Rozhodnutí UOHS 9574


Číslo jednací ÚOHS-S309/2011/VZ-13801/2011/540/GS
Instance I.
Věc
Revizní opravy 310 nákladních vozů řady Rils 51 sk. v letech 2011 až 2016
Účastníci ČD Cargo, a.s.
LEGIOS a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 18.05.2012
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9574.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S309/2011/VZ-13801/2011/540/GStV Brně dne: 23. dubna 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 7. 2011 na návrh ze dne 29. 7. 2011, jehož účastníky jsou·  zadavatel – ČD Cargo, a.s., IČ 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Holešovice, za niž jedná  Ing. Gustav Slamečka, MBA, předseda představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě pověření zaměstnance společnosti ze dne 9. 3. 2011 JUDr. Gabrielou Čermákovou,·  navrhovatel – LEGIOS a.s., IČ 46711201, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle, za niž jednají Diplom-Volkswirt Radek Rybáček, předseda představenstva, a Ing. Martin Houdek, člen představenstva,ve věci spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání veřejné zakázky „Revizní opravy 310 nákladních vozů řady Rils 51 sk. v letech 2011 až 2016“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 2. 5. 2011 pod ev. č. 60059563, ve znění opravy uveřejněné dne 6. 5. 2011, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 5. 2011 pod ev. č. 2011/S 85-139665, a ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 7. 5. 2011,rozhodl takto:I.Správní řízení ve věci návrhu navrhovatele LEGIOS a.s., IČ 46711201, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle, vyjma části návrhu týkající se spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, při vyřízení námitek jmenovaného navrhovatele ze dne 1. 7. 2011, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost se, s výjimkou uvedené části, stala zjevně bezpředmětnou.II.  Zadavatel – ČD Cargo, a.s., IČ 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Holešovice – se při zadávání předmětné veřejné zakázky dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při vyřizování námitek uchazeče LEGIOS a.s., IČ 46711201, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle, směřujících proti stanovení zadávacích podmínek postupoval v rozporu s § 111 odst. 1 citovaného zákona, když ve lhůtě do 10 dnů od obdržení předmětných námitek neodeslal jmenovanému uchazeči rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu.III.Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku II. se zadavateli – ČD Cargo, a.s., IČ 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Holešovice – podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládápokuta ve výši 50 000 Kč (padesát tisíc korun českých).Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. OdůvodněníI. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ1.  Zadavatel – ČD Cargo, a.s., IČ 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Holešovice, za niž jedná  Ing. Gustav Slamečka, MBA, předseda představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě pověření ze dne 9. 3. 2011 JUDr. Gabrielou Čermákovou (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1] v informačním systému o veřejných zakázkách dne 2011 pod ev. č. 60059563, ve znění opravy uveřejněné dne 6. 5. 2011, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 5. 2011 pod ev. č. 2011/S 85-139665, a ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 7. 5. 2011 oznámení otevřeného řízení „Revizní opravy 310 nákladních vozů řady Rils 51 sk. v letech 2011 až 2016“.2.  Předmět plnění veřejné zakázky zadavatel vymezil pod bodem 2. zadávací dokumentace jako „provedení revizních oprav 310 (dále jen Rev oprava) nákladních železničních vozů řady Rils 51 sk. v létech 2011 až 2016“. 3.  Jako základní hodnotící kritérium zadavatel zvolil podle oznámení o zakázce ekonomickou výhodnost nabídky. 4.  Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 19. 7. 2011 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel dvě nabídky, přičemž obě nabídky byly shledány úplnými a byly dále postoupeny k posouzení a hodnocení nabídek zadavatelem.5.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27. 7. 2011 pak vyplývá, že jako nejvhodnější byla hodnotící komisí vyhodnocena nabídka společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., IČ 46581979, se sídlem Na Valše 21, 702 16 Ostrava 1, za niž jedná Ing. Ladislav Martinek, jednatel (dále jen „společnost Ostravské opravny a strojírny“).  Jako v pořadí druhá nejvhodnější nabídka se umístila nabídka společnosti LEGIOS a.s., IČ 46711201, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle, za niž jednají Diplom-Volkswirt Radek Rybáček, předseda představenstva, a Ing. Martin Houdek, člen představenstva (dále jen „navrhovatel“).6.  Dne 4. 7. 2011 obdržel zadavatel námitky navrhovatele ze dne 1. 7. 2011 proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky. Po přezkoumání oprávněnosti podaných námitek zadavatel námitkám nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách ze dne 14. 7. 2011 obdržel navrhovatel dne 20. 7. 2011.7.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal k Úřadu dopisem ze dne 29. 7. 2011 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele. II. OBSAH NÁVRHU8.  V podaném návrhu navrhovatel uvádí, že zadavatel nedodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace podle § 6 zákona, což mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Pochybení se zadavatel dopustil tím, že nezajistil, aby uchazeči o veřejnou zakázku měli stejný přístup k technické dokumentaci, a měli tak rovné příležitosti ke zpracování a podání svých nabídek. 9.  Navrhovatel konstatuje, že zadavatel v rozporu s ust. § 44 odst. 9 zákona v zadávací dokumentaci odkázal na technickou dokumentaci společnosti Ostravské opravny a strojírny, což vede ke zvýhodnění tohoto uchazeče. Uchazeči byli povinni si zajistit vypořádání práv k užití technické dokumentace se společností Ostravské opravny a strojírny, přičemž tato skutečnost má vliv na nabídkovou cenu uchazečů. 10.  V návrhu je dále uvedeno, že zadavatel postupoval v rozporu s ust. § 45 odst. 3 zákona, když technické podmínky byly stanoveny tak, že mohly určitým dodavatelům zaručit konkurenční výhodu či vytvořit neodůvodněné překážky hospodářské soutěže, neboť právě společnost Ostravské opravny a strojírny se uchází o veřejnou zakázku. Podle názoru navrhovatele výše uvedeným postupem došlo ke spáchání správního deliktu zadavatelem podle ust. § 120 odst. 1 písm. a) zákona. 11.  V této souvislosti navrhovatel dále uvádí, že finanční nároky jednoho z uchazečů jako „majitele technické dokumentace“, kdy tato dokumentace souvisí s dřívějším plněním poskytovaným zadavateli, resp. jeho předchůdci, nelze přenášet na ostatní uchazeče. Shodný postoj podle navrhovatele zaujímá i rozhodovací praxe Úřadu např. v rozhodnutí č. j. ÚOHS-S516/2010VZ-2125/2011/540/VKu ze dne 7. 3. 2011.12.  Navrhovatel rovněž konstatuje, že zadavatel se dopustil správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. g) zákona tím, když rozhodnutí o námitkách odeslal až 4 dny po uplynutí zákonné lhůty. Uvedený postup zadavatele je podle navrhovatele v rozporu s ust. § 111 zákona. 13.  Závěrem navrhovatel navrhuje, aby Úřad uložil nápravná opatření ve smyslu ust. § 118 a násl. zákona. III. STANOVISKO ZADAVATELE ZE DNE 8. 8. 201114.  Zadavatel se k podanému návrhu vyjádřil dopisem ze dne 8. 8. 2011, ve kterém k problematice technické dokumentace ve vlastnictví společnosti Ostravské opravny a strojírny uvádí, že požadavek na vypořádání autorských práv k technické dokumentaci nebyl součástí hodnotících kritérií. Vzhledem k tomu, že zadavatel není majitelem technické dokumentace, byl v zadávací dokumentaci uveden její majitel (tj. společnost Ostravské opravny a strojírny), aby jej mohli případní uchazeči o veřejnou zakázku oslovit s žádosti o její získání. Ze stejného důvodu považuje zadavatel za nezbytné, aby případný zhotovitel měl vypořádána autorská práva na její použití, aby nedošlo k porušení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Dle názoru zadavatele, nic nebránilo navrhovateli vypořádat si autorská práva v uvedeném smyslu před uzavřením smlouvy o dílo. 15.  Závěrem zadavatel podotýká, že předložením Certifikátu technické způsobilosti navrhovatelem ve své nabídce, bylo prokázáno, že navrhovatel je způsobilý k provádění daných činností a měl by tedy mít zajištěný přístup k technické dokumentaci a znát přesný rozsah činností prováděných při revizní opravě. Zadavatel rovněž uvádí, že neshledává žádné legitimní důvody ke zrušení zadávacího řízení.IV. STANOVISKO ZADAVATELE ZE DNE 31. 8. 200116.  Dopisem ze dne 31. 8. 2011 doručil zadavatel Úřadu poštovní podací arch, ze kterého vyplývá, že zadavatel odeslal rozhodnutí o námitkách navrhovatele dne 18. 7. 2011. Zadavatel Úřadu tímto dopisem sdělil, že námitky navrhovatele ze dne 1. 7. 2011 mu byly doručeny dne 4. 7. 2011, tzn. v termínu před dvěma dny státního svátku, v době dovolené pracovníka organizujícího šetřené zadávací řízení. Zadavatel dále uvedl, že ke zpoždění odeslání rozhodnutí o námitkách došlo také z důvodů změny předsedy představenstva (dne 23. 6. 2011), nutnosti nastavení podpisových kroků, jednání a zdůvodnění znění rozhodnutí zadavatele. V. ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍM ORGÁNEM17.  Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 29. 7. 2011 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.18.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:·  zadavatel,·  navrhovatel.19.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S309/2011/VZ-12672/2011/540/GSt ze dne 18. 8. 2011. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S309/2011/VZ-12677/2011/540/GSt z téhož dne ustanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Tímtéž usnesením Úřad rovněž vyzval zadavatele, aby ve stanovené lhůtě doložil doklad prokazující datum odeslání rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele.20.  Rozhodnutím ze dne 18. 8. 2011 č. j. ÚOHS-S309/2011/VZ-12737/2011/540/GSt o předběžném opatření Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. 21.  Dopisem č. j. ÚOHS-S309/2011/VZ-15543/2011/540/GSt ze dne 6. 10. 2011 vyzval Úřad dodavatele CZ LOKO, a.s., Česká Třebová, a dodavatele ŽOS Trnava, a.s., Trnava, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, ke sdělení, z jakého důvodu nepodali nabídku v šetřeném zadávacím řízení.22.  Dodavatelé CZ LOKO, a.s., Česká Třebová, a ŽOS Trnava, a.s., Trnava, písemně sdělili shodné důvody nepodání nabídky v šetřeném zadávacím řízení, a to kapacitní důvody.23.  Dne 1. 12. 2011 obdržel Úřad od zadavatele rozhodnutí o zrušení šetřené veřejné zakázky ze dne 28. 11. 2011.VI. ZÁVĚRY ÚŘADUKe zrušení zadávacího řízení24.  Podle § 84 odst. 5 zákona je sektorový zadavatel oprávněn zrušit zadávací řízení rovněž, pokud si tuto možnost vyhradil v oznámení o zahájení zadávacího řízení.25.  Z oznámení, které bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 2. 5. 2011 pod ev. č. 60059563, ve znění opravy uveřejněné dne 6. 5. 2011 vyplývá, že zadavatel si pod bodem VI.3) „další informace“ a v zadávací dokumentaci v kapitole 11. „ostatní požadavky a práva zadavatele“ vyhradil právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu podle § 84 odst. 5 zákona. 26.  Dne 1. 12. 2011 obdržel Úřad od zadavatele rozhodnutí o zrušení šetřené veřejné zakázky ze dne 28. 11. 2011, v němž se uvádí, že zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 84 odst. 5 zákona.27.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.28.  Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána.29.  Návrh navrhovatele, vyjma části návrhu týkající se spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona při vyřízení námitek navrhovatele ze dne 14. 7. 2011, se tedy stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, o zastavení řízení, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto rozhodnutí.30.  Na základě § 112 a následujících ustanovení zákona Úřad přezkoumal návrh navrhovatele v části týkající se spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona při vyřízení námitek navrhovatele ze dne 1. 7. 2011 ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření zadavatele, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při vyřizování námitek navrhovatele ze dne 1. 7. 2011 nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.K postupu zadavatele při vyřizování námitek31.  Podle ust. § 110 odst. 3 zákona musí stěžovatel námitky proti zadávacím podmínkám doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.32.  V šetřeném případě byla lhůta pro podání nabídek podle oznámení o zakázce stanovena do 27. 6. 2011 (tj. pondělí). Jelikož 5 dnů od skončení lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám uplynulo v sobotu 2. 7. 2011, připadl poslední den pro podání námitek proti zadávacím podmínkám na pondělí 4. 7. 2011.33.  Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že námitky navrhovatele ze dne 1. 7. 2011 proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky byly zadavateli doručeny dne 4. 7. 2011. 34.  K výše uvedenému Úřad dodává, že počítání lhůt se v daném případě řídí ust. § 122 odst. 3 zákona č. 40/1960 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého platí, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Úřad tedy konstatuje, že námitky navrhovatele ze dne 1. 7. 2011 byly podány v souladu s ust. § 110 odst. 3 zákona. V této souvislosti Úřad odkazuje na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2A 17/2001 ze dne 23. 5.2002.35.  Podle § 111 odst. 1 zákona zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy.36.  V šetřeném případě zadavatel obdržel námitky dne 4. 7. 2011. Poslední den, kdy byl zadavatel povinen odeslat rozhodnutí o námitkách v souladu s desetidenní lhůtou danou ust. § 111 odst. 1 zákona, tedy připadl na čtvrtek 14. 7. 2011. 37.  Dopisem ze dne 31. 8. 2011 doručil zadavatel Úřadu poštovní podací arch, který prokazuje, že zadavatel odeslal rozhodnutí o námitkách navrhovatele dne 18. 7. 2011, tedy čtvrtý den po uplynutí lhůty stanovené ust. § 111 odst. 1 zákona.38.  K důvodům, kterými zadavatel vysvětluje opožděné vyřízení námitek navrhovatele ze dne 1. 7. 2011 Úřad uvádí, že tyto argumenty nelze akceptovat jako možné nedodržení lhůty, ve které má zadavatel ze zákona povinnost odeslat své rozhodnutí o námitkách. Úřad konstatuje, že desetidenní lhůta stanovená zákonem je dostatečně dlouhá, aby zadavatel o námitkách rozhodl a své rozhodnutí odeslal a je zadavateli známa ze zákona. Pokud zadavatel realizuje výběrové řízení, tak si je vědom skutečnosti, že námitky lze podat proti všem úkonům, které v zadávacím řízení činí. Zadavatel tedy musí být v celém časovém období zadávacího řízení, kdy je námitky možné podat, připraven tyto námitky vyřídit, tj. o nich rozhodnout i odeslat své rozhodnutí o nich v souladu se zákonem, a tudíž také v souladu se zákonnými lhůtami. V této souvislosti Úřad dodává, že zákon v žádném svém ustanovení nepřipouští žádné důvody, pro které by bylo možné lhůtu, ve které je zadavatel povinen odeslat své rozhodnutí o námitkách stěžovateli, prodloužit.  39.  Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že se zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona tím, že při vyřizování námitek navrhovatele směřujících proti stanovení zadávacích podmínek postupoval v rozporu s § 111 odst. 1 citovaného zákona, když ve lhůtě do 10 dnů od obdržení předmětných námitek neodeslal navrhovateli rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.K uložení sankce40.  Podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že odmítne námitky v rozporu s § 110 zákona anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111 zákona.41.  Jak vyplývá z bodů 31. až 39. tohoto rozhodnutí, dopustil se zadavatel správního deliktu tím, že rozhodnutí o námitkách navrhovatele neodeslal ve lhůtě dané ust. 111 odst. 1 zákona. Zadavatel tak naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. g) zákona.42.  Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g) zákona.43.  Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.44.  V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl z návrhu navrhovatele, který Úřad obdržel dne 29. 7. 2011. Ke spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona došlo dne 14. 7. 2011, tj. poslední den zákonné lhůty, v níž byl zadavatel povinen odeslat navrhovateli rozhodnutí o jím podaných námitkách. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.45.  Podle § 121 odst. 2 zákona při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.46.  Zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že pochybil při vyřízení námitek navrhovatele ze dne 1. 7. 2011, když rozhodnutí o námitkách ze dne 14. 7. 2011 odeslal až čtvrtý den po uplynutí lhůty stanovené ustanovením § 111 odst. 1 zákona. K uvedenému pochybení přihlédl Úřad při stanovení výše pokuty. 47.  Co se týče závažnosti správního deliktu, Úřad uvádí, že v zadávacích řízeních je nutno dodržovat lhůty, které zákon stanoví ve svých ustanoveních. Na druhou stranu, při stanovení výše pokuty vzal Úřad také v úvahu skutečnost, že zadavatel předmětné zadávací řízení v souladu s ust. § 84 odst. 5 zákona zrušil, čímž byly eliminovány případné negativní následky spáchaného správního deliktu. Úřad posoudil uvedenou skutečnost jako polehčující okolnost a přihlédl k ní při výměře pokuty.48.  Úřad na základě faktu, že ke spáchání deliktu ze strany zadavatele došlo, uvádí, že vzhledem k nutnosti naplnění sankčních účinků, zejména předcházení budoucího porušení zákona, nelze od sankčního postihu zcela upustit.49.  Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. V této souvislosti Úřad odkazuje na nález Ústavního soudu č. 405/2002 Sb. Podle uvedeného nálezu je v případě ukládání pokut vyloučen takový zásah do majetku, v důsledku kterého by byla „zničena“ majetková základna pro další podnikatelskou činnost. Nepřípustné jsou takové pokuty, jež mají likvidační charakter. 50.  Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad stanovenou výši pokuty vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující. Proto Úřad zadavateli uložil pokutu ve výši 50 000 Kč. Jak již bylo uvedeno, uložená pokuta se pohybuje na samé dolní hranici zákonné sazby a plní tak výrazně preventivní funkci. Je však současně třeba mít na paměti, že uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu. Peněžitá sankce ze své podstaty vždy představuje nepříznivý zásah do sféry porušitele, který je spojen s úbytkem finančních prostředků, které mohly být případně investovány jinam. Kromě toho může zadavatel v souvislosti s úhradou pokuty využít jiné právní nástroje, např. ty, které vyplývají z pracovního práva a odpovědnosti konkrétní osoby za protiprávní stav.51.  Pro úplnost Úřad uvádí, že pokuta, jakkoliv se může jevit jako relativně nízká, je schopna podle Úřadu naplnit „výchovnou“, tedy preventivní funkci, spočívající v předcházení porušování zákona.52.  Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty ve výši 50 000 Kč, která je uvedena ve výroku III. tohoto rozhodnutí.53.  Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČ zadavatele. PoučeníProti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad proti výroku I. tohoto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Včas podaný rozklad proti výrokům II. a III. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítka JUDr. Eva KubišovámístopředsedkyněObdrží:1.  JUDr. Gabriela Čermáková, ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Holešovice2.  LEGIOS a.s., Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, NusleVypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn.: Pokud je v textu rozhodnutí uveden odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jedná se vždy o znění účinné v době zahájení zadávání veřejné zakázky.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/9574
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy