Rozhodnutí UOHS 8980


Číslo jednací ÚOHS-S426/2010/VZ-731/2011/510/IFa
Instance I.
Věc
Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2011
Účastníci Lesy České republiky, s. p.
Ing. Josef Prajsner, podnikatel LDF Rožnov a. s.
LST a. s.
Jihozápadní dřevařská a. s.
Kloboucká lesní s. r. o.
UNILES, a. s.
PETRA spol. s r. o.
České dřevařské závody Praha, a. s.
Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.
PROGLES s. r. o.
Lesní společnost Železná Ruda, a. s.
LESS & FOREST s. r. o.
1. písecká lesní a dřevařská, a. s. Lesní společnost Přimda, a. s.
ARBOLES, s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 15.02.2011
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-8980.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S426/2010/VZ-731/2011/510/IFaV Brně dne: 17. ledna 2011Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19.11.2010 na návrh ze dne 16.11.2010, jehož účastníky jsou·  zadavatel – Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, zastoupený  Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem, ve správním řízení na základě plné moci ze dne 10.9.2010 zastoupený JUDr. Romanem Poláškem, advokátem, TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2,·  navrhovatel – Ing. Josef Prajsner, podnikatel, IČ 13070428, Na Nivkách 304, 674 01 Třebíč,·  vybraný uchazeč – LDF Rožnov a. s., IČ 25840479, se sídlem Tovární okruh 674, 747 41 Hradec nad Moravicí, za niž jedná Radomír Havlásek, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – LST a. s., IČ 60706805, se sídlem Trhanov 48, 345 33 Domažlice, za niž jedná Ing. Václav Junek, předseda představenstva, ·  vybraný uchazeč – Jihozápadní dřevařská a. s., IČ 25236237, se sídlem Nádražní 351, 342 01 Sušice II, za niž jednají Ing. Jiří Legemza, předseda představenstva a Vojtěch Kvěch, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – Kloboucká lesní s. r. o., IČ 25532642, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, za niž jedná Ing. Vojtěch Dorňák, jednatel,·  vybraný uchazeč – UNILES, a. s., IČ 47307706, se sídlem Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, za niž jednají  Ing. Karel Schäfer, předseda představenstva a Jiří Sýkora, místopředseda představenstva,·  vybraný uchazeč – PETRA spol. s r. o., IČ 46979697, se sídlem Brandlova 129, 695 01 Hodonín, za niž jedná Zdeněk Bábíček, jednatel,·  vybraný uchazeč – České dřevařské závody Praha, a. s., IČ 00014010, se sídlem Poupětova 3, 170 00 Praha 7, za niž jednají Ing. Tomáš Hrubec, předseda představenstva a Ing. Vladimír Kricner, místopředseda představenstva,·  vybraný uchazeč – Lesní společnost Královský Hvozd, a. s., IČ 45352003, se sídlem Klatovská 289, 340 22 Nýrsko, za niž jedná Jan Houska, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – PROGLES s. r. o., IČ 27469468, se sídlem Konecchlumí 91, 507 05 Konecchlumí, za niž jedná David Šidák, jednatel,·  vybraný uchazeč – Lesní společnost Železná Ruda, a. s., IČ 45351961, se sídlem Železná Ruda 348, 340 04 Klatovy, za niž jednají Ing. Otakar Reiser, předseda představenstva, Drahomír Adlt, místopředseda představenstva a Václav Rubáš, člen představenstva,·  vybraný uchazeč – LESS & FOREST s. r. o., IČ 27106632, se sídlem Bohdaneč 136, 285 25, za niž jedná Ing. Jan Mičánek, jednatel,·  vybraný uchazeč – 1. písecká lesní a dřevařská, a. s., IČ 25198611, se sídlem Nádražní 351, 342 01 Sušice II, za niž jedná Ing. Jiří Plíva, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – Lesní společnost Přimda, a. s., IČ 45351899, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, za niž jedná Ing. Zbyněk Máj, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – ARBOLES, s. r. o., IČ 28045301, se sídlem Májová 1196, 349 01 Stříbro, za niž jedná Ing. Josef Merunka, jednatel,ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, ve veřejné zakázce „Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2011“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 20.9.2010 pod ev. č. 60050183 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 23.9.2010,rozhodl podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve pozdějších předpisů, takto:Správní řízení se zastavuje, neboť nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle  § 115 odst. 1 a navrhovatel kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.Odůvodnění1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 19.11.2010 návrh na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, zastoupený Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem, ve správním řízení na základě plné moci ze dne 10.9.2010 zastoupený  JUDr. Romanem Poláškem, advokátem, TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář,  s. r. o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 (dále jen „zadavatel“), ve veřejné zakázce „Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2011“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 20.9.2010 pod ev. č. 60050183 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 23.9.2010. 2.  Ing. Josef Prajsner, podnikatel,  IČ 13070428, Na Nivkách 304, 674 01 Třebíč (dále jen "navrhovatel"), podal námitky proti zadávacím podmínkám dopisy ze dne 21.10.2010 a 25.10.2010, které zadavatel obdržel dne 27.10.2010 a 29.10.2010. Zadavatel po přezkoumání jejich oprávněnosti námitkám nevyhověl rozhodnutím ze dne  8.11.2010. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dnem 19.11.2010, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele. 3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou·  zadavatel – Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, zastoupený  Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem, ve správním řízení na základě plné moci ze dne 10.9.2010 zastoupený JUDr. Romanem Poláškem, advokátem, TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2,·  navrhovatel – Ing. Josef Prajsner, podnikatel, IČ 13070428, Na Nivkách 304, 674 01 Třebíč,·  vybraný uchazeč – LDF Rožnov a. s., IČ 25840479, se sídlem Tovární okruh 674, 747 41 Hradec nad Moravicí, za niž jedná Radomír Havlásek, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – LST a. s., IČ 60706805, se sídlem Trhanov 48, 345 33 Domažlice, za niž jedná Ing. Václav Junek, předseda představenstva, ·  vybraný uchazeč – Jihozápadní dřevařská a. s., IČ 25236237, se sídlem Nádražní 351, 342 01 Sušice II, za niž jednají Ing. Jiří Legemza, předseda představenstva a Vojtěch Kvěch, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – Kloboucká lesní s. r. o., IČ 25532642, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, za niž jedná Ing. Vojtěch Dorňák, jednatel,·  vybraný uchazeč – UNILES, a. s., IČ 47307706, se sídlem Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, za niž jednají  Ing. Karel Schäfer, předseda představenstva a Jiří Sýkora, místopředseda představenstva,·  vybraný uchazeč – PETRA spol. s r. o., IČ 46979697, se sídlem Brandlova 129, 695 01 Hodonín, za niž jedná Zdeněk Bábíček, jednatel,·  vybraný uchazeč – České dřevařské závody Praha, a. s., IČ 00014010, se sídlem Poupětova 3, 170 00 Praha 7, za niž jednají Ing. Tomáš Hrubec, předseda představenstva a Ing. Vladimír Kricner, místopředseda představenstva,·  vybraný uchazeč – Lesní společnost Královský Hvozd, a. s., IČ 45352003, se sídlem Klatovská 289, 340 22 Nýrsko, za niž jedná Jan Houska, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – PROGLES s. r. o., IČ 27469468, se sídlem Konecchlumí 91, 507 05 Konecchlumí, za niž jedná David Šidák, jednatel,·  vybraný uchazeč – Lesní společnost Železná Ruda, a. s., IČ 45351961, se sídlem Železná Ruda 348, 340 04 Klatovy, za niž jednají Ing. Otakar Reiser, předseda představenstva, Drahomír Adlt, místopředseda představenstva a Václav Rubáš, člen představenstva,·  vybraný uchazeč – LESS & FOREST s. r. o., IČ 27106632, se sídlem Bohdaneč 136, 285 25, za niž jedná Ing. Jan Mičánek, jednatel,·  vybraný uchazeč – 1. písecká lesní a dřevařská, a. s., IČ 25198611, se sídlem Nádražní 351, 342 01 Sušice II, za niž jedná Ing. Jiří Plíva, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – Lesní společnost Přimda, a. s., IČ 45351899, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, za niž jedná Ing. Zbyněk Máj, předseda představenstva,·  vybraný uchazeč – ARBOLES, s. r. o., IČ 28045301, se sídlem Májová 1196, 349 01 Stříbro, za niž jedná Ing. Josef Merunka, jednatel.4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S426/2010/VZ-19042/2010/510/IFa ze dne 17.12.2010. Zároveň jim usnesením č. j. ÚOHS-S426/2010/VZ-19043/2010/510/IFa z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. V tomto usnesení Úřad rovněž stanovil navrhovateli lhůtu k provedení úkonů, a to prokázání doručení námitek zadavateli v zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 110 zákona, prokázání doručení návrhu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne v němž obdržel rozhodnutí o námitkách, doplnění návrhu o doklad o složení kauce ve výši 100 000,- Kč. Úřad  stanovil zadavateli lhůtu, a to prokázání doručení rozhodnutí o námitkách navrhovateli a předložení originálu námitek navrhovatele.5.  Rozhodnutím č.j. ÚOHS-S426/2010/VZ-18956/2010/510/IFa ze dne 15.12.2010 Úřad zamítl návrh na vydání předběžného opatření, kterým měl být podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. 6.  Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.7.  Návrh musí podle § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mj. rovněž doklad o složení kauce podle § 115 zákona.8.  Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem. 9.  Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000,- Kč, nejvýše ve výši 2 000 000,- Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000,- Kč.  10.  Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení příslušné kauce na účet Úřadu a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č.j. č.j. S426/2010/VZ-19043/2010/510/IFa ze dne 17.12.2010 lhůtu ke složení kauce ve výši 100 000,- Kč a k doložení dokladu o jejím složení.  11.  Zároveň Úřad navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad prokazující její složení, Úřad podle § 117a  písm. b) zákona zahájené řízení zastaví. 12.  Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu Úřadem, ani později, a tudíž nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle § 114 odst. 3 mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 zákona.13.  Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku. PoučeníProti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítkaMgr. Kamil RudoleckýmístopředsedaObdrží: 1.  Ing. Josef Prajsner, podnikatel, Na Nivkách č. 304, 674 01 Třebíč2.  JUDr. Roman Polášek, advokát, TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s. r. o., Trojanova 12, 120 00 Praha 23.  LDF Rožnov a. s., Tovární okruh 674, 747 41 Hradec nad Moravicí4.  LST a. s., IČ 60706805, se sídlem Trhanov 48, 345 33 Domažlice5.  Jihozápadní dřevařská a. s., Nádražní 351, 342 01 Sušice II6.  Kloboucká lesní s. r. o., IČ 25532642, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno7.  UNILES, a. s., IČ 47307706, se sídlem Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk8.  PETRA spol. s r. o., IČ 46979697, se sídlem Brandlova 129, 695 01 Hodonín9.  České dřevařské závody Praha, a. s., IČ 00014010, se sídlem Poupětova 3, 170 00 Praha 710.  Lesní společnost Královský Hvozd, a. s., IČ 45352003, se sídlem Klatovská 289, 340 22 Nýrsko11.  PROGLES s. r. o., IČ 27469468, se sídlem Konecchlumí 91, 507 05 Konecchlumí12.  Lesní společnost Železná Ruda, a. s., IČ 45351961, se sídlem Železná Ruda 348, 340 04 Klatovy13.  LESS & FOREST s. r. o., IČ 27106632, se sídlem Bohdaneč 136, 285 2514.  1. písecká lesní a dřevařská, a. s., IČ 25198611, se sídlem Nádražní 351, 342 01 Sušice II15.  Lesní společnost Přimda, a. s., IČ 45351899, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 116.  ARBOLES, s. r. o., IČ 28045301, se sídlem Májová 1196, 349 01 Stříbro Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/8980
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 270 328 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy