Rozhodnutí UOHS 9617


Číslo jednací ÚOHS-S139/2012/VZ-7751/2012/540/MDl
Instance I.
Věc
Procesní modelování agend veřejné správy
Účastníci Ministerstvo vnitra ČR Deloitte Advisory s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 01.06.2012
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9617.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S139/2012/VZ-7751/2012/540/MDlV Brně dne 15. května 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 3. 2012 na návrh ze dne 22. 2. 2012, jehož účastníky jsou·  zadavatel − Česká republika, Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, jejímž jménem jedná Jan Kubice, ministr,·  navrhovatel − Deloitte Advisory s. r. o., IČ 27582167, se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, za niž jedná Ing. Zbyněk Brtinský, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 2. 2012 JUDr. Vladimírem Ambruzem, advokátem se sídlem Ambruz & Dark, advokáti, v. o. s., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8,ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Procesní modelování agend veřejné správy“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 18. 10. 2011 pod ev. číslem 6006677202001 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. 10. 2011 pod ev. číslem 2011/S 204-332351, na návrh ze dne 22. 2. 2012, vydává totousnesení:Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Deloitte Advisory s. r. o., IČ 27582167, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 − vzal dne 20. 4. 2012 svůj návrh ze dne 22. 2. 2012 zpět. Odůvodnění1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. 3. 2012 návrh navrhovatele − Deloitte Advisory s. r. o., IČ 27582167, se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, za niž jedná Ing. Zbyněk Brtinský, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 2. 2012 JUDr. Vladimírem Ambruzem, advokátem se sídlem Ambruz & Dark, advokáti, v. o. s., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika, Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, jejímž jménem jedná Jan Kubice, ministr(dále jen „zadavatel“) − učiněných při zadávaní nadlimitní veřejné zakázky „Procesní modelování agend veřejné správy“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 18. 10. 2011 pod ev. číslem 6006677202001 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. 10. 2011 pod ev. číslem 2011/S 204-332351 (dále jen „veřejná zakázka“). Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).2.  Dnem 5. 3. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsouo  zadavatel, o  navrhovatel.4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S139/2012/VZ/4573/2012/540/MDl ze dne 9. 3. 2012 a současně jim usnesením č. j. ÚOHS-S139/2012/VZ/4633/2012/540/MDl ze dne 9. 3. 2012 stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit svá stanoviska v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. 5.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S139/2012/VZ-5205/2012/540/MDl ze dne 28. března 2012 zamítl Úřad návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívající v zákazu uzavření smlouvy v zadávacím řízení. 6.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S139/2012/VZ-5205/2012/540/MDl ze dne 28. března 2012 vyhověl Úřad návrhu navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívajícím v pozastavení zadávacího řízení. 7.  Dne 20. 4. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 20. 4. 2012, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 22. 2. 2012.8.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 9.  S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. PoučeníProti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis. otisk úředního razítkaJUDr. Eva KubišovámístopředsedkyněObdrží:1.  JUDr. Vladimír Ambruz, advokát, Ambruz & Dark, advokáti, v. o. s., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 82.  Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7Vypraveno dne:viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9617
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 309 lidí darovalo 860 431 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy