Rozhodnutí UOHS 9161


Číslo jednací ÚOHS-S388/2010/VZ-19601/2010/510/IF
Instance I.
Věc
Poskytování systémové a servisní podpory WAN/LAN
Účastníci ČEPRO, a. s.
PERFECTED s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 29.08.2011
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9047.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9161.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S388/2010/VZ-19601/2010/510/IFaV Brně dne: 9. února 2011Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1.10.2010 na návrh ze dne 30.9.2010, jehož účastníky jsou·  zadavatel – ČEPRO, a. s., IČ 60193531, se sídlem Dělnická 213, 170 04 Praha 7, za niž jednají Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva a Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva, ve správním řízení na základě plné moci ze dne 6.10.2010 zastoupená JUDr. Petrem Jonášem, advokátem, partnerem advokátní kanceláře Žižka & Partners, se sídlem Na Příkopě 15, 140 00 Praha,·  navrhovatel – společnost PERFECTED s. r. o., IČ 27683028, se sídlem Hybešova 726/42,  602 00 Brno, za niž jedná Šárka Kleinová, jednatel,ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ČEPRO, a. s., IČ 60193531, se sídlem Dělnická 213, 170 04 Praha 7, ve veřejné zakázce „Poskytování systémové a servisní podpory WAN/LAN“, zadávané podle zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, formou užšího řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 13.8.2010 pod ev. č. 60048630 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17.8.2010 pod ev. č. 2010/S 158-244604, rozhodl takto:Návrh společnosti PERFECTED s. r. o., IČ 27683028, se sídlem Hybešova 726/42,  602 00 Brno, se podle § 118 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá.Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, zadavatel není povinen hradit náklady řízení.Odůvodnění1.  Zadavatel ČEPRO, a. s., IČ 60193531, se sídlem Dělnická 213, 170 04 Praha 7, za niž jednají Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva a Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva, ve správním řízení na základě plné moci ze dne 6.10.2010 zastoupená JUDr. Petrem Jonášem, advokátem, partnerem advokátní kanceláře Žižka & Partners, se sídlem Na Příkopě 15, 140 00 Praha (dále jen "zadavatel"), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), v informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60048630 dne 13.8.2010 a v Úředním věstníku Evropské unie pod evidenčním číslem 2010/S 158-244604, dne 17.8.2010 oznámení užšího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Poskytování systémové a servisní podpory WAN/LAN“ (dále jen "veřejná zakázka").2.  Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících zejména v servisní činnosti dle požadavků zadavatele (zejména jde o provádění servisních zásahů nebo servisních opatření na aktivních prvcích/komponentách umístěných v datových sítích zadavatele, včetně všech jejich aktivních i pasivních komponent a dále v servisní činnosti na metalických, optických či jiných datových rozvodech v lokalitách zadavatele (pozn.: v současné době jde o 23 lokalit středisek zadavatele). Součástí předmětu plnění bude nutnost zabezpečení  nepřetržité hot-line pohotovosti (v režimu 24 h/365 dnů resp. 366 dnů v přestupném roce) pro ohlašování servisních, konzultačních a konfiguračních požadavků zadavatele - pro účely této kvalifikační dokumentace dále jen "hot-line podpora". Jednotlivé prvky WAN a LAN sítí budou muset být zařazeny do dohledového systému poskytovatele služeb s monitoringem v nepřetržitém režimu 24 h/365 dnů (resp. 366 dnů v přestupném roce). Dodavatel bude muset zajistit/umožnit přístup do svého dohledového systému i zadavateli (na určených počítačích zadavatele).3.  Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že navrhoval – společnost PERFECTED s. r. o.,  IČ 27683028, se sídlem Hybešova 726/42,  602 00 Brno, za niž jedná Šárka Kleinová, jednatel (dále jen "navrhovatel"), podal námitky dopisem ze dne 16.9.2010 proti zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, které zadavatel  obdržel dne 17.9.2010. Zadavatel rozhodl o námitkách dopisem ze dne 23.9.2010, kterým  námitkám nevyhověl. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 30.9.2010 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). 4.  Ve svém návrhu navrhovatel poukazuje na požadavek zadavatele na kvalifikaci, a to, aby celkový obrat dosažený dodavatelem v posledních třech ukončených účetních obdobích, zjištěný podle § 1 odst.  2 písm. e) a § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, činil v souhrnu nejméně 18 mil. Kč a současně v každém z posledních třech ukončených účetních obdobích dosáhl kladného hospodářského výsledku. Navrhovatel považuje takové požadavky zadavatele na prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů za diskriminační. Z toho důvodu podal proti zadávacím podmínkám v zákonné lhůtě námitky, kterým zadavatel nevyhověl. Navrhovatel si je vědom toho, že je legitimním zájmem zadavatele vybrat v rámci zadávacího řízení dodavatele, který je schopen realizovat předmět plnění veřejné zakázky. Tento legitimní zájem zadavatele je pak promítnut do zákonných ustanovení zákona týkajících se požadavků na způsob a rozsah požadavků zadavatele na splnění kvalifikace dodavateli. Při stanovení požadavků na kvalifikaci dodavatelů zadavatel není oprávněn překročit zákonem stanovené meze, kterými jsou na prvním místě základní zásady zadávání veřejných zakázek dle § 6 zákona. Tyto zásady mohou být prolomeny jen v zákonem výslovně stanovených případech (například zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením). Požadavek zadavatele na prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o kladném hospodářském výsledku v posledních třech uzavřených účetních obdobích mezi tyto zákonné výjimky z aplikace zásad nepatří. Dle navrhovatele požadavek zadavatele na dosažení kladného hospodářského výsledku dodavatelem v posledních třech ukončených účetních obdobích neoprávněně znemožňuje přístup dodavatelů objektivně schopných řádně plnit předmět veřejné zakázky. Zadavatel nezohlednil, že výše uvedený požadavek významně a neoprávněně omezuje počet dodavatelů, kteří se o veřejnou zakázku mohou ucházet. Většina dodavatelů nemůže být objektivně schopna doložit kladný hospodářský výsledek v požadovaném rozsahu, přestože se jedná o dodavatele, kteří jsou schopni řádně plnit předmět veřejné zakázky a jsou stálými soutěžiteli na relevantním trhu. Postupem zadavatele došlo k omezení soutěže a k omezení přístupu dodavatelů, kteří jsou schopni předmět veřejné zakázky plnit. Navrhovatel svůj názor opírá o skutečnost, že diskriminace nemusí mít pouze zjevnou formu, ale i formu skrytou. Ta se může projevit tím, že zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením takových kvalifikačních předpokladů, které jsou nepřiměřené ve vztahu k velikosti, složitosti či zvláštnímu předmětu konkrétní veřejné zakázky. Skutečnost, že i nepřiměřená definice kvalifikačních kritérií může být diskriminační, vyplývá mimo jiné z judikatury Nejvyššího správního soudu, konkrétně z rozsudku č.j. 1 Afs 20/2008-152 ze dne 5.6.2008. Vztahem nepřiměřeně vymezených ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a zákazem diskriminace dle ustanovení § 6 zákona se zabýval i Krajský soud v Brně v rozsudku č.j. 62 Ca 10/2009 ze dne 12.8.2010. V posledně cit. rozsudku se Krajský soud zabýval požadavkem na doložení kladného hospodářského výsledku alespoň v jednom ze tří posledních účetních období (tedy nikoliv ve všech třech ukončených účetních obdobích) a dovodil, že bude zapotřebí, aby se zadavatel podrobně zabýval tím, jakou rozumnou ekonomickou funkci tento kvalifikační předpoklad s ohledem na podmínky panující na trhu měl, a to nikoliv obecně, ale konkrétně právě zejména ve vztahu k otázce, zda je jím bráněno dostatečně konkurenčnímu prostředí mezi dodavateli oprávněně, i tu musí mít své místo úvaha v tom směru, nakolik je zisk vypovídací hodnotou pro realizaci této konkrétní veřejné zakázky. 5.  Důvody na doložení kladného hospodářského výsledku dodavatele, a to za poslední tři uzavřená účetní období jsou neopodstatněné, neboť to nejsou relevantní skutečnosti pro posouzení schopnosti dodavatele plnit včas a řádně předmět veřejné zakázky, neboť se jedná o institut zavedený pouze v účetnictví a jedná se o položku ve výkazu zisků a ztrát, která reálnému stavu zisků a ztráty nemusí odpovídat a ani ve většině případů neodpovídá. Informace o kladném hospodářském výsledku nemá relevantní vypovídací hodnotu, a to ani o finanční stabilitě ani o ekonomické kapacitě dodavatele. Existují jiné instituty, které o finanční stabilitě i ekonomické kapacitě dodavatele vypovídají a mohou být z hlediska kvalifikace relevantní. Jedná se například o obrat dodavatele. Doložení údaje o jeho výši ostatně zadavatel požadoval. Tento kvalifikační předpoklad má dostačující vypovídací hodnotu o finanční stabilitě, a proto zadavatel nemusel a ani nebyl oprávněn požadovat prokázání kladného hospodářského výsledku v každém z posledních tří uzavřených účetních období. Ke skutečnostem uvedeným v rozhodnutí o námitkách, cit. "sám uchazeč ve svých námitkách připouští, že jej ekonomická krize přivedla do určitých blíže nespecifikovaných ekonomických problémů, a že bylo pro něj těžké se s takovou ekonomickou situací vypořádat, takže nakonec (patrně z takového důvodu) skončil ve ztrátě nedosáhl kladného hospodářského výsledku",  navrhovatel uvádí, že takové závěry zadavatele jsou zcela účelově vytrženy z kontextu. Navrhovatele ekonomická krize nepřivedla do zadavatelem tvrzených ekonomických problémů. Naopak, navrhovatel je v postavení, kdy by byl schopen plnit předmět veřejné zakázky řádně. Zadavatel ve svém rozhodnutí o námitkách dále uvádí, že cit.: "obdržel dostatečné množství žádostí o účast od takových dodavatelů/soutěžitelů, kteří jsou schopni splnit veřejnou zakázku dle zadavatelem rovnocenně nastavených nediskriminačních kritérií…". Zadavatel pojem "dostatečné množství žádostí o účast" dále nerozvádí a z jeho tvrzení neplyne nic jiného než že obdržel několik žádostí o účast od dodavatelů, přičemž není jisté, zda tito splnili požadavky zadavatele na kvalifikační předpoklady. Toto tvrzení zadavatele vůbec nenaznačuje, že by požadavek na dosažení kladného hospodářského výsledku za poslední tři uzavřená období byl nediskriminační, a že soutěž nebyla objektivně omezena. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách dále tvrdí, že "stěžovatel neprokázal ani netvrdil, že všechna ostatní kvalifikační kritéria (kromě kladného hospodářského výsledku) splňuje…". Dodavatel předpoklady pro plnění veřejné zakázky splňuje a je připraven legitimní a legální kvalifikační předpoklady prokázat, avšak v soutěži, která nebude nezákonně omezována. V rozhodnutí o námitkách dále zadavatel uvádí, že námitka navrhovatele je účelovým podáním, jehož pravý význam a účel zadavatel nezná a dále, že navrhovatel podal námitku proti zadávacím podmínkám až na poslední chvíli. Navrhovatel k tomu uvádí, že své námitky podal v zákonem stanovené lhůtě s odůvodněním, které považuje za zcela relevantní a nikoliv účelové. Námitky byly podány v zákonem stanovené lhůtě podle ustanovení § 110 odst. 3 zákona.6.  Zadavatel ve svém vyjádření k návrhu uvedl následující. Požadavek na prokázání kladného hospodářského výsledku je z hlediska zákona oprávněným ekonomickým a finančním kvalifikačním požadavkem, který má relevantní vypovídací hodnotu o obecné  bonitě dodavatele a jeho ekonomické výkonnosti a stabilitě, což potvrdil ve své rozhodovací praxi nejenom Úřad např. v rozhodnutí č.j. S214/2008/VZ-18370/2008/510/Od ze dne 10.9.2008, kde Úřad neshledal žádné porušení požadavku na kladný hospodářský výsledek, ale také rozhodnutí č.j. R131/2008/02-25101/2008/310-Ku ze dne 10.12.2008, ve kterém Úřad přisoudil kladnému hospodářskému výsledku obecně vypovídací schopnost pro ekonomickou způsobilost dodavatele a nehledal v požadavku zadavatele na prokázání kladného hospodářského výsledku žádné porušení zákona. Také Krajský soud v Brně ve svém rozsudku 62 Ca 10/2009 ze dne 12.8.2010 uvedl, že není namístě zpochybňovat význam ukazatele zisku z pohledu obecné bonity dodavatele, pokud soutěžní prostředí ve vztahu k soutěži o tu kterou konkrétní veřejnou zakázku není zlikvidováno. Vysoká škola ekonomická - fakulta podnikohospodářská, kterou lze považovat za odborníka na tuto ekonomickou problematiku, se rovněž ve svém znaleckém posudku vypracovaném v souvislosti s věcí vedenou v rozhodnutí Úřadu č.j. R131/2008 vyjádřila tak, že kladný hospodářský výsledek má relevantní vypovídací hodnotu o ekonomické situaci dodavatele. Požadavek na prokázání kladného hospodářského výsledku je i ve světle navrhovatelem cit. rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu, ve vztahu k veřejné zakázce nediskriminační, když požadavek na prokázání kladného hospodářského výsledku za tři po sobě jdoucí účetní období je ve vztahu k druhu, rozsahu, velikosti, významu, složitosti a také délce trvání plnění veřejné zakázky oprávněný, důvodný a přiměřený. Zadavatel zdůrazňuje, že veřejná zakázka má takovou povahu a charakter, že z hlediska rozsahu, náročnosti a velikosti, např. nepřetržitá a časově neomezená 24 hodinová pohotovost spojená s požadavky na rychlost servisního zásahu ve vztahu k velkému množství objektů servisních zásahů/služeb - kde je reálně možný výskyt požadavků na servisní zásah u všech 23 středisek včetně klíčových prvků IT infrastruktury najednou v jakoukoliv denní či noční hodinu, dlouhodobosti a také s ohledem na možné následky/škody (částečné nebo plné ochromení/paralyzace chodu podniku zadavatele, např. nemožnost výdeje paliv v důsledku nefunkčnosti klíčových prvků IT infrastruktury zadavatele, a v návaznosti na to též podniků jiných třetích osob, jejichž řádné fungování nebo řádné plnění úkolů je přímo či nepřímo závislé na řádném chodu podniku zadavatele, např. jde o Správu státních hmotných rezerv, zásobovatele a provozovatele čerpacích stanic, apod.), které by zadavateli vznikly v případě (i jen krátkodobého) výpadku plnění této veřejné zakázky. Dále zadavatel uvádí, že pokud nebude dodavatel přímo ohrožen či postižen "bankrotem", pak se může jednat např. o následující zcela reálné situace vyvěrající z hospodářské ztráty, kdy může dojít k částečnému nebo úplnému neplnění veřejné zakázky: dodavatel bude muset v důsledku špatného hospodaření propustit své dobře placené odborníky a nebude mít k plnění veřejné zakázky příslušné odborně způsobilé pracovníky nebo bude muset celkově omezit/snížit počet pracovníků určených k plnění předmětu veřejné zakázky, což ovlivní nebo může ovlivnit rychlost anebo kvalitu poskytovaných služeb nebo nebude schopen zajistit nákup potřebného nebo kvalitního materiálu anebo vybavení nutného k plnění veřejné zakázky, popř. jeho včasnou obnovu nebo nebude schopen udržovat si příslušné certifikace potřebné k plnění předmětu veřejné zakázky atd. Stabilita partnera je pro řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky nezbytná mj. také z toho důvodu, že dodavatel musí být dobře seznámen s místy plnění a infrastrukturou IT zadavatele včetně komponentů, které jsou nebo mohou být objektem plnění veřejné zakázky, což může trvat i několik týdnů a v případě náhlé a neočekávané nutnosti výměny dodavatele plnícího předmět veřejné zakázky by mohlo nezajištění okamžitého řádného výkonu servisních činností na střediscích zadavatele a jeho IT struktuře ohrozit či destabilizovat chod podniku. 7.  Dle názoru zadavatele, požadavek na kladný hospodářský výsledek, může doložit většina z 21 dodavatelů (počet 21 dodavatelů je včetně navrhovatele), kteří požádali zadavatele o zaslání kvalifikační dokumentace. Konkrétně jde nejméně o 15 dodavatelů, jejichž účetní závěrky založené ve sbírce listin příslušných rejstříkových soudů vykazují za příslušná požadovaná období kladné hospodářské výsledky, a to zadavatel nemohl zjistit údaje o hospodářském výsledku u jednoho dodavatele. Pokud by i jeho hospodářské výsledky byly kladné, pak by 16 z 21 dodavatelů bylo schopno doložit kladný hospodářský výsledek za poslední tři roky. Žádost o účast podalo 7 dodavatelů, z nichž všichni tito dodavatelé požadavek na kladný hospodářský výsledek za poslední tři roky splnili. Pokud bude u všech těchto sedmi zájemců splněna kvalifikace v plném rozsahu, bude muset zadavatel dokonce dva ze zájemců vyloučit z účasti v užším zadávacím řízení. Z výše uvedeného příkladu je zřejmé, že účinná hospodářská soutěž a konkurenční prostředí ve vztahu k předmětné veřejné zakázce jsou zajištěny. I v tomto ohledu zadavatel zcela vyhovuje požadavku na nenarušení hospodářské soutěže, který je nezbytný pro zachování nediskriminačního charakteru jakéhokoliv ekonomického a finančního či technického kvalifikačního předpokladu, jak vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 5.6.2008, č.j. Afs 20/2008. Zadavatel upozorňuje, že navrhovatele neznal před zadávacím řízením. A i kdyby býval zadavatel navrhovatele předtím znal, vzhledem k tomu, že navrhovatel ve sbírce listin příslušných obchodních rejstříkových soudů své účetní závěrky nezveřejňuje, nemohl by zadavatel před stanovením minimální úrovně předmětného kvalifikačního předpokladu vědět, zda navrhovatel předmětný kvalifikační předpoklad splní či nikoli. Zadavatel stanovoval kvalifikační předpoklady před zahájením zadávacího řízení v souladu se zákonem a jen ve vztahu k veřejné zakázce a nikoliv ve vztahu k neznámému dodavateli, který nyní tvrdí, že ho zadavatel požadavkem na splnění kladného hospodářského výsledku záměrně diskriminoval. Podle názoru zadavatele požadavek na prokázání určité výše obratu nemá ve vztahu k prokázání zdravé ekonomické způsobilosti dodavatele plnit předmětnou veřejnou zakázku v dlouhodobé perspektivě, tedy bez požadavku na kladný hospodářský výsledek, žádnou relevantní vypovídající hodnotu. Obrat totiž zadavateli pouze signalizuje to, v jaké výši má zadavatel své příjmy za tři poslední roky, nikoliv to, v jakém ekonomickém/hospodářském stavu se dodavatel skutečně v delším časovém úseku, ve kterém probíhala také ekonomická krize, nacházel, tj. jak "zdravý a výkonný" je jeho podnik a jakou potencionální ekonomickou způsobilost k plnění takové dlouhodobé veřejné zakázky z tohoto požadavku zadavatele tedy dodavatel má. "Ekonomické zdraví" vyjádřené prostřednictvím ukazatele kladného hospodářského výsledku podniku dodavatele je podle zadavatele nezbytné pro dlouhodobé nepřerušované řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky. 8.  Úřad obdržel návrh dne 1.10.2010 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavateli byl doručen stejnopis návrhu téhož dne.    Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:·  zadavatel – ČEPRO, a. s., IČ 60193531, se sídlem Dělnická 213, 170 04 Praha 7, za niž jednají Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva a Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva, ve správním řízení na základě plné moci ze dne 6.10.2010 zastoupená JUDr. Petrem Jonášem, advokátem, partnerem advokátní kanceláře Žižka & Partners, se sídlem Na Příkopě 15, 140 00 Praha,·  navrhovatel – společnost PERFECTED s. r. o., IČ 27683028, se sídlem Hybešova 726/42,  602 00 Brno, za niž jedná Šárka Kleinová, jednatel.9.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S388/2010/VZ-15294/2010/510/IFa ze dne 14.10.2010. Zároveň jim usnesením  č.j. ÚOHS-S388/2010/VZ-15295/2010/510/IFa ze dne 14.10.2010 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 10.  Rozhodnutím č.j. ÚOHS-S388/2010/VZ-16022/2010/510/IFa ze dne 25.10.2010 Úřad zamítl návrh na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a), b) zákona, uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení a zároveň mělo být zadávací řízení pozastaveno.11.  Dopisem č.j. ÚOHS-S388/2010/VZ-283/2011/510/IFa ze dne 6.1.2011 Úřad požádal dodavatele, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci o sdělení, zda splňují ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona: kladný hospodářský  výsledek za poslední tři ukončená účetní období. 12.  Usnesením č.j. ÚOHS-S388/2010/VZ-1006/2011/510/IFa ze dne 19.1.2011 Úřad stanovil účastníkům řízení novou lhůtu, ve které se podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.13.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona  případ ve všech souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.14.  Podle ust. § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.15.  Podle ust. § 17 písm. e) zákona se pro účely zákona kvalifikací dodavatele rozumí způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky.16.  Podle ust. § 55 odst. 1 písm. b) zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele požadovat předložení poslední zpracované rozvahy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo určitou část takové rozvahy.17.  V čl. III.2.2 oznámení zadávacího řízení zadavatel stanovil požadavek na prokázání splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu dle ust. § 55 odst. 1 písm. c) zákona doložením celkového obratu dosaženého v součtu za poslední 3 ukončená účetní období, zjištěného podle obecně závazných (daňových) právních předpisů. Jako minimální úroveň požadovaného kvalifikačního předpokladu je v oznámení zadávacího řízení uvedeno: Výše obratu ve výši minimálně 18 mil. CZK nebo ekvivalentu této částky v jiné měně za poslední 3 ukončená účetní období v souhrnu. 18.  V kvalifikační dokumentaci na str. 8 v bodě 2.4.2 je popsán požadavek na splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů takto: Zájemce prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu předložením výkazu obratu dosaženého zájemcem, a to ve formě prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce. Zájemce splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud jeho celkový obrat v posledních třech ukončených účetních obdobích, zjištěný podle  § 1 odst. 2 písm. e) a § 20 odst. 1  písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, činil v souhrnu nejméně 18 mil. Kč a současně v každém z posledních třech ukončených účetních obdobích dosáhl kladného hospodářského výsledku. 19.  Dopisem č.j. ÚOHS-S388/2010/VZ-283/2011/510/IFa ze dne 6.1.2011 Úřad zaslal žádost o sdělení dodavatelům, kteří si vyzvedli kvalifikační dokumentaci, avšak nepodali žádost o účast v předmětném zadávacím řízení. Úřad žádal o sdělení, zda dodavatelé splňují ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad stanovený zadavatelem podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona, a to kladný hospodářský výsledek za poslední tři ukončená účetní období. Z předložených vyjádření vyplývá následující:·  obchodní společnost GiTy, a. s. – nesplňuje·  obchodní společnost UPC Česká republika, a. s. – nesplňuje·  obchodní společnost T-Mobile Czech Republic a. s. – splňuje·  obchodní společnost SOITRON s. r. o. – odmítla poskytnout požadované informace·  obchodní společnost Trusted Network Solutions, a. s. – splňuje·  obchodní společnost NWDC Company spol. s r. o. – splňuje·  obchodní společnost MAXPROGRES, s. r. o. – splňuje·  obchodní společnost DATASYS s. r. o. – splňuje·  obchodní společnost Dimension Data Czech Republic a. s. – nesplňuje·  obchodní společnost České radiokomunikace a. s. – nesplňuje·  RNDr. Jan Blažek, podnikatel – splňuje20.  Úřad uvádí přehled a stručný obsah rozhodnutí a rozsudků, které na podporu svých tvrzení uvedli jak navrhovatel tak i zadavatel ve svých písemnostech.   Rozhodnutí č.j. S214/2008/VZ-18370/2008/510/Od ze dne 10.9.200821.  V předmětném rozhodnutí se Úřad primárně nezabýval problematikou stanovení finančního a ekonomického kvalifikačního předpokladu - kladný hospodářský výsledek za poslední tři účetní období. V rozhodnutí je na straně 3 uvedeno, že Úřad zjistil, že zadavatel požadoval podle bodu III. 2.2) v oznámení o zakázce: kladný hospodářský výsledek. Úřad předmětné zadávací řízení zrušil, neboť zadavatel nestanovil úroveň kvalifikačního předpokladu podle  § 55 odst. 1 písm. c) zákona tak, aby odpovídal druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky a dále tím, že stanovil dílčí hodnotící kritérium "technické řešení" způsobem, který zadavateli při hodnocení nabídek neumožnil dodržet zásadu transparentnosti v zadávacím řízení. Oprávněnosti požadavku na kladný hospodářský výsledek se Úřad v odůvodnění rozhodnutí vůbec nezabýval, neboť zrušil zadávací řízení z výše uvedených důvodů, tudíž nebylo nutno zkoumat skutečnosti týkající se ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu "kladný hospodářský výsledek".  Šetření výše uvedené skutečnosti by totiž nemohlo mít vliv na výsledek rozhodnutí Úřadu. Uvedený závěr vyplývá např. z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2A2/99, podle kterého zkoumání dalších důvodů pro uložení nového výběru je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod.   Rozhodnutí č.j. S255/2007/VZ-08090/2008/540/Zaj ze dne 4.6.200822.  Úřad předmětné správní řízení podle § 118 zákona zastavil. Na str. 11, 12 cit. rozhodnutí uvedl k požadavku na doložení alespoň jednoho kladného hospodářského výsledku v posledních třech účetních obdobích následující. "Jako minimální úroveň ekonomického kvalifikačního předpokladu zadavatel požadoval dosažení kladného hospodářského výsledku uchazeče pouze jedenkrát v uplynulých třech letech. Lze z toho dovodit, že zadavatel předpokládá investice uchazečů do infrastruktury a s tím spojené odpisy. Zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky klade důraz na to, aby se plnění v případě přidělení veřejné zakázky skutečně bez problémů realizovalo, proto má uchazeč zadavateli prokázat, že jeho ekonomická stabilita je pro realizaci veřejné zakázky dostatečná, a že je také dostatečně zajištěna. Ve vztahu ke konkrétnímu případu lze konstatovat, že zadavateli bylo obecně známo, že s ohledem na předmět veřejné zakázky je okruh dodavatelů omezen, a že je postavení společnosti O2 s ohledem na skutečnost, že měla v nedávné minulosti monopolní postavení na trhu, specifické. Současně je však nutno připustit, že požadavek zadavatele na ekonomicky zdravě fungující společnost je oprávněný s ohledem na význam činnosti zadavatele pro řešení krizových situací a živelných událostí. Řádnou realizaci veřejné zakázky může zajistit pouze způsobilý (tzn. kvalifikovaný) dodavatel, který zadavateli prokáže svou ekonomickou a technickou stabilitu a schopnost udržení se na trhu. O své způsobilosti plnit veřejnou zakázku musí dodavatel zadavatele přesvědčit prokázáním kvalifikace tak, aby zadavatel získal jistotu, že plnění bude poskytnuto skutečně způsobilým dodavatelem. Podnikatelský subjekt vykazující dlouhodobě finanční ztrátu se může ocitnout v platební neschopnosti a potýkat se s existenčními problémy. Z uvedených důvodů Úřad dospěl k závěru, že takto stanovený požadavek na prokázání ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu lze připustit."   Rozhodnutí č.j. R131/2008/02-25101/2008/310-Ku ze dne 10.12.200823.  V citovaném druhostupňovém rozhodnutí předseda Úřadu potvrdil rozhodnutí  č.j. S255/2007/VZ-08090/2008/540/Zaj ze dne 4.6.2008, ve kterém mj. konstatoval, že požadavek na doložení alespoň jednoho kladného hospodářského výsledku v posledních třech účetních obdobích neshledává jako nepřiměřený nebo v rozporu se zákonem. Ukazatel zisku podniku má obecně vypovídací schopnost jako souhrnný hodnotový ukazatel používaný při posuzování výkonnosti společnosti. K prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů umožňuje zákon veřejnému zadavateli požadovat předložení poslední zpracovaní rozvahy nebo její části, a to ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 55 odst. 1 zákona. Tento kvalifikační předpoklad byl posouzen s přihlédnutím k předloženému vyjádření katedry podnikové ekonomie, podnikohospodářské fakulty, Vysoké školy ekonomické, především pak na podkladě správního uvážení Úřadu.  Rozsudek č.j. 62 Ca 10/2009 ze dne 12.8.201024.  V předmětném rozhodnutí se Krajský soud v Brně zabýval mj. otázkou stanovení ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu "alespoň jeden kladný hospodářský výsledek dodavatele v posledních třech účetních obdobích". Soud dospěl k závěru, že: cit. "Úřad se zaměřil na posouzení toho, zda zisk má obecnou vypovídací hodnotu (tu dovodil, že tuto vypovídací hodnotu má), a dále na posouzení argumentu zadavatele, proč uvedený kvalifikační předpoklad požadoval (tu přijal argument zadavatele, že tomu tak bylo proto, aby se plnění v případě přidělení veřejné zakázky skutečně bez problémů realizovalo). To sice jsou skutečnosti, které mohly mít význam v rámci celkového posouzení věci Úřadem, nicméně toliko z těchto skutečností nemohl podle zdejšího soudu Úřad závěr o důvodnosti (oprávněnosti) uvedeného kvalifikačního předpokladu opřít. Za podstatné totiž Krajský soud v Brně považuje právě to, co v žalobě uvádí žalobce, totiž to, co požadavek na prokázání splnění uvedeného kvalifikačního předpokladu ve skutečnosti způsobil. Zadavatel je totiž při stanovování obsahové náplně jednotlivých požadavků na prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů kromě § 55 zákona vázán pravidlem, podle něhož nesmí porušit zásady podávané z § 6 zákona, mimo jiné i zásadu nediskriminace (zásadu zákazu diskriminace). Přestože soudy v minulosti konstantně judikovaly nejčastější formu porušení zákazu diskriminace, která je naplněna tehdy, pokud zadavatel postupuje jinak vůči jednotlivci než vůči celku (rozsudky zdejšího soudu v právních věcech sp. zn. 62 Ca 17/2006 ze dne 4.10.2006, 62 Ca 12/2006 ze dne 17.10.2006, 31 Ca 166/2005 ze dne 14.5.2007 apod.), za skrytou formu nepřípustné diskriminace je třeba podle novější judikatury považovat též takový postup, pokud zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením takových kvalifikačních předpokladů, kdy požadovaná úroveň ekonomické a finanční způsobilosti je zjevně nepřiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a náročnosti konkrétní veřejné zakázky, přitom je zřejmé, že ji mohou splnit toliko někteří z dodavatelů (potenciálních uchazečů), jež by jinak byli k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými. …I kdyby totiž zadavatele ke stanovení tohoto kvalifikačního předpokladu vedly na první pohled dobře hájitelné důvody, neznamená to, že by takový postup nemohl vykazovat prvky skryté diskriminace ve vztahu k jiným dodavatelům než k žalobcem i Úřadem zmiňovanému dodavateli O2. Jestliže si zadávací dokumentaci vyzvedlo dvanáct dodavatelů, pak je zapotřebí zabývat se otázkou, kolik z těchto dodavatelů nabídku při splnění uvedeného ekonomického a finančního předpokladu podalo, tedy kdo z dodavatelů se za konkrétních podmínek vůbec mohl o veřejnou zakázku ucházet."  Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1Afs 20/2008 ze dne 5.6.200825.  V rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Afs 20/2008 ze dne 5.6.2008, je v bodě IV/b uvedeno, že "…diskriminační je i taková podmínka, která je sice nastavena pro všechny uchazeče stejně, ale která je nepřiměřená povaze a složitosti veřejné zakázky, je-li schopná omezit okruh potenciálních dodavatelů". Z uvedeného rozsudku vyplývá, že skrytou formu nepřípustné diskriminace v zadávacích řízeních je takový postup zadavatele, který znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením takových kvalifikačních předpokladů, kdy požadovaná úroveň kvalifikačních předpokladů je zjevně nepřiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, přičemž je zřejmé, že je mohou splnit pouze a jenom někteří z dodavatelů, jež by jinak byli k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými. "Je třeba znovu zmínit význam ustanovení § 6 zákona ve vztahu ke stanovení kvalifikačních předpokladů. Toto ustanovení směřuje zejména k hlavnímu cíli samotného zákona, kterým je zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. Zákon tohoto cíle dosahuje především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy, jejichž plnění je hrazeno z veřejných prostředků, byly uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. K zajištění konkurence mezi dodavateli slouží zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zásada zákazu diskriminace se použije i v oblasti stanovení kvalifikace uchazečů. Na druhou stranu je nepochybné, že omezení zákazu diskriminace podle § 6 zákona jen na takto definovanou zjevnou diskriminaci by v podstatě vytvořilo jednoduchou cestu jak zákaz diskriminace v oblasti veřejných zakázek obejít. I v případě kvalifikačních předpokladů nastavených zdánlivě stejně pro všechny dodavatele může nastat situace, že zvýhodňují některé z nich." Z uvedeného tedy plyne, že smysl a cíl zákazu diskriminace zahrnuje jednak zákaz diskriminace zjevné, tedy odlišného zacházení s jednotlivcem ve srovnání s celkem, jednak též zákaz diskriminace skryté, pokud tato vede v podstatě k obdobným právem zakázaným důsledkům v oblasti práva veřejných zakázek tedy narušování hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. 26.  Jak uvádí zadavatel ve svém vyjádření kvalifikační dokumentaci si vyzvedlo 21 dodavatelů. Žádost o účast podalo 7 dodavatelů, přičemž z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 4.10.2010 vyplývá, že společnost NETPROSYS, s. r. o., neprokázala splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) zákona tím, že předložila pojistnou smlouvu pouze v neověřené kopii, nikoli v originále nebo v úředně ověřené kopii. Společnost IT Solutions and Services, s. r. o., neprokázala splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 1 zákona tím, že nepředložila potvrzení pojišťovny nebo čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce, že pojistné podmínky zakazují zájemci předložit pojistnou smlouvu třetím osobám, jak požadoval zadavatel v článku 2.4.1 kvalifikační dokumentace, a zároveň nepředložila výkaz zisků a ztrát za dotčená poslední tři účetní období, tj. za období od 1.10.-30.9. za rok 2006/2007, 200/2008, 2008/2009, jak požadoval zadavatel v článku 2.4.2 kvalifikační dokumentace, nepředložila žádný doklad o ověření výkazů zisků a ztrát za poslední tři účetní období, resp. účetních závěrek, auditorem, jak požadoval zadavatel v článku 2.4.2 kvalifikační dokumentace, ačkoliv z elektronické Sbírky listin Obchodního rejstříku vyplývá, že zájemce má povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem. Společnost NextiraOne Czech s. r. o., neprokázala splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona tím, že nepředložila žádný doklad o ověření výkazů zisků a ztrát za poslední tři účetní období, resp. účetních závěrek, auditorem, jak požadoval zadavatel v článku 2.4.2 kvalifikační dokumentace, ačkoli z elektronické Sbírky listin Obchodního rejstříku vyplývá, že zájemce má povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem. Společnost T-Systems Czech Republic a. s., mj. neprokázala splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona tím, že nepředložila výkaz zisků a ztrát za první ze tří posledních účetních období, tj. za rok 2007, jak požadoval zadavatel v článku 2.4.2 kvalifikační dokumentace. Jmenovaná společnost rovněž nepředložila žádný doklad o ověření výkazů zisků a ztrát za poslední tři účetní období, resp. účetních závěrek, auditorem, jak požadoval zadavatel v článku 2.4.2 kvalifikační dokumentace, ačkoli z elektronické Sbírky listin Obchodního rejstříku vyplývá, že zájemce má povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem. Kvalifikační komise navrhla zadavateli vyzvat všechny zájemce, kteří nesplnili kvalifikaci podle ustanovení § 59 odst. 4 zákona k doplnění dalších podkladů a informací k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.27.  V souvislosti s vymezením jednotlivých kvalifikačních předpokladů je nezbytné uvést, že zadavatel volí jednotlivá konkrétní kvalifikační kritéria podle předmětu veřejné zakázky, kterými vymezuje úroveň způsobilosti dodavatele splnit předmět veřejné zakázky. Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů musí mít přímou souvislost s předmětem veřejné zakázky a musí vyjadřovat objektivně odůvodnitelné požadavky na způsobilost uchazečů k jejímu plnění. Stanovení nepřiměřených požadavků na způsobilost uchazečů by nepřípustně omezilo okruh potencionálních dodavatelů a znemožnilo jim zúčastnit se zadávacího řízení. Zadavatel může vymezit minimální úroveň ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů pouze takovým způsobem, aby byla přiměřená a odpovídala druhu, rozsahu a složitosti konkrétního předmětu veřejné zakázky. Zadavatel má s jejich pomocí ověřit způsobilost dodavatele provést veřejnou zakázku, nikoliv vytvářet neodůvodněné překážky pro účast dodavatele v zadávacím řízení.  Z hlediska posouzení oprávněnosti stanovení kladného hospodářského výsledku za poslední tři ukončená účetní období ve vztahu k realizaci veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou servisní služby spočívající zejména v servisní činnosti dle požadavků zadavatele, zejména provádění servisních zásahů nebo servisních opatření na zařízeních a sítích ČEPRO, a. s., v konfiguraci a systémové podpoře střediskových LAN, WAN, firewall a datových sítí a zabezpečení nepřetržité hot-line pohotovosti pro ohlašování požadavků ČEPRO, a. s., je rozhodná souvislost požadovaného kladného hospodářského výsledku s předmětem šetřené veřejné zakázky, zejména s jejím charakterem a typem požadovaných servisních služeb. Svým požadavkem na kladný hospodářský výsledek za poslední tři ukončená účetní období zadavatel vyjadřuje svůj požadavek na ekonomickou stabilitu dodavatelů, kteří budou schopni plnit předmět veřejné zakázky po celou dobu platnosti smlouvu, avšak musí tak učinit s ohledem na rozsah a druh činností stanovený předmětem veřejné zakázky. 28.  S ohledem na výše uvedené, Úřad uvádí, že považoval za nezbytné uvést to nejpodstatnější z výše uvedených rozhodnutí a rozsudků, neboť navrhovatel i zadavatel ve svém návrhu a vyjádřeních odkazovali právě na rozhodovací praxi Úřadu a soudní judikaturu. Z výše cit. rozhodnutí a rozsudků nevyplývá, že by kladný hospodářský výsledek jakožto ukazatel zisku podniku rozporoval Krajský soud v Brně nebo Nejvyšší správní soud s ohledem na jeho obecně vypovídací schopnost jako souhrnného hodnotového ukazatele používaného při posuzování výkonnosti společnosti. Avšak v citovaných rozhodnutích a rozsudcích  ekonomický a finanční předpoklad – kladný hospodářský výsledek v posledních třech ukončených účetních obdobích – nebyl řešen. Z výše citovaného rozsudku Krajského soudu v Brně 62 Ca 10/2009 ze dne 12.8.2010 vyplývá, že podstatné je zejména to, co požadavek na prokázání splnění kvalifikačního předpokladu "alespoň jeden kladný hospodářský výsledek v posledních třech účetních obdobích", ve skutečnosti způsobil. Krajský soud mj. uvedl, že není namístě zpochybňovat důvody, které zadavatele k volbě konkrétního ekonomického a finančního předpokladu vedly (tj. aby se plnění v případě přidělení veřejné zakázky skutečně bez problémů realizovalo), ani význam ukazatele zisku z pohledu obecné bonity dodavatele. Krajský soud v Brně nekonstatoval, že by požadavek na kladný hospodářský výsledek byl kvalifikačním kritériem, které by bylo v rozporu se zákonem. Avšak v této souvislosti Úřad uvádí, že je třeba vždy při stanovení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů přihlédnout ke konkrétní veřejné zakázce, zda-li takto nastavený požadavek není diskriminační. Úřad při posuzování tohoto požadavku zadavatele vycházel z odůvodnění výše cit. rozsudku Krajského soudu v Brně, a to zejména ze skutečnosti, že žádost o účast podalo 7 zájemců, a přestože 3 z nich nesplnili ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle požadavků stanovených v kvalifikační dokumentaci, kvalifikační komise navrhla zadavateli vyzvat zájemce podle ustanovení § 59 odst. 4 zákona k doplnění dalších dodatečných dokladů a informací k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Dále Úřad uvádí, že požádal ostatní dodavatele, kteří si vyzvedli kvalifikační dokumentaci, avšak nepodali žádost o účast o sdělení, zda splňují ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad – kladný hospodářský výsledek za poslední tři ukončená účetní období. Na žádost reagovalo 11 dodavatelů, z nichž 4 požadovaný kvalifikační předpoklad nesplnili, 1 dodavatel odmítl poskytnout požadované informace a 6 dodavatelů požadavek na kladný hospodářský výsledek za poslední tři ukončená účetní období splnilo. Z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 4.10.2011 je zřejmé, že tři zájemci o účast splnili všechny kvalifikační předpoklady. Čtyři dodavatele navrhla kvalifikační komise vyzvat k doplnění dalších dodatečných dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.  S ohledem na prohlášení 6 dodavatelů, že splnili požadovaný ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad – kladný hospodářský výsledek za poslední tři ukončená účetní období s tím, že 3 zájemci o účast v užším řízení prokázali splnění kvalifikace v plném rozsahu, lze konstatovat, že existovalo minimálně 9 dodavatelů, kteří požadovaný ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad splňují, tudíž nelze konstatovat, že by zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace, a to ani diskriminace skryté. Navíc pokud by další 3 dodavatelé, kteří podali žádost o účast v užším řízení, splnili ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad – kladný hospodářský výsledek za poslední tři ukončená účetní období, potom by existovalo celkem 12 dodavatelů, kteří splňují předmětnou kvalifikaci. Úřad však zdůrazňuje, že závěr ohledně vymezení úrovně šetřeného ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu, nelze aplikovat automaticky na jiné zadávací řízení s jiným předmětem plnění. 29.  Úřad dále uvádí, že zadavatel jako druh zadávacího řízení zvolil užší řízení podle ustanovení  § 28 zákona, ve kterém stanovil předpokládaný počet zájemců – pět a v oddílu IV. Oznámení o zakázce v informačním systému o veřejných zakázkách, uvedl kritéria pro omezení počtu zájemců, kteří prokázali kvalifikaci. Z uvedeného tedy vyplývá, že v tomto případě se zadávacího řízení zúčastnilo 7 zájemců, kteří podali žádost o účast, a jestliže všichni zájemci splní stanovené kvalifikační předpoklady, zadavatel na základě předem stanovených kritérií omezí počet zájemců na 5, tudíž lze hovořit o zachování hospodářské soutěže, která je základním předpokladem účelného vynakládání finančních prostředků z veřejných rozpočtů. 30.  Pro úplnost Úřad uvádí, že podle čl. II odst. 1 zákona č. 179/2010 Sb., který se mění zákon  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Dále Úřad uvádí, že podle čl. II odst. 2 cit. zákona č. 179/2010 Sb., v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.31.  Součástí rozhodnutí Úřadu podle § 119 zákona je též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Podle § 1 vyhlášky 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen uhradit náklady řízení o přezkoumání úkonů zadavatele paušální částkou v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele. Protože Úřad návrh zamítl, nevznikla zadavateli ani povinnost hradit náklady řízení.PoučeníProti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítkaMgr. Kamil RudoleckýmístopředsedaObdrží:1.  JUDr. Petr Jonáš, advokát, partner advokátní kanceláře Žižka & Partners, Na Příkopě 15,  140 00 Praha 2.  PERFECTED s. r. o., Hybešova 726/42,  602 00 BrnoVypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9161
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 301 004 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy