9462 Rozhodnutí UOHS

Číslo jednací ÚOHS-S509/2011/VZ-2548/2012/510/KČe
Instance I.
Věc Mateřská škola při Základní škole Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325
Účastníci Statutární město Mladá Boleslav
WAREX spol. s r.o.
LIMISTAV s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 22.03.2012
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9462.html
Rozhodnutí
              Č. j.: ÚOHS-S509/2011/VZ-2548/2012/510/KČeV Brně dne 5. března 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17.10.2011 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou•  zadavatel  – statutární město Mladá Boleslav, IČ 00238295, se sídlem Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav, zastoupené MUDr. Raduanem Nwelatim, primátorem, •  navrhovatel – WAREX spol. s r.o., IČ 18628419, se sídlem Na Radosti 184, 155 21 Praha, za niž jedná Ing. Antonín Fryč, CSc., jednatel,•  vybraný uchazeč – LIMISTAV s.r.o., IČ 26691540, se sídlem Šafaříkova 277/III, 293 01 Mladá Boleslav, za niž jedná Ing. Jaromír Sachomský, jednatel,ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Mateřská škola při Základní škole Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě písemné výzvy ze dne 15.8.2011 k podání nabídek, vydává toto usnesení:1.  Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 2.  Řízení o rozkladu č.j. ÚOHS-R8/2012/VZ ze dne 30.1.2012 proti rozhodnutí č.j. ÚOHS-S509/2011/VZ-18232/2011/510/KČe ze dne 21.12.2011 se podle § 88 odst. 2 zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal důvod pro zastavení správního řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. g) téhož zákona. Odůvodnění1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 17.10.2011 návrh společnosti WAREX spol. s r. o., IČ 18628419, se sídlem Na Radosti 184, 155 21 Praha, za niž jedná Ing. Antonín Fryč, CSc., jednatel (dále jen „navrhovatel"), na přezkoumání úkonů zadavatele statutárního města Mladá Boleslav, IČ 00238295, se sídlem Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav, zastoupeného MUDr. Raduanem Nwelatim, primátorem (dále jen „zadavatel“), učiněných ve veřejné zakázce „Mateřská škola při Základní škole Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě písemné výzvy ze dne 15.8.2011 k podání nabídek. 2.  Dnem 17.10.2011, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou •  zadavatel, •  navrhovatel,•  vybraný uchazeč – LIMISTAV s.r.o., IČ 26691540, se sídlem Šafaříkova 277/III, 293 01 Mladá Boleslav, za niž jedná Ing. Jaromír Sachomský, jednatel (dále jen „vybraný uchazeč“).3.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem ze dne 8.11.2011. Úřad rozhodnutím č.j. ÚOHS-S509/2011/VZ-17421/2011/510/KČe ze dne 8.11.2011 zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona nařídil z moci úřední předběžné opatření, spočívající v zákazu uzavřít smlouvuv  předmětném zadávacím řízení. 4.  Rozhodnutím č.j. ÚOHS-S509/2011/VZ-18232/2011/510/KČe ze dne 21.12.2011 Úřad podle § 118 odst. 4 písm. c) zákona návrh navrhovatele zamítl, neboť návrh nebyl podán oprávněnou osobou. Úřad v uvedeném rozhodnutí současně konstatoval, že zadavatel nedodržel postup stanovený v: •  § 70 odst. 1  zákona tím, že  jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky stanovil nejnižší nabídkovou cenu, ačkoliv v zadávacích podmínkách připustil variantní řešení, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,•  § 60 odst. 1 zákona tím, že vybraného uchazeče nevyloučil z účasti v zadávacím řízení, ačkoliv nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, přičemž tento postup zadavatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Jako opatření k  nápravě Úřad podle § 118 odst. 1 zákona předmětné zadávací řízení zrušil.5.  Proti citovanému rozhodnutí podal zadavatel dopisem ze dne 5.1.2012 rozklad, vedený Úřadem pod č.j. ÚOHS-R8/2012/VZ. Úřad usnesením ze dne 9.1.2012 s podáním rozkladu seznámil ostatní účastníky řízení.6.  Dne 30.1.2012 obdržel Úřad podání zadavatele z téhož dne, ve kterém zadavatel uvedl, že rozhodnutím primátora statutárního města Mladá Boleslav ze dne 26.1.2012 zadavatel předmětné zadávací řízení podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona zrušil. Současně v tomto podání zadavatel navrhl, aby předseda Úřadu rozkladem napadené rozhodnutí Úřadu ze dne 21.12.2011 zrušil a správní řízení zastavil.7.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která byla předmětem přezkumu Úřadu. Návrh („žádost“ v  terminologii správního řádu) se tak stal zjevně bezpředmětným a Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení správního řízení. 8.  Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu. Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody. 9.  Vzhledem k tomu, že zadavatel před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu zadávací řízení zrušil a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení správního řízení a zastavení řízení o rozkladu zadavatele ze dne 5.1.2012 tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. PoučeníProti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítkaJUDr. Eva KubišovámístopředsedkyněObdrží:1.  Statutární město Mladá Boleslav,  Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav2.  WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184, 155 21 Praha3.  LIMISTAV s.r.o., Šafaříkova 277/III, 293 01 Mladá BoleslavVypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
            

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9462
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 790 050 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy