Rozhodnutí UOHS 9046


Číslo jednací ÚOHS-S88/2010-11846/2011/530/RKr
Instance I.
Věc
Dodávka a implementace TIS ČPZP – výdajová část
Účastníci Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
WEBCOM AXPERIENCE a. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 19.08.2011
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9046.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S88/2010-11846/2011/530/RKr   V Brně dne: 31. července 2011   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 18.3.2010 na návrh ze dne 18.3.2010, jehož účastníky jsou: ·  zadavatel - Česká průmyslová zdravotní pojištovna, IČ 47672234, se sídlem Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava - Vítkovice, za niž jedná JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., ředitel, ve správním řízení zastoupená ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o. na základě plné moci ze dne 27.4.2010, IČ 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, za niž jedná JUDr. Vilém Podešva, jednatel, ·  navrhovatel –  společnost WEBCOM AXPERIENCE a. s., IČ 25820826, se sídlem Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava, zastoupená Ing. Pavlem Markalousem, předsedou představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 24.2.2010 společností INDOC s.r.o., IČ 26164001, se sídlem Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6, za niž jedná Tomáš Pfeffer, jednatel, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezeném obsahem návrhu ve veřejné zakázce „DODÁVKA A IMPLEMENTACE TIS ČPZP - VÝDAJOVÁ ČÁST“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 9.10.2009 pod ev. č. 60037104, která byla zadavatelem zrušena, přičemž oznámení o zrušení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 12.2.2010,  vydává podle § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto   usnesení: Výše označené správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žadatel vzal svou žádost zpět. Odůvodnění   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle  § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel návrh na zahájení správního řízení ze dne 18.3.2010 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Česká průmyslová zdravotní pojištovna, IČ 47672234, se sídlem Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava - Vítkovice, za nějž jedná JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., ředitel, ve správním řízení zastoupená ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o. na základě plné moci ze dne 27.4.2010, IČ 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, za niž jedná JUDr. Vilém Podešva, jednatel (dále jen „zadavatel“), učiněných ve veřejné zakázce „DODÁVKA A IMPLEMENTACE TIS ČPZP - VÝDAJOVÁ ČÁST“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 9.10.2009 pod ev. č. 60037104, která byla zadavatelem zrušena, přičemž oznámení o zrušení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 12.2.2010 Dnem 18.3.2010 , kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.   Účastníky řízení podle §  116 zákona jsou: ·  zadavatel, ·  navrhovatel –  společnost WEBCOM AXPERIENCE a. s., IČ 25820826, se sídlem Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava, zastoupená Ing. Pavlem Markalousem, předsedou představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 24.2.2010 společností INDOC s. r. o., IČ 261164001, se sídlem Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6 Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S88/2010/VZ-5407/2010/530/RKr ze dne 15.4.2010. Usnesením č. j. ÚOHS-S88/2010/VZ-5408/2010/530/RKR ze dne 15.4.2010 stanovil Úřad účastníkům správního řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Návrh navrhovatele byl podán proti rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky.  Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S88/2010-13898/2010/530/RKr ze dne 11.10.2010 zrušil zrušení veřejné zakázky, neboť shledal, že zadavatel neoprávněně zrušil veřejnou zakázku. Po podaném rozhladu ze strany zadavatele předseda Úřadu rozhodnutím č. j. ÚOHS-R1666/2010/VZ-5666/2011/310/EKu ze dne 14.4.2011 zrušil rozhodnutí č. j. ÚOHS-S88/2010-13898/2010/530/RKr ze dne 11.10.2010 a věc vrátil k novému projednání Úřadu.   Dne 29.4.2011 obdržel Úřad dopis navrhovatele ze dne 29.4.2011, kterým navrhovatel vzal svůj návrh na přezkoumání úkonů zadavatele v plném rozsahu zpět. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět. Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.  Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 v návaznosti na ustanovení § 152 odst. 4 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.       otisk úředního razítka Mgr. Kamil Rudolecký místopředseda Obdrží: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha INDOC s. r. o., Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9046
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 427 lidí darovalo 1 206 240 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy