Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 8768


Číslo jednací S457/2010/VZ-1990/2011/530/EDo
Instance I.
Věc
IKEM operační stoly
Účastníci INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Hypokramed s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 08.03.2011
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8768.html
Rozhodnutí
             
Č. j.: ÚOHS-S457/2010/VZ-1990/2011/530/EDoV Brně dne: 7.2.2011Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 18.11.2010 na základě návrhu ze dne 16.11.2010, jehož účastníky jsou• zadavatel – INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, IČ 00023001, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, zastoupené doc. MUDr. Janem Malým, CSc., ředitelem,• navrhovatel – obchodní společnost Hypokramed s.r.o., IČ 49616528, se sídlem Plzeňská 113, 150 00 Praha 5, za niž jedná Vratislav Roubal, jednatel,• vybraný uchazeč – obchodní společnost HOSPIMED, spol. s r.o., IČ 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, za niž jedná MUDr. Jindřich Řehák, jednatel,ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v nadlimitní veřejné zakázce „IKEM operační stoly“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 18.6.2010 pod ev. č. 60046295 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 25.6.2010 pod evidenčním číslem 2010/S 121-183540,rozhodl takto: Výše označené správní řízení se podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – obchodní společnost Hypokramed s.r.o., IČ 49616528, se sídlem Plzeňská 113, 150 00 Praha 5, za niž jedná Vratislav Roubal, jednatel – nedoručil stejnopis návrhu zadavateli – INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, IČ 00023001, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, zastoupené doc. MUDr. Janem Malým, CSc., ředitelem – ve lhůtě stanovené v § 114 odst. 4 citovaného zákona o veřejných zakázkách.Odůvodnění1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný dle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 18.11.2010 návrh ze dne 16.11.2010 na přezkoumání úkonů zadavatele – INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, IČ 00023001, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, zastoupené doc. MUDr. Janem Malým, CSc., ředitelem (dále jen "zadavatel") při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „IKEM operační stoly“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno pod dne 18.6.2010 pod ev. č. 60046295 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 25.6.2010 pod evidenčním číslem 2010/S 121-183540 (dále jen „veřejná zakázka“).2.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že zadavatel posuzoval nabídky tří uchazečů. Jeden uchazeč – společnost Maquet Medizintechnik, IČ 27611400 byl vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Zbylí dva uchazeči byli hodnoceni dle kritéria ekonomické výhodnosti s dílčími hodnotícími kritérii: nabídková cena s váhou 60 %, technické parametry s váhou 20 %, kompatibilita s váhou 10 % a servisní podmínky s váhou 10 %. Na prvním místě se umístila společnost HOSPIMED, spol. s r.o., IČ 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, za niž jedná MUDr. Jindřich Řehák, jednatel (dále jen „vybraný uchazeč“), která obdržela 8 834 bodů, na druhém místě potom společnost Hypokramed s.r.o., IČ 49616528, se sídlem Plzeňská 113, 150 00 Praha 5, za niž jedná Vratislav Roubal, jednatel (dále jen „navrhovatel“) s počtem bodů 8 586.3.  Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal navrhovatel dopisem ze dne 26.10.2010 námitky. Po přezkoumání jejich oprávněnosti zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl, což oznámil dopisem ze dne 5.11.2010, který byl doručen navrhovateli dne 8.11.2010. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení.4.  V návrhu navrhovatel napadá rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, které bylo dle něj v rozporu se zadávací dokumentací, neboť dle navrhovatele některé parametry technického zařízení nabízeného vybraným uchazečem nesplňují požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Navrhovatel navrhl, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně aby zrušil celé zadávací řízení. Součástí návrhu byl také návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by Úřad zakázal zadavateli uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.5.  Úřad obdržel návrh dne 18.11.2010 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.6.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: • zadavatel,• navrhovatel,• vybraný uchazeč.7.  Zadavatel v dopise ze dne 29.11.2010, který byl Úřadu doručen dne 7.12.2010,  uvedl, že obdržel stejnopis návrhu navrhovatele dne 24.11.2010. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedodržel zákonnou 10denní lhůtu ode dne doručení rozhodnutí o námitkách, v níž musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli, zadavatel navrhuje Úřadu, aby z důvodu opožděného podání návrhu rozhodl o zastavení správního řízení.8.  Ve vztahu k navrhovatelem namítaným skutečnostem zadavatel uvedl, že při posouzení a hodnocení nabídek neshledal v nabídce vybraného uchazeče žádné navrhovatelem zmiňované nedostatky v požadovaných parametrech, namítané parametry byly dle zadavatele spolehlivě doloženy a prakticky prokázány, jak také zadavatel uvedl ve svém rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 5.11.2010, na které také zadavatel ve svém vyjádření k návrhu ze dne 29.11.2010 plně odkázal.9.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S457/2010/VZ-18670/2010/530/EDo ze dne 13.12.2010. Usnesením č. j. ÚOHS-S457/2010/VZ-18671/2010/530/EDo z téhož dne Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a vyjádřit v řízení své stanovisko, navrhovateli dále stanovil lhůtu, v níž měl prokázat, že stejnopis návrhu byl zadavateli doručen v souladu s ust. § 114 odst. 4 zákona, tedy do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.10.  Dne 17.12.2010 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele ze dne 15.12.2010, v němž navrhovatel uvedl, že stejnopis návrhu na zahájení řízení byl odeslán zadavateli prostřednictvím majitele poštovní licence, navrhovatel si však neověřil doručení zásilky a žádným dokladem, jímž by prokázal včasné doručení stejnopisu návrhu zadavateli, navrhovatel nedisponuje.11.  Dne 27.12.2010 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 22.12.2010, v němž zadavatel plně odkázal na své předchozí vyjádření ze dne 29.11.2010 a opětovně navrhl, aby úřad rozhodl o zastavení správního řízení.12.  Dne 27.12.2010 obdržel Úřad vyjádření vybraného uchazeč k návrhu ze dne 22.12.2010, v němž vybraný uchazeč uvedl, že jím nabízený produkt zcela a úplně splňuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, což doložil výňatky z návodu k obsluze předmětného produktu.13.  Úřad rozhodnutím č.j. ÚOHS-S457/2010/VZ-2086/2011/530/EDo ze dne 4.2.2011 rozhodl o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, neboť dospěl k závěru, že navrhovatel ve svém návrhu na vydání předběžného opatření neprokázal odůvodněnost vydání předběžného opatření.14.  Úřad přezkoumal na základě § 112 případ ve všech vzájemných souvislostech. Po zhodnocení všech podkladů a na základě vlastních zjištění rozhodl o zastavení správního řízení, neboť navrhovatel nedoručil stejnopis návrhu zadavateli ve lhůtě stanovené v § 114 odst. 4 citovaného zákona o veřejných zakázkách. Ke svému rozhodnutí uvádí následující rozhodné skutečnosti.15.  Dle ust. § 114 odst. 3 zákona návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4.16.  Dle ust. § 114 odst. 4 zákona návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.17.  Dle ust. § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4.18.  Ze  spisového materiálu vyplývá, že navrhovatel rozhodnutí zadavatele, kterým námitkám nevyhověl, obdržel dne 8.11.2010. Lhůta 10 kalendářních dnů, ve které mohl navrhovatel podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, počala běžet dne 9.11.2010 a uplynula dnem 18.11.2010. Návrh na zahájení řízení byl sice Úřadu doručen dne 18.11.2010, stejnopis návrhu byl však zadavateli doručen až dne 24.11.2010, jak je i patrné z údajů na obálce, ve které byl návrh zadavateli zasílán, tedy po lhůtě stanovené  v § 114 odst. 4 zákona.19.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel doručil zadavateli návrh na zahájení řízení opožděně, Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.PoučeníProti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení, kterému bylo předběžné opatření oznámeno, mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.  Mgr. Kamil Rudolecký  MístopředsedaObdrží:·  INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4·  Hypokramed s.r.o., Plzeňská 113, 150 00 Praha 5·  HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/8768
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.