Rozhodnutí UOHS 9645


Číslo jednací ÚOHS-S291/2009/VZ-3283/2010/530/JWe
Instance I.
Věc
VZ související s přípravou Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice
Účastníci Statutární město Liberec
ŽIVA zemědělská a obchodní, a. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 14.06.2012
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9646.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9645.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S291/2009/VZ-3283/2010/530/JWeV Brně dne: 27. května 2011Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 29. 10. 2009 z moci úřední, jehož účastníky jsou·  zadavatel – statutární město Liberec, IČ 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, zast. Martinou Rosenbergovou, primátorkou, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 2. 11. 2009 Mgr. Bohuslavem Hubálkem, advokátem,evid. č. ČAK 09629, advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., IČ 28505913, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1,·  vybraný uchazeč – ŽIVA zemědělská a obchodní, a. s., IČ 60917598, se sídlem Klášterec nad Orlicí čp. 120, 561 82 Klášterec nad Orlicí, za niž jedná Ing. Oldřich Žďárský, předseda představenstva,ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem při zadávání níže uvedených veřejných zakázek souvisejících s přípravou Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice:·  "V 10.1.1 – Sportovní areál Vesec – dodávka sněžného pásového vozidla pro skokanský areál Ještěd", zadávaná formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v ISVZ zveřejněno dne 20. 10. 2006 pod ev. č. 60002365,·  "V 10.1.2 – Sportovní areál Vesec – dodávka sněžného pásového vozidla pro běžecký areál", zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení výzvou ze dne 18. 10. 2006 ve zjednodušeném podlimitním řízení,rozhodl takto: I.Zadavatel - statutární město Liberec, IČ 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec - se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 citovaného zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 odst. 2 písm. b) citovaného zákona, v důsledku čehož nedodržel postup stanovený v § 21 odst. 3 citovaného zákona ve spojení s § 25 citovaného zákona, když veřejnou  zakázku "V 10.1.2 Sportovní areál Vesec – dodávka sněžného pásového vozidla pro běžecký areál" nezadal v příslušném zadávacím řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.II.Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. se podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli -  statutárnímu městu Liberec, IČ 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec,  ukládápokuta ve výši  100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.Odůvodnění1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě výsledků kontroly provedené jeho zaměstnanci podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, která byla ukončena protokolem č. j. K1/2009-8593/2009/540/RDe ze dne 10. 7. 2009, resp. rozhodnutím o námitkách č. j. K1/2009-13908/2009/540-RDe ze dne 23. 10. 2009, získal pochybnosti o souladu postupu zadavatele - statutárního města Liberec, IČ 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, zast. Mgr. Janem Korytářem, primátorem, ve správním řízení zast. Mgr. Bohuslavem Hubálkem, advokátem, evid. č. ČAK 09629, advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., IČ 28505913, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“), se zákonem při zadávání veřejných zakázek souvisejících s Mistrovstvím světa v klasickém lyžování v roce 2009 (dále jen "MS 2009") v České republice.2.  Mezi šetřenými veřejnými zakázkami byla mimo jiné veřejná zakázka "V 10.1.1 – Sportovní areál Vesec – dodávka sněžného pásového vozidla pro skokanský areál Ještěd", zadávaná formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v ISVZ zveřejněno dne 20. 10. 2006 pod ev. č. 60002365 (dále jen "vozidlo pro skokanský areál") a veřejná zakázka "V 10.1.2 – Sportovní areál Vesec – dodávka sněžného pásového vozidla pro běžecký areál", zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení výzvou ze dne 18. 10. 2006 (dále jen "vozidlo pro běžecký areál").3.  O kontrolních zjištěních pořídili pověření kontrolní pracovníci Úřadu protokol č. j. K1/2009-8593/2009/540/RDe ze dne 10. 7. 2009. V souvislosti s výše uvedenými veřejnými zakázkami dospěli kontrolní pracovníci k následujícím závěrům.4.  Dodávka sněžných pásových vozidel byla zadávána ve vzájemné souvislosti a tvoří předmět jedné veřejné zakázky, který byl záměrně rozdělen za účelem zadání plnění v méně přísných režimech zákona, který měl zadavatel povinnost zadat v některém z odpovídajících zadávacích řízení, neboť zadávání jednoho z plnění ve zjednodušeném podlimitním řízení mohlo podstatně ovlivnit okruh případných dodavatelů, protože zadavatel nezveřejnil oznámení o veřejné zakázce v Úředním věstníku Evropské unie a v případě zjednodušeného podlimitního řízení vyzval pouze omezený okruh dodavatelů.5.  Za účelem vyjasnění pochybností, zda úkony a postupy zadavatele při zadání výše uvedených veřejných zakázek byly učiněny v souladu se zákonem, zahájil Úřad z moci úřední správní řízení sp. zn. ÚOHS-S291/2009/VZ/530-JWe.6.  O zahájení správního řízení informoval Úřad účastníky správního řízení oznámením č. j. ÚOHS-S291/2009/VZ-13873/2009/530/JWe ze dne 26. 10. 2009, v němž účastníky seznámil s pochybnostmi Úřadu o správnosti postupu zadavatele při zadávání výše uvedených veřejných zakázek. Přílohou shora uvedeného oznámení bylo usnesení č. j. ÚOHS-S291/2009/VZ-13875/2009/530/JWe z téhož dne, kterým Úřad  stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.7.  Dnem 29. 10. 2009, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno účastníkům řízení, bylo správní řízení zahájeno.8.  Dne 4. 11. 2009 obdržel Úřad od zadavatele žádost o prodloužení stanovených lhůt. Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S291/2009/VZ-14696/2009/530/JWe ze dne11. 11. 2009 částečně vyhověl žádosti zadavatele a prodloužil účastníkům lhůtu pro navrhování důkazů do 4. 12. 2009 a lhůtu pro vyjádření do 8. 12. 2009.9.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:·  zadavatel,·  vybraný uchazeč – ŽIVA zemědělská a obchodní, a. s., IČ 60917598, se sídlem Klášterec nad Orlicí čp. 120, 561 82 Klášterec nad Orlicí, za niž jedná Ing. Oldřich Žďárský, předseda představenstva (dále jen "vybraný uchazeč").10.  Ke zjištěním Úřadu, uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení, se zadavatel vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 4. 12. 2009, které Úřad obdržel téhož dne, v němž uvádí, že podle jeho názoru se nejednalo o totožný předmět plnění, který byl neoprávněným způsobem rozdělen za účelem snížení jeho předpokládané hodnoty pod limity stanovené v § 12 zákona ve smyslu ust. § 13 odst. 3 zákona. Zadavatel je přesvědčen o tom, že při zadávání výše uvedených veřejných zakázek nedošlo k žádnému pochybení a byl dodržen postup stanovený zákonem. Zadavatel se proto neztotožňuje se  závěry Úřadu a k otázce údajného nepovoleného dělení předmětu veřejných zakázek uvádí následující.11.  Při posouzení jednotlivých veřejných zakázek je třeba zohlednit vzájemnou odlišnost obou předmětů. Zadavatel nemůže souhlasit s pochybnostmi Úřadu, které podle jeho názoru vycházejí z absence bližšího technického posouzení dané problematiky. Odlišné bylo podle jeho mínění zejména funkční určení obou sněžných vozidel, neboť vozidlo pro skokanský areál bylo určeno pro úpravu skokanských můstků, zatím co vozidlo pro běžecký areál bylo určeno pro úpravu běžeckých tratí. Z uvedeného vyplývá odlišné funkční určení a technické parametry obou vozidel. Podle tvrzení zadavatele plná funkčnost jednoho vozidla není podmíněna jakýmkoliv přispěním druhého vozidla a proto z funkčního hlediska není možno považovat tato vozidla za předmět plnění jediné veřejné zakázky.12.  Společným jmenovatelem obou vozidel je podle názoru zadavatele pouze to, že obě se používají k úpravám sněhu, a že byla využita při MS 2009. Ani jeden z těchto důvodů není podle názoru zadavatele důvodem pro vznik povinnosti zadávat nákup obou vozidel jako jednu veřejnou zakázku, neboť pro práci se sněhem jsou používány i jiná zařízení, která není nutno ani možno zadávat v rámci jedné zakázky a ani druhý důvod není důvodem pro vznik povinnosti pro vypsání jediné zakázky, neboť využití v rámci MS 2009 není jediným a dominantním způsobem využití pořizovaných vozidel, protože ta budou využívána i po skončení této události a toto využití bude z hlediska času mnohem delší.13.  Odlišnost obou vozidel podle názoru zadavatele dále spočívá ve zcela rozdílných technických parametrech, tj. v odlišné šířce strojů, maximální hmotnosti, typové odlišnosti sněhových fréz či specifických funkčních prvcích (navijáková nástavba nutná pro úpravu můstků, zařízení na vytváření běžeckých stop). Tyto rozdíly, jak tvrdí zadavatel, dokládají, že se jednalo o dvě typově zcela rozdílná vozidla, která tedy není na místě považovat za předmět plnění jediné veřejné zakázky.14.  Z výše uvedených důvodů má zadavatel za to, že v šetřeném případě nešlo o totožný předmět plnění, který byl neoprávněným způsobem dělen. Zadavatel dále uvádí, že zadání nákupu obou vozidel v jedné veřejné zakázce by byl podle jeho odůvodněných předpokladů (s ohledem na odlišnost technických parametrů) na úkor optimalizace kvality nebo ceny poptávaného plnění, neboť by v důsledku obchodní kalkulace dodavatelů mohlo dojít ke značnému zkreslení hodnoty nabízeného plnění, resp. k podhodnocení či nadhodnocení určitých parametrů plnění či částí nabídkových cen na úkor jiných, a to zejména za účelem ovlivnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na plnění veřejné zakázky v neprospěch zadavatele (s odpovídajícími dopady do oblasti odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za vady poskytnutého plnění apod.). Z těchto důvodů se zadavatel domnívá, že zadání jediné veřejné zakázky na nákup obou vozidel by bylo v rozporu se zásadou účelového a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky, a proto nelze v jeho jednání spatřovat úmysl rozdělit předmět veřejné zakázky za účelem snížení její předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené zákonem.15.  Zadavatel dále uvádí, že postupoval s cílem získat relevantní cenu za každý z odlišných typů vozidel a zabránit tak vzájemnému ovlivnění při konstrukci cen, a že s ohledem na předmět veřejné zakázky na dodávky definovaný v § 8 odst. 1 zákona jako "Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci…" (přičemž upozorňuje na to, že v definici je "věc" uvedena v jednotném čísle), nelze koupi dvou typově zcela odlišných věcí považovat za předmět jediné veřejné zakázky. Opačný výklad by podle názoru zadavatele byl nepřiměřeně extenzivním výkladem ust. § 13 odst. 3 zákona, a tedy postupem, porušujícím zásadu předvídatelnosti výkladu právních norem a tedy nepřípustným zásahem do základního ústavně-právního principu založeného na tom, že co není zakázáno, je dovoleno.16.  V závěru této části svého vyjádření zadavatel konstatuje, že s ohledem na dodržování kritéria "soukromého investora", které spočívá v hospodárnosti postupu veřejného sektoru, a kterou Úřad uplatňuje ve své rozhodovací praxi při posuzování veřejných podpor, nelze po něm požadovat zadání nákupu obou vozidel jako jediné zakázky, neboť s největší pravděpodobností ani žádný rozumný soukromý investor by takový postup z důvodu neefektivity, neekonomičnosti, jakož i rizika negativních dopadů na kvalitu plnění nezvolil.17.  K otázce přípustnosti zadání veřejné zakázky "vozidlo pro běžecký areál" ve zjednodušeném podlimitním řízení zadavatel konstatuje, že vzhledem k tomu, že nedošlo k porušení zásady uvedené v § 13 odst. 3 zákona má za to, že v případě této veřejné zakázky byly splněny podmínky pro použití uvedeného druhu zadávacího řízení, neboť předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosáhla finančního limitu stanoveného v § 12 odst. 2 písm. b) zákona.18.  Zadavatel dále zdůrazňuje, že posouzení správnosti a opodstatněnosti jeho postupu při zadávání veřejných zakázek závisí především na správném skutkovém zhodnocení případu, a to zejména pokud jde o posouzení charakteru poptávaného plnění a existence okolností zakládajících jeho věcnou a funkční souvislost, jakož i na posouzení reálné možnosti spojení poptávaného plnění do jednoho zadávacího řízení bez rizika porušení zákona. Je tak nutné, aby Úřad ve smyslu § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle kterého je správní orgán vždy povinen provést důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci, provedl dokazování v takovém rozsahu, ze kterého bude dostatečně zjištěn skutkový stav věci. Z tohoto důvodu zadavatel ve vztahu k prokázání svých tvrzení navrhuje provedení důkazů, které jsou přílohou jeho vyjádření, tj. technická data sněžných pásových vozidel PistenBully 200 a PistenBully PiBU 300W a dále spisy, ve kterých je obsažena kompletní dokumentace k oběma veřejným zakázkám.19.  K možnému porušení ust. § 146 odst. 1 písm. b) zákona, které bylo součástí oznámení zahájení řízení, se zadavatel nevyjádřil.20.  Zadavatel je s ohledem na vše shora uvedené přesvědčen, že při zadávání veřejných zakázek postupoval zcela v souladu se zákonem, přičemž jeho postup neovlivnil a ani nemohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel proto navrhuje, aby Úřad rozhodl tak, že skutková podstata správních deliktů podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. nebyla při zadávání šetřených veřejných zakázek naplněna.21.  Pro případ, že by se Úřad neztotožnil s argumentací zadavatele, shledal v jeho postupu při zadávání šetřených veřejných zakázek spáchání správního deliktu a případně též přistoupil k ukládání sankce za správní delikt, zadavatel žádá, aby bylo ve smyslu § 121 odst. 1 zákona, případně ustanovení § 121 odst. 2 zákona zohledněno, že zadavatel při zadávání veřejných zakázek vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránil potenciálnímu porušení povinností vyplývajících ze zákonů o veřejných zakázkách. Současně zadavatel považuje za nutné uvést, že svojí činností související s MS 2009 zajišťoval celospolečenský zájem na uskutečnění vysoce prestižní akce mající pro Českou republiku významný přínos. Tato skutečnost by měla být nepochybně zohledněna při posuzování materiální stránky (závažnosti) případných pochybení shledaných Úřadem v postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stejně by mělo být přihlédnuto k veškerým okolnostem ovlivňujícím postup zadavatele, jakož i k následkům jednání zadavatele, které v tomto případě nebyly nijak negativní (zejména pokud jde o potenciální narušení hospodářské soutěže či pokud jde o hospodárnost nakládání s finančními prostředky).22.  Vybraný uchazeč se ke skutečnostem uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení ve stanovené lhůtě ani později nevyjádřil.23.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů  konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřených veřejných zakázek nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.K rozdělení předmětu veřejné zakázky24.  Podle ust. § 12 odst. 2 písm. b) zákona činí finanční limit v případě veřejných zakázek na dodávky 6 607 000,- Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona.25.  Podle ust. § 13 odst. 3 zákona nesmí zadavatel rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 zákona.26.  Podle ust. § 21 odst. 3 zákona může veřejný zadavatel pro zadání veřejné zakázky použít za podmínek stanovených v § 24 zákona soutěžní dialog a za podmínek podle § 25 zákona zjednodušené podlimitní řízení.27.  Podle ust. § 25 písm. a) zákona může veřejný zadavatel použít zjednodušené podlimitní řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo podlimitní veřejné zakázky na služby.28.  Úřad obecně uvádí, že zadavatel má právo vymezit předmět veřejné zakázky podle vlastního rozhodnutí, je však vždy povinen dodržet pravidlo zákazu dělení předmětu veřejné zakázky, pokud by v důsledku toho došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 zákona. Je však potřebné vymezit, co je možné považovat za jedinou veřejnou zakázku. Při posouzení, zda se jedná o jednu či více veřejných zakázek, musí Úřad přihlížet zejména k věcným, časovým a místním souvislostem, popř. rovněž ke skutečnosti, že předmět plnění veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek. Úřad se tedy nejprve zabýval otázkou, zda šetřené veřejné zakázky výše uvedená kritéria splňují.29.  Úřad konstatuje, že z názvů veřejných zakázek a jejich předmětů, stejně jako z vyjádření zadavatele k zahájení správního řízení vyplývá, že obě vozidla byla pořizována za účelem zajištění MS 2009.30.  Ze zadávací dokumentace veřejné zakázky vozidla pro skokanský areál vyplývá, že předmětem veřejné zakázky je dodávka nového sněžného pásového vozidla s navijákem pro zimní údržbu lyžařských sjezdových tratí a skokanských můstků, přičemž zadavatel požadoval výkon motoru 300 – 350 PS, dostatečně tuhou konstrukci vzhledem k úpravě a zpracování technického sněhu, celkovou šířku stroje min. 4,2 m, max. 5,5 m, min. 2 místa k sezení v kabině, hydrostatický jízdní pohon, čelní 12-ti polohovou radlici, flexibilní zadní sněhovou frézu, navijákovou nástavbu s min. 1000 m lana, tažnou sílu navijáku min. 3,8 t, kombinované pásy s ocelovými lištami, hydraulické napínání pásů, čelní rychlospojky pro pohon čelně nesených aktivních nástaveb, xenonové pracovní světlomety, vyhřívané stěrače čelního skla, max. celkovou hmotnost vč. přídavných zařízení 10 000 kg. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla podle bodu II.2.1) oznámení o zakázce 7 000 000,- Kč, jako základní hodnotící kritérium byla stanovena nejnižší nabídková cena, termín plnění byl stanoven na prosinec 2006.31.  Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 15. 11. 2006 vyplývá, že zadavatel obdržel jedinou nabídku od vybraného uchazeče, po jejímž posouzení dne 16. 11. 2006 rozhodl téhož dne o výběru nejvhodnější nabídky. S vybraným uchazečem uzavřel zadavatel dne 6. 12. 2006 kupní smlouvu č. 7003/06/0234 za cenu plnění ve výši 8 150 000,- Kč bez DPH (9 698 500,- Kč vč. DPH).32.  Ze zadávací dokumentace veřejné zakázky vozidla pro běžecký areál vyplývá, že jejím předmětem je dodávka 1 kusu nového sněžného pásového vozidla určeného pro zimní údržbu lyžařských běžeckých tratí a pro úpravu lyžařských terénů a vytváření tratě pro bruslení nebo 1 – 3 běžecké stopy současně nebo jednotlivě, ovládané z místa řidiče, přičemž zadavatel požadoval výkon motoru 300 – 350 PS, dostatečně tuhou konstrukci vzhledem k úpravě a zpracování technického sněhu, celkovou šířku stroje min. 4,2 m, max. 5,5 m, min. 2 místa k sezení v kabině, hydrostatický jízdní pohon, čelní 12-ti polohovou radlici, pevnou zadní sněhovou frézu osazenou hydraulickým stopařem se třemi sekcemi, kombinované pásy s ocelovými lištami, hydraulické napínání pásů, čelní rychlospojky pro pohon čelně nesených aktivních nástaveb, xenonové pracovní světlomety, vyhřívané stěrače čelního skla, max. celkovou hmotnost vč. přídavných zařízení 9 000 kg. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nebyla v zadávací dokumentaci uvedena, jako základní hodnotící kritérium byla stanovena nejnižší nabídková cena, termín plnění byl stanoven na prosinec 2006.33.  Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 6. 11. 2006 vyplývá, že zadavatel obdržel tři nabídky, po jejichž posouzení a hodnocení dne 6. 11. 2006 rozhodl téhož dne o výběru nejvhodnější nabídky. S vybraným uchazečem uzavřel zadavateldne 11. 12. 2006 kupní smlouvu č. 7003/06/0231 za cenu plnění ve výši 5 980 000,- Kč bez DPH (7 116 200,- Kč vč. DPH).34.  Z výše uvedeného, stejně jako ze zadavatelem navrhovaných důkazů vyplývá, že základní technické požadavky jsou na obě vozidla stanoveny stejně, odlišné je pouze zadní přídavné zařízení a vozidlo pro lyžařský areál je navíc vybaveno navijákovou nástavbou, což s sebou nese odpovídající rozdíl v celkové hmotnosti, vnějších rozměrech a provozních podmínkách (spotřeba paliva, spec. tlak na podklad atd.). Ze zadavatelem navrhovaných důkazů rovněž vyplývá, že výrobcem obou pořízených vozidel je firma Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Dodavatelem byl u obou veřejných zakázek vybrán stejný uchazeč. S ohledem na tyto skutečnosti Úřad konstatuje, že nelze akceptovat tvrzení zadavatele uvedené v bodech 11 – 13 tohoto rozhodnutí, že totiž obě vozidla jsou účelem a vybavením natolik odlišná, že je z funkčního hlediska není možno považovat za předmět plnění jediné veřejné zakázky.35.  Úřad k této otázce dále uvádí, že nijak nezpochybňuje tvrzení zadavatele uvedené v bodu 11 tohoto rozhodnutí, že plná funkčnost jednoho vozidla není podmíněna jakýmkoliv přispěním druhého vozidla, avšak tato skutečnost není pro posouzení oprávněnosti rozdělení obou veřejných zakázek relevantní, neboť u veřejných zakázek na dodávky je tato situace spíše pravidlem než výjimkou. V této souvislosti Úřad podotýká, že argument zadavatele uvedený v bodu 15 tohoto rozhodnutí, že předmět veřejné zakázky na dodávky definovaný v § 8 odst. 1 zákona jako pořízení věci (s upozorněním na uvedení jednotného čísla) je zjevně pouze účelový, neboť podle čl. 40 odst. 4 před středníkem Legislativních pravidel vlády se v textu právního předpisu používá v případě oznamovacího způsobu přítomného času, zpravidla jednotného čísla. Nelze tedy dovozovat, že uvedení jednotného čísla v textu zákona znamená, že při pořízení více věcí je možno zadávat větší počet veřejných zakázek.36.  V případě časové souvislosti Úřad nejprve zmiňuje skutečnost, že žádný právní předpis nestanovuje, co se v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek rozumí pojmem „stejné období“. Úřad konstatuje, že obě zadávací řízení probíhala v podstatě souběžně s minimálními časovými odstupy jednotlivých úkonů zadavatele, jak vyplývá ze skutečností uvedených v bodech 30 – 33 tohoto rozhodnutí.37.  K argumentům zadavatele uvedeným v bodu 14  a 15 tohoto rozhodnutí, že zadání nákupu obou vozidel v jedné veřejné zakázce by byl na úkor optimalizace poptávaného plnění, a že postupoval s cílem získat relevantní cenu za každý z odlišných typů vozidel a zabránit tak vzájemnému ovlivnění při konstrukci cen Úřad konstatuje, že se jedná pouze spekulativní úvahy, které nejsou podloženy žádnými důkazy. Z tohoto důvodů k nim není možno při rozhodování přihlížet.38.  Úřad odmítá námitku zadavatele uvedenou v bodu 15 tohoto rozhodnutí, že v šetřeném případě Úřad nepřiměřeně extenzivně vykládá § 13 odst. 3 zákona, a tím porušuje svoji dosavadní praxi i zásadu předvídatelnosti výkladu právních norem a zároveň tím porušuje i ústavně-právní princip založený na tom, že co není zakázáno, je dovoleno. K tomu Úřad uvádí, že problematika nedovoleného dělení předmětu veřejné zakázky byla v jeho rozhodovací praxi opakovaně řešena. Ve vztahu k dělení předmětu veřejné zakázky Úřad odkazuje např. na pravomocné rozhodnutí č. j. VZ/S147/03-151/4550/03-če ze dne 8. 10. 2003 potvrzené druhostupňovým rozhodnutím č. j. 2R 60/03-Hr ze dne 31. 12. 2003, pravomocné rozhodnutí č.j. S158/2006/SZ-13144/2006/510-če ze dne 24. 7. 2006 potvrzené druhostupňovým rozhodnutím č. j. R089/2006/02-18777/2006/300-Šp zedne 24. 10. 2006, pravomocné rozhodnutí č. j. S064/2006/SZ-06075/2006/540-Šm ze dne 25. 4. 2006 potvrzené druhostupňovým rozhodnutím č. j. 2R 053/06-Hr ze dne 30. 8. 2006.39.  Zadavatel ve svém vyjádření (bod 16 tohoto rozhodnutí)  argumentuje, že v šetřeném případě postupoval v souladu s principem tzv. „soukromého investora“. Uvedený princip vyjadřuje chování veřejného sektoru tak, že jeho chování bude stejně racionální jako chování sektoru soukromého. K tomu Úřad uvádí, že racionální chování, efektivita a hospodárnost veřejného sektoru v oblasti zadávání veřejných zakázek je zajištěna právě bezpodmínečným dodržováním zákona o veřejných zakázkách, jehož ustanovení umožňují výběr ekonomicky nejvýhodnějšího dodavatele, a to za předpokladu, že je dodržen postup tímto zákonem stanovený.40.  S odkazem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel porušil ust. § 13 odst. 3 zákona, když předmět veřejné zakázky na pořízení dvou sněžných pásových vozidel rozdělil tak, že tím došlo v případě veřejné zakázky na vozidlo pro běžecký areál ke snížení předpokládané ceny (hodnoty) pod finanční limit pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, stanovený v ust. § 12 odst. 2 písm. b) zákona ve výši 6 607 000,- Kč, a proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.K uložení pokuty41.  Podle ustanovení § 120 odst. 1 zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že: a.  nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu s uchazečem podle § 82 zákona,b.  zruší zadávací řízení, aniž byly splněny podmínky podle § 84 zákona,c.  nepořídí nebo neuchová dokumentaci o veřejné zakázce podle § 109 a 155 zákona, nebod.  nesplní povinnost stanovenou v § 146 a v 147 zákona pro uveřejňování.42.  K uložení pokuty za spáchání správního deliktu uvedeného v části I. výroku tohoto rozhodnutí Úřad obecně uvádí následující. Pro posouzení výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na nákup sněžných pásových vozidel pro skokanský a běžecký areál, které je potřebné pro určení, zda se zadavatel správního deliktu dopustil či nikoliv, je nutné provést součet hodnot obou šetřených veřejných zakázek. Rovněž pro stanovení konkrétní výše uložené pokuty je nutné vycházet ze součtu hodnot obou šetřených veřejných zakázek.43.  V případě šetřených veřejných zakázek se zadavatel dopustil správního deliktu tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky na dodávku dvou sněžných pásových vozidel pro skokanský a běžecký areál tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 odst. 2 písm. b) zákona, v důsledku čehož nedodržel postup stanovený v § 21 odst. 3 zákona ve spojení s § 25 citovaného zákona, když veřejnou  zakázku na dodávku vozidla pro běžecký areál nezadal v příslušném zadávacím řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.44.  Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.45.  V návaznosti na posledně citované ustanovení Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu dozvěděl na základě kontrolního protokoluč. j. K1/2009-8593/2009/540/RDe ze dne 10. 7. 2009. Z uvedeného vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikty podle zákona nezanikla.46.  Podle ustanovení § 120 odst. 2 zákona se za správní delikt uloží pokutaa.  do 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000 Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) tohoto zákonab.  do 10 000 000,- Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d) tohoto zákona.47.  Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, a za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí 16 814 700,- Kč včetně DPH. Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí částku ve výši 840 735,- Kč.48.  Podle § 121 odst. 2 zákona Úřad při určení výměry pokuty zadavateli přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 49.  Při stanovení výše pokuty vzal Úřad v úvahu tu skutečnost, že zadavatel svým postupem při zadávání uvedených veřejných zakázek mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky vzhledem k tomu, že rozdělil předmět veřejné zakázky na dodávky pásových sněžných vozidel do samostatných veřejných zakázek, přičemž jednu z nich zadal  v méně přísném režimu zadávacího řízení. Úřad vzal dále v úvahu skutečnost, že zadavatel svým postupem při zadávání a zveřejňování veřejné zakázky omezil účast dalších případných dodavatelů a výrazně tak narušil soutěžní prostředí. Nezákonné omezení principu soutěže, na němž je zadávání veřejných zakázek založeno, je jedním z vůbec nejzávažnějších porušení zákona. V důsledku uvedeného postupu zadavatele nelze vyloučit, že v případě, kdy by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohl obdržet i nabídky jiných dodavatelů, kteří by mohli předložit ekonomicky výhodnější nabídky než vybraný uchazeč. Uvedený postup zadavatele tedy měl podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.50.  Úřad dále přihlédl k tomu, že zadavatelem je statutární město, které, pokud samo nedisponuje dostatečným personálním zázemím, má dostatečné finanční prostředky a možnosti, aby mohlo svůj postup v případném zadávacím řízení konzultovat s advokáty nebo společnosti specializující se na zadávání veřejných zakázek. Tomu by pak měla odpovídat i kvalita zpracování zadávací dokumentace i dalších úkonů zadavatele. Na druhé straně Úřad zohlednil skutečnost, že zadavatel nebyl veden úmyslem se zadání veřejné zakázky podle zákona zcela vyhnout, a vůbec vyloučit soutěž o veřejnou zakázku.51.  Úřad v rámci přitěžujících okolnosti přihlédl i k ostatním spáchaným deliktům, jichž se zadavatel v rámci přípravy na MS 2009 dopustil.52.  Při stanovení výše pokuty Úřad přihlédl ke skutečnosti, že MS 2009 byla významnou událostí, jejíž příprava byla náročná jak z časového, organizačního i finančního hlediska.53.  Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci odpovědného subjektu, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. V této souvislosti Úřad odkazuje na nález Ústavního soudu č. 405 uveřejněný ve Sbírce zákonů, částka 142/2002 Sb. Dle uvedeného nálezu je v případě ukládání pokut vyloučen takový zásah do majetku, v důsledku kterého by byla „zničena“ majetková základna pro další podnikatelskou činnost. Nepřípustné jsou takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Z  rozpočtu zadavatele na rok 2010 schváleného dne 17. 12. 2009 Úřad zjistil, že příjmy města se pohybují v řádech stovek miliónů Kč, návrh rozpočtu obsahuje na straně příjmů částku ve výši 1 694 751 000,- Kč. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační.  54.  Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad při určení výměry uložené pokuty posoudil stanovenou výši pokuty vzhledem k souvislostem případu jako dostačující. 55.  Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke spáchaní správního deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť zadavatel již uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu a nápravy tedy nelze dosáhnout. Z uvedeného důvodu uložil Úřad pokutu ve výši uvedené ve výroku II. tohoto rozhodnutí.56.  Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČ zadavatele.PoučeníProti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítkaMgr. Kamil RudoleckýmístopředsedaObdrží:1.  Mgr. Bohuslav Hubálek, advokát, advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 12.  ŽIVA zemědělská a obchodní, a. s., Klášterec nad Orlicí čp. 120, 561 82 Klášterec nad OrlicíVypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9645
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 306 lidí darovalo 846 531 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy