Rozhodnutí UOHS 9443


Číslo jednací ÚOHS-S522/2011/VZ-20660/2011/550/SW
Instance I.
Věc
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK
Účastníci Jihomoravský kraj
SEBUS s. r. o.
VYDOS BUS a. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 29.02.2012
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9443.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S522/2011/VZ-20660/2011/550/SWaV Brně dne 6. února 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. 10. 2011 na návrh ze dne 24. 10. 2011, jehož účastníky jsou·  zadavatel – Jihomoravský kraj, IČ 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, zastoupený JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci Mgr. Josefem Hlavičkou, advokátem, Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátní kancelář, IČ 26454807, se sídlem Týn 1049/3, 110 01 Praha 1,·  navrhovatel a vybraný uchazeč v částech 21 a 23 veřejné zakázky – SEBUS s. r. o., IČ 25544811, se sídlem Viničné Šumice 371, 664 06 Viničné Šumice, za niž jedná Ing. Oldřich Sedláček, jednatel,·  vybraný uchazeč v části 27 veřejné zakázky – VYDOS BUS a. s., IČ 26950731, se sídlem Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov, za niž jedná Ing. Peter Baďura, předseda představenstva,ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v částech 21, 23 a 27 veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 11. 2. 2011 pod evid. č. 60056393 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 2. 2011 pod evid. č. 2011/S 30‑049808, rozhodl takto:Správní řízení se podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – SEBUS s. r. o., IČ 25544811, se sídlem Viničné Šumice 371, 664 06 Viničné Šumice –  nebyl doručen zadavateli – Jihomoravský kraj, IČ 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno – ve lhůtě podle § 114 odst. 4  citovaného zákona.Odůvodnění1.  Zadavatel – Jihomoravský kraj, IČ 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, zastoupený JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci Mgr. Josefem Hlavičkou, advokátem, Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátní kancelář, IČ 26454807, se sídlem Týn 1049/3, 110 01 Praha 1, (dále jen „zadavatel“) uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) v informačním systému o veřejných zakázkách dne 11. 2. 2011 pod evid. č. 60056393 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 2. 2011 pod evid. č. 2011/S 30‑049808 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK“ (dále jen „veřejná zakázka“).2.  Zadavatel dne 16. 9. 2011 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – SEBUS s. r. o., IČ 25544811, se sídlem Viničné Šumice 371, 664 06 Viničné Šumice, za niž jedná Ing. Oldřich Sedláček, jednatel (dále jen „navrhovatel“) – v částech 21 a 23 veřejné zakázky a o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – VYDOS BUS a. s., IČ 26950731, se sídlem Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov, za niž jedná Ing. Peter Baďura, předseda představenstva (dále jen „vybraný uchazeč“) – v části 27 veřejné zakázky. Navrhovatel podal proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v částech 21, 23 a 27 veřejné zakázky námitky, které zadavatel obdržel dne 5. 10. 2011. Zadavatel po přezkoumání oprávněnosti obdržených námitek rozhodnutím ze dne 12. 10. 2011 námitkám navrhovatele nevyhověl. Rozhodnutí zadavatel o námitkách obdržel navrhovatel dne 14. 10. 2011. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 24. 10. 2011 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).3.  Úřad obdržel návrh dne 24. 10. 2011 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Z dokumentace o veřejné zakázce nevyplývá, že byl stejnopis návrhu doručen zadavateli.4.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:•  zadavatel,•  navrhovatel,•  vybraný uchazeč.5.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S522/2011/VZ-18063/2011/530/SWa ze dne 15. 11. 2011. Současně Úřad účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S522/2011/VZ-18064/2011/530/SWa ze dne 15. 11. 2011 stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad dále citovaným usnesením stanovil navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – doložení dokladu prokazujícího, že stejnopis návrhu byl ve lhůtě do 10 dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl, doručen zadavateli.6.  Zadavatel své stanovisko zaslal Úřadu v dopise ze dne 23. 11. 2011, ve kterém uvádí, že informaci o podání návrhu obdržel prostřednictvím Úřadu, a že stejnopis návrhu mu nebyl doručen v souladu s § 114 odst. 4 zákona.7.  Navrhovatel doklad o doručení stejnopisu návrhu zadavateli ve lhůtě stanovené usnesením č. j. ÚOHS-S522/2011/VZ-18064/2011/530/SWa ze dne 15. 11. 2011, ani později, Úřadu nedoložil.8.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti návrhu včetně dodržení lhůt pro jeho podání a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že navrhovatel nedoručil zadavateli stejnopis návrhu do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl, a proto rozhodl o zastavení správního řízení. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.9.  Podle § 114 odst. 4 věty první zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.10.  Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 zákona.11.  V šetřeném případě navrhovatel podal námitky nedatovaným dopisem, které byly zadavateli doručeny dne 5. 10. 2011. Rozhodnutí ze dne 12. 10. 2011, kterým zadavatel podaným námitkám nevyhověl, bylo navrhovateli doručeno dne 14. 10. 2011. Lhůta pro doručení návrhu Úřadu a zadavateli tedy uplynula dne 24. 10. 2011.12.  Z předložené dokumentace o veřejné zakázce a vyjádření zadavatele vyplývá, že navrhovatel nedoručil zadavateli stejnopis návrhu o přezkoumání úkonů zadavatele ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, tj. do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Současně navrhovatel nepředložil doklad o doručení stejnopisu návrhu zadavateli, a to ani na písemnou výzvu Úřadu.13.  Úřad uvádí, že navrhovatel nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, neboť podle § 114 odst. 4 zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Z uvedeného vyplývá, že příslušný návrh musí být doručen v zákonem stanovené lhůtě na obě zákonem určená místa. V daném případě nebyl návrh na přezkoumání úkonů zadavatele doručen ve stanovené lhůtě zadavateli.14.  Vzhledem k tomu, že návrh navrhovatele nebyl doručen zadavateli ve lhůtě stanovené v § 114 odst. 4 zákona, Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.PoučeníProti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítkaJUDr. Eva KubišovámístopředsedkyněObdrží:1.  Mgr. Josef Hlavička, advokát, Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátní kancelář, Týn 1049/3, 110 01 Praha 12.  SEBUS s. r. o., Viničné Šumice 371, 664 06 Viničné Šumice3.  VYDOS BUS a. s., Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 VyškovVypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9443
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 302 lidí darovalo 824 670 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy