Rozhodnutí UOHS 9699


Číslo jednací ÚOHS-S20/2012/VZ-11392/2012/540/IMa
Instance I.
Věc
V452 TR Bezděčín – TR Neznášov – modernizace vedení
Účastníci ČEPS, a.s.
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo VLB Leitungsbau GmbH & Co KG SPL Powerlines CZ s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 11.07.2012
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9699.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S20/2012/VZ-11392/2012/540/IMa V Brně dne 22. června 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 13. 1. 2012, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou ·  zadavatel – ČEPS, a.s., IČ 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, za niž jedná Ing. Vladimír Tošovský, předseda představenstva, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 19. 1. 2012 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČ 26454807, se sídlem 1049/3, 110 00 Praha 1, navrhovatel – společnosti ·  ENERGOINVEST d.d. Sarajevo, IČ 1–12859, se sídlem Hamdije Cemerlica 2, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina, ·  VLB Leitungsbau GmbH & Co KG, IČ FN 280833, se sídlem Obdacherstraße 500, Bad St. Leonhard, 79462, Rakouská republika, ·  SPL Powerlines CZ s.r.o., IČ 24745952, se sídlem Heyrovského 764, 252 64 Velké Příklepy, za niž jednají Ing. Ladislav Šabach a Ing. Ladislav Vala, jednatelé, které dne 17. 11. 2011 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 11. 1. 2012 Mgr. Janem Tomaierem, advokátem, ev. č. ČAK 12007, Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o., IČ 24155241, sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, ve věci veřejné zakázky „V452 TR Bezděčín – TR Neznášov – modernizace vedení“, zadávané formou užšího řízení, jehož oznámení bylo v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 17. 10. 2011 pod ev. č. 60066532 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 10. 2011 pod ev. č. 2011/S 201–327682, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou. Odůvodnění 1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 13. 1. 2012 návrh společností ENERGOINVEST d.d. Sarajevo, IČ 1–12859, se sídlem Hamdije Cemerlica 2, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina, VLB Leitungsbau GmbH & Co KG, IČ FN 280833, se sídlem Obdacherstraße 500, Bad St. Leonhard, 79462, Rakouská republika,SPL Powerlines CZ s.r.o., IČ 24745952, se sídlem Heyrovského 764, 252 64 Velké Příklepy, za niž jednají Ing. Ladislav Šabach a Ing. Ladislav Vala, jednatelé, které dne 17. 11. 2011 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 11. 1. 2012 Mgr. Janem Tomaierem, advokátem, ev. č. ČAK 12007, Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o., IČ 24155241, sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČ 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, za niž jedná Ing. Vladimír Tošovský, předseda představenstva, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 19. 1. 2012 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČ 26454807, se sídlem 1049/3, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání veřejné zakázky „V452 TR Bezděčín – TR Neznášov – modernizace vedení“, zadávanou formou užšího řízení, jehož oznámení bylo v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 17. 10. 2011 pod ev. č. 60066532 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 10. 2011 pod ev. č. 2011/S 201–327682 (dále jen „veřejná zakázka“). 2.  Dnem 13. 1. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: ·  zadavatel, ·  navrhovatel. 4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S20/2012/VZ-2296/2012/540/IMa ze dne 1. 2. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S20/2012/VZ-2328/2012/540/IMa ze dne 1. 2. 2012 stanovil účastníkům lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavateli byla usnesením dále stanovena lhůta k  podání informace o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. 5.  Rozhodnutím č. j.  ÚOHS-S20/2012/VZ-2425/2012/540/IMa ze dne 2. 2. 2012 Úřad ve výroku I. nařídil z moci úřední podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení. Druhým výrokem Úřad zamítl návrh navrhovatele, aby zadávací řízení bylo pozastaveno. 6.  Dne 14. 2. 2012 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 13. 2. 2012, ze kterého mj. vyplývá, že v předmětném zadávacím řízení již byla uzavřena smlouva o dílo na předmět plnění veřejné zakázky. 7.  Dne 14. 2. 2012 obdržel Úřad rovněž rozklad zadavatele č. j. R23/2012/VZ ze dne 13. 2. 2012 proti rozhodnutí o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S20/2012/VZ-2425/2012/540/IMa ze dne 2. 2. 2012. V podaném rozkladu zadavatel uvedl, že vzhledem k tomu, že již dne 14. 1. 2012 byla uzavřena smlouva o dílo, je rozhodnutí o předběžném opatření, kterým byl zadavateli nařízen zákaz uzavření smlouvy, v této fázi z objektivních důvodů neaplikovatelné. 8.  Vzhledem k tomu, že již nemohl být naplněn účel, za kterým bylo předběžné rozhodnutí vydáno, Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S20/2012/VZ-3582/2012/540/IMa ze dne 1. 3. 2012 zrušil rozhodnutí o nařízení předběžného opatření ze dne 2. 2. 2012. 9.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 10.  Podle ust. § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele. 11.  Ve svém podání ze dne 13. 1. 2012 navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele, jímž byl navrhovatel vyloučen z další účasti v zadávacím řízení, a to společně s jednotlivými úkony, které zadavatel v zadávacím řízení učinil po rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. 12.  Jak vyplývá z vyjádření zadavatele ze dne 13. 2. 2012, v předmětném zadávacím řízení již byla uzavřena smlouva o dílo na předmět plnění veřejné zakázky. Ze smlouvy o dílo, jejíž kopii obdržel Úřad dne 22. 2. 2012, pak vyplývá, že smlouva byla podepsána dne 14. 1. 2012. 13.  Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě se stal návrh navrhovatele, aby Úřad zrušil jednotlivé úkony zadavatele, s ohledem na výše uvedené skutečnosti zjevně bezpředmětný, rozhodl Úřad usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o jeho zastavení. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis. otisk úředního razítka JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně Obdrží: Mgr. Jan Tomaier, advokát, Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, 1049/3, 110 00 Praha Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/9699
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy