Rozhodnutí UOHS 9267


Číslo jednací ÚOHS-S188/2011/VZ-16806/2011/530/JNe
Instance I.
Věc
Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice
Účastníci Město Strakonice
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 19.11.2011
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9267.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S188/2011/VZ-16806/2011/530/JNeV Brně dne: 26. října 2011Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne23. 5. 2011 na návrh ze dne 20. 5. 2011, jehož účastníky jsou·  zadavatel – Město Strakonice, IČ 00251810, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, jehož jménem jedná Ing. Pavel Vondrys, starosta města,·  navrhovatel – MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., IČ 26385759, se sídlem V Úhlu 37/11,   321 00 Plzeň - Litice, za niž jedná Michal Fictum, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 10. 5. 2011 JUDr. Andreou Rečkovou, advokátkou, se sídlem Malá 6, 301 00 Plzeň,ve věci přezkoumání úkonů jmenovaného zadavatele ve veřejné zakázce „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo  v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 28. 2. 2011 pod ev. č. 60056688, vydává totousnesení:I.Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – společnost MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., IČ 26385759, se sídlem V Úhlu 37/11,  321 00 Plzeň - Litice, vzal svůj návrh ze dne  20. 5.  2011 zpět. II.Řízení o rozkladu ze dne 17. 10. 2011, podaném navrhovatelem – společnost MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., IČ 26385759, se sídlem V Úhlu 37/11,  321 00 Plzeň - Litice, se podle  § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal důvod k zastavení řízení uvedený  v § 66 odst. 1 písm. a) citovaného zákona. Odůvodnění1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 23. 5. 2011 návrh společnosti MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., IČ 26385759, se sídlem V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň - Litice, za niž jedná Michal Fictum, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 10. 5. 2011 JUDr. Andreou Rečkovou, advokátkou, se sídlem Malá 6, 301 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“), ze dne 20. 5. 2011 na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Město Strakonice, IČ 00251810, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, jehož jménem jedná Ing. Pavel Vondrys, starosta města (dále jen „zadavatel“), ve věci veřejné zakázky „Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice“ zadávané   v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne  28. 2. 2011 pod ev. č. 60056688 (dále jen „veřejná zakázka“).2.  Z předložené dokumentace veřejné zakázky vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 13 nabídek. Z protokolu o hodnocení nabídek ze dne 31. 3. 2011 vyplývá, že navrhovatel neprokázal splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů a dále neposkytl jistotu po celou dobu zadávací lhůty. Dne 19. 4. 2011 zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. 3.  Proti rozhodnutí o vyloučení podal navrhovatel námitky, které zadavatel obdržel dne  5. 5. 2011. Po jejich přezkoumání rozhodnutím ze dne 12. 5. 2011 zadavatel námitkám nevyhověl, a protože se navrhovatel neztotožnil s rozhodnutím zadavatele o námitkách, podal dopisem ze dne 20. 5. 2011 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu.4.  Dnem 23. 5. 2011, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.5.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou·  zadavatel,·  navrhovatel.6.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S188/2011/VZ-8998/2011/530/JNe ze dne 2. 6. 2011. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S188/2011/VZ-8999/2011/530/JNe ze dne 2. 6. 2011 účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.7.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S188/2011/VZ-9033/2011/530/JNe ze dne 2. 6. 2011 Úřad zamítl návrh navrhovatele na uložení předběžného opatření, které mělo spočívat v nařízení zákazu zadavateli uzavřít smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky.8.  Dne 30. 9. 2011 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S188/2011/VZ-13489/2011/530/JNe, kterým podle § 118 odst. 4 písm. a) zákona návrh na zahájení správního řízení zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona.9.  Dne 17. 10. 2011 obdržel Úřad od navrhovatele rozklad proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S188/2011/VZ-13489/2011/530/JNe ze dne 30. 9. 2011.10.  Dne 20. 10. 2011 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 19. 10. 2011, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení.11.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.12.  Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu.13.  Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo  v   § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.14.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.15.  Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl rovněž o zastavení řízení o rozkladu ze dne 17. 10. 2011, jak se uvádí ve výroku II. tohoto usnesení.PoučeníProti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.JUDr. Eva Kubišová    otisk úředního razítkamístopředsedkyněObdrží:Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice  JUDr. Andrea Rečková, advokátka, Malá 6, 301 00 PlzeňVypraveno dne :viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9267
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 525 lidí darovalo 1 451 918 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy