8902 Rozhodnutí UOHS

Číslo jednací ÚOHS-S32/2011/VZ-7911/2011/510/HOd
Instance I.
Věc Zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST, s.r.o. na dobu deseti let
Účastníci Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
ČEVAK, a. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 11.06.2011
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8902.html
Rozhodnutí
              Č. j.: ÚOHS-S32/2011/VZ-7911/2011/510/HOdV Brně dne: 25. 5. 2011Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 24 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. 1. 2011 na základě žádosti ze dne 21. 1. 2011, jehož účastníky jsou·  zadavatel – Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o., IČ 26069539, se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor, za niž jednají Ing. Hana Randová, jednatelka a Ing. Bedřich Beneš, jednatel,·  žadatel – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, za niž jednají doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, místopředseda představenstva, a Ing. Václav Holeček, člen představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 21. 12. 2009 JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou, IČ 71463071, s místem podnikání Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1,·  vybraný koncesionář – ČEVAK, a. s. (jako právní nástupce společnosti AQUASERV, a. s. – dříve Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s.), IČ 60849657, se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, za niž jednají Dipl. Ing. Christian Hasenleithner, předseda představenstva, a Ing. Jiří Heřman, místopředseda představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci JUDr. Vilémem Podešvou, advokátem, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4,ve věci koncesního řízení za účelem výběru koncesionáře a uzavření koncesní smlouvy na „Zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST, s.r.o. na dobu deseti let“, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 10. 10. 2008 pod ev. č. 60023473, ve znění opravy uveřejněné dne 8. 12. 2008, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 10. 2008 pod ev. č. 2008/S 199-264438, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 10. 12. 2008 – vydává toto usnesení:1.  Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žadatel – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, vzal svou žádost zpět. 2.  Řízení o rozkladu ze dne 14. 4. 2011 proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S32/2011/VZ-2720/2011/510/HOd ze dne 30. 3. 2011, o zamítnutí žádosti žadatele, se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 66 odst. 1 písm. a) téhož zákona zastavuje, neboť žadatel – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, vzal svou žádost zpět. OdůvodněníÚřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 24 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „koncesní zákon“), obdržel dne 24. 1. 2011 žádost žadatele – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, za niž jednají doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, místopředseda představenstva, a Ing. Václav Holeček, člen představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 21. 12. 2009 JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou, IČ 71463071, s místem podnikání Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1 (dále jen "žadatel"), o uložení nápravného opatření zadavateli – Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o., IČ 26069539, se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor, za niž jednají Ing. Hana Randová, jednatelka a Ing. Bedřich Beneš, jednatel (dále jen „zadavatel“), v koncesním řízení za účelem výběru koncesionáře a uzavření koncesní smlouvy na „Zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST, s.r.o. na dobu deseti let“, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 10. 10. 2008 pod ev. č. 60023473, ve znění opravy uveřejněné dne 8. 12. 2008, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 10. 2008 pod ev. č. 2008/S 199-264438, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 10. 12. 2008. Dnem 24. 1. 2011, kdy Úřad žádost obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 26 odst. 2 koncesního zákona, zahájeno správní řízení o uložení nápravného opatření.Účastníky správního řízení podle § 26 koncesního zákona jsou -  zadavatel,-  žadatel,-  vybraný koncesionář – ČEVAK, a. s. (jako právní nástupce společnosti AQUASERV, a. s. – dříve Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s.), IČ 60849657, se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, za niž jednají Dipl. Ing. Christian Hasenleithner, předseda představenstva, a Ing. Jiří Heřman, místopředseda představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci JUDr. Vilémem Podešvou, advokátem, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4.Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S32/2011/VZ-1851/2011/510/HOd ze dne 4. 2. 2011. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S32/2011/VZ-1852/2011/510/HOd ze dne 4. 2. 2011 účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Dále Úřad tímto usnesením stanovil zadavateli lhůty k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném koncesním řízení v průběhu správního řízení.Dne 13. 5. 2011 obdržel Úřad podání žadatele ze dne 9. 5. 2011, jehož obsahem je zpětvzetí žádosti o uložení nápravného opatření. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět. Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu. Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody. Vzhledem k tomu, že žadatel vzal podanou žádost zpět před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku 1. tohoto usnesení. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl rovněž o zastavení řízení o rozkladu ze dne 14. 4. 2011, jak se uvádí ve výroku 2. tohoto usnesení.PoučeníProti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítkaMgr. Kamil RudoleckýmístopředsedaObdrží:1.  Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o., Kosova 2894, 390 02 Tábor2.  JUDr. Petra Buzková, advokátka, Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 13.  JUDr. Vilém Podešva, advokát, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
            

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/8902
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 790 050 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy