úřadu je doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o složení kauce podle § 115 zákona. Jestliže návrh nemá předepsané náležitosti zákona a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní nebo nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle zákona nebo nebyl podán oprávněnou osobou nebo není-li Úřad věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu, Úřad zahájené řízení zastaví. S názorem Úřadu, že návrh neměl předepsané náležitosti, když nebyl zadavateli doručen v zákonné lhůtě, se ztotožňuji.VI.  Závěr29.  Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval ve věci v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu.30.  Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.PoučeníProti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.Otisk úředního razítkaIng. Petr Rafaj  předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžeObdrží:·  Česká republika – Vězeňská služba České republiky, IČ 002 12 423, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, jejímž jménem jedná genmjr. PhDr. Luděk Kula, generální ředitel,·  obchodní společnost Pramacom Prague spol. s r. o., IČ 186 30 782, se sídlem Radčina 497/22, 160 00 Praha 6, za niž jedná JUDr. Luboš Doležal, jednatel,·  obchodní společnost KonekTel, a. s., IČ 150 51 145, se sídlem Pražská 152, 530 06 Pardubice, za niž jedná George Joseph Grubr, předseda představenstva.Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/8451
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 305 lidí darovalo 845 431 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy