Rozhodnutí UOHS 8833


Číslo jednací ÚOHS-S309/2010/VZ-4826/2011/530/JWe
Instance I.
Věc
Poradenské služby
Účastníci Česká televize
Ernst & Young s. r. o.
Deloitte Advisory, s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 22.04.2011
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8833.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S309/2010/VZ-4826/2011/530/JWeV Brně dne: 4. dubna 2011Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne16. 8. 2010 na návrh, jehož účastníky jsou·  zadavatel – Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, za niž jedná Mgr. Jiří Janeček, generální ředitel,·  navrhovatel – společnost Ernst & Young s. r. o., IČ 26705338, se sídlem Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2, za níž jedná Ing. Petr Knap, prokurista, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 12. 8. 2010 JUDr. Karlem Zuskou, advokátem,ev. č. ČAK 01137, AK HOLEC, ZUSKA & Partneři, se sídlem Palác Anděl, Radlická 1c,150 00 Praha 5,·  vybraný uchazeč – společnost Deloitte Advisory, s. r. o., IČ 27582167, se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, za níž jedná Gerard Patrick Murray, jednatel,ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Poradenské služby“, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, jehož oznámení bylo dne 16. 3. 2010 uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 60042884 a v Úředním věstníku Evropské unie dne17. 3. 2010 pod ev. č. 2010/S 53-078895,vydává totousnesení:Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou.Odůvodnění1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 16. 8. 2010 návrh společnosti Ernst & Young s. r. o., IČ 26705338, se sídlem Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2, za níž jedná Ing. Petr Knap, prokurista, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 12. 8. 2010 JUDr. Karlem Zuskou, advokátem, ev. č. ČAK 01137, AK HOLEC, ZUSKA & Partneři, se sídlem Palác Anděl, Radlická 1c, 150 00 Praha 5 (dále také„Ernst & Young s. r. o.“ nebo „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, za niž jedná Mgr. Jiří Janeček, generální ředitel (dále jen „zadavatel“), ve veřejné zakázce „Poradenské služby“, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, jehož oznámení bylo dne 16. 3. 2010 uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 60042884 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 3. 2010 pod ev. č. 2010/S 53-078895 (dále jen "veřejná zakázka").2.  Z oznámení o zakázce vyplývá, že jako kritérium zadání veřejné zakázky byla stanovena hospodářsky nejvýhodnější nabídka, přičemž jako dílčí hodnotící kritéria stanovil zadavatel nabídkovou cenu s vahou 50 % a kvalitu nabízeného plnění s vahou 50 %.3.  Z protokolu o otevírání obálek ze dne 5. 5. 2010 vyplývá, že zadavatel obdržel čtyři nabídky, přičemž všechny splnily požadavky podle ust. § 71 odst. 8 zákona.4.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 6. 2010 vyplývá, že hodnotící komise doporučila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnosti Deloitte Advisory, s. r. o., IČ 27582167, se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, za níž jedná Gerard Patrick Murray, jednatel (dále jen „vybraný uchazeč“). Ze zprávy rovněž vyplývá, že v dílčím hodnotícím kritériu kvalita nabízeného plnění byly všechny nabídky hodnoceny jako rovnocenné a všem byl přidělen maximální počet bodů.5.  Na základě doporučení hodnotící komise rozhodl zadavatel dne 12. 7. 2010 o výběru nejvhodnější nabídky, což oznámil uchazečům svým dopisem z téhož dne.6.  Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podal navrhovatel námitky svým dopisem ze dne 26. 7. 2010, který zadavatel obdržel dne 28. 7. 2010. Zadavatel námitky odmítnul svým dopisem ze dne 4. 8. 2010, který navrhovatel obdržel dne 5. 8. 2010.7.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval odmítnutí námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 13. 8. 2010 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen dne 16. 8. 2010.8.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel návrh dne 16. 8. 2010 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.9.  V návrhu je uvedeno, že podle názoru Ernst & Young s. r. o. porušil zadavatel zákon tím, že nesprávným hodnocením učinil proces hodnocení nabídek netransparentním, tím, že nerozhodl o novém posouzení a hodnocení nabídek, přestože zjistil, že hodnotící komise porušila postup stanovený zákonem, tím, že rozhodoval na základě jiného základního hodnotícího kritéria, než jaké uvedl v oznámení a zahájení zadávacího řízení, tím, že odmítl námitky v rozporu s § 110 zákona, tím, že nedostatečně informoval uchazeče o podaných námitkách a rozhodnutí o nich a tím, že nevyhodnotil nabídku navrhovatele jako ekonomicky nejvýhodnější. Z uvedených důvodů se navrhovatel domáhá toho, aby Úřad zrušil zadávací řízení veřejné zakázky.10.  Zadavatel se k návrhu vyjádřil v dopise ze dne 19. 8. 2010, ve kterém odmítá argumenty navrhovatele a uvádí, že přezkoumal svůj postup v zadávacím řízení a neshledal v něm žádné pochybení.11.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou·  zadavatel,·  navrhovatel,·  vybraný uchazeč.12.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S309/2010/VZ-13050/2010/530/JWe ze dne 1. 9. 2010. Zároveň jim usnesením č. j. ÚOHS-S309/2010/VZ-13051/2010/530/JWe z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zároveň v tomto usnesení navrhovateli stanovil lhůtu k provedení úkonu – doplnění návrhu o doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona. Tuto jistotu složil navrhovatel na účet navrhovatele dne 3. 9. 2010.13.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S309/2010/VZ-13056/2010/530/JWe ze dne 6. 9. 2010 vydal Úřad z moci úřední předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.14.  Dopisem ze dne 17. 2. 2011 informoval zadavatel Úřad o tom, že dne 16. 2. 2011 přehodnotil postup hodnotící komise při posouzení a hodnocení nabídek. Zároveň zadavatel Úřad informoval o tom, že rozhodnutím ze dne 17. 2. 2011 zrušil své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12. 7. 2010 a rovněž rozhodl o provedení nového posouzení a hodnocení nabídek, které provede sám. Jako důvod pro toto rozhodnutí zadavatel uvedl, že v případě hodnocení nabídek provedeného hodnotící komisí a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vznikly důvodné pochybnosti o přezkoumatelnosti a transparentnosti tohoto postupu, a tím i o dodržení zásad podle § 6 zákona při tomto postupu. Proto se zadavatel rozhodl přijmout výše uvedená rozhodnutí, která zároveň plní funkci nápravného opatření podle § 111 odst. 6 zákona.15.  Zprávu o novém posouzení a hodnocení nabídek zpracoval zadavatel dne 17. 2. 2011 a v souladu se závěrem nového posouzení a hodnocení nabídek svým rozhodnutím ze dne 17. 2. 2011 rozhodl o novém výběru nejvhodnější nabídky, přičemž jako nejvýhodnější vybral nabídku vybraného uchazeče. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zaslal zadavatel uchazečům dopisem z téhož dne.16.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.K novému posouzení a hodnocení nabídek a výběru nejvhodnější nabídky17.  Podle ust. § 79 odst. 5 zákona zadavatel rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek, pokud zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený tímto zákonem. Pro nové posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel jinou hodnotící komisi, případně provede nové posouzení a hodnocení nabídek sám. Důvody pro nové posouzení a hodnocení nabídek zadavatel připojí k původní zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Provede-li nové posouzení a hodnocení nabídek podle tohoto odstavce zadavatel sám, zpracuje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 odst. 1 zákona obdobně.18.  Podle ust. § 111 odst. 6 zákona, zjistí-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení, že některým úkonem porušil zákon, přijme opatření k jeho nápravě i v případě, když proti takovému úkonu námitky neobdržel.19.  V šetřeném případě zadavatel na základě návrhu, oznámení o zahájení správního řízeníč. j. ÚOHS-S309/2010/VZ-13050/2010/530/JWe ze dne 1. 9. 2010 a předběžného opatření č. j. ÚOHS-S309/2010/VZ-13056/2010/530/JWe ze dne 6. 9. 2010 přehodnotil postup hodnotící komise při posouzení a hodnocení nabídek a když zjistil, že komise porušila postup stanovený zákonem pro posouzení a hodnocení nabídek, rozhodl v souladu s cit. ust. § 111 odst. 6 zákona o přijetí opatření k nápravě. Jako opatření k nápravě zrušil své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.20.  Úřad konstatuje, že tento postup zadavatele je v souladu se zákonem, neboť toto nápravné opatření je dostatečné k nápravě porušení zákona, kterého se hodnotící komise dopustila při posouzení a hodnocení nabídek.21.  Následně zadavatel v souladu s cit. ust. § 79 odst. 5 zákona rozhodl o tom, že sám provede nové posouzení a hodnocení nabídek a podle jeho výsledku znovu rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, což učinil dne 17. 2. 2011. 22.  Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že zadavatel tím, že zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12. 7. 2010, provedl nové posouzení a hodnocení nabídek a znovu rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, napravil v souladu se zákonem pochybení hodnotící komise, ke kterému došlo při posouzení a hodnocení nabídek.K zastavení řízení23.  Podle ust. § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou.24.  Úřad konstatuje, že Ernst & Young s. r. o. ve svém návrhu napadá rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12. 7. 2010 s odkazem na chyby hodnotící komise, kterých se podle jeho názoru dopustila při posouzení a hodnocení nabídek a dále i postup zadavatele při vyřizování námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.25.  Vzhledem k tomu, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 17. 2. 2011 zrušil v souladu se zákonem své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12. 7. 2010 a tedy i všechny svoje následují úkony v zadávacím řízení veřejné zakázky, přičemž byla uchazečům dána znovu možnost podat námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podleust. § 110 zákona, a následně i návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle ust. § 114 zákona, stala se žádost o přezkoumání úkonů zadavatele v tomto zadávacím řízení  ze dne 13. 8. 2010 zjevně bezpředmětnou a Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o jeho zastavení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.PoučeníProti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 v návaznosti na ustanovení § 152 odst. 4 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítkaMgr. Kamil RudoleckýmístopředsedaObdrží:1.  Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 42.  JUDr. Karel Zuska, advokát, AK HOLEC, ZUSKA & Partneři, Palác Anděl, Radlická 1c, 150 00 Praha 53.  Deloitte Advisory, s. r. o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8Na vědomí1.  Ernst & Young s. r. o., Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/8833
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 309 lidí darovalo 860 431 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy