Rozhodnutí UOHS 8454


Číslo jednací ÚOHS-S171/2010/VZ-9504/2010/540/VKu
Instance I.
Věc
1133146501 - Výstavba pavilonu domova pro seniory ve Znojmě
Účastníci město Znojmo
P r ů m s t a v , a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 20.07.2010
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8454.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S171/2010/VZ-9504/2010/540/VKuV Brně dne 30. června 2010Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 21.5.2010 na návrh ze dne 21.5.2010, jehož účastníky jsou·  zadavatel - město Znojmo, IČ 00293881, se sídlem Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, zast. Ing. Petrem Nezvedou, starostou,·  navrhovatel - P r ů m s t a v , a.s., IČ 25105825, se sídlem Boženy Němcové 1881/5, 120 00 Praha 2, Nové Město, za niž jedná Jean Louis Choulot, předseda představenstva, a Patrick Etienne Crosnier Leconte, člen představenstva, ve věci nadlimitní veřejné zakázky „1133146501 - Výstavba pavilonu domova pro seniory ve Znojmě“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 5.2.2010 pod ev. č. 60041673 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6.2.2010 pod ev. č. 2010/S 26-036991, vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, totousnesení:Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje. OdůvodněníZadavatel - město Znojmo, IČ 00293881, se sídlem Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, zast. Ing. Petrem Nezvedou, starostou (dále jen „zadavatel“), uveřejnil v informačním systému o veřejných zakázkách dne 5.2.2010 pod ev. č. 60041673 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6.2.2010 pod ev. č. 2010/S 26-036991 oznámení o zahájení užšího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), na veřejnou zakázku „1133146501 - Výstavba pavilonu domova pro seniory ve Znojmě“ (dále jen „veřejná zakázka“).Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.  V čl. 10 kvalifikační dokumentace zadavatel uvedl, že k podání nabídky bude vyzváno 5 dodavatelů, kteří řádně prokáží splnění požadované kvalifikace, a kteří nejlépe splní kritéria pro omezení počtu zájemců. Pro omezení počtu zájemců stanovil zadavatel následující objektivní kritéria: Počet staveb (novostavby nebo rekonstrukce) budov pro sociální péči či zdravotní péči (nemocnice, léčebné ústavy, DD, ÚSP apod.), kde hodnota stavby činila min. 70 mil. Kč bez DPHHodnota celkové zadluženostiHodnota rentability vlastního kapitáluHodnota celkové likvidityVe stanovené lhůtě obdržel zadavatel 7 žádostí o účast ve veřejné zakázce. Z protokolu o omezení počtu zájemců ze dne 25.3.2010 vyplývá, že jednou z nabídek, která nebyla na základě objektivních kritérií vybrána, byla společná nabídka společnosti P r ů m s t a v , a.s., IČ 25105825, se sídlem Boženy Němcové 1881/5, 120 00 Praha 2, Nové Město, za niž jedná Jean Louis Choulot, předseda představenstva, a Patrick Etienne Crosnier Leconte, člen představenstva (dále jen „Průmstav“), a společnosti BAK stavební společnost, a.s., IČ 28402758, se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, za niž jedná Ing. Jaroslav Pečenka, předseda představenstva, které dne 15.3.2010 uzavřely smlouvu o sdružení. Zadavatel rozhodl o vyloučení jmenovaného zájemce dne 19.4.2010.  Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení ze zadávacího řízení podal zájemce Průmstav dopisem ze dne 4.5.2010 námitky. Zadavatel námitkám nevyhověl rozhodnutím ze dne 11.5.2010, které bylo zájemci doručeno dne 13.5.2010. Vzhledem k tomu, že společnost Průmstav (dále jen „navrhovatel“) nepovažovala rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podala dopisem ze dne 21.5.2010 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Úřad obdržel návrh dne 21.5.2010 a tímto dnem bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno. Navrhovatel napadá způsob stanovení objektivních kritérií, která vedla k omezení počtu zájemců, postup zadavatele při posouzení kvalifikace zájemců a vyhotovení protokolu o omezení počtu zájemců a časovou prodlevu mezi vyhotovením protokolu o omezení počtu zájemců a rozhodnutím o vyloučení navrhovatele. S ohledem na uvedené navrhuje zrušení zadávacího řízení.  Dne 11.6.2010 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 8.6.2010, v němž zadavatel sděluje, že od navrhovatele dosud neobdržel stejnopis návrhu a žádá Úřad o jeho zaslání. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:·  zadavatel,·  navrhovatel.Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S171/2010/VZ-8262/2010/540/VKu ze dne 14.6.2010. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S171/2010/VZ-8268/2010/540/VKu z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům správního řízení. Tímto usnesením Úřad současně navrhovateli určil lhůtu k provedení úkonu - doplnění návrhu o doklad o složení kauce ve výši 100 000,- Kč na účet Úřadu a doložení dokladu prokazujícího doručení stejnopisu návrhu zadavateli ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona. Zadavateli byla dále stanovena lhůta k  podání informace o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Dne 14.6.2010 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 10.6.2010, kterým navrhovatel vzal svůj návrh na přezkoumání úkonů zadavatele v celém rozsahu zpět. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona náležitosti podaného návrhu a předloženou dokumentaci a s ohledem na zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. Podle § 66 odst. 1 písm. a)  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, a to v době do vydání rozhodnutí ve věci, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.PoučeníProti výše uvedenému usnesení ve správním řízení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, Tř. kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 v návaznosti na ustanovení § 152 odst. 4 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítkaMgr. Kamil RudoleckýmístopředsedaObdrží:1.  město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo2.  P r ů m s t a v , a.s., Boženy Němcové 1881/5, 120 00 Praha 2, Nové MěstoVypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/8454
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 679 lidí darovalo 1 846 077 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy