Rozhodnutí UOHS 9052


Číslo jednací ÚOHS-R53/2011/VZ-13504/2011/310-ASc
Instance II.
Věc
Tisk české verze Monografie, Tisk anglické verze Monografie a pohlednic, Tisk – skládačka osobností, Tisk mapy
Účastníci Středočeská turistická a informační služba, a.s.
HZ group s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 11.09.2011
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9254.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9052.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-R53/2011/VZ-13504/2011/310-AScV Brně dne: 29.8.2011Ve správním řízení o rozkladu ze dne 4.3.2011 (doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 7.3.2011) podaném zadavatelem -·  Středočeskou turistickou a informační službou, a.s., IČ: 282 41 231, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 21, jednající předsedou představenstva Ing. Petrem Hostkem,proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18.2.2011, č. j. ÚOHS-S321/2010/VZ-592/2011/540/ZČa, vydaném ve správním řízení, zahájeném dne 16.9.2010 z moci úřední, ve věci možného spáchání správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. a) a písm. d) zákona rozdělením předmětu veřejné zakázky v rozporu s ust. § 13 odst. 3 zákona a nesplněním povinnosti uveřejnění ve smyslu ust. § 146 odst. 1 zákona ve výběrových řízeních na veřejné zakázky malého rozsahu:„Tisk české verze Monografie“„Tisk anglické verze Monografie a pohlednic“„Tisk – skládačka osobností“„Tisk mapy“provedených na základě výzev k podání a předložení nabídky ze dne 25.8.2009, na základě nichž byly uzavřeny smlouvy o dílo s č. j. 1/2009/STIS, č. j. 2/2009/STIS, č. j. 4/2009/STIS, č. j. 5/2009/STIS ze dne 23.10.2009, jehož dalším účastníkem je ·  HZ group s.r.o., IČ: 26076667, se sídlem Zapova 1209/4, 150 00 Praha 5, v době uzavření smluv podnikající v sídle Příčná 726, 252 19 Rudná, za niž jedná Milan Zevl, jednatel,jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 cit. zákona, rozhodl takto:I.  Výrok I. rozhodnutí č.j. ÚOHS-S321/2010/VZ-592/2011/540/ZČa ze dne 18.2.2011p o t v r z u j ia podaný rozklad v části vztahující se k tomuto výrokuz a m í t á ma dále jsem podle § 152 odst. 5 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 cit. zákona, rozhodl takto II.   Výrok II. rozhodnutí č.j. ÚOHS-S321/2010/VZ-592/2011/540/ZČa ze dne 18.2.2011 m ě n í m  t a k t o:„Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. se podle ust. § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli – Středočeské turistické a informační službě, a.s., IČ 28241231, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ukládá pokuta ve výši  30 000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých).Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu Brno.“OdůvodněníI.  Zadávací řízení a prvostupňové řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže1.  Dne 25.8.2009 oslovil zadavatel, Středočeská turistická a informační služba, a.s., IČ: 282 41 231, se sídlem Borovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 21, jednající předsedou představenstva Ing. Petrem Hostkem (dále jen „zadavatel“), 5 dodavatelů (agentura Lucie, spol. s.r.o., HZ group s.r.o., AMIGOS plus, spol. s.r.o., Jan Kortus, S-TISK Vimperk, s.r.o.) k podání nabídky ve veřejné zakázce „Tisk české verze Monografie“ zadávané jako zakázka malého rozsahu. Předmětem této zakázky bylo zajištění tisku české verze Monografie dle specifikace ve výzvě vztahující se k projektu „Osobnosti Středočeského kraje.“ Nabídku na plnění veřejné zakázky podali 4 dodavatelé (HZ group s.r.o., AMIGOS plus, spol. s.r.o., Jan Kortus a VR Ateliér). Na základě protokolu o vyhodnocení nabídek rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky společnosti HZ group s.r.o. Smlouva s vybraným uchazečem byla uzavřena dne 23.10.2009 za nabídkovou cenu 1 990 000 Kč bez DPH. 2.  Zadavatel dále výzvou ze dne 25.8.2009 oslovil 5 dodavatelů (agentura Lucie, spol. s.r.o., HZ group s.r.o., AMIGOS plus, spol. s.r.o., Jan Kortus, S-TISK Vimperk, s.r.o.) k podání nabídky ve veřejné zakázce „Tisk anglické verze Monografie a pohlednic“ zadávané jako zakázka malého rozsahu. Předmětem uvedené veřejné zakázky bylo zajištění tisku anglické verze Monografie a pohlednic dle specifikace ve výzvě vztahující se k projektu „Osobnosti Středočeského kraje.“ Nabídku na plnění veřejné zakázky podali 4 dodavatelé (HZ group s.r.o., AMIGOS plus, spol. s.r.o., Jan Kortus a VR Ateliér). Na základě protokolu o vyhodnocení nabídek rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější z nich, což byla nabídka společnosti HZ group s.r.o. Smlouva s vybraným uchazečem byla uzavřena dne 23.10.2009 za nabídkovou cenu 1 910 000 Kč bez DPH.3.  Zadavatel výzvou ze dne 25.8.2009 oslovil 5 dodavatelů (Agentura Lucie, spol. s.r.o., HZ group s.r.o., AMIGOS plus, spol. s.r.o., Jan Kortus, S-TISK Vimperk, s.r.o.) k podání nabídky ve veřejné zakázce „Tisk – skládačka osobností“ zadávané jako zakázka malého rozsahu. Předmětem uvedené veřejné zakázky bylo zajištění tisku – skládačka osobností dle specifikace ve výzvě vztahující se k projektu „Osobnosti Středočeského kraje.“ Nabídku na plnění veřejné zakázky podali 4 dodavatelé (HZ group s.r.o., AMIGOS plus, spol. s.r.o., Jan Kortus a VR Ateliér). Na základě protokolu o vyhodnocení nabídek rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější z nich, což byla nabídka společnosti HZ group s.r.o. Smlouva s vybraným uchazečem byla uzavřena dne 23.10.2009 za nabídkovou cenu 850 000 Kč bez DPH.4.  Zadavatel dále výzvou ze dne 25.8.2009 oslovil 5 dodavatelů (agentura Lucie, spol. s.r.o., HZ group s.r.o., AMIGOS plus, spol. s.r.o., Jan Kortus, S-TISK Vimperk, s.r.o.) k podání nabídky ve veřejné zakázce „Tisk anglické verze Monografie a pohlednic“ zadávané jako zakázka malého rozsahu. Předmětem uvedené veřejné zakázky bylo zajištění tisku anglické verze Monografie a pohlednic dle specifikace ve výzvě vztahující se k projektu „Osobnosti Středočeského kraje.“ Nabídku na plnění veřejné zakázky podali 4 dodavatelé (HZ group s.r.o., AMIGOS plus, spol. s.r.o., Jan Kortus a VR Ateliér). Na základě protokolu o vyhodnocení nabídek rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější z nich, což byla nabídka společnosti HZ group s.r.o. Smlouva s vybraným uchazečem byla uzavřena dne 23.10.2009 za nabídkovou cenu 1 910 000 Kč bez DPH.5.  Zadavatel dále výzvou ze dne 25.8.2009 oslovil 5 dodavatelů (agentura Lucie, spol. s.r.o., HZ group s.r.o., AMIGOS plus, spol. s.r.o., Jan Kortus, S-TISK Vimperk, s.r.o.) k podání nabídky ve veřejné zakázce „Tisk mapy“ zadávané jako zakázka malého rozsahu. Předmětem uvedené veřejné zakázky bylo zajištění tisku mapy dle specifikace ve výzvě vztahující se k projektu „Osobnosti Středočeského kraje.“ Nabídku na plnění veřejné zakázky podali 4 dodavatelé (HZ group s.r.o., AMIGOS plus, spol. s.r.o., Jan Kortus a VR Ateliér), vyřazena byla jediná nabídka (Jan Kortus). Na základě protokolu o vyhodnocení nabídek rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější z nich, což byla nabídka společnosti HZ group s.r.o. Smlouva s vybraným uchazečem byla uzavřena dne 23.10.2009 za nabídkovou cenu 450 000 Kč bez DPH.6.  Výše uvedené veřejné zakázky byly zakázkami malého rozsahu podle ustanovení § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění (dále jen „zákon“), tj. předpokládaná hodnota každé z nich ve výši maximálně 2 000 000,- Kč, které zadavatel zadával v rámci projektu „Osobnosti Středočeského kraje.“ 7.  Po přezkoumání příslušné dokumentace k výběrovým řízením včetně obsahu výše uvedených smluv o dílo a vzhledem k ceně plnění předmětných veřejných zakázek za zajištění tisku smluv o dílo a vzhledem k ceně plnění předmětných veřejných zakázek za zajištění tisku propagačních materiálů získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele s ust. § 13 odst. 3 zákona, když vyhlásil čtyři samostatná výběrová řízení na jednotlivé části předmětu veřejné zakázky, které vykazují znaky především věcné a časové souvislosti, čímž mohlo dojít k snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod finanční limit stanovený v ust. § 12 odst. 2 zákona, a v důsledku rozdělení předmětu plnění neprovedl zadávací řízení ve smyslu ust. § 21 zákona a nesplnil povinnost ve smyslu ust. § 146 odst. 1 zákona.8.  Zahájení správního řízení z moci úřední, ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem při uzavírání smluv o dílo č. j. 1/2009/STIS, č. j. 2/2009/STIS, č. j. 4/2009/STIS, č. j. 5/2009/STIS ze dne 23.10.2009 s výše uvedenými vybranými účastníky ve výběrových řízeních na zajištění tisku propagačních materiálů v rámci projektu „Osobnosti Středočeského kraje,“ bylo oznámeno účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S321/2010/VZ-12743/540/ZČa ze dne 13.9.2010. Zároveň Úřad seznámil účastníky se zajištěnými skutečnostmi. Dne 15.9.2010 bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední prvnímu účastníku, čímž dle ust. § 113 odst. 1 zákona bylo zahájeno předmětné správní řízení.9.  Předmětem zahájeného řízení bylo prošetření, zda nedošlo k porušení ust. § 13 odst. 3 zákona, podle něhož nesmí zadavatel rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený v ust. § 12 odst. 2 zákona účinného v době odeslání výzev podání nabídky a zda uzavření předmětných smluv na zajištění tisku propagačních materiálů bez uveřejnění veřejné zakázky ve smyslu ust. § 146 odst. 1 zákona v Informačním systému o veřejných zakázkách (dále jen „Informační systém“) je v souladu se zákonem.10.  Usnesením č. j. ÚOHS-S321/2010/VZ-12747/2010/540/ZČa ze dne 13.9.2010 stanovil účastníkům lhůtu k podání vyjádření k podkladům rozhodnutí a lhůtu, v níž mohli účastníci navrhovat důkazy či činit jiné návrhy.II.  Napadené rozhodnutí11.  Úřad rozhodl v předmětném správním řízení rozhodnutím č. j. ÚOHS-S321/2010/VZ-592/2011/540/ZČa ze dne 18.2.2011 (dále jen „rozhodnutí“), kterým konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu tím, že při uzavírání smluv o dílo s č.j. 1/2009/STIS, č.j. 2/2009/STIS, č.j. 4/2009/STIS, č.j. 5/2009/STIS ze dne 23.10.2009 nedodržel postup stanovený v ust. § 13 odst. 3 výše citovaného zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený v ust. § 12 odst. 2 citovaného zákona, v důsledku čehož nedodržel postup stanovený v ust. § 21 citovaného zákona a neprovedl zadávací řízení, přičemž tyto postupy mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na realizaci této veřejné zakázky již byly dne 23.10.2009 uzavřeny výše uvedené smlouvy. Výrokem II. uložil Úřad za shora uvedený správní delikt pokutu ve výši 80 000,- .12.  V odůvodnění uvedeného rozhodnutí Úřad konstatoval, že zadavatel má sice právo vymezit předmět veřejné zakázky podle vlastního rozhodnutí, je však vždy povinen dodržet pravidlo zákazu dělení předmětu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 13 odst. 3 zákona, pokud by v důsledku toho došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ust. § 12 zákona v návaznosti na nařízení vlády č. 77/2008 Sb. účinné v době odeslání výzev k podání nabídky. Dle Úřadu je však nezbytné vymezit, co je možné považovat za jednu veřejnou zakázku, tedy je nutné posoudit věcnou, místní a časovou souvislost a případně též skutečnost, zda předmět plnění veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek. 13.  Na základě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny byla jako nejvhodnější nabídka ve všech čtyřech případech veřejných zakázek malého rozsahu vybrána nabídka vybraného uchazeče, s nímž byly dne 23.10.2009 uzavřeny smlouvy o dílo s č. j. 1/2009/STIS, č. j. 2/2009/STIS, č. j. 4/2009/STIS, č. j. 5/2009/STIS, přičemž ze všech těchto smluv vyplývá, že se jedná o smlouvy na zajištění tisku propagačních materiálů dle specifikace ve výzvě k podání nabídky. Celkový finanční objem uzavřených smluv je dle Úřadu předložených smluv o dílo 5 200 000 Kč bez DPH.14.  Úřad dále konstatoval, že ve všech předmětných výběrových řízeních bylo vyzváno k podání nabídky stejných šest dodavatelů a byly podány nabídky stejných čtyř vyzvaných uchazečů. Dle Úřadu je tak zřejmé, že tisk specifikovaných propagačních materiálů na různá média byli všichni tito dodavatelé schopni realizovat. Pro závěr, že existuje věcná souvislost předmětů plnění ve všech předmětných veřejných zakázkách  svědčí i skutečnost, že ve všech výběrových řízeních byla vybrána jako nejvhodnější nabídka stejného uchazeče. 15.  Časová souvislost předmětů plnění jednotlivých veřejných zakázek vyplývá ze skutečnosti, že všechny předmětné veřejné zakázky malého rozsahu byly zadány na základě výzev k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ze stejného dne, tj. dne 25.8.2009, lhůta pro podání nabídky byla zadavatelem ve všech případech stanovena jednotně, tj. do 4.9.2009, a realizace předmětu plnění byla stanovena ve všech veřejných zakázkách v jednotném termínu, tj. nejpozději do listopadu 2009. Navíc z předmětných smluv o dílo vyplývá, že všechny byly uzavřeny dne 23.10.2009 se stejným vybraným uchazečem.16.  Z šetření dále Úřad shledal, že předmět plnění všech veřejných zakázek malého rozsahu (tisk české verze Monografie, tisk anglické verze Monografie a pohlednic, tisk skládačky osobností a tisk mapy) se místně vztahuje ke Středočeskému kraji a jeho projektu „Osobnosti Středočeského kraje.“ Dle Úřadu tak byla prokázána i místní souvislost všech plnění veřejných zakázek.17.  Z výše uvedeného vyplývá, že veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění tisku předmětných propagačních materiálů spolu věcně, místně i časově souvisí, a tedy je bylo nutno zadat společně v některém z odpovídajících druhů zadávacího řízení postupem podle zákona.18.  Finanční objem za poskytnutí předmětných služeb činí dle uzavřených smluv o dílo celkem částku 5 200 000 Kč bez DPH. Z toho dle Úřadu vyplývá, že zadavatel měl veřejnou zakázku na požadované plnění zadat jako podlimitní veřejnou zakázku na služby v některém z odpovídajících zadávacích řízení postupem podle zákona.19.  Z výše uvedených skutečností i ze stanoviska zadavatele Úřad shledal, že zadavatel před uzavřením smluv nepostupoval podle zákona, neboť veřejnou zakázku nezadal v odpovídajícím zadávacím řízení upraveném ust. § 21 zákona. Výběru dodavatele nepředcházelo transparentně provedené zadávací řízení, které by objektivně dokládalo, že právě vybraný uchazeč nabízí nejlepší smluvní podmínky.20.  K námitce zadavatele, že pokud by se v šetřeném případě mělo jednat o podlimitní veřejnou zakázku, u které je možné použít postup podle ust. § 38 zákona a zadat ji ve zjednodušeném podlimitním řízení, Úřad uvádí, že přestože zadavatel v šetřeném případě obeslal ve veřejných zakázkách výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace nejméně 5 zájemců, neuveřejnil výše uvedenou písemnou výzvu vhodným způsobem po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek ve smyslu ust. § 38 odst. 2 zákona, neboť právo podat nabídku na plnění veřejné zakázky mají i dodavatelé, kteří nebyli k podání nabídky vyzváni zadavatelem.21.  V této souvislosti sice zadavatel uvedl, že veřejná zakázka byla vyhlášena pomocí nedávno spuštěného internetového portálu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na adrese http://ezakazky.kr-stredocesky.cz, avšak pro přístup byl vyžadován přístupový kód, který byl součástí přílohy předložených výzev k podání nabídky a následné registrace. Z toho vyplývá, že se předmětným výběrovým řízení nemohli zúčastnit dodavatelé, kteří neměli možnost se o výzvě (uveřejněné vhodným způsobem) dovědět, nebyli zadavatelem vyzváni k podání nabídky a nedisponovali tak přístupovým kódem k veřejné zakázce.22.  Úřad v této souvislosti dále upozorňuje, že transparentně provedené zadávací řízení dle zákona je ukončeno až uveřejněním oznámení o výsledku zadávacího řízení v informačním systému. Zadavatel je tak povinen odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do 48 dnů po uzavření smlouvy, jde-li o veřejného zadavatele. V šetřeném případě se zadavatel uvedené povinnosti vyhnul, když předmětné veřejné zakázky na zajištění tisku propagačních materiálů zadal zcela mimo režim zákona a nedosáhl tak transparentního zadání šetřené podlimitní veřejné zakázky ve smyslu ust. § 6 zákona.23.  S ohledem na uvedené tak Úřad konstatuje, že se v šetřeném případě jedná o podlimitní veřejnou zakázku na služby, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhla finančního limitu ve výši 5 857 000 Kč bez DPH dle nařízení vlády č. 77/2008 Sb., stanoveného podle ust. § 12 odst. 1 zákona pro nadlimitní veřejné zakázky na služby.24.  Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že zadavatel v šetřeném případě porušil zákaz stanovený v ust. § 13 odst. 3 zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený v ust. § 12 odst. 2 zákona, v důsledku čehož nedodržel postup stanovený v ust. § 21 zákona a nezadal veřejnou zakázku v odpovídajícím druhu zadávacího řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.25.  Vzhledem k tomu, že zadavatel uzavřel smlouvy o dílo č. j. 1/2009/STIS, č. j. 2/2009/STIS, č. j. 4/2009/STIS, č. j. 5/2009/STIS ze dne 23.10.2009 s vybraným uchazečem, aniž by dodržel postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, naplnil tak skutkovou podstatu správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. a) zákona. Dle cit. ustanovení se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000 Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta.26.  Při stanovení výše pokuty vzal Úřad v úvahu skutečnost, že zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky, čímž došlo ke snížení její předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený zákonem pro podlimitní veřejnou zakázku. Nezákonné omezení principu soutěže, na němž je zadávání veřejných zakázek založeno, je jedním z vůbec nejzávažnějších porušení zákona. Dle Úřadu v daném případě nelze vyloučit, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohl obdržet i nabídky jiných dodavatelů, kteří by mohli předložit ekonomicky výhodnější nabídky než vybraní uchazeči.27.  Úřad shledal jako polehčující okolnost skutečnost, že zadavatel nezadal výběrová řízení přímo, ale na základě výzev k podání a předložení nabídky oslovil šest zájemců, kterým následně oznámil výsledky výběrových řízení.28.  Úřad dále přihlédl ke skutečnosti, že otázka nezákonného dělení předmětu veřejné zakázky a problematika porušení zákona nezadáním veřejné zakázky v některém ze zadávacích řízení byla v rozhodovací praxi Úřadu již opakovaně řešena.III.  Námitky rozkladu29.  Zadavatel podal dopisem ze dne 4.3.2011 proti rozhodnutí Úřadu ze dne 18.2.2011,  č. j. ÚOHS-S321/2010/VZ-592/2011/540/ZČa, rozklad, který Úřad obdržel dne 7.3.2011. Zadavatel podal rozklad proti oběma výrokům cit. rozhodnutí, tj. proti výroku, kterým Úřad shledal, že se zadavatel dopustil správního deliktu dle ust. § 120 odst. 1 písm. a) zákona, a dále proti výroku o výši uložené pokuty.30.  Zadavatel souhlasí se závěry Úřadu týkající se posouzení místní a časové působnosti, avšak namítá, že nebyla správně posouzena souvislost věná, tj. že mezi veřejnými zakázkami Tisk české verze Monografie, Tisk anglické verze Monografie, Tisk – skládačka osobností a Tisk mapy není taková věcná souvislost, aby to odůvodňovalo přijetí závěru, že nebylo možné předmět veřejné zakázky rozdělit na čtyři samostatné veřejné zakázky aniž by byl porušen zákon. 31.  Zadavatel v této souvislosti dále tvrdí, že vycházel z přesvědčení, že i když všechny čtyři zakázky jsou realizovány v rámci jednoho projektu Osobnosti Středočeského kraje, každá z veřejných zakázek má v rámci předmětu dané zakázky taková specifika, že je naprosto oprávněné a nutné, aby tyto zakázky byly zadány odděleně. V tomto smyslu zadavatel namítá, že neměl a ani nemohl mít žádné informace o tom, že všechny zakázky je schopen realizovat jediný dodavatel a nemohl ani předjímat, že nabídka jednoho dodavatele bude nejvhodnější u všech čtyřech zakázek. 32.  Dle tvrzení zadavatele, tento dodržel všechny zásady vyžadované ustanovením § 6 zákona, přičemž v důsledku postupu zadavatele nebyl žádný uchazeč znevýhodněn a dále žádný z uchazečů neměl vůči výběrovým řízením žádné výhrady.33.  K výši pokuty zadavatel uvádí, že si je vědom, že tato nedosahuje ani jedné třetiny její maximální výše, avšak vzhledem k špatné ekonomické situaci zadavatele trvající déle než rok, se tato jeví zadavateli jako nepřiměřená. V této souvislosti zadavatel odkazuje na dosažený obrat za leden až listopad 2010, přičemž dle zadavatele, tento i v současné době má pouze minimální disponibilní zdroje. Zadavatel se tak domnívá, že v této situaci je pro něj výše pokuty likvidační.IV.  Řízení o rozkladu34.  Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle § 87 správního řádu a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu postoupil věc orgánu rozhodujícímu o rozkladu.35.  Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu napadené rozhodnutí přezkoumal v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru:36.  Úřad tím, že svým rozhodnutím ze dne 18. 2. 2011, č.j. ÚOHS-S321/2010/VZ-592/2011/540/ZČa, ve výroku I. rozhodl, že se zadavatel dopustil správního deliktu tím, že při uzavírání smluv o dílo s č.j. 1/2009/STIS, č.j. 2/2009/STIS, č.j. 4/2009/STIS, č.j. 5/2009/STIS ze dne 23.10.2009 nedodržel postup stanovený v ust. § 13 odst. 3 výše citovaného zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený v ust. § 12 odst. 2 citovaného zákona, v důsledku čehož nedodržel postup stanovený v ust. § 21 citovaného zákona a neprovedl zadávací řízení, přičemž tyto postupy mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a na realizaci této veřejné zakázky již byly dne 23.10.2009 uzavřeny výše uvedené smlouvy, rozhodl správně a v souladu se zákonem. Neztotožnil jsem se však s výrokem II. napadeného rozhodnutí, kterým Úřad uložil za spáchaný správní delikt pokutu ve výši 80 000,- Kč, a tuto jsem proto přiměřeně snížil. V dalším části tohoto rozhodnutí budou uvedeny důvody, které mne vedly k tomuto rozhodnutí.V.  K námitkám rozkladu37.  K námitce zadavatele, že Úřad nesprávně posoudil věcnou souvislost mezi šetřenými veřejnými zakázkami uvádím, že předmětem všech šetřených zakázek bylo zajištění tisku propagačního materiálů na různá média v rámci realizace místního projektu „Osobnosti Středočeského kraje“, jehož smyslem bylo propojení středočeských muzeí a galerií tématem osobností. Z tohoto hlediska mám tak za prokázané, že se z věcného hlediska jedná o stejný charakter služeb, které tvoří předmět jedné veřejné zakázky na služby.38.  Jsem toho názoru, že v daném případě neobstojí ani argument zadavatele, že tisk předmětných propagačních materiálů byl realizován na různá média (tj. konkrétně dle zadavatele u zakázky „Tisk – skládačka osobností“ je podkladem papír, který musí být následně ohýbán a upravován, u zakázky „Tisk mapy“ se jedná o tisk na platový podklad umožňující namáhání a odolávající externím vlivům), která vyžadují jiné tiskové a přístrojové vybavení – technologické zpracování u dodavatelů. O shodném charakteru plnění svědčí především skutečnost, že v případě všech předmětných veřejných zakázek byla dle vyhotoveného protokolu o vyhodnocení nabídek zaslána výzva k podání nabídky šesti dodavatelům, přičemž zadavatel v jednotlivých výběrových řízeních na zajištění tisku propagačních materiálů vyzval opakovaně stejný okruh uchazečů.39.  Vzhledem k tomu, že ve všech předmětných výběrových řízeních bylo vyzváno k podání nabídky stejných šest dodavatelů a byly podány nabídky stejných čtyř vyzvaných uchazečů, a zejména že ve všech výběrových řízeních byla vybrána jako nejvhodnější nabídka stejného uchazeče, shledávám názor Úřadu, že tisk specifikovaných propagačních materiálů na různá média byli schopni všichni tito dodavatelé realizovat, za správný. Pokud by byla povaha služby skutečně natolik specifická, zadavatel by vyzýval pro danou službu různý okruh dodavatelů.40.  K námitce zadavatele, že výše uložené pokuty je nepřiměřeně vysoká, a to zejména s ohledem na déle než rok trvající ekonomickou situaci zadavatele, uvádím následující. Z rozvahy učiněné ke dni 30.11.2010 doručené Úřadu v rámci podaného rozkladu je zřejmé, že výsledek hospodaření účetního období společnosti činí částku ve výši -621.000,- Kč. Z aktuální rozvahy je dále zřejmé, že neuhrazená ztráta minulých let společnosti činí celkovou částku -13.222.000,- Kč. 41.  Z hlediska postupu Úřadu v rámci stanovení uložené sankce je v obecné rovině možné konstatovat, že jeho postup byl de facto správný s ohledem na vypořádání se s jednotlivými okolnostmi, které mu byly v době rozhodování známy.42.  Sankce za spáchání správního deliktu lze chápat jako právní následek spáchaného přestupku, který pro pachatele znamená určitou morální či majetkovou újmu nebo omezení jeho práva. Účelem ukládání sankce je působit na pachatele správního deliktu takovým způsobem, aby se již v budoucnosti nedopouštěl protiprávního jednání. Sankce má tak působit výchovně a preventivně. Sankce má však i reparační charakter, neboť do určité míry napravuje následek porušení právní povinnosti. 43.  V daném případě shledávám, s ohledem na ekonomickou situaci zadavatele, o které však Úřad v době rozhodování nevěděl, že účelu sankce lze v tomto případě dosáhnout i při uložení nižší pokuty. I při nižší výši pokuty bude v daném případě dosaženo účelu sankce, neboť tato bude stále pro zadavatele natolik citelná, aby nadále plnila represivní, preventivní i reparační funkci. Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem, které nebyly Úřadu v době rozhodování známy, jsem přistoupil ke snížení uložené pokuty, tak jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. VI.  Závěr44.  Vzhledem k tomu, že jsem shledal námitku zadavatele týkající se nepřiměřenosti výše pokuty za důvodnou s ohledem na jeho ekonomickéou situaci, přistoupil jsem ke změně napadeného rozhodnutí, tak, jak je ve výroku uvedeno. Po zvážení všech rozhodných skutečností a okolností dané věci, jsem rozhodl, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.POUČENÍProti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.Otisk úředního razítkaIng. Petr RafajPředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžeObdrží:·  Středočeská turistická a informační služba, a.s., Zborovská 11, 150 21 Praha 5·  HZ group s.r.o., Zapova 1209/4, 150 00 Praha 5Vypraveno dne:Viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9052
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 467 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy