Rozhodnutí UOHS 9359


Číslo jednací ÚOHS-S281/2011/KS-12847/2011/840/LB
Instance I.
Věc
Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s. / Mlékárna Hlinsko, s.r.o. - činnost v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s.
Mlékárna Hlinsko, s.r.o.
Typ řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Spojování soutěžitelů (fúze)
Nabytí právní moci 01.09.2011
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9359.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S281/2011/KS-12847/2011/840/LBř  V Brně dne: 17. 8. 2011Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S281/2011/KS, zahájeném dne 15. 7. 2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává totorozhodnutí:Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, a Mlékárna Hlinsko, s.r.o., se sídlem Hlinsko, Kouty 53, IČ: 48169188, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě „Rámcové smlouvy pro převod obchodního podílu ve společnosti Mlékárna Hlinsko, s.r.o.“, uzavřené dne …(obchodní tajemství)… mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., jako budoucím kupujícím, a …(obchodní tajemství)…, jako budoucí prodávající, v jejímž důsledku má společnost AGROFERT HOLDING, a.s. získat …(obchodní tajemství)…% obchodní podíl ve společnosti Mlékárna Hlinsko, s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,povoluje.Odůvodnění1.  Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů. 2.  Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 30/2011 ze dne 27. 7. 2011. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.I. Notifikační podmínky3.  K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě „Rámcové smlouvy pro převod obchodního podílu ve společnosti Mlékárna Hlinsko, s.r.o.“, která byla uzavřena dne …(obchodní tajemství)… mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále jen „AGROFERT HOLDING“), jako budoucím kupujícím, a …(obchodní tajemství)…, jako budoucí prodávající. V důsledku uvedené smlouvy má společnost AGROFERT HOLDING získat …(obchodní tajemství)…% obchodní podíl ve společnosti Mlékárna Hlinsko, s.r.o., se sídlem Hlinsko, Kouty 53, IČ: 48169188 (dále jen „Mlékárna Hlinsko“). Nabytím …(obchodní tajemství)…% obchodního podílu ve společnosti Mlékárna Hlinsko získá společnost AGROFERT HOLDING možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost této společnosti, a tedy i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat. 4.  Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. 5.  Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů6.  Společnost AGROFERT je holdingovou společností podnikatelského uskupení AGROFERT (dále též „skupina AGROFERT“), která prostřednictvím majetkových účastí sdružuje výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu. Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan Ing. Andrej Babiš, který tuto společnost kontroluje.7.  Ze společností náležejících do skupiny AGROFERT působí většina společností v sektoru zemědělství. Jedná se o společnosti typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup) či ACHP (agrochemické podniky), které se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a rovněž poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich uskladnění a ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývá výkrmem drůbeže či prasat. Obchod v rámci zemědělské větve holdingu je realizován zejména v oblasti zemědělských komodit, a to především obilí, olejnin, v omezené míře luštěnin a ostatních rostlinných komodit. Rovněž tato skupina obchoduje s osivy, popřípadě s komponenty do krmných směsí. Podniky ACHP se zabývají především obchodem s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin.8.  V rámci majetkové struktury skupiny AGROFERT působí mimo jiné též potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, a.s.,[1] Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., KMOTR – Masna Kroměříž a.s., Procházka Holding, a.s. a Animalco a.s., které se zabývají porážkou, zpracováním a prodejem (maloobchodním i velkoobchodním) vepřového, hovězího a drůbežího masa a výrobou a prodejem masných výrobků, uzenin, konzerv a souvisejících služeb, a společnost Vodňanská drůbež, s.r.o.,[2]  která působí v oblasti výroby, zpracování a prodeje (maloobchodního i velkoobchodního) drůbežího masa.9.  Od roku 2004 působí skupina AGROFERT rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu prostřednictvím své majetkové účasti ve společnosti PENAM, a.s. a od roku 2008 působí skupina AGROFERT též v oblasti zpracování mléka a výroby mléčných výrobků, a to prostřednictvím společnosti OLMA, a.s., se sídlem Olomouc, Pavelkova 18, IČ: 47675730 (dále jen „OLMA“). 10.  Svým působením pokrývají zemědělské a potravinářské společnosti území celé České republiky, některé působí v menší míře též v zahraničí, zejména ve Slovenské republice a Spolkové republice Německo.  11.  Skupina AGROFERT působí rovněž v oblasti chemického průmyslu, a to jak v oblasti anorganické, tak organické chemie, zejména prostřednictvím majetkových účastí ve společnostech DEZA a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., Fatra, a.s., dále pak slovenské společnosti Duslo, a.s. a rovněž německé společnosti SKW Stickstoffwerkepiesteritz GmbH.  12.  Skupina AGROFERT dále prostřednictvím společnosti AGROTEC a.s. působí v oblasti prodeje zemědělské techniky. 13.  Součástí skupiny AGROFERT jsou rovněž subjekty zabývající se prodejem a zpracováním surového dříví, produkcí řeziva a prodejem sypaných materiálů (štěpka, piliny) a poskytování komplexních lesnických služeb.[3] 14.  V oblasti zpracování mléka a produkce mléčných výrobků je skupina AGROFERT v České republice činná prostřednictvím společností OLMA a její dceřiné společnosti OLMAMILK s.r.o., se sídlem Olomouc, Pavelkova 597/18, IČ: 27589129 (dále jen „OLMAMILK“). [4]15.  Společnost OLMA se zabývá 1/ výkupem syrového kravského mléka, 2/ zpracováním mléka a 3/ výrobou a prodejem čerstvých mléčných výrobků a 4/ sušených mléčných výrobků. 16.  Výrobní sortiment společnosti OLMA zahrnuje následující kategorie výrobků: a) konzumní mléko čerstvé a trvanlivé (vyrobené tepelným ošetřením – UHT), b) máslo a tuky, c) smetana, d) sušené mléko, e) kysané mléčné výrobky a jogurty, a f) mléčné dezerty.  17.  Společnost OLMA zpracovává na území České republiky syrové kravské mléko a vyrábí mléčné produkty ve svých dvou výrobních závodech, které se nacházejí v Olomouci a v Zábřehu.18.  Společnost OLMA dodává své mléčné produkty na trh jednak prostřednictvím maloobchodního distribučního kanálu (představovaného zejména velkými maloobchodními potravinářskými řetězci), jednak prostřednictvím distribučního kanálu gastro/HORECA (hotely, restaurace, kavárny). 19.  Nabývaná společnost Mlékárna Hlinsko rovněž působí v oblasti zpracování mléka a produkce mléčných výrobků, když se zabývá 1/ výkupem syrového kravského mléka, 2/ zpracováním mléka a 3/ výrobou a prodejem čerstvých mléčných výrobků a 4/ výrobou a prodejem sušených mléčných výrobků. 20.  Výrobní činnost společnosti Mlékárna Hlinsko se zaměřuje na trvanlivé mléčné výrobky, které jsou ošetřeny metodou UHT. Jedná se například o trvanlivá ochucená a neochucená mléka a trvanlivé smetany, zahuštěné slazené mléko (balené v tubách, plechovkách a boxech) a nezahuštěné slazené mléko (balené v plechovkách a krabičkách); dále společnost Mlékárna Hlinsko vyrábí sušené plnotučné a odstředěné mléko, máslo, smetanu a ochucené mléko. Výrobní sortiment společnosti Mlékárna Hlinsko tak lze shrnout do následujících kategorií: a) konzumní mléko trvanlivé (vyrobené tepelným ošetřením – UHT), b) máslo, c) smetana, d) sušené mléko, e) zahuštěné mléko a f) ochucené mléko.  21.  Společnost Mlékárna Hlinsko zpracovává na území České republiky syrové kravské mléko a vyrábí mléčné produkty ve svém jediném výrobním závodu, který se nachází v Hlinsku v Čechách.22.  Společnost Mlékárna Hlinsko dodává své mléčné produkty na trh jednak prostřednictvím maloobchodního distribučního kanálu (představovaného zejména velkými maloobchodními potravinářskými řetězci), jednak prostřednictvím distribučního kanálu gastro/HORECA (hotely, restaurace, kavárny). 23.  Společnost Mlékárna Hlinsko nekontroluje žádné subjekty.III. Dopady spojení24.  Za účelem zjištění toho, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. 25.  Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. 26.  Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že skupina AGROFERT i společnost Mlékárna Hlinsko působí na území České republiky v oblasti výkupu a zpracování mléka a produkce mléčných výrobků, přičemž jejich aktivity se horizontálně překrývají v oblastech a) výkupu syrového kravského mléka, b) výroby a prodeje konzumního mléka, c) výroby a prodeje másla, d) výroby a prodeje (konzumní) smetany, a d) výroby a prodeje sušeného mléka (sušených mléčných výrobků). Kromě toho skupina v důsledku předmětného spojení soutěžitelů vstoupí do oblastí výroby a prodeje (i) zahuštěného mléka a (ii) ochuceného mléka, v nichž ze spojujících se soutěžitelů působí před spojením pouze nabývaná společnost Mlékárna Hlinsko.Vymezení relevantního trhuVýkup syrového kravského mléka27.  Syrové kravské mléko je mléko, které neprošlo tepelnou úpravou a podléhá rychlé zkáze. Je produkováno zemědělskými prvovýrobci (ve skupině AGROFERT jsou přítomni i tito zemědělští prvovýrobci – producenti), od nichž je vykupováno (ve skupině AGROFERT je výkupcem syrového mléka společnost OLMA a OLMAMILK; nabývaná společnost Mlékárna Hlinsko je pouze výkupcem syrového kravského mléka). Syrové kravské mléko je následně skladováno v kontejnerech na toto mléko, kde dochází k jeho chlazení (teplota je snižována z 37° C na 4° C), a poté je syrové kravské mléko přepravováno do zpracovatelských kapacit, kde se před jeho zpracováním (a výrobou mléčných produktů) skladuje maximálně po dobu 36 hodin.  28.  Z pohledu věcného je výkup syrového kravského mléka považován za samostatný relevantní trh odlišný od navazujících činností (výroby mléka a mléčných produktů).[5]29.  Protože však posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v této oblasti, nebylo nezbytné pro účely tohoto správního řízení vymezit relevantní trh pro oblast výkupu syrového kravského mléka. 30.  Z pohledu geografického byly zjištěny tyto skutečnosti. V praxi Úřadu[6] i Evropské komise[7] je geografický trh pro oblast výkupu syrového kravského mléka považován za národní. Důvody tohoto vymezení jsou spatřovány například v tom, že ekonomická výhodnost přepravy syrového mléka není dána pouze vzdáleností, na kterou se syrové mléko obvykle přepravuje (od jeho producenta do zpracovatelských kapacit tato vzdálenost obvykle činí 40 až 50 km), ale i dalšími faktory (například velké zpracovatelské kapacity mohou náklady spojené s výkupem syrového mléka snížit úsporami z rozsahu, stejně tak náklady výkupu mohou být sníženy velikostí farem, z nichž je syrové kravské mléko vykupováno). Dále je takové geografické vymezení relevantního trhu zdůvodňováno tím, že hlavní konkurenti působí po celém území daného státu a stejně tak spojující se soutěžitelé mohou své geografické působení rozšířit na území celého státu. 31.  Lze  však uvažovat i o vymezení geografického trhu územím užším než území celého státu, když v takovém případě by geografický relevantní trh byl tvořen územím působnosti daného výkupce mléka, resp. umístěním konkrétních kapacit na zpracování syrového kravského mléka.[8] Takové užší vymezení by mohlo přicházet v úvahu především tehdy, když by nabyvatel kontroly/navrhovatel i nabývaný soutěžitel působili oba pouze na území  některého z regionů v daném státu. 32.  Protože však posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v oblasti výkupu syrového mléka, nebylo nezbytné pro účely tohoto správního řízení vymezit pro tuto oblast geografický relevantní trh. Úřad posoudil dopady předmětného spojení v oblasti výkupu syrového kravského mléka jak na území celé České republiky, tak na území těch regionů/krajů České republiky, v nichž či v jejichž blízkosti se nachází tři zpracovatelské kapacity (mlékárny) spojujících se soutěžitelů a které tak mohou být výkupní činností spojujících se soutěžitelů ovlivněny. Jedná se o tyto kraje: 1.  Pardubický kraj, 2. Královéhradecký kraj, 3. Olomoucký kraj a 4. Moravskoslezský kraj.Výroba a prodej konzumního mléka33.  Konzumní mléko se člení na konzumní mléko čerstvé a konzumní mléko trvanlivé (UHT). 34.  Konzumní mléko čerstvé se vyrábí mlékárenským ošetřením[9] syrového kravského mléka, kdy je mléko pasterizováno buď krátkodobou úpravou při vyšší teplotě (15 sekund při teplotě nepřevyšující 75 °C), nebo dlouhodobou úpravou při poměrně nízké teplotě (cca 30 minut při teplotě 62 – 65 °C). Takto ošetřené mléko může být v neporušeném obalu skladováno pouze několik dnů (má omezenou trvanlivost). 35.  Konzumní mléko trvanlivé se vyrábí z kravského mléka tepelným ošetřením (metoda tepelného ošetření: ultra heat treatment – UHT): trvanlivé mléko je pasterizováno při teplotě vyšší než 100°C a má trvanlivost až do 90 dnů. 36.  Mezi konzumním mlékem čerstvým a konzumním mlékem trvanlivým tak existují rozdíly  v jejich trvanlivosti a způsobu jejich distribuce (čerstvé mléko se prodává v sáčcích, krabicích  a PET lahvích, zatímco trvanlivé mléko se prodává pouze v krabicích). I přes tyto rozdíly považoval Úřad v dosavadní rozhodovací praxi čerstvé i trvanlivé konzumní mléko za součást téhož věcně relevantního trhu konzumního mléka s odůvodněním, že z pohledu spotřebitele jsou obě kategorie konzumního mléka zaměnitelné díky shodnému zamýšlenému způsobu použití.[10] Naproti tomu, s ohledem na rozdíly trvanlivosti mléčných výrobků, může být při vymezování relevantního trhu rozlišováno mezi čerstvými mléčnými výrobky (tedy i čerstvého konzumního mléka) a trvanlivými mléčnými výrobky (mezi které patří i trvanlivé konzumní mléko).[11] K tomu přistupuje skutečnost, že nabývaná společnost Mlékárna Hlinsko se zaměřuje pouze na segment konzumního mléka trvanlivého.   37.  Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definicí věcného relevantního trhu pro oblast konzumního mléka, ponechal Úřad vymezení věcného relevantního trhu pro tuto oblast otevřené (a posoudil dopady spojení jak na trh zahrnující konzumní mléko čerstvé i trvanlivé, tak na samotné trhy konzumního mléka čerstvého i konzumního mléka trvanlivého). 38.  Geografické vymezení relevantního trhu konzumního mléka by pak mohlo být dáno buď územím České republiky,[12] nebo územím širším pro segment trvanlivého konzumního mléka a území České republiky pro segment čerstvého konzumního mléka. [13] I geografická definice relevantního trhu pro oblast konzumního mléka však daném případě mohla být rovněž ponechána otevřená. Výroba a prodej másla39.  Máslo je produkt náležící mezi mléčné tuky. Mléčné tuky jsou výrobky v podobě emulze vody v oleji vyráběné pouze z mléka či mléčných výrobků, v nichž tuk představuje významnou složku, mohou však být přidávány další složky potřebné k jejich výrobě, přičemž tyto složky nenahrazují žádnou mléčnou složku. Máslo se vyrábí z mléka nebo smetany a je směsí mléčného tuku, vodního roztoku, malého množství laktózy, kyseliny mléčné, rozpustných a nerozpustných minerálních látek a kaseinu. Klasické máslo obsahuje minimálně 80 % mléčného tuku, zbytek pak tvoří voda a mléčná sušina.  40.  Máslo je z pohledu věcného považováno za produkt odlišný od rostlinných tuků[14] a dalších mléčných výrobků, a může tak tvořit samostatný věcně relevantní trh. 41.  Geografický relevantní trh pro máslo je představován přinejmenším územím celé České republiky. 42.  Předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže v oblasti másla, Úřad proto ponechal vymezení věcného i geografického relevantního trhu pro tuto oblast otevřené.Výroba a prodej konzumní smetany43.  Konzumní smetana je tepelně ošetřená smetana vyrobená odstředěním syrového kravského mléka nebo tepelně ošetřeného kravského mléka. Konzumní smetana je buď smetana sladká, nebo smetana zakysaná. Smetana je přitom koncentrovanou emulzí mléčného tuku v mléčné plazmě (tedy mléko obohacené o tuk). Z pohledu věcného může být konzumní smetana považována za produkt odlišný od ostatních mléčných výrobků, a tvořit tak samostatný věcný relevantní trh. 44.  Geograficky by trh konzumní smetany mohl být vymezen minimálně územím České republiky, protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic relevantních trhů pro oblast konzumní smetany, ponechal Úřad vymezení věcného i geografického relevantního trhu pro tuto oblast otevřené.Výroba a prodej sušeného mléka 45.  Sušené mléčné výrobky, které jsou převážně určeny k dalšímu zpracování, se z pohledu věcného odlišují od čerstvých mléčných výrobků, které jsou určeny k přímé spotřebě.[15] V rámci segmentu sušených mléčných výrobků pak mohou být rozlišovány jednotlivé sušené mléčné výrobky, mezi které patří i sušené mléko. Sušené mléko by tak z pohledu věcného mohlo představovat samostatný relevantní trh.   46.  Geograficky by trh sušeného mléka mohl být s ohledem na objem přeshraničního obchodu mezi jednotlivými členskými státy EU vymezen územím širším než České republika, a to například územím střední Evropy (území zahrnující přinejmenším Českou republiku, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko), či dokonce územím celého Evropského hospodářského prostoru.[16]47.  Protože však posuzované spojení nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže ani v oblasti sušeného mléka, ponechal Úřad vymezení věcného i geografického relevantního trhu pro tuto oblast otevřené.Trhy, kde působí pouze nabývaný soutěžitel 48.  Rovněž tak (i) oblast zahuštěného mléka a (ii) oblast ochuceného mléka, v nichž je před spojením činná ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost Mlékárna Hlinsko,  by každá mohly tvořit samostatné věcné relevantní trhy. 49.  Posuzované spojení v těchto oblastech nepovede k překrytí činností spojujících se soutěžitelů, Úřad tak ponechal vymezení relevantního trhu pro tyto oblasti otevřené.Posouzení dopadů spojení50.  V oblasti výkupu syrového kravského mléka dosáhla skupina AGROFERT z celorepublikového hlediska cca [5-15]% podílu a společnost Mlékárna Hlinsko cca [5-15]% podílu, jejich společný tržní podíl v této oblasti v rámci České republiky by tedy nepřesáhl [15-25] %. Z konkurečních soutěžitelů působí v oblasti výkupu syrového kravského mléka např. společnost MADETA a. s., jež dosahuje v rámci České republiky cca [5-15]% tržního podílu, dále společnost Mlékárna PRAGOLAKTOS, a.s. s cca [5-15]% tržním podílem či společnosti Müller Sachsen GmbH, organizační složka a ORRERO a.s., které dosahují cca [5-15]% tržního podílu.  51.  V oblasti výkupu syrového kravského mléka v …(obchodní tajemství)… kraji dosáhla skupina AGROFERT tržní podíl cca [0-5] %, zatímco tržní podíl společnosti Mlékárna Hlinsko činí cca [15-25] %. Po uskutečnění posuzované transakce pak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [15-25] %. Z konkurenčních soutěžitelů působí v oblasti výkupu syrového kravského mléka v …(obchodní tajemství)… kraji např. Mlékárna Pragolaktos, a.s. s cca [15-25]% tržním podílem, dále společnosti MILTRA B s.r.o. s [15-25]% a Müller Sachsen GmbH, organizační složka s cca [5-15]% podílu na předmětném trhu. 52.  Na území krajů …(obchodní tajemství)… působí v oblasti výkupu syrového kravského mléka vždy pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů, takže v jednotlivých krajích nedojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů. V …(obchodní tajemství)… kraji působí v oblasti výkupu syrového kravského mléka pouze nabývaná společnost Mlékárna Hlinsko, která zde za rok 2010 dosáhla tržního podílu cca [0-5] %. Z konkurenčních společností zde působí např. společnosti Mlékárna Pragolaktos, a.s., Müller Sachsen GmbH, organizační složka a BOHEMILK, a.s., jejichž tržní podíly přesahují [15-25] %.  53.  V oblasti výkupu syrového kravského mléka v …(obchodní tajemství)… naopak působí pouze skupina AGROFERT s tržním podílem cca [35-45] %, k jejímž největším konkurentům zde patří např. společnosti ORRERO a.s. s tržním podílem cca [35-45] % a Mlékárna Kunín a.s. s tržním podílem cca [5-15] %. 54.  Rovněž na území …(obchodní tajemství)… kraje působí v oblasti výkupu syrového kravského mléka pouze skupina AGROFERT s tržním podílem cca [15-25] %, přičemž jejím největším konkurentem je společnosti …(obchodní tajemství)… s tržním podílem cca [35-45] %. 55.  Z výše uvedených údajů tedy vyplývá, že v oblasti výkupu syrového kravského mléka, ať již v měřítku celorepublikovém nebo v rámci úžeji vymezených oblastí, se vyskytuje dostatek soutěžitelů se srovnatelným postavením na trhu, jaké bude mít spojením vzniklý subjekt.56.  Pokud jde o výrobu a prodej konzumního mléka v České republice, působí skupina AGROFERT v oblasti čerstvého konzumního mléka, kde dosahuje tržního podílu cca [35-45] %. K jejím největším konkurentům v této oblasti patří společnost MADETA a. s. s tržním podílem cca [15-25] %, a společnosti ALIMPEX FOOD a.s. a Moravia Lacto a.s., jejichž tržní podíly činí cca [5-15] %. Nicméně v této dílčí oblasti by v důsledku uskutečnění předmětného spojení nedošlo k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu, neboť společnost Mlékárna Hlinsko v oblasti výroby a prodeje čerstvého konzumního mléka nepůsobí. 57.  V oblasti výroby a prodeje konzumního mléka trvanlivého v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž skupina AGROFERT dosáhla v roce 2010 tržního podílu cca [0-5] % a společnost Mlékárna Hlinsko cca [5-15] %. Po uskutečnění posuzované transakce pak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [5-15] %. V oblasti výroby a prodeje konzumního mléka trvanlivého v České republice však působí řada dalších významných soutěžitelů – např. Mlékárna Pragolaktos, a.s. s tržním podílem cca [35-45] %, MADETA a. s. s tržním podílem cca [15-25] % či společnost Lactalis KS, s.r.o. s tržním podílem cca [5-15] %. I po uskutečnění předmětného spojení bude tedy v této oblasti působit dostatek společností, jež dosahují vyšších tržních podílů než spojením vzniklý subjekt.  58.  V oblasti výroby a prodeje konzumního mléka bez ohledu na jeho trvanlivost by tržní podíl žádného ze spojujících se soutěžitelů za rok 2010 nepřesáhl [5-15] %, přičemž jejich společný tržní podíl v této oblasti by nepřesáhl [15-25] %. 59.  V oblasti výroby a prodeje másla v České republice za rok 2010 dosahuje skupina AGROFERT tržního podílu cca [0-5] %, zatímco tržní podíl společnosti Mlékárna Hlinsko činí cca [5-15] %. Po uskutečnění posuzované transakce pak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [5-15] %. Z konkurenčních společností dosahuje v této oblasti vyššího tržního podílu společnost ALIMPEX FOOD a.s. s tržním podílem v rozmezí [5-15] %, tržního podílu cca [5-15]% pak dosahuje společnost MADETA a. s. I v této oblasti je tedy dostatečný počet konkurenčních soutěžitelů s postavením srovnatelným, jaké bude dosahovat spojením vzniklý subjekt. 60.  V oblasti výroby a prodeje konzumní smetany v České republice působí zejména skupina AGROFERT, která zde v roce 2010 dosáhla tržního podílu cca [5-15] %, zatímco tržní podíl společnosti Mlékárna Hlinsko v této oblasti nepřesáhl [0-5] %. Po uskutečnění posuzované transakce pak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesáhne [5-15] %. Nejvýznamnějším soutěžitelem v oblasti výroby a prodeje konzumní smetany v České republice je společnost Lactalis CZ, s.r.o., jejíž tržní podíl se pohybuje v rozmezí [25-35]%. Rovněž v této oblasti zůstane tedy soutěžní prostředí zachováno, neboť zde působí další významný subjekt s dostatečně silným tržním postavením. 61.  V rámci České republiky v oblasti sušených mléčných výrobků by tržní podíl skupiny AGROFERT dosahoval cca [15-25] % a Mlékárny Hlinsko cca [5-15] %. Z konkurenčních společností působí v oblasti sušených mléčných výrobků v České republice např. společnosti Moravia Lacto a.s. a ALL-IMPEX a.s. (každá s cca [5-15]% tržním podílem) a dále společnosti MADETA a. s., Eligo a.s. a PRALAC, a.s. (každá s cca [0-5] % tržním podílem). 62.  Jak bylo však uvedeno výše, bylo by možno oblast výroby a prodeje sušeného mléka vymezit s ohledem na přeshraniční obchod šířeji, a to například územím střední Evropy (území zahrnující přinejmenším Českou republiku, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko), kde by tržní podíl skupiny AGROFERT činil cca [5-15] % a společnosti Mlékárna Hlinsko cca [0-5] %, a jejich společný tržní podíl by tedy v tomto případě nepřesáhl [5-15] %, či dokonce územím celého Evropského hospodářského prostoru, kde by tržní podíl skupiny AGROFERT ani společnosti Mlékárna Hlinsko nepřesáhl [0-5] %, přičemž jejich společný tržní podíl by nepřesáhl [0-5] %. 63.  Ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Mlékárna Hlinsko působí v oblasti výroby a prodeje zahuštěného mléka v České republice, kde její tržní podíl dosahuje cca [65-75] %. Nedochází zde však k překrytí činností spojujících se soutěžitelů, a tudíž ani k navýšení tržního podílu v důsledku uskutečnění spojení, neboť žádná ze společností skupiny AGROFERT v předmětné oblasti nepůsobí.64.  Rovněž v oblasti výroby a prodeje ochuceného mléka v České republice nedojde v důsledku uskutečnění předmětné transakce k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů, neboť v této oblasti působí pouze společnost Mlékárna Hlinsko, jež zde dosahuje tržního podílu cca [15-25] %.65.  K významným odběratelům spojujících se soutěžitelů na výše uvedených trzích patří obchodní řetězce, zejm. …(obchodní tajemství)…. Jedná se o maloobchodní řetězce s výraznou hospodářskou a finanční silou. Navýšení hospodářské a finanční síly spojením vzniklého subjektu může být vyváženo hospodářskou a finanční silou maloobchodních řetězců, jakožto nejvýznamnějších odběratelů spojujících se soutěžitelů.  66.  Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na relativně nízký nárůst tržního postavení skupiny AGROFERT ve spojením dotčených oblastech, ve kterých se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá, popř. konglomerátní charakter spojení na dalších trzích, dále s přihlédnutím k tomu, že zůstane zachován dostatečný počet subjektů nabízejících obdobné produkty. 67.  Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.PoučeníProti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.JUDr. Michal Petr, Ph.D.místopředseda Úřadu pověřený řízením Sekce hospodářské soutěžeObdrží:AGROFERT HOLDING, a.s.k rukám JUDr. Miroslavy RybovéPyšelská 2327/2149 00 Praha 4Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  Právní moc: 1. 9. 2011.[1] Dne 1.1.2010 došlo ke sloučení společností uzenářských společností Maso Planá, a.s. a Kostelecké uzeniny, a.s., jakožto nástupnické společnosti. [2] Dne 31.5.2010 došlo k sloučení společností Jihočeská drůbež Mirovice, a.s., PROMT Modřice, a.s., Integral Vrchovina, a.s. a Vodňanská drůbež, s.r.o., jakožto nástupnické společnosti. K 1.5.2010 pak ukončila svou činnost společnost Jihočeská drůbež a.s., jež byla do té doby rovněž součástí skupiny AGROFERT. [3] Jedná se například o společnosti Wotan Forest, a.s., Wotan Forest Service, a.s. či ALFA Plywood, a.s. [4] Společnost OLMA rovněž kontroluje OLMA POLSKA, Sp.z o.o., která vyvíjí obchodní činnost v Polsku. [5] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci S 24/05 Müller Sachsen GmbH/ALIMPEX FOOD/Mlékárna Pragolaktos nebo rozhodnutí Evropské komise M.5046 Friesland Foods/Campina nebo M. 3130 Arla Foods/Express Diaries.[6] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci S 24/05 Müller Sachsen GmbH/ALIMPEX FOOD/Mlékárna Pragolaktos.[7] Viz například rozhodnutí Evropské komise M.5046 Friesland Foods/Campina nebo M. 3130 Arla Foods/Express Diaries.[8] Takové užší vymezení relevantního trhu bylo aplikováno v případě nizozemského soutěžního úřadu č. 1132 Friesland/De Kievit (rozhodnutí ze 7. 7. 1999).[9] Toto ošetření zahrnuje souhrn technologických postupů, mezi které patří čištění, odstřeďování, tepelné ošetření, pasterizace, homogenizace, chlazení a balení.[10] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci S 47/01 Friesland Coberco Dairy Foods Holding/Nutricia Dairy & Drinks Group, či S 24/05 Müller Sachsen GmbH/ALIMPEX FOOD/Mlékárna Pragolaktos.[11] K tomu viz například rozhodnutí Evropské komise M.5046 Friesland Foods/Campina. [12] Jak tomu nasvědčují například rozhodnutí Úřadu ve věci S 47/01 Friesland Coberco Dairy Foods Holding/Nutricia Dairy & Drinks Group, či S 24/05 Müller Sachsen GmbH/ALIMPEX FOOD/Mlékárna Pragolaktos.[13] Takový přístup by odpovídal pojetí Evropské komise. K tomu viz rozhodnutí Evropské komise M.5046 Friesland Foods/Campina. [14] K tomu viz například rozhodnutí Evropské komise M.5046 Friesland Foods / Campina. [15] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci S 26/06 Eligo/MILKAGRO/OLMA nebo S 266/08 ZEMOS/MILKAGRO.[16] K tomu viz například rozhodnutí Evropské komise M.6119 Arla/Hansa nebo M.3535 Van Drie/Schils.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9359
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 308 lidí darovalo 849 931 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy